Kodeks etyczny

Kodeks postępowania i etyki zawodowej Arrow.

Niniejszy kodeks dotyczy wszystkich pracowników firmy Arrow oraz jej filii wraz z kierownikami i dyrektorami. Każdy z nas jest zobowiązany do szanowania jego postanowień. Każdy z nas ma prawo czerpać korzyści wynikające z jego zasad w sposób interpretowany przez zarząd i odzwierciedlony w polityce firmy Arrow. Oczywiście żadne postanowienia wynikające z niniejszego kodeksu nie obowiązują w sprawach lub zakresie naruszającym obowiązujące prawo.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z kodeksem i działanie zgodne z opisanymi w nim normami. Naruszenia postanowień kodeksu powodują działania dyscyplinarne, łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę. Należy pamiętać, że wiele postanowień kodeksu zostało stworzonych w oparciu o prawa obowiązujące w krajach, w których działamy. Co za tym idzie, naruszenie tych postanowień może być jednoznaczne ze złamaniem prawa, a sprawcy danego wykroczenia mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej cywilnej lub karnej.

Osobista odpowiedzialność każdego pracownika za działanie zgodne z niniejszym kodeksem oznacza, że „wypełnianie poleceń” nie usprawiedliwia naruszania jego postanowień: żaden pracownik na dowolnym szczeblu organizacji nie jest upoważniony do naruszania postanowień kodeksu oraz nie może nakazać innemu pracownikami wykonania działań niezgodnych z tymi postanowieniami. Oprócz przypadków, gdy taki wymóg jest niezgodny z prawem, wszyscy pracownicy są zobowiązani do zgłaszania jakichkolwiek przypadków naruszenia postanowień kodeksu osobom wymienionymw rozdziale „PYTANIA, PROBLEMY I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ”.

Zadawanie pytań i zgłaszanie spraw niepokojących

Niniejszy Kodeks zawiera omówienie odpowiedzialności prawnej i etycznej, która dotyczy każdego z nas. Wszyscy musimy wywiązywać się z tych obowiązków i odpowiedzialności. Jeśli dowolny z aspektów Kodeksu jest niejasny lub jeśli pracownik ma pytania bądź dylematy, które nie zostały omówione w niniejszym dokumencie, należy zwrócić na nie uwagę firmy Arrow. Pracownik, który dowie się o sytuacji, w której w jego przekonaniu podważane są jego obowiązki prawne lub etyczne bądź gdy pracownik uważa, że jest zmuszany do łamania prawa lub odpowiedzialności etycznych, jest osobiście odpowiedzialny za poinformowanie firmy Arrow o takim niepokojącym przypadku. 

Ważne jest, aby taką kwestię lub sprawę budzącą niepokój przekazywać za pośrednictwem jednego z wielu dostępnych kanałów. 

Można rozmawiać ze swoim bezpośrednim kierownikiem lub przełożonym. Można także skorzystać z Polityki otwartych drzwi i porozmawiać z kimś innym z kierownictwa, działu kadr (HR) lub z osobą podaną na liście kontaktów w części „PYTANIA, PROBLEMY I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ" niniejszego Kodeksu. Każda z niniejszych osób wskazanych do kontaktu może bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie lub zareagować w sprawach budzących niepokój, bądź przekazać sprawę odpowiedniej osobie w celu jej obsłużenia. 

Innym kanałem komunikacji jest Arrow Alertline. Z Alertline można się kontaktować w przypadku wątpliwości lub chęci zgłoszenia potencjalnego naruszenia obowiązków oraz odpowiedzialności prawnych czy etycznych firmy Arrow. Pracownik może poprosić o traktowanie jego sprawy z zachowaniem anonimowości, jednak podanie imienia i nazwiska może pomóc w dokładniejszym rozpatrzeniu sprawy. Pracownik może korzystać z najdogodniejszej dla siebie formy komunikacji. Ważne jest, aby uzyskać potrzebne wskazówki dotyczące zgłaszania uzyskanej wiedzy i otrzymywania odpowiedzi na pytania. 

Obsługiwana przez instytucję zewnętrzną gorąca linia Alertline, jest dostępna dla wszystkich pracowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tłumacze zapewniają pomoc językową. Z Alertline można się połączyć pod numerem 1-877-263-3279. Kody poszczególnych krajów można znaleźć w witrynie intranetowej PlanetArrow do Obsługi spraw dotyczących zgodności lub podnastępującym nagłówkiem niniejszego Kodeksu „ZGŁASZANIE SPRAW POUFNYCH NA „ALERTLINE” FIRMY ARROW”

Osoby telefonujące mogą korzystać z Alertline, jako ze sposobu zgłaszania budzących wątpliwości kwestii księgowych, finansowych i audytu, podejrzeń o korupcję, i zależnie od ograniczeń, które mogą obowiązywać w kraju zgłaszającego, można zgłaszać potencjalne naruszenia Kodeksu, polityki Arrow lub właściwych przepisów bądź przepisów mogących mieć wpływ na ważny interes firmy Arrow albo moralnej lub fizycznej prawości jej pracowników. System Alertline nie posiada identyfikacji rozmówców, nagrywarek ani innych urządzeń, które mogą zidentyfikować lub pozwolić na wyśledzenie numeru osoby telefonującej. Rozmówca może podać swoje imię i nazwisko, zgodnie ze swoją wolą. 

Przepisy niektórych krajów ograniczają rodzaj i sposób przekazywania informacji przez Alertline. Jeśli przepisy te mają zastosowanie w miejscu pobytu pracownika, przedstawiciel Alertline skieruje go do kogoś, kto może pomóc w rozwiązaniu danego problemu lub rozpatrzeniu sprawy budzącej niepokój, w sposób zgodny z miejscowymi przepisami. W witrynie internetowej na PlanetArrow do Obsługi spraw dotyczących zgodności, udostępniono wskazówki dotyczące przepisów poszczególnych krajów. 

Niezależnie od rodzaju zgłoszenia lub sposobu jego otrzymania, tożsamość (jeśli takie dane zostały podane przez pracownika) zgłaszającego będzie traktowana jako poufna i udostępniana tylko ograniczonej liczbie osób, które muszą ją znać lub które są odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń i prowadzenie dochodzeń. Wszelkie podane dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane w celu zbadania zgłoszenia, ale tylko na taki okres, jak jest to niezbędne do tego celu. Następnie informacje te będą przetwarzane zgodnie z polityką firmy Arrow i przepisami prawa dotyczącymi ochrony poufności danych. 

Żaden pracownik nie zostanie ukarany dyscyplinarnie, nie straci pracy ani w żaden sposób nie zostaną zastosowane wobec niego środki odwetowe za zadawanie w dobrej wierze pytań lub wyrażanie obawy co do naszej odpowiedzialności prawnej czy etycznej. "Dobra wiara" nie oznacza, że jednostka musi mieć rację. „Dobra wiara” oznacza, że dana osoba słusznie uważa, iż jej informacje są prawdziwe.

Przestrzegania prawa

Uczciwość przy przekazywaniu danych firmie Arrow

Wykorzystanie w obrocie papierami wartościowymi informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę zawodową

Przepisy antymonopolowe i ochrona konkurencji

Przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu

Sankcje ekonomiczne, embarga handlowe oraz przepisy prawne dotyczące importowania i eksportowania technologii

Przekazywanie informacji finansowych i niefinansowych

Ochrona i poprawne wykorzystanie majątku firmy Arrow

Konflikty interesów

Działalność polityczna pracowników

Prezenty

Rozrywka

Poufność

Konsultanci i agenci

Równe szanse w zatrudnieniu oraz ogólne warunki zatrudnienia

Profesjonalizm i prześladowanie

Relacje i uczciwe traktowanie

Wykorzystanie mediów społecznościowych

Prywatność i dane osobowe

Polityka otwartych drzwi Arrow

Zakaz działania odwetowego

Pytania, problemy i zgłaszanie naruszeń

Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości za pomocą dyżurnej linii Arrow Alertline

Poświadczenie

Zmiany/Odstępstwa