Dell EMC Avamar

EMC Avamar

Oprogramowanie i system do deduplikacji kopii zapasowej

Firmy przechodzą na nową generację rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby poradzić sobie z wykładniczym wzrostem ilości danych oraz sprostać potrzebom spowodowanym przez konieczność zapewnienia zgodności z przepisami, bardziej wymagające umowy dotyczące poziomu usług oraz wydłużający się czas tworzenia kopii zapasowej. Działy informatyczne stają w obliczu wyzwań wynikających z przyspieszonej wirtualizacji i potrzeby lepszej ochrony danych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zdalnych lokalizacji. Oprogramowanie i system do deduplikacji kopii zapasowej EMC® Avamar® opracowano z myślą o rozwiązaniu problemów występujących w tradycyjnych systemach obsługi kopii zapasowych. Oprogramowanie i system do deduplikacji kopii zapasowej umożliwia szybkie tworzenie codziennych kopii zapasowych środowisk zwirtualizowanych, systemów NAS, komputerów stacjonarnych i przenośnych, danych w zdalnych lokalizacjach oraz danych aplikacji o znaczeniu krytycznym. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań do obsługi kopii zapasowych oprogramowanie Avamar eliminuje w kliencie nadmiarowe segmenty danych na poziomie niższym niż pliki, zanim kopia zapasowa zostanie przesłana przez sieć i zapisana w systemie EMC Avamar Data Store lub EMC Data Domain. W efekcie wymagania dotyczące przepustowości sieci związane z przesyłaniem kopii zapasowych zmniejszają się nawet o 99%, co pozwala na codzienne tworzenie i szybkie przesyłanie pełnych kopii zapasowych po istniejących łączach sieci WAN/LAN IP oraz wirtualnych infrastrukturach. Oprogramowanie Avamar zapewnia globalną deduplikację danych w kopiach zapasowych różnych ośrodków i serwerów. Pozwala to zmniejszyć nawet o 95% łączne wymagania dotyczące wielkości pamięci masowej przeznaczonej na kopie zapasowe. System Avamar oferuje również codzienną, wydajną asynchroniczną replikację danych, pozwalającą zaspokoić potrzeby związane z przywracaniem działalności po awarii. Dane kopii zapasowej mogą być szyfrowane w trakcie przesyłania i po zapisaniu, umożliwiając bezpieczne i ekonomiczne przechowywanie na dysku.

Nigdy nie wykonuj kopii zapasowej tych samych danych dwukrotnie

Oprogramowanie Avamar udostępnia szybką i wydajną metodę tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania danych dzięki zmniejszeniu wielkości kopii zapasowej danych po stronie klienta, zanim zostanie ona przesłana przez sieć i zapisana. Oprogramowanie Avamar umożliwia także globalną deduplikację danych w kopiach zapasowych na serwerach, komputerach stacjonarnych i przenośnych oraz w rozrzuconych po całym świecie biurach. Pozwala to zmniejszyć nawet o 95% łączne wymagania dotyczące wielkości pamięci masowej. W rezultacie system Avamar umożliwia wydajne, długookresowe przechowywanie danych kopii zapasowej na dysku przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wydatków kapitałowych i operacyjnych związanych z wykorzystaniem powierzchni, zasilaniem i chłodzeniem. Kopie zapasowe danych systemu Avamar można bardzo szybko odzyskiwać w jednym kroku. Nie trzeba odtwarzać najpierw pełnej kopii, a potem kolejnych kopii przyrostowych, aby dotrzeć do wymaganego punktu odzyskiwania. Dane kopii zapasowej są zaszyfrowane zgodnie ze specyfi kacją FIPS140-2 w trakcie przesyłania, a w celu podniesienia poziomu zabezpieczeń, także w spoczynku. Ponadto system Avamar jest zarządzany za pomocą scentralizowanego interfejsu internetowego i wyposażony w czytelne panele kontrolne. Ułatwia to ochronę setek biur rozmieszczonych na całym świecie z jednego miejsca i przy użyciu istniejącej sieci.

Bardzo wydajna deduplikacja danych

Metoda określania rozmiaru segmentu jest sprawą kluczową przy eliminowaniu nadmiarowych danych na poziomie niższym niż pliki. W niektórych dostępnych na rynku rozwiązaniach do deduplikacji stosowane są segmenty o stałej długości. W tym podejściu nawet małe zmiany w zestawie danych (na przykład wstawienie danych na początku pliku) może spowodować zmianę wszystkich jego dalszych segmentów o stałej długości. W efekcie nawet niewielka zmiana danych powoduje, że cały plik zostaje potraktowany jako nowe dane, których kopię zapasową należy utworzyć. Oprogramowanie Avamar rozwiązuje ten problem przez badanie danych w celu określenia logicznych punktów granicznych za pomocą segmentów o zmiennej długości. System Avamar stanowi najbardziej efektywne, globalne rozwiązanie deduplikacji danych po stronie klienta, które jest dostępne na rynku. Umożliwia bardzo poważne zmniejszenie ilości danych przesyłanych i zapisywanych. Jednocześnie eliminuje wąskie gardła procesu tworzenia kopii zapasowej i skraca czas potrzebny na ich wykonywanie.

Skalowalność, wysoka dostępność i niezawodność

System Avamar Data Store różni się od wielu wdrożeń serwerowych. Zastosowano w nim architekturę przetwarzania równoległego (grid), która ułatwia liniowe zwiększanie wydajności przez proste dodawanie węzłów pamięci masowej. Każdy kolejny węzeł zwiększa moc obliczeniową procesorów, ilość pamięci, wydajność operacji wejścia/wyjścia i pojemność dysków w całej strukturze grid. Po dodaniu węzła pamięci masowej obciążenie danymi zostaje automatycznie zrównoważone bez obniżania wydajności systemu. W przypadku awarii tradycyjnego systemu tworzenia kopii zapasowych fi rma jest narażona na potencjalną utratę danych. Oprogramowanie Avamar eliminuje pojedyncze punkty awarii dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii RAIN (Redundant Array of Independent Nodes). Technologia ta zapewnia wysoką dostępność węzłów w systemie Data Store. Ponadto w celu zapewnienia możliwości odzyskania danych codziennie weryfi kowana jest integralność systemu i danych.

Zoptymalizowana ochrona infrastruktury wirtualnej

Oprogramowanie Avamar umożliwia globalną deduplikację danych w kopiach zapasowych na serwerach fi zycznych i wirtualnych. Do elastycznych opcji obsługi kopii zapasowych w środowiskach wirtualnych należy tworzenie kopii zapasowych na poziomie gościa oraz na poziomie obrazu, w których wykorzystuje się najnowsze interfejsy API VMware® vSphere i Microsoft Hyper-V. We wszystkich przypadkach przez infrastrukturę wirtualną/fi zyczną przesyłane są wyłącznie nowe, unikatowe segmenty danych o zmiennej długości, zlokalizowane na poziomie niższym niż pliki. Dla zapewnienia szybszego tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w systemie Avamar wykorzystuje się funkcję śledzenia zmienionych bloków (Changed Block Tracking, CBT) dla platformy VMware. W przypadku kopii zapasowej obrazów tylko oprogramowanie Avamar maksymalizuje przepustowość przez równoważenie obciążenia wielu maszyn VM proxy. System Avamar zapewnia szybkie, realizowane w jednym kroku odzyskiwanie poszczególnych plików lub kompletnych obrazów maszyn VM na oryginalnych maszynach VM — zarówno istniejących, jak i nowych. Do obrazów maszyn VM zapisanych w systemach Data Domain można uzyskiwać natychmiastowy dostęp. Można je również przywracać do środowiska produkcyjnego podczas działania za pomocą funkcji vMotion. Oprogramowanie Avamar jest zintegrowane z systemami VCE Vblock® i posiada certyfi kat VSPEX® Proven Infrastructure w kategorii ochrony danych.
„Oprogramowanie Avamar ma duże znaczenie dla transformacji naszego działu IT w Virtua. Umożliwia zarządzanie wzrostem, ogranicza przestoje i pozwala nam kierować zasoby na potrzeby nowych i nowatorskich projektów. Możemy wprowadzać na rynek nowe strategiczne przedsięwzięcia, a te projekty zapewniają większe korzyści naszym klientom”.

Bardzo wydajne wykonywanie kopii zapasowej pamięci nas

Oprogramowanie Avamar zapewnia szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w systemach NAS przy użyciu węzła akceleratora NDMP Avamar. W tym podejściu kopia zapasowa poziomu 0 jest wykonywana tylko raz, podczas fazy początkowej tworzenia pełnej kopii zapasowej. Kolejne codzienne pełne kopie zapasowe uzyskuje się przez żądanie wykonania wyłącznie zrzutu przyrostowego poziomu 1. Ma to olbrzymi wpływ na skrócenie czasów wykonywania kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów pamięci NAS. Oprogramowanie Avamar eliminuje wąskie gardła procesu tworzenia kopii zapasowych i umożliwia swobodną konsolidację pamięci masowej oraz optymalizację systemów NAS. Pozwala to spełnić wymagania dotyczące czasu tworzenia kopii zapasowej bez konieczności ograniczania liczby i rozmiaru plików czy woluminów.

Szybkie tworzenie kopii zapasowych komputerów stacjonarnych i laptopów

Platforma Avamar udostępnia także wydajne rozwiązanie w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Zapewnia ono deduplikację danych, możliwość tworzenia kopii zapasowych otwartych plików oraz dynamiczne skalowanie częstotliwości procesora. Oprogramowanie Avamar wykorzystuje istniejące połączenia sieciowe, a ponieważ działa w tle, nie zakłóca pracy użytkowników końcowych. Proces tworzenia kopii zapasowej danych rozpoczyna się automatycznie, gdy użytkownik loguje się do systemu w okresie zaplanowanego tworzenia kopii zapasowej. Możliwe jest także inicjowanie tego procesu na żądanie. System Avamar umożliwia również użytkownikom końcowym szybkie odzyskiwanie ich własnych danych w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu intuicyjnego interfejsu i zintegrowanego mechanizmu wyszukiwania. Proces odzyskiwania danych jest zawsze jednoetapowy. Użytkownicy końcowi mogą dzięki temu z łatwością odzyskiwać w łasne dane bez konieczności angażowania w to działu pomocy technicznej. Korzysta na tym także zespół działu IT, gdyż zyskuje więcej czasu na realizację innych projektów.

Długoterminowe przechowywanie danych

Oprogramowanie Avamar ułatwia fi rmom zapewnienie zgodności z przepisami prawa w zakresie długoterminowego przechowywania danych. Dane kopii zapasowej są wysyłane do węzła udostępniania nośników, który umieszcza dane w wirtualnej bibliotece taśmowej lub na taśmie. Dane są zapisywane w oryginalnym formacie z zachowaniem wszystkich uprawnień i atrybutów. Pozwala to na korzystanie z nich w postępowaniach dowodowych.

Elastyczne opcje wdrażania

Platforma Avamar zapewnia elastyczność wdrożenia rozwiązania w zależności od jego przeznaczenia i wymagań dotyczących odzyskiwania danych. System Avamar Data Store jest gotowym do zastosowania rozwiązaniem w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które integruje oprogramowanie Avamar z certyfi kowanym przez EMC sprzętem w sposób zapewniający prostotę wdrożenia i obsługi. Replikowany pojedynczy węzeł Avamar Data Store jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych fi rm lub oddalonych biur, w których obowiązują ścisłe umowy SLA.