X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

Dodatkowe warunki handlowe wybranych dostawców Arrow ECS

wstęp

Produkty i/lub Usługi, dla których Dostawcy przewidzieli dodatkowe warunki handlowe i Nabywca zobowiązuje się do zapoznania oraz przestrzegania tych warunków

Punkty obowiązujące od 10.06.2019

Punkty obowiązujące od 10.06.2019 r.

Punkty obowiązujące od 10.06.2019:

I DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE WYBRANYCH DOSTAWCÓW Arrow ECS

 1. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS znajdują zastosowanie do Umów (ich zawierania, zmienienia, uzupełniania, rozwiązywania, wykonywania oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania) dotyczących Usług i/lub Produktów wybranych Dostawców Arrow ECS.
 2. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS określają warunki na jakich wybrany Dostawca dokonuje sprzedaży swoich Produktów i Usług za pośrednictwem Arrow ECS, co przekłada się również na wzajemne relacje, prawa i obowiązki między Dostawcami a Resellerami oraz Arrow ECS a Resellerami.
 3. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS stanowią integralną część OWU, przy czym w razie sprzeczności zapisów Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS z zapisami OWU, pierwszeństwo mają zapisy Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS.
 4. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS mogą być aktualizowane według uznania Arrow ECS co nie będzie stanowić zmiany treści i warunków OWU. Wersja archiwalna dodatkowych warunków handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS widoczna jest pod adresem: https://www.arrowecs.pl/id/OWU_Zmiany
 5. Wszelkie pojęcia użyte w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS mają takie znaczenie, jak nadano im w OWU, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w punkcie "Definicje" w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranego Dostawcy Arrow ECS poniżej.
 6. Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.
 7. Zobowiązania Arrow ECS wobec Resellera nie będą wykraczać poza zobowiązania wybranego Dostawcy wobec Arrow ECS, a ewentualne roszczenia wobec Arrow ECS nie będą przekraczać zakresu roszczeń Arrow ECS uznanych przez danego Dostawcę.

II DODATOWE WARUNKI HANDLOWE IBM

1.1. Oferta ceny specjalnej IBM (dalej: Oferta Specjalna) to warunki handlowe każdorazowo ustalone przez IBM i przekazane za pośrednictwem Arrow ECS na jakich Reseller, może oferować Produkty i/lub Usługi Użytkownikowi końcowemu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kierowanych do Resellerów na stronie internetowej IBM:
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_agr_special_bid
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_agr_BPSBA-HChttps://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/swg/svp/bpsvp2t_cee_eu.pdf oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej (dalej łącznie: Warunki Oferty Specjalnej). 

1.2. Reseller zobowiązuje się do zbycia Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną wyłącznie na rzecz Użytkownika końcowego określonego w Umowie i w oparciu o zamówienie złożone przez Użytkownika końcowego u Resellera, w terminie oraz za cenę określoną w Ofercie Specjalnej. Jeśli w Umowie, objętej Ofertą Specjalną Reseller nie będzie dokonywał sprzedaży Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego, a poprzez inną firmę ( Pośrednik), Reseller ma obowiązek o tym fakcie poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną Arrow ECS przed złożeniem w Arrow ECS Zamówienia i/lub przed zawarciem Umowy i uzyskać na to, za pośrednictwem Arrow ECS, zgodę IBM.

1.3. W związku z wymaganiami IBM, w przypadku złożenia przez Resellera Zamówienia w Arrow ECS na Produkty i/lub Usługi objęte Ofertą Specjalną, Reseller będzie zobowiązany, w zależności od rodzaju zakupowanych produktów i zadeklarowanego przez Resellera kanału sprzedaży dla danej transakcji, do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do jednej z poniższych, przykładowych klauzul, uzupełnionych w nawiasach o niezbędne dane:

1.3.1. Dla kanału sprzedaży HVEC:

 1. W transakcjach polegających na sprzedaży do Użytkownika końcowego tj. innych niż tzw. Użytek bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłączenie {proszę wpisać nazwę Wyznaczonego Użytkownika końcowego } nie później niż {wstaw ostateczną datę wysłania produktów przez resellera} ("ostateczna data wysłania") i za cenę nie niższą niż {proszę wpisać odpowiednią Minimalną Wartość powiększoną o marżę Partnera}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii) może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
 2. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich wyłącznie do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność i używanie tych produktów do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy począwszy od {proszę wstawić Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia. Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."

1.3.2. Dla kanału sprzedaży CHW 

 1. W przypadku Ofert zależnych od Wolumenu Sprzedaży (IVO):"
  • IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom. W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"

 2. W przypadku Ofert specjalnych dotyczących Potencjalnych Transakcji oraz Ofert Umowy Ramowej (warunki dotyczące Cen Sprzedaży mają zastosowanie tylko do produktów, dla których określono Cenę Sprzedaży):
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}, za cenę nie wyższą niż określona przez Was i zgłoszona IBM Cena Sprzedaży. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
 3. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich tylko do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww. produktów i korzystanie z nich do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy, począwszy od dnia nie późniejszego niż {proszę wpisać Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej”

1.3.3. Dla produktów software:

"Składając zamówienie nr …………….. dla Użytkownika końcowego ………………… oświadczamy, że:

 1. odsprzedaży zamówionych produktów IBM dokonamy do Użytkownika końcowego za cenę nie wyższą niż określona w SBO (t.j. do wysokości ………………………….)
 2. w transakcji nie występuje pośrednik ani nie wiąże nas umowa konsorcjum
 3. dla potrzeb realizacji transakcji nie wiąże nas z Użytkownikiem końcowym umowa o poufności
 4. posiadamy aktualnie obowiązującą umowę z IBM - BPA SVP, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się do stosowania jej zapisów."

1.4. Po każdorazowym uzgodnieniu Oferty Specjalnej, Arrow ECS niezwłocznie poinformuje Resellera o jej treści pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; w szczególności informacja ta może zostać przekazana w wycenie, Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub jako adnotacja na wystawionej przez Arrow ECS Resellera fakturze. Z chwilą powiadomienia Resellera przez Arrow ECS, Oferta Specjalna wiąże Resellera i staje się integralną częścią Umowy.

1.5. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna. Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

1.6. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej. W szczególności Reseller zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz IBM Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia przez Resellera postanowień Warunków Oferty Specjalnej i/lub Oferty specjalnej. 

1.7. Reseller oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Oferty Specjalnej i zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania zawartych w nich regulacji przy wykonywaniu Umowy z Arrow ECS oraz przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Użytkownikami końcowymi, których przedmiotem będą Produkty i /lub Usługi objęte Ofertą Specjalną.

2. Kontrakty serwisowe 

2.1. W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo trwających dłużej niż 1 (jeden) rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS. W takim wypadku Arrow ECS ma prawo podwyższyć opłaty okresowe informując od tym Resellera na piśmie.

2.2. Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. 1 powyżej, jest wykupienie przez Resellera ochrony cenowej na cały okres trwania kontraktu serwisowego (jeśli IBM oferuje taką opcję).

2.3. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM.

2.4. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

2.5. Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o:

 • każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowymzakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

2.6. Reseller zobowiązuje się bezpłatnie zapewnić IBM wystarczający i bezpieczny dostęp do pomieszczeń, systemów, informacji, pracowników i zasobów Resellera i/lub Użytkownika końcowego oraz wypełniać inne obowiązki określone przez IBM. IBM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług z powodu opóźnienia w zapewnieniu przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego takiego dostępu bądź w wykonaniu innych obowiązków Resellera i/lub Użytkownika końcowego określonych przez IBM.

2.7. Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów. IBM będzie zwolniony ze swoich zobowiązań w sytuacji, w której nieuzyskanie przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego w należytym terminie powyższych licencji lub zatwierdzeń będzie niekorzystnie wpływać na zdolność IBM do realizacji takich zobowiązań. Ponadto, jeśli w wyniku nieuzyskania przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego powyższych licencji lub zatwierdzeń osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec IBM, to Reseller będzie zobowiązany zwrócić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. w ramach roszczenia regresowego) wszelkie koszty i pokryć wszelkie szkody poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami.

2.8. Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: 
"Wszelkie roszczenia ................ (wolne pole zastąpić nazwą Użytkownika końcowego) dotyczące jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku realizacji umowy, a w szczególności szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, szkód pośrednich lub szczególnych, mogą być skierowane wyłącznie przeciwko spółce ............. (wolne pole zastąpić nazwą Resellera), nie zaś przeciwko jakimkolwiek podwykonawcom."

2.9. Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

2.10. IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości (dot. kontraktów serwisowych z włączoną funkcją autorenewal), o ile Reseller nie poinformuje IBM za pośrednictwem Arrow ECS na piśmie (co najmniej na miesiąc przed upływem obowiązującego okresu obowiązywania umowy) o zamiarze nieodnawiania Usługi, wraz z dołączoną pisemną informacją o zamiarze nieodnawiania Usługi od Użytkownika końcowego, podpisaną zgodnie z jego reprezentacją lub IBM nie poinformuje Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS o zamiarze nieodnawiania Usługi.

2.11. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem że, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

2.12. W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi. Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą (płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack"). Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

2.13. Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Reseller zobowiązuje się niezwłocznie udokumentować i przedstawić IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, wypowiedzenie otrzymane od Użytkownika końcowego Resellera. Jeśli wybrane zostało Zobowiązanie Okresowe, warunkiem wycofania jest wniesienie przez Resellera odpowiednich opłat korygujących (zwanych „Opłatami z Tytułu Rozwiązania Umowy”). Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie. 

Jeśli Nabywca wybrał Zobowiązanie Okresowe, to stosuje się następujące Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy:

 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres dwóch (2) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 30% (trzydziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres trzech (3) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 35% (trzydziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres czterech (4) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 40% (czterdziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres pięciu (5) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 45% (czterdziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku do Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty.

2.14. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. świadczenia Usług serwisowych IBM zawartej z Nabywcą na podstawie złożonego przez Nabywcę zamówienia i przyjętego do realizacji przez Arrow ECS lub innej umowy, z przyczyn określonych w OWU, Nabywca traci prawo do dalszego świadczenia zamówionych Usług IBM na rzecz Użytkownika końcowego, a Arrow ECS ma prawo do powiadomienia o tym fakcie Użytkownika końcowego, w celu ustalenia z Użytkownikiem końcowym formalności dotyczących kontynuowania Usług dla Użytkownika końcowego.

2.15. IBM może wycofać się ze świadczenia Usługi lub ze wsparcia dla Produktu objętego umową, o czym Arrow ECS, poinformuje Resellera pisemnie. Jeśli IBM wycofa się ze świadczenia Usługi, za którą Reseller już dokonał przedpłaty i Usługa ta nie została w pełni wykonana na rzecz Użytkownika końcowego, to IBM dokona za pośrednictwem Arrow ECS zwrotu proporcjonalnej części kwoty na rzecz Resellera. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę. 

2.16. IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia wszystkich defektów. 

2.17. W przypadku, gdy Reseller lub Użytkownik końcowy zamówią bezpośrednio w IBM, dodatkowe Produkty i/lub Usługi (szerszy zakres lub dłuższy okres świadczenia), które mają zostać dostarczone lub zrealizowane za pośrednictwem Arrow ECS, poczytuje się, iż tym samym Reseller zawarł z Arrow ECS odpłatną umowę na dostawę tych Produktów i /lub Usług. 

2.18. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Usługa w postaci "ServicePac", Arrow ECS dokonuje rejestracji tej Usługi w systemie IBM. Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu. 

2.19. Reseller przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że IBM ma prawo do przeprowadzania audytów sprawdzających poprawne i zgodne z Umowami zawieranymi z Arrow ECS dokonanie przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług. W wyniku takich działań, na każde żądanie Arrow ECS, w celu dalszego przedłożenia właściwej dokumentacji w IBM, Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących dokonanej sprzedaży Produktów i/lub Usług na rzecz Użytkownika końcowego. Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2.20. Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. na podstawie roszczenia regresowego) koszty wszelkich strat, odszkodowań, wydatków ( w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z takich roszczeń, procesów lub postępowań, które zostaną poniesione przez powyższe podmioty w wyniku prowadzenia przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług oraz udzielania przez niego jakichkolwiek zapewnień dotyczących Produktów i/lub Usług, które nie zostały zatwierdzone przez IBM.

2.21. Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. 

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego niepodpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego - w przypadku podpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

3. Zapisy końcowe

3.1. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

3.2. Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.in. umowę licencyjną IBM dotyczącą kodu maszynowego, która dostępna jest na stronie internetowej IBM, pod adresem: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html i wymagana jest dla produktów IBM zgodnie ze wskazaniami IBM: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/support_by_product.html . 

III DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. NetApp – Network Appliance B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia oraz spółki powiązane;

1.2. Produkt Osoby Trzeciej – produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp;

1.3. Strona NOW – światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now.netapp.com.

2. Postanowienia szczególne

2.1. Reseller zobowiązany jest zamieszczać w Zamówieniu, oprócz danych wymaganych zgodnie z OWU, także:

 1. potwierdzenie, że Reseller otrzymał zamówienie na Produkty i/lub Usługi NetApp od Użytkownika końcowego;
 2. dane Produktu, usługi wsparcia i/lub Produktu Osoby Trzeciej, ilość i ich przeznaczenie – zgodnie z zamówieniem od Użytkownika końcowego;
 3. w przypadku usług wsparcia – numer seryjny Produktu będącego przedmiotem wsparcia, chyba że usługi wsparcia zamawiane są wraz z Produktem;
 4. adres dostawy, dokładne dane Resellera, dokładne dane Użytkownika końcowego, a także jeśli to konieczne – imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie dostawy;
 5. wymagania dotyczące dostawy, o ile takie są;
 6. pożądaną datę dostawy, przy czym data ta nie będzie wiążąca dla Arrow ECS.

2.2. Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkty i/lub Usługi wyłącznie i bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu. Sprzedaż Produktów i/lub Usług za pośrednictwem innego Resellera lub przy współudziale innego Resellera wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS.

2.3. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności związanej z niespełnieniem wymagań NetApp udostępnionych na Stronie NOW. Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Akceptacja miejsca dostawy i środowiska informatycznego przez NetApp lub Arrow ECS nie oznacza potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie. Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

2.4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie. Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

2.5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie:

 1. Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej (Software License) przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy;
 2. Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp (spółki udzielającej licencji), z kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego;
 3. Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.

2.6. Reseller zobowiązuje się nie naruszać, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp. Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

2.7. Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp;
 2. jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp;
 3. niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp,a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

2.8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot:

 1. suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach;
 2. 500.000 euro lub jej równowartości w złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyrządzenia szkody.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności Arrow ECS z tytułu szkody wyrządzonej przez Arrow ECS umyślnie.

IV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE MCAFEE

1. Definicje

1.1. McAfee – McAfee (UK) Limited, dostawca Produktów i Usług McAfee

1.2. Program Partnerski – dowolny program lub oferta McAfee dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów, w tym system selektywnej dystrybucji Produktów i/lub Usług McAfee (MSP)

1.3. Terytorium – Polska

1.4. Usługi MSP– Produkt lub Usługa McAfee dystrybuowana w programie Managed Services Specialization McAfee

1.5. Wsparcie – usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller zobowiązany jest uzyskać od McAfee certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line "Become a partner" zamieszczony na https://secure.mcafee.com/apps/Partners/channel/become/enrollment-form/become-partner-short.aspx?region=us. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację. Na prośbę Arrow ECS i/lub McAfee Reseller zobowiązany jest do przedstawiania dowodów potwierdzających uzyskanie certyfikacji.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z Usługami i/lub Produktami spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS i/lub McAfee, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS i/lub McAfee, zwolnienia Arrow ECS i/lub McAfee z jakiejkolwiek odpowiedzialności i/lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS i/lub McAfee.

3. Warunki sprzedaży Usług MSP

3.1. Najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca Reseller jest zobowiązany do przekazywania Arrow ECS Raportów Zużycia Usług dotyczących Usług MSP wykorzystywanych przez wszystkich Użytkowników końcowych danego Resellera. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony.

3.2. Zmiana dystrybutora, od którego Reseller nabywa Usługi MSP może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem McAfee i Arrow ECS z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera. Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania. Dokumenty te Reseller może znaleźć na stronie internetowej McAfee pod adresami:

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/guidelines/gd-msp-program-guide.pdf

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/misc/ms-intel-security-managed-services-faq.pdf

V DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HP

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów HP i usług konserwacji i naprawy sprzętu, aktualizacje i utrzymanie Oprogramowania, szkolenia oraz innych standardowych usług świadczonych przez HP ("Wsparcie") do nabywców, które nie mają na celu eksportu Produktów HP lub Wsparcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów HP lub Wsparcia akceptacji warunków licencyjnych licencyjne użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem HP oraz
 3. dołączenia do Produktów HP oraz Wsparcia pełnej dokumentacji, w tym Warunków EULA oraz Wsparcia. Warunki EULA oraz Wsparcia są opublikowane przez HP w postaci elektronicznej. Nabywca/Użytkownik końcowy może otrzymać osobno Warunki EULA oraz Wsparcia od Arrow ECS składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

1.2. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa Produktów lub korekt operacyjnych opublikowanych lub w inny sposób udostępnianych przez firmę HP. Reseller zobowiązany jest do przekazywania takich informacji swoim kontrahentom (m.in. za pośrednictwem raportów, informacji, reklam, itp.) w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia od HP, chyba że Strony ustaliły inaczej. 

1.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie dane osobowe ujawnione HP mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w danym czasie polityką prywatności HP, dostępną na stronie internetowej HP, oraz oświadczeniem o ochronie danych opublikowanym na Portalu partnerskim HP. 

2. Licencja na Oprogramowanie Microsoft

2.1. W razie zakupu systemu komputerowego HP, na którym:

 1. zainstalowano system operacyjny Microsoft lub 
 2. zainstalowano Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft lub 
 3. wspomniane systemy HP są sprzedawane w pakiecie z systemem/oprogramowaniem Microsoft lub
 4. w inny sposób dystrybuowane wraz z nimi ("Systemy komputerowe HP"), 

Reseller zobowiązuje się do stosowania do wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub HP dotyczących Oprogramowania Microsoft dystrybuowanego z Systemami komputerowymi HP.

2.2. W sytuacji określonej w pkt. 2.1, Reseller:

 1. Zobowiązuje się dostarczyć nabywcy (użytkownikowi końcowemu) Certyfikat Autentyczności Microsoft ("COA") oraz Powiązane Materiały Produktowe ("APM") wraz z każdym Systemem komputerowym HP, w opakowaniu HP
 2. Nie będzie podawać osobnej ceny za system operacyjny Microsoft, Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft, ani za oba. "APM" oznacza materiały związane z Oprogramowaniem systemu operacyjnego Microsoft lub Oprogramowaniem aplikacyjnym Microsoft, lub jednym i drugim, dołączonym do Systemu komputerowego HP w opakowaniu HP, w tym między innymi Instrukcję obsługi, nośniki do odzyskiwania systemu oraz nośniki zewnętrzne. W razie naruszenia tego postanowienia, Reseller zobowiązany jest do wsparcia Arrow ECS w dochodzeniu odpowiedzialności w razie udzielenia informacji podmiotom trzecim o oddzielnych cenach systemów i produktów pochodzących od firmy Microsoft,

2.3. Reseller zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawników, wynikających z roszczeń wniesionych przez Microsoft ze względu na nieautoryzowaną dystrybucję produktów Microsoft. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Arrow ECS i HP uprawnione są do zaprzestania dystrybucji Produktów HP lub Wsparcia powiązanego z produktami od firmy Microsoft. 

3. Gwarancja HP

3.1. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

3.2. Arrow ECS nie udziela osobnej gwarancji na Produkty HP, chyba że Strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3.3. Gwarancja udzielona zostaje z chwilą nabycia Produktu HP i musi być potwierdzona przez Nabywcę/Użytkownika końcowego dowodem nabycia.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, topografii układów scalonych lub znaków towarowych w odniesieniu do Produktów HP, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i HP w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

4.2. Arrow ECS i HP nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w odniesieniu do Produktów, które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego lub korzystanie z takiego Produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego,
 2. wprowadzono modyfikacje w Produktach HP przez Nabywcę/Użytkownika końcowego bez zgody HP,
 3. korzystanie z Produktów HP było niezgodne z opublikowanymi przez HP specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów,
 4. korzystanie z Produktów HP odbywało się łącznie z produktami, które nie pochodzą od firmy HP.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, HP ponosi koszty obrony, w tym wszelkie uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez HP kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Jeżeli takie roszczenie się pojawi lub może się pojawić, HP uprawnione jest do zmodyfikowania Produktu HP, udzielenia niezbędnych licencji, lub wymiany Produktu HP. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, HP zwróci cenę zakupu po zwrocie Produktu HP, jeżeli zostanie on zwrócony do HP w terminie jednego (1) roku od dostawy, lub wartość, jaką Produkt HP będzie mieć po tym okresie, jeżeli zostanie zwrócony później. W przypadku Wsparcia rekompensata będzie równa będzie niższej z kwot – równowartości dwunastu (12) opłat miesięcznych za Wsparcie będące przedmiotem roszczenia lub kwocie zapłaconej przez użytkownika za Wsparcie. 

4.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i dokładnych zapisów dotyczących zgodności z niniejszymi warunkami oraz z warunkami programów HP, zaś HP uprawnione jest do prowadzenia audytu i sporządzania kopii takich zapisów. 

4.5. Zapisy prowadzone powinny być przez okres dwóch lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów HP lub usług świadczonych przez HP.

4.6. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom HP bezzwłocznie dostępu do zapisów w czasie godzin pracy Resellera. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania Umowy z Arrow ECS, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia. 

4.7. Reseller wyraża zgodę na potrącenie, zafakturowanie lub kompensację przez HP wszelkich rabatów i płatności otrzymanych z HP zgodnie z ustaleniami audytu.

5. Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego.

5.1. Przez "Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego" ("Program specjalny") przyjmuje się pomoc HP w sprzedaży Produktów lub Wsparcia HP z myślą o realizacji określonego, znaczącego wolumenu sprzedaży Użytkownikom końcowym lub transakcji o znacznej wartości poprzez zapewnienie dodatkowych rabatów, niezależnych od ustaleń z umów partnerskich z HP.

5.2. W razie wyboru Programu specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego, zastosowanie mają następujące warunki.

5.3. Z wnioskiem o Program specjalny występuje Arrow ECS, a oferty Programu specjalnego udostępniane są za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP. 

5.4. HP publikuje zakwalifikowane transakcje za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

5.5. W razie zakwalifikowania zgłoszonej transakcji Resellera do Programu specjalnego, Reseller może złożyć zamówienia lub wnosić o roszczenia upustowe do HP, za pośrednictwem Arrow ECS. Oferty Specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika końcowego mogą być udzielane w postaci rabatu z góry lub upustu. HP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowej walidacji Użytkownika.

5.6. W razie przyjęcia modelu opartego na rabatach udzielonych z góry:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika.
 3. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 4. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 60 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.7. W razie przyjęcia modelu opartego na upustach:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 3. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 90 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.8. Produkty i usługi wsparcia HP w ramach Programu specjalnego mogą być sprzedawane wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania na własne, wewnętrzne potrzeby Użytkownika końcowego, chyba że Strony inaczej ustaliły w odrębnym porozumieniu. Nabyte Produkty lub usługi wsparcia HP nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dostawy przez Użytkownika końcowego. 

5.9. HP nie wyraża zgody na łączenie innych promocyjnych programów rabatowych z Programem specjalnym.

5.10. W ramach Programu specjalnego, HP może w dowolnym czasie wprowadzić maksymalne lub minimalne wartości progowe wolumenów sprzedaży. Zgłoszenia wykraczające poza wartości określone w ten sposób przez HP będą podlegały odrzuceniu. 

5.11. Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i HP w razie zwrotu Produktu lub Wsparcia HP zakupionych w ramach Programu specjalnego. W takim przypadku, HP jest wyłącznie uprawnione do decydowania o rozliczeniu finansowym i logistycznym zwrotu takich Produktów lub Wsparcia HP. 

5.12. Reseller nie jest uprawniony do ujawniania cen ani sprzedaży poszczególnych składników Produktów lub Wsparcia HP sprzedawanych w pakiecie i objętych Programem specjalnym. 

5.13. Reseller zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji przez nabywcę Produktów lub Wsparcia HP, że transakcja jest na jego własne, wewnętrzne potrzeby, a nie w celu odsprzedaży lub dalsze dostawy do innych podmiotów. 

5.14. Reseller zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych następujących informacji i dokumentacji do HP:

 1. Podpisanego potwierdzenia dostawy do użytkownika końcowego, faktur, transakcji płatności, awiza przelewu potwierdzającego płatność zrealizowaną przez Użytkownika końcowego oraz inne dokumenty potwierdzające dostarczenie Produktów i/lub Wsparcia objętego Programem specjalnym, w tym nazwę (nazwisko) i adres Użytkownika końcowego, numery produktów HP, numery seryjne (wymagane w krajach, w których wdrożono narzędzie śledzenia numerów seryjnych lub udostępniono te ostatnie w inny sposób oraz dostarczone ilości i datę dostawy; a także
 2. kopię zamówienia zakupu Użytkownika końcowego złożonego u Resellera.

5.15. HP zastrzega sobie praw do przeprowadzenia niezależnej kontroli, czy dostawa została przeprowadzona na rzecz Użytkownika końcowego wskazanego w zakwalifikowanej transakcji oraz komunikowania się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Reseller wyraża niniejszym zgodę na niezależną weryfikację, że Produkty HP zostały należycie dostarczone do Użytkownika końcowego.

5.16. Reseller uprawniony jest do zapewnienia HP upoważnienia do wykorzystania danych kontaktowych Użytkownika końcowego w celu przeprowadzenia końcowej kontroli prawidłowości dostaw w ramach Programu specjalnego. 

5.17. W razie naruszenia warunków Programu specjalnego, HP uprawnione jest do:

 1. rozwiązania wszelkich transakcji objętych Programem specjalnym,
 2. domagania się rekompensaty za wszelkie nieprawidłowo wykorzystane rabaty z góry lub upusty w ramach Programu specjalnego, w tym HP zastrzega sobie prawo do żądania od Resellera zwrotu wszelkich nieprawidłowo wykorzystanych Programów specjalnych, bez względu na to, czy wykorzystano je w formie rabatu z góry czy upustu, jeżeli Produkty są odsprzedawane lub dalej dostarczane przez Użytkownika końcowego lub w inny sposób wykorzystywane z naruszeniem warunków autoryzowanego wykorzystania na własne, wewnętrzne potrzeby; 
 3. bez uszczerbku dla prawa do żądania pełnej rekompensaty za wszelkie poniesione szkody, HP uprawnione jest do naliczenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny przewidzianej w Cenniku HP pomniejszonej o wszelkie dodatkowe Programy specjalne dotyczące niewłaściwie wykorzystanych Produktów lub Wsparcia; odszkodowanie staje się wymagalne z chwilą powzięcia przez HP informacji o naruszeniu i będzie płatne na żądanie HP;
 4. wykluczenia Resellera z Programu specjalnego; 
 5. wykluczenia Resellera z programów wynagrodzenia w ramach partnerstwa HP oraz innych Programów partnerskich.

6. Program promocji produktowych.

6.1. Przez "Program promocji produktowych" ("Program promocyjny") przyjmuje się program HP, w ramach którego, w odniesieniu do określonej listy Produktów lub Wsparcia, udziela się dodatkowych rabatów przekraczających rabat przewidziany w Umowie partnerstwa HP, przez ustalony okres na wskazanym obszarze. Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy, za wyjątkiem promocji w ramach Umowy o wsparcie, które mogą być ważne przez jeden rok. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego rabatu, co do którego oczekuje się, że zostanie on przez Resellera przekazany Klientowi. Opis i mechanika promocji mogą się różnić w zależności od każdej indywidualnej promocji w ramach Programu. Partner, który zakwalifikuje się do Programu promocyjnego i bierze w nim udział, będzie bezpośrednio otrzymywać rabat z góry lub upust od HP.

6.2. Wszystkie Programy promocyjne są komunikowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

6.3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy rabatami Programów promocyjnych, publikowanymi na Portalu partnerskim HP a jakimkolwiek innym źródłem informacji, rabaty Programów promocyjnych na Portalu partnerskim HP będą mieć charakter nadrzędny.

6.4. Informacje dotyczące ustalania cen promocyjnych opisują rabaty i upusty jednostkowe dotyczące poszczególnych linii produktów, przysługujące w postaci:

 1. Promocyjnej ceny netto lub cenny netto po NR Partnera, lub
 2. Dodatkową obniżkę % względem Cennika HP
 3. Stałej kwoty upustu lub Ceny netto po odliczeniu rabatu

6.5. Rabaty w ramach Programów promocyjnych i NR Partnera mogą być udzielone w formie rabatu z góry lub upustu końcowego. 

6.6. Partnerzy mogą składać zamówienia lub zgłaszać roszczenia upustowe do HP w związku z ofertami Promocji i ofertami NR Partnera publikowanymi na Portalu partnerskim HP.

6.7. W razie wyboru modelu opartego na ranach udzielanych z góry, Reseller nabywa od Arrow ECS Produkty lub Wsparcie HP w cenie uwzględniającej rabat z góry lub cenę netto. 

6.8. W razie wyboru modelu opartego na upustach Reseller zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Arrow ECS. Procedura oraz sposób nabycia regulują porozumienia między Arrow ECS a Resellerem. 

6.9. Reseller korzystający z Programu promocyjnego zobowiązany jest do przedkładania informacji dotyczących wykorzystania roszczeń upustowych codziennie lub co tydzień, za pośrednictwem procesu PDAR. Roszczenia upustowe będą tworzone dla Partnerów PDAR przez HP, a w przypadku Partnerów niebędących Partnerami DPAR muszą być zgłoszone za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP, procesu obsługi roszczeń EDI specyficznego dla kraju, lub innych zdefiniowanych w danym kraju procesów, do końca następnego miesiąca po dacie wysyłki do Użytkownika końcowego.

6.10. Ponowne złożenie Roszczeń upustowych jest możliwe w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia HP. Informacje na temat procesu obsługi Roszczeń upustowych znajdują się w lokalnej Instrukcji procedur operacyjnych partnerstwa HP, publikowanej na Profilu partnerskim HP.

6.11. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 powyżej.

7. Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE.

7.1. Pod poniższym linkiem znajduje się dokument zawierający "Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE", gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Dokument jest zamieszczony tutaj.

VI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE JUNIPER NETWORKS

Warunki szczególne Juniper Networks

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania akceptacji Juniper Networks do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poprzez uzyskanie oznaczenia identyfikacyjnego Juniper VARID, zgodnie z procedurą i zasadami określonymi przez Juniper Networks. Arrow ECS uprawniony jest do żądania przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego warunki, zaś Reseller zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiej dokumentacji. 
 3. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców) za cenę nie niższą niż ustalona przez Arrow ECS. W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. 

1.2. Zamówienie na produkt lub usługi Juniper Networks powinno zawierać w szczególności dane Resellera, datę i czas sprzedaży, dane użytkownika końcowego i miejsce dostawy. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie w dostawie produktu wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. Zmiana daty dostawy lub rezygnacja z dostawy jest możliwa na 30 dni przed pierwotnie ustaloną datą dostawy. W razie późniejszej zmiany lub rezygnacji z zamówienia, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu na rzecz Arrow ECS. 

1.4. Warunki gwarancji na produkty Juniper Networks, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące stanowią wyłączne zobowiązania Juniper Networks w zakresie gwarancji. Reseller nie jest uprawniony do zmiany, zrzeczenia się lub usunięcia jakichkolwiek warunków gwarancyjnych produktów. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń stron, Juniper Networks uprawniony jest do korzystania z używanych części lub komponentów w celu naprawy wadliwego sprzętu. 

1.5. Reseller zobowiązany jest do corocznego przedstawiania planów sprzedaży i marketingu produktów i usług Juniper Network. 

1.6. Reseller może rozprowadzać produkty Juniper Network tylko łącznie z warunkami gwarancyjnymi, oświadczeniami i umową licencyjną dołączonymi do konkretnego produktu w stanie nienaruszonym, tak jak zostały dostarczone przez Juniper Networks. 

1.7. W przypadku sprzedaży usług: 

 1. Juniper Network uprawniony jest do odmowy świadczenia usług oraz do uzależnienia świadczenia usług od uiszczenia wynagrodzenia z góry. Zasady świadczenia usług ustalane są każdorazowo w odniesieniu do konkretnego produktu Juniper Networks.
 2. Świadczenie usług odbywa się w okresie rocznym. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług. W razie braku przedłużenia świadczenia usług przez Resellera, Juniper Network uprawniony jest do kontaktu z użytkownikiem końcowym i bezpośredniego zaproponowania mu przedłużenia okresu świadczenia usług. 

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z Juniper Networks, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim: 

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, dekompilowania, reverse engineering, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Juniper Networks, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Juniper Networks,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Juniper Networks,
 3. do usuwania oznaczeń i informacji z produktów Juniper Networks o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności,
 4. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Juniper Networks,
 5. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone. 

3. Raportowanie

3.1. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia inwentarzy i raportów punktów sprzedaży (Point of Sale report) w formacie przewidzianym przez Juniper Networks, w tym z podziałem tygodniowym i dziennym. 

3.2. Raport punktów sprzedaży zawierać powinien w szczególności następujące dane:

 1. Nazwę i dane informacyjne Resellera,
 2. Dane użytkownika końcowego,
 3. Miejsce dostawy z kodem pocztowym,
 4. Liczbę produktów dostarczonych do danego użytkownika końcowego i numery seryjne urządzeń,
 5. Jakość produktów sprzedanych do każdego użytkownika końcowego,
 6. Datę i czas sprzedaży,
 7. Inne informacje wymagane osobno przez Juniper Networks. 

3.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.4. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.5. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do realizacji obowiązków raportowania zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Arrow ECS, Juniper Networks (w szczególności z Juniper Networks General Policies and Expected Practices) i innymi dokumentami, w tym także warunkami promocji i programami prowadzonymi przez Arrow ECS lub Juniper Networks na obszarze lub w regionie działalności Resellera. 

4. Wymiana produktów.

4.1. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks. 

4.2. Reseler może wybrać ze swoich zasobów produkty do wymiany (w ramach jednej przesyłki) w wielkości nie większej niż wynikająca z ogłoszenia Juniper Networks dla każdorocznej wymiany produktów. 

4.3. W celu przystąpienia do wymiany produktów, Reseller złoży pisemny wniosek do Juniper Networks za pośrednictwem Arrow ECS (Return Material Authorization) w terminie 14 dni od ogłoszenia Juniper Networks o wymianie produktów. 

4.4. Wymiana produktów jest możliwa dopiero po wyrażenia zgody przez Juniper Networks. W razie złożenia wadliwych lub niekompletnych wniosków RMA, Juniper Networks odmówi wymiany produktów i obciąży Resellera kosztami związanymi z procesem wymiany produktów, w szczególności kosztów przesyłki produktów uszkodzonych.

4.5. Produkty podlegające wymianie muszą być nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, bez dodatkowych oznaczeń lub oświadczeń i stanowić produkty dostarczane uprzednio do Resellera w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o wymianie produktów. 

4.6. Reseller zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych ze zwrotem produktów, w tym cła, podatków i kosztów administracyjnych. Reseller ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym do Juniper Networks.

4.7. Zwrot produktów EOL powinien nastąpić w terminie 90 dni od daty informacji o EOL, zgodnie z pkt. 5 poniżej. 

4.8. Brak dostarczenia produktów podlegających wymianie w przeciągu czasowym wyznaczonym przez Juniper Networks rozumiany będzie jako rezygnacja z prawa do wymiany produktów. 

5. Koniec okresu wsparcia produktów (End of Life Procedures)

5.1. Informacje o zakończeniu okresu wsparcia produktów (EOL) zamieszczane są na stronie internetowej Juniper Networks na co najmniej 180 dni przed zakończeniem okresu wsparcia. 

5.2. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej a zakończeniem okresu wsparcia produktów Reseller uprawniony jest do dalszej sprzedaży produktów, przy czym okres dostawy musi mieścić się w okresie 180 dni od daty ogłoszenia informacji o EOL. 

5.3. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych w aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks. 

5.4. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks. 

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Jupiter Networks w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Jupiter Networks wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

6.2. Arrow ECS i Juniper Networks nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. w których wprowadzono modyfikacje zgody Juniper Networks, w szczególności gdy niemodyfikowany produkt nie wyrządza szkody ani nie narusza praw osób trzecich,
 2. które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez do Juniper Networks lub korzystanie z takiego produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi do Juniper Networks,
 3. nieprawidłowo zainstalowano lub nie zainstalowano wprowadzonej poprawki lub aktualizacji,
 4. co do których korzystanie było niezgodne z opublikowanymi przez Juniper Networks specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z produktów,

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. Juniper Network podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje produkt, z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej. 

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Juniper Networks zwróci zapłaconą kwotę, obliczoną w oparciu o ustaloną 5-letnią linię cenową i proporcjonalne koszty wsparcia oraz zaakceptuje zwrot produktu. 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, Juniper Networks zwraca koszty obrony, przy czym Reseller zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń i przekaże pełną dokumentację sprawy, a także będzie współpracować z Juniper Networks. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania Juniper Networks o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów Juniper Networks. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami Juniper Networks oraz przepisami prawa. 

6.8. Zapisy prowadzone powinny być przez okres trzech lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów Juniper Networks lub usług świadczonych przez Juniper Networks.

6.9. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom Juniper Networks bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

6.10. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z Juniper Networks, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem. Jeżeli wysokość odszkodowania będzie równa lub przekroczy 5% całkowitej wartości należnej i zapłaconej za produkty Juniper Networks w okresie, do którego odnosił się audyt, Juniper Networks naliczy dodatkowo koszty przeprowadzonej inspekcji. 

7. Programy specjalne

7.1. Juniper Networks może wprowadzać programy specjalne obejmujące w szczególności obniżki cen lub inne promocje. Zasady i warunki programów specjalnych ustalane będą każdorazowo dla danego programu specjalnego.

7.2. Niezależnie od odrębnych postanowień Stron, Juniper Networks uprawniony jest do zakończenia programu specjalnego natychmiast, jeżeli spełniony zostanie któryś z następujących warunków:

 1. Reseller nie będzie spełniał warunków lub instrukcji przyjętych dla danego programu specjalnego,
 2. Reseller nie wprowadzi warunków promocyjnych wynikających z programu specjalnego do oferty sprzedaży produktów lub usług Juniper Networks lub wprowadzone warunki promocyjne nie będą odpowiadać zasadom ani okresowi przewidzianemu przez Juniper Networks,
 3. Reseller naruszy przepisy prawa lub postanowienia niniejszych warunków szczególnych,
 4. Reseller złoży nieprawdziwe lub niekompletne oświadczenie do Juniper Networks, wprowadzi nieprawdziwe lub niekompletne dane do raportu punktu sprzedaży, będzie handlował produktami Juniper Networks w ramach szarej strefy, dopuści się oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności, naruszy dobre imię firmy Juniper Networks lub personelu Juniper Networks. 

7.3. W razie spełnienia się któregoś z warunków określonych w punkcie powyższym, Reseller zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu produktów otrzymanych w ramach programu specjalnego. W razie braku zwrotu, Reseller zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kosztach między wartością produktów w ramach programu specjalnego a aktualnym cennikiem Juniper Networks. 

VII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FIREEYE

Warunki szczególne FireEye

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług FireEye do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług FireEye poza terytorium ustalone w niniejszych warunkach szczególnych ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania uprawnienia FireEye do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług FireEye poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji FireEye oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków szczególnych FireEye przez osoby upoważnione w imieniu Resellera,
 3. dystrybucji produktów FireEye wraz warunkami licencyjnymi dołączonymi do nich, bez udzielania dodatkowych gwarancji, zmian lub usunięć poszczególnych zapisów licencji FireEye. W szczególności, Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że użytkownicy końcowi będą mieli możliwość zapoznania się z EULA i innymi dokumentami dołączonymi do opakowania Produktów przez FireEye oraz możliwość wyrażenia zgody na takie warunki. 
 4. bieżącego informowania FireEye o każdym przypadku naruszenia praw FireEye lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

1.2. FireEye może udostępnić wybrane przez siebie produkty w celach ewaluacyjnych do dalszego udostępnienia użytkownikom końcowym za pośrednictwem Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem wypełnienia przez Resellera Evaluation Unit Order Form (EUOF). EUOF nie ma charakteru wiążącego dla FireEye, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowany przez FireEye, jest częścią programu ewaluacyjnego na podstawie odrębnych warunków (Evaluation Terms) lub Strony inaczej ustalą w odrębnym porozumieniu. Reseller zobowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o warunkach korzystania z produktów testowych przed złożeniem zamówienia na Produkt testowy (Evaluation Terms). Okres testowania Produktu nie może być dłuższy niż 60 dni, chyba że Strony odrębnie ustaliły odmienny termin. FireEye może wydłużyć ten termin na podstawie odrębnej pisemnej zgody. 

1.3. Produkty demonstracyjne nie mogą być odsprzedane, wymienione lub w inny sposób przekazane dla jakichkolwiek celów i mogą być tylko wykorzystywane w określonej placówce Resellera lub Arrow ECS zgodnie z pisemną zgodą udzieloną przez FireEye.

1.4. FireEye uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. 

1.5. Reseller zobowiązany jest ponadto do przekazywania niezwłocznie pisemnych zawiadomień do FireEye o wszelkich komentarzach i skargach na Produkty FireEye, z których korzystają użytkownicy końcowi, jak i o wszelkich problemach z Produktami lub korzystaniem z nich, jakie poweźmie Reseller. Każda taka informacja stanowi informację poufną i jest chroniona na podstawie przepisów prawa i niniejszych warunków szczególnych. 

1.6. Zamówienie Produktów następuje na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (Purchase Order). 

1.7. FireEye uprawniony jest do akceptacji lub odmowy realizacji złożonego zamówienia, na podstawie własnej, niezależnej decyzji, w szczególności żadne zamówienie nie jest wiążące dla FireEye, chyba że zostanie ono zaakceptowane przez FireEye w formie pisemnej. 

1.8. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. dane zamawianego Produktu,
 2. jakość zamawianego Produktu,
 3. wnioskowaną datę dostawy,
 4. miejsce dostawy,
 5. dane niezbędne do faktury,
 6. numer zamówienia,
 7. inne instrukcje co do dostawy.

1.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe bez pisemnej zgody FireEye. 

1.10. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od chwili jakiego przyjęcia w systemie. Treść niniejszych warunków szczególnych jest nadrzędna przy interpretacji treści zamówienia, w szczególności zamówienie nie przyznaje żadnych dodatkowych lub dalszych praw niż wynikające z warunków szczególnych i uzgodnień Stron. 

1.11. Dostawa następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie kuriera lub innego pośrednika. W przypadku, w którym FireEye nie będzie w stanie dostarczyć Produkty na czas określony w zamówieniu, Reseller zostanie poinformowany pisemnie. Każde zamówienie częściowe może być fakturowane osobno. 

1.12. W przypadku zamówień na produkty EXW (wykonywane ręcznie w placówkach FireEye), ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Resellera z chwilą dostarczenia takiego Produktu do jednostki kurierskiej (poza oprogramowaniem). Jakiekolwiek skargi lub żądania powinny być kierowane do kuriera. 

1.13. Każdy Produkt powinien być sprawdzony z chwilą odbioru. Reseller zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia FireEye w terminie 10 dni od dnia dostawy i wszelkich niezgodnościach z treścią zamówienia i zwrócić Produkt, na podstawie aktualnych procedur FireEye. Nie dotyczy to Produktów przeznaczonych do celów ewaluacyjnych i demonstracyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

1.14. FireEye świadczy usługi według zasad i warunkach wskazanych na swojej stronie internetowej („Professional Services Terms and Conditions”). Reseller nie jest uprawniony do udzielania dalej idących warunków świadczenia usług niż te wynikające z wyraźnych zobowiązań FireEye. Reseller zobowiązany jest również do uzyskania akceptacji użytkownika końcowego na warunki świadczenia usług FireEye oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń, a także podejrzenia naruszeń warunków świadczenia usług, o których poweźmie wiadomość. 

1.15. Terytorium dla dystrybucji Produktów FireEye jest Rzeczpospolita Polska.

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z FireEye oraz do granic wynikających z przepisów prawa, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim:

 1. do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye lub
 2. do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye modyfikowania, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu FireEye, poza przypadkami wyraźnie przyznanymi w postanowieniach licencyjnych lub uzgodnieniach Stron,
 3. do reklamowania, sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji oprogramowania FireEye jako niezależnego, samodzielnego produktu lub innej formy oddzielenia oprogramowania od Produktów FireEye.

3. Obowiązki Resellera.

3.1. Reseller zobowiązany jest do reklamowania, promocji i dystrybucji Produktów FireEye w ramach terytorium określonego w niniejszych warunkach szczególnych za zasadach ustalonych pisemnie z FireEye. 

3.2. Reseller zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnej 12-miesięcznej prognozy sprzedaży Produktów FireEye w ramach przedsiębiorstwa Resellera. Prognoza taka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Resellera do sprzedaży Produktów FireEye na wskazanym poziomie. 

3.3. Na wniosek FireEye, Reseller przedstawi raport sprzedaży Produktów FireEye, w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, zawierający następujące dane każdej transakcji:

 1. nazwę, lokalizację, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej), numery identyfikacyjne (firmowe) nabywcy (użytkownika końcowego),
 2. datę i numer faktury oraz
 3. dla każdego Produktu – liczbę sprzedanych jednostek.

3.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami FireEye oraz przepisami prawa, przez okres co najmniej dwóch lat. 

3.5. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom FireEye bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

3.6. FireEye uprawnione jest do uzyskania dostępu do prowadzonych zapisów przez okres czasu, wskazany w pkt. 3.4 powyżej. W takim przypadku, FireEye powiadomi Resellera z wyprzedzeniem 10-dniowym, w formie pisemnej. W ciągu roku dopuszczalny jest nie więcej niż jeden audyt. 

3.7. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z FireEye, polegające w szczególności na niedopłacie w wysokości równej lub większej niż 5%, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem, w tym również uzasadnione koszty przeprowadzonej inspekcji. 

4. Support

4.1. Na podstawie odrębnego porozumienia i za zapłatą przez Resellera należnego wynagrodzenia, FireEye świadczyć będzie usługi wsparcia i utrzymania na rzecz użytkownika końcowego na zasadach i standardowych warunkach, zaś Reseller nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów FireEye bez zawarcia umowy świadczenia usług wsparcia, chyba że Strony inaczej uzgodniły w pisemnym porozumieniu. 

4.2. Okres rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia i utrzymania rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika końcowego i obowiązuje tak długo, jak wskazano w zamówieniu. Wsparcie i utrzymanie podlega odnowieniu po upływie okresu wstępnego na kolejny rok kalendarzowy w każdą rocznicę daty dostawy za zapłatą opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług wsparcia i utrzymania.

5. Gwarancja

5.1. FireEye gwarantuje zgodność Produktu z opublikowaną specyfikacją przez okres 90 dni od daty jego dostawy (Okres gwarancji). 

5.2. Powyższa gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niedbałości, wypadku, nieprawidłowego testowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego korzystania lub korzystania sprzecznego z treścią instrukcji wydanych przez FireEye,
 2. Produkt był naprawiany lub zmieniany przez osoby inne niż upoważnione przez FireEye,
 3. Produkt nie został zainstalowany, opracowany, naprawiony lub nie był utrzymywany zgodnie z dokumentacją,
 4. Produkt został dołączony lub wykorzystany w oprogramowaniu osób trzecich, niezaakceptowanym uprzednio przez FireEye.

5.3. Jeżeli w czasie Okresu gwarancji:

 1. FireEye zostanie odpowiednio poinformuje w formie pisemnej o odkryciu błędu w Produkcji, w tym otrzyma odpowiednio szczegółową informację o powstałym błędzie,
 2. taki Produkt zostanie zwrócony (za z góry uiszczoną opłatą za przesyłkę) do odpowiedniej placówki FireEye, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami FireEye,
 3. w trakcie inspekcji FireEye potwierdzone zostaną dane o zgłoszonych błędach,to w takim razie, wyłącznym uprawnieniem Resellera i wyłącznym zobowiązaniem FireEye będzie, zależnie od wyboru FireEye, naprawienie lub wymiana wadliwego sprzętu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy wymieniony lub naprawiony Produkt na podstawie niniejszych warunków gwarancyjnych korzysta z nich na nowo. Wymieniane części mogą być nowe lub stanowić ekwiwalent dla nowych części.

5.4. Dodatkowe ograniczenia gwarancyjne zawarte są w dokumentach gwarancyjnych FireEye i mogą zostać udostępnione niezależnie Resellerowi od niniejszych warunków szczególnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i FireEye o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i FireEye w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia FireEye wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy, oraz
 3. niepodejmowania prób ugodowych, w tym składania oświadczeń i uznawania roszczeń osób trzecich.

6.2. Arrow ECS i FireEye nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. Których korzystanie (Produktów lub ich części) połączone było z produktami pochodzącymi od innych producentów,
 2. w których wprowadzono modyfikacje bez zgody FireEye, 
 3. co do których korzystanie było niezgodne ze specyfikacjami lub odpowiednimi dokumentami o sposobach korzystania z produktów,
 4. co do których Reseller został poinformowany o tym, że korzystanie narusza prawa osób trzecich i mimo tego nie zaprzestał korzystania. W tym przypadku Reseller zobowiązany będzie do podjęcia obrony FireEye, jego przedstawicieli, pracowników, organy zarządcze przeciwko wszelkim roszczeniom wynikającym z takiego korzystania, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego.

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. FireEye podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje Produkt lub zastąpi Produkt innym substytutem, który nie stanowi przykładu naruszenia praw osób trzecich z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej.

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Reseller zwróci taki Produkt do FireEye, zaś FireEye zrefunduje koszty w systemie ratalnym (poprzez 3-letnią amortyzację cen). 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, FireEye podejmie obronę Resellera, jego współpracowników i zatrudnionych przeciwko roszczeniom osób trzecich, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania FireEye o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów FireEye. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

6.8. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

Warunki szczególne SAS

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów SAS do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów SAS poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów SAS akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem SAS oraz 
 3. dołączenia do Produktów HP pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez SAS dla każdego licencjonowanego Produktu,
 4. bieżącego informowania SAS i Arrow ECS o każdym przypadku naruszenia praw SAS lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę,
 5. utrzymywania kompetentnego i agresywnego personelu sprzedaży (aggresive sales force) i w inny sposób promować sprzedaż, dzierżawę lub inny sposób udostępnienia Produktów SAS,
 6. prowadzić działalność marketingową i sprzedażową Produktów SAS w celu stałego wzrostu sprzedaży i wiedzy o rynku.

1.2. Zamówienie na Produkty SAS składane będzie w formie pisemnej, faxu, telefonicznej lub elektronicznej i zawierać będzie listę Produktów SAS, wnioskowaną jakość Produktów SAS, daty dostawy, ceny, instrukcje dostawy (o ile konieczna) oraz wszelkie inne informacje (w tym stosowaną EULA) wymagane przez SAS dla rozpoczęcia procesu obsługi zamówienia. SAS potwierdzi każde zamówienie pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

1.3. Przyjęcie zamówienia nastąpi z chwilą otrzymania przez Resellera informacji zawierającej możliwość pobrania wersji elektronicznej odpowiednich Produktów SAS. 

1.4. Reseller zapewnia, że użytkownicy końcowy będą mieli możliwość zapoznania się z EULA dołączoną do Produktów SAS oraz możliwość wyrażenia zgody na zawarte w niej warunki. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż Arrow ECS może dostarczyć zamówione Produkty SAS tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych SAS obowiązujące dla Rzeczpospolitej Polskiej (w tym EULA).

2. Obowiązki SAS:

2.1. SAS zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia informacji technicznych, materiałów promocyjnych i standardowej dokumentacji dla każdego Produktu SAS, w języku angielskim,
 2. Umożliwić dostęp online, bez dodatkowych opłat, oraz standardową dokumentację dla każdego Produktu SAS, a także wsparcie techniczne dla Arrow ECS oraz Resellerów,
 3. Wyposażyć Resellera w aktualną listę cen Produktów SAS za pośrednictwem obopólnie uzgodnionych środków komunikacji, a także dokumentację sprzedażową w formacie, w jakim SAS zasadniczo udostępnia takie informacje oraz za pośrednictwem szkoleń oraz wsparcia technicznego i sprzedażowego SAS, o ile zostanie to uzgodnione przez Strony,
 4. Umożliwić wsparcie techniczne za pośrednictwem strony internetowej SAS (https://support.sas.com/techsup) oraz
 5. W zgodzie z planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi Resellera reklamować produkty licencjonowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazać Resellera jako autoryzowanego dystrybutora SAS na stronie internetowej SAS.

2.2. SAS uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. W takim przypadku SAS będzie uprzednio informować o zmianach w terminie co najmniej 60 dni przed wprowadzonymi decyzjami. 

3. Raportowanie 

3.1. Reseller zobowiązany jest do udostępnienia do SAS niewiążących miesięcznych i sporządzonych w dobrej wierze pisemnych prognoz sprzedaży Produktów SAS oraz szkoleń w formacie uzgodnionym przez Strony. 

3.2. Ponadto, na wniosek SAS, Reseller jest zobowiązany, niezależnie od przekazywania prognoz opisanych w pkt. 3.1 powyżej, przekazania odrębnej prognozy w formie pisemnej. 

3.3. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, Reseller przekaże do SAS w formacie uzgodnionym przez Strony, miesięczny raport z punktów sprzedaży Produktów SAS, zawierający nazwę lub dane identyfikacyjne użytkownika końcowego oraz adres. 

3.4. Nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy w rozsądnym przedziale czasu i przy rozsądnie wcześniej przekazanym powiadomieniu, pracownicy lub autoryzowani podwykonawcy SAS mogą przeprowadzić audyt zapisów księgowych i biznesowych, które odnoszą się wyłącznie do dystrybucji Produktów SAS. Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o raportowane możliwości Resellera. Audyt odnosić się będzie do transakcji, które miały miejsce w okresie krótszym niż (i) czas, jaki upłynął od ostatniego audytu oraz (ii) rok od audytu. 

3.5. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.6. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do Produktów SAS, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i SAS w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

4.2. Arrow ECS i SAS nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów SAS z produktami niepochodzącymi od SAS lub do modyfikacji Produktów SAS, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. na dzień roszczenia Reseller nie zainstalował ostatniej aktualizacji lub poprawki, zgodnie z zaleceniami SAS, jeżeli takie roszczenie nie zostałoby podniesione, gdyby zainstalowano ostatnią aktualizację lub poprawkę,
 3. korzystanie z Produktów SAS było niezgodne z opublikowanymi przez SAS specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów lub korzystano z Produktów SAS w aplikacjach, środowisku lub w procesach, do których Produkty SAS nie były przygotowane lub skonfigurowane, a roszczenie takie nie powstałoby, gdyby nie takie zastosowanie Produktów SAS,
 4. korzystanie z Produktów SAS narusza warunki szczególne SAS lub postanowienia EULA,
 5. winy umyślnej Resellera.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, SAS ponosi koszty obrony, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez SAS kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Reseller może uczestniczyć w postępowaniu na własny koszt. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, SAS może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu SAS,
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt SAS,
 3. zastąpić elementy Produktu SAS na nienaruszające praw osób trzecich inne ekwiwalentne funkcjonalnie części,

4.4. W sytuacji, w której żadna z możliwości opisanych w punkcie powyższym okaże się nie być w rozsądnej ocenie SAS dostępna, SAS może wypowiedzieć licencję co do Produktów naruszających prawa osób trzecich i zwrócić Resellerowi koszty za zamówione Produkty. 

IX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PULSE SECURE

Dodatkowe Warunki Handlowe Pulse Secure

1. Wymogi dotyczące dystrybucji produktów:

1.1. Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Pulse Secure dla każdego licencjonowanego Produktu. 

1.2. Dystrybutor podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu poinformowania Resellera o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących korzystania z produktów lub usług Pulse Secure. 

2. Zobowiązania Resellera:

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. chronić Pulse Secure i jego prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami na poziomie co najmniej obowiązującym Pulse Secure i ARROW ECS, 
 2. nieskładania oświadczeń, zobowiązań, pełnomocnictw lub gwarancji w imieniu Pulse Secure,
 3. niedystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure w sposób szerszy niż wynikający z uprawnień przysługujących Arrow ECS, w tym sposób bezpośredni lub niebezpośredni poza terytorium określone w pkt. 3 poniżej.

2.2. Reseller zobowiązuje się do dystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure bez naruszania praw osób trzecich.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udzielania licencji lub wyrażania zgody na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure. Licencja zostaje udzielona klientom lub kontrahentom Resellera wyłącznie bezpośrednio przez Pulse Secure i na warunkach w niej określonych, niezależnie od składanych przez Resellera ofert. Reseller zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, składać żadnych oświadczeń ani ofert, które treścią odbiegałyby od stosowanych przez Pulse Secure aktualnych warunków licencyjnych. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości zasady ustalania cen (Global Price List) dla produktów i usług Pulse Secure i zobowiązuje się do stosowania rabatów i obniżek cen w ramach ustalanych programów rabatowych, w tym konieczności poinformowania Pulse Secure o dołączeniu do programu rabatowego na co najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. O ile nie zostanie inaczej ustalone przez ARROW ECS lub w porozumieniu z Pulsce Secure, ceny oferowanych przez Resellera usług ustalone będą w oparciu o obowiązujące Global Price List. 

3. Ograniczenia Resellera: 

3.1. Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim do:

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, reverse engineering, dekompilowania, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Pulse Secure, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Pulse Secure,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Pulse Secure,
 3. dystrybuowania lub sprzedaży oprogramowania i dokumentacji Pulse Secure bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody, z wyjątkiem sprzedaży do klientów, 
 4. do naruszenia lub usuwania oznaczeń i informacji z produktów Pulse Secure o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na oprogramowaniu i dokumentacji Pulse Secure. Reseller zobowiązany jest do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Pulse Secure.
 5. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Pulse Secure,
 6. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone.

3.2. Terytorium dla dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure jest Rzeczpospolita Polska. Pulse Secure uprawnione jest również do dystrybucji, jak i oferowania sprzedaży lub świadczenia usług na tym terytorium, niezależnie od uprawnień Resellera. 

3.3. Reseller zobowiązuje się do uprzedniego przekazania do Pulse Secure wszelkich promocyjnych, reklamowych i innych materiałów ofertowych wykorzystujących znaki towarowe Pulse Secure w celu akceptacji wykorzystania znaków towarowych Pulse Secure. Korzystanie ze znaków towarowych, jak i innych przedmiotów praw własności intelektualnej przez Resellera nie oznacza nabycia jakichkolwiek uprawnień do tych przedmiotów, chyba że inaczej wskazano w treści odpowiednich licencji. Reseller zobowiązuje się do nierejestrowania ani podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu rejestrację przez osobę trzecią znaków lub oznaczeń podobnych do znaków towarowych, do których prawa przysługują Pulse Secure. Reseller zobowiązuje się do współdziałania z Pulse Secure w razie zgłoszenia naruszenia powyższych postanowień lub naruszenia praw własności intelektualnej Pulse Secure przez osobę trzecią. 

4. Raportowanie i dostawa produktów. 

4.1. Reseller zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu sprzedaży produktów lub usług Pulse Secure zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.2. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia czasowych i odpowiednich inwentarzy i raportów stanu sprzedaży (Point of Sale Documentation), określających jakie produkty znajdują się w magazynach Resellera, w jakich miejscach są przechowywane i sprzedawane. Ponadto, Reseller zobowiązuje się do udostępniania ARROW ECS i Pulse Secure odpowiednich raportów, na zasadach i w zakresie zgodnie ustalonym przez Strony. 

4.3. Wraz z zamówieniem produktu, Reseller zobowiązany jest do wskazania miejsca dostawy, wskazówek do dostawy i innych wymagań prawnych, jakie spełniać musi Pulse Secure w razie dostawy produktu. W razie braku wyboru lub podania niekompletnych informacji, ryzyko nieprawidłowego dostarczenia ponosi Reseller. W takim przypadku Pulse Secure wybierze metodę i sposób dostarczenia produktu. Koszty transportu ponosi Reseller.

4.4. Ryzyko zgubienia lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą przyjęcia przesyłki przez kuriera na Resellera. 

4.5. Zmiana terminu, miejsca, sposobu dostawy lub rezygnacja z dostawy może nastąpić przed ustalonym terminem dostawy i wyłącznie za zgodą Pulse Secure i ARROW ECS. 

4.6. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzania audytów lub kontroli (samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanych osób trzecich) prawidłowości prowadzenia księgowości w odniesieniu do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure i zgodności z umową, ustaleniami i warunkami szczególnymi. 

4.7. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Pulse Secure może zmienić poziom dostępnych obniżek dla Resellera, jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu lub kontroli okaże się, że nie są przestrzegane warunki szczególne, ustalenia lub umowa. 

4.8. Reseller umożliwi Pulse Secure lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Pulse Secure dostęp do ksiąg i dokumentacji rachunkowej, przy zachowaniu zasad poufności. 

4.9. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzenia audytu lub kontroli dokumentacji nie częściej niż raz na rok, z wyłączeniem sytuacji, w których poprzednia kontrola lub audyt wykazał nieprawidłowości. W takiej sytuacji, Reseller wyraża zgodę na przeprowadzenia powtórnego audytu lub kontroli w ciągu roku od dnia zakończenia pierwszego postępowania. 

4.10. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli lub audytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy z ARROW ECS i w dwa lata po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy prawnej. 

4.11. W razie wykazania w przeprowadzonym audycie lub kontroli nieprawidłowości, Reseller niezwłocznie wdroży wszelkie procedury naprawcze i zapłaci należne koszty, w tym za przeprowadzony audyt lub kontrolę, jeżeli w wjej wyniku wykazane zostanie, że Reseller zalega z zapłatą na rzecz Pulse Secure lub ARROW ECS co najmniej 5% zamówień. 

4.12. Ponadto, niezależnie od innych przysługujących uprawnień, Pulse Secure jest uprawnione do przeprowadzenia fizycznej kontroli w placówkach, magazynach i punktach dystrybucji Resellera.

5. Zwrot produktów. 

5.1. Reseller uprawniony jest do zwrotu produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS.

5.2. Zwrot produktów niewadliwych może dotyczyć wyłącznie produktów nowych, w nieuszkodzonych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń i naklejek, dostarczonych do Resellera w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Produkty, co do których zakończył się okres wsparcia (End of Life Products) zwracane mogą być wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS i Pulse Secure. 

5.3. Zwrot produktów uszkodzonych lub wadliwych nie może dotyczyć więcej niż 5% wartości inwentarzowej danego Resellera i na zasadach ustalonych uprzednio z Pulse Secure.

5.4. Pulse Secure podejmie rozsądne kroki w celu uprzedniego informowania o produktach, co do których wygasa okres wsparcia (End of Life Products) na co najmniej 180 dni przed upływem tego okresu. Po upływie tego okresu, EOLP mogą nadal sstanowić przedmiot obrotu, przy czym Pulse Secure nie jest zobowiązane do dokonywania napraw, aktualizacji ani wymiany takich produktów. 

6. Gwarancja

6.1. Gwarancje na produkty lub usługi Pulse Secure dołączane będą do produktów lub usług. Reseller nie jest uprawniony do modyfikowania, uchylania lub wyłączania jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszych warunków szczególnych i warunków gwarancyjnych dołączanych do produktów, pierwszeństwo zastosowania mają te ostatnie. 

6.2. Gwarancja obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jeżeli:

 1. w okresie gwarancyjnym produkty te nie były zmieniane,
 2. z których nie usunięto oznaczeń gwarancyjnych, ani nie doszło do ingerencji w żadne oznaczenia gwarancyjne (naklejki, paski, znaki),
 3. nie były instalowane ani nie korzystano z nich niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją,
 4. nie były naprawiane lub serwisowe przez osoby nieprzeszkolone przez Arrow ECS lub Pulse Secure,
 5. nie były używane niezgodnie ze specyfikacją, w tym niewłaściwie ustawione, przechowywane w trudnych lub uciążliwych warunkach atmosferycznych,
 6. korzystano z nich w konstrukcji lub w budowie placówek nuklearnych, urządzeniach nawigacyjnych lub powietrznych, sprzęcie podtrzymującym życie lub innym wyposażeniu medycznym. 

6.3. Pulse Secure nie jest odpowiedzialne za dokonywanie backupów danych i programów, ani nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych przechowywanych w ramach produktów. 

6.4. Gwarancja nie obejmuje wsparcia w zakresie instalacji produktów. 

7. Odpowiedzialność

7.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosić pełną, całkowitą odpowiedzialność wobec Arrow ECS i Pulse Secure za naruszenie niniejszych warunków szczególnych, jak i postanowień licencyjnych lub innych regulaminów stosowanych przez Pulse Secure. W szczególności, w razie naruszenia postanowień licencyjnych lub niniejszych warunków handlowych przez podmiot stowarzyszony lub współpracujący z Resellerem, Reseller zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, podjęcia wszelkich działań i kroków w ramach reprezentacji Arrow ECS i Pulse Secure wobec takiego podmiotu. 

7.2. Pulse Secure jest uprawnione do wypowiedzenia warunków licencyjnych na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. 

7.3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do produktów lub usług Pulse Secure, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o roszczeniu,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Pulse Secure w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Pulse Secure wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody oraz przekazania pełnej dokumentacji odnoszącej się do zgłoszonego roszczenia.

7.4. Arrow ECS i Pulse Secure nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących:

 1. produktów Pulse Secure z produktami niepochodzącymi od Pulse Secure lub do modyfikacji produktów Pulse Secure, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. produktów lub usług stanowiących wyposażenie produktów osób trzecich,
 3. specyfikacji, projektów lub instrukcji dystrybuowanych przez Resellera,
 4. jakichkolwiek elementów niezaakceptowanych pisemnie przez Pulse Secure,
 5. wynikających z braku lub błędnej instalacji (lub modyfikacji) produktu, jeżeli roszczenia dałoby się uniknąć przy prawidłowej instalacji lub modyfikacji zgodnie z instrukcją lub specyfikacją przygotowaną przez Pulse Secure,
 6. korzystania z produktów w sposób niezgodny ze specyfikacją lub instrukcją dostarczaną przez Pulse Secure,
 7. wynikających z zawartych ugód lub umów, na które nie wyraził zgody Pulse Secure. 

X DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE EMC

1. Definicje:

1.1 Dokumentacja- aktualne instrukcje użytkownika oraz pomoc i przewodniki internetowe dotyczące Produktów udostępnianych przez Producenta;

1.2 Informacja o produkcie- zawiadomienie, w którym Arrow ECS informuje Nabywcę o aktualnych prawach i ograniczeniach wynikających z Produktu, okresie gwarancyjnym, warunkach aktualizacji i utrzymania gwarancji. Informacja o produkcie może zostać przekazana w formie Przyjętego zamówienia, pisemnego zawiadomienia, dodatkowych klauzul umownych i/lub umieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej Arrow ECS; 

1.3 Narzędzia wspierające- sprzęt, oprogramowanie i inne narzędzia i/lub programy użytkowe wykorzystywane przez Producenta do realizacji czynności diagnostycznych lub naprawczych w odniesieniu do Produktów;

1.4 Obszar serwisowy Producenta- obszar w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta.

1.5 Oprogramowanie- w zależności od kontekstu: Oprogramowanie podstawowe, Oprogramowanie rozszerzone i/lub Oprogramowanie aplikacyjne.
Oprogramowanie podstawowe- programy i/lub mikrokodowe programy wbudowane przez EMC w Sprzęt, by zapewnić wykonanie jego podstawowych funkcji;
Oprogramowanie rozszerzone- kod programu ustalony w przyjętym zamówieniu, inny niż Oprogramowanie podstawowe, wprowadzony przez EMC do Sprzętu lub do wykorzystania na określonym Sprzęcie lub w innej sieci, innym urządzeniu lub sprzęcie CPU, by zapewnić możliwość realizacji rozszerzonych funkcji przez taki sprzęt;
Oprogramowanie aplikacyjne- oprogramowanie aplikacyjne EMC określone jako takie w Przyjętym zamówieniu.

1.6 Produkty wybrane przez Producenta- produkty stron trzecich, na które Producent udziela licencji lub które odsprzedaje, podlegające warunkom umowy z niezależnym producentem, przekazanej wraz z Produktami wybranymi przez Producenta;

1.7 Przyjęte zamówienie- zamówienie na Produkt / Produkty, przyjęte przez Arrow ECS, składane przez Nabywcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą oraz aktualnie obowiązującymi, stosowanymi przez Producenta procedurami przetwarzania zamówień na Produkty;

1.8 Terytorium- Polska 

1.9 Sprzęt- sprzęt komputerowy wymieniony w Przyjętym zamówieniu;

1.10 Utrzymanie produktu- standardowe usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez Producenta;

1.11 Wsparcie- gwarancja i/lub Utrzymanie produktu, oferowane przez Producenta Arrow ECS w odniesieniu do wybranych Produktów.

2. Szczególne warunki dystrybucji Oprogramowania

2.1 W przypadku prowadzenia dystrybucji Oprogramowania, Reseller zobowiązuje się pośredniczyć w udzielaniu licencji na Oprogramowanie lub – odpowiednio – udzielać licencji na Oprogramowanie wyłącznie na rzecz Użytkowników końcowych oraz wyłącznie w ramach Terytorium z uwzględnieniem zasad i zobowiązań wynikających z poniższych postanowień.

2.2 Pośrednicząc w udzielaniu licencji na Oprogramowanie, dla którego Producent określił standardowe warunki licencyjne, Reseller zobowiązuje się każdorazowo dołączyć takie warunki licencyjne do Oprogramowania, które stanowić będą treść wiążącej Producenta z Użytkownikiem końcowym umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania.

2.3 W przypadku innym niż wskazany w pkt [2.2], Reseller ma prawo udzielać Użytkownikom końcowym licencji na Oprogramowanie w odniesieniu do liczby odpowiednich jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępnienia takiego Oprogramowania drogą elektronicznej. 

2.4 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt [2.2], Reseller zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie zawieranej z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące następujące skutki prawne:

 1. Oprogramowanie podstawowe będzie wykorzystywane wyłącznie na Sprzęcie, na którym je przekazano (od dnia przekazania Użytkownikowi końcowemu takiego Sprzętu);
 2. Oprogramowanie rozszerzone może być wykorzystywane na Sprzęcie, na którym je przekazano lub na Sprzęcie, w sieci, na urządzeniu lub CPU, wskazanego w licencji na takie oprogramowanie, zgodnie z obowiązującą liczbą jednostek licencyjnych oraz pozostałymi warunkami licencji określonymi w Informacji o produkcie od dnia wysyłki danego Sprzętu lub Oprogramowania rozszerzonego;
 3. Oprogramowanie aplikacyjne może być wykorzystywane dla liczby obowiązujących jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępniania danego Oprogramowania aplikacyjnego w formie elektronicznej.
 4. zobowiązujące Użytkownika końcowego do nieprzekazywania, nieujawniania i/lub w inny sposób nieudostępniania Oprogramowania w żadnej formie osobom innym niż jego agenci, pracownicy, niezależni wykonawcy lub konsultanci, którzy będą wykorzystywać Oprogramowanie wyłącznie w wewnętrznych celach firmowych Użytkownika końcowego w sposób zgodny z licencją;
 5. określające, że
  1. licencja obejmuje jedynie Oprogramowanie i na Użytkownika końcowego nie są przenoszone tytuł i własność Oprogramowania,
  2. Użytkownik końcowy nie może usuwać z kopii Oprogramowania informacji o prawach autorskich lub innych prawach firmy Producenta lub jej licencjodawców,
  3. Użytkownik końcowy nie będzie zlecać tworzenia ani zezwalać na tworzenie dzieł pochodnych, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania lub sprowadzanie Oprogramowania do formy czytelnej dla ludzi,
  4. do wszystkich kolejnych aktualizacji, korekt i zmian Oprogramowania przekazanego Użytkownikowi końcowemu zastosowanie będą miały postanowienia umowy licencji zawartej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 6. wymagające usunięcia z całego sprzętu Użytkownika końcowego wszystkich egzemplarzy Oprogramowania stosowanych dla celów oceny lub w celach demonstracyjnych po zakończeniu takiej oceny lub demonstracji oraz ich zniszczenia lub bezzwłocznego zwrócenia Resellerowi oraz określające, że Reseller nie zezwala na ocenę powyżej sześćdziesięciu (60) dni bez wiedzy i zgody Producenta;
 7. określające, że licencja na ewentualne Produkty wybrane przez Producenta udzielana będzie wyłącznie na mocy takiej umowy, a nie na mocy umowy licencyjnej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 8. określające, że Użytkownik końcowy na wniosek Resellera bezzwłocznie przekaże mu pisemne oświadczenie, w którym Użytkownik końcowy wskaże, jaki był pierwotnie ustalony przez Resellera, zakres korzystania z Oprogramowania przyznany Użytkownikowi końcowemu i/lub umożliwiające Resellerowi albo wyznaczonej przez niego osobie przeprowadzenie uzasadnionej kontroli odpowiednich obiektów i rejestrów Użytkownika końcowego w celu ustalenia, czy Użytkownik końcowy korzysta z Oprogramowania zgodnie z opłaconą licencją;
 9. określające, że Arrow ECS zapewni świadczenie przez Producenta rocznego utrzymania i wsparcia dla Oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami podanymi w Informacji o produkcie;
 10. zabraniające Użytkownikowi końcowemu eksportu Oprogramowania z naruszeniem ewentualnego embarga nałożonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub z naruszeniem amerykańskich ustaw i przepisów eksportowych;
 11. wymagające od Użytkownika końcowego utrzymania Oprogramowania w tajemnicy oraz ochrony poufności tajemnic firmowych z nim związanych przy użyciu przynajmniej takiej samej ochrony, jak w przypadku swoich własnych podobnych informacji poufnych.

2.5 Warunki, o których mowa w pkt [2.4] powyżej oraz w pkt. 3 poniżej stosuje się odpowiednio do umów dotyczących Oprogramowania zawieranych przez Arrow ECS z Nabywcami niebędącymi Resellerami (Użytkownikami końcowymi), z zastrzeżeniem że określone tymi postanowieniami prawa i obowiązki Resellera będą dotyczyć Arrow ECS, a prawa i obowiązki Użytkownika końcowego będą dotyczyć Nabywcy.

3. Odpowiedzialność

3.1 Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż poniższe postanowienia określają wyłączną odpowiedzialność za wady prawne Oprogramowania, jaką Arrow ECS ponosi wobec Resellera oraz, że odpowiedzialność ta w żadnym przypadku nie może być dalej idąca. Odpowiedzialność Arrow ECS kształtuje się następująco:

 1. Arrow ECS ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, powstałe z wyłącznej winy Arrow ECS do wysokości kwoty stanowiącej równowartość jednego miliona funtów brytyjskich (1 000 000 GBP). Reseller ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z Produktów lub Usług wyłącznie ww. zakresie. 
 2. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, wynikowe, utratę przychodów, utratę wartości firmy, utratę zysków, utratę danych lub utratę możliwości korzystania z Oprogramowania.
 3. Ograniczenia wskazane w pkt. a) i b) powyżej nie znajdują zastosowania do szkód powstałych na skutek obrażeń ciała lub w wyniku zamierzonego wykroczenia jednej ze stron.
 4. Arrow ECS zabezpieczy Resellera przed roszczeniami stron trzecich dotyczącymi naruszenia patentów lub praw autorskich i uiści powiązane z tymi roszczeniami koszty oraz odszkodowania nałożone na Resellera przez właściwy sąd, pod warunkiem że Reseller
  1. bezzwłocznie zawiadomi Arrow ECS o takim roszczeniu na piśmie,
  2. przyzna Arrow ECS wyłączną kontrolę nad jego obroną i rozstrzygnięciem oraz
  3. będzie współpracować z Arrow ECS jeżeli Arrow ECS wystąpi z prośbą o pomoc ze strony Resellera. W przypadku wystąpienia przez stronę trzecią z ww. roszczeniem lub w przypadku, gdy według Arrow ECS istnieje prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Arrow ECS – wedle własnego uznania i na własny koszt
   1. dokona wymiany lub modyfikacji w celu usunięcia naruszenia lub
   2. zwróci część kwoty za Oprogramowanie uiszczonej przez Resellera.
  4. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rzekome naruszenie wynika z
   1. połączenia z produktami niebędącymi Produktami Producenta,
   2. wykorzystania w celu lub w sposób, do którego Oprogramowanie nie jest przeznaczone,
   3. korzystania ze starszej Wersji oprogramowania, gdyby zastosowanie aktualnej wersji pozwoliłoby uniknąć naruszenia,
   4. modyfikacji wykonanej bez pisemnej zgody Arrow ECS,
   5. innych modyfikacji wprowadzonych przez Producenta zgodnie z konkretnymi instrukcjami lub
   6. praw własności intelektualnej należących do Resellera lub objętych licencją wydaną na rzecz Resellera. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy pkt. 3 lit. d określa jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Resellerowi oraz całkowitą odpowiedzialność Arrow ECS z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem.
 5. Z wyjątkiem zapewnień wyraźnie złożonych w niniejszym pkt. 3, Arrow ECS nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie inne zapewnienia są wyłączone. 
 6. Arrow ECS zobowiązuje się przestrzegać- na własny koszt- zasad eksportowych udostępnionych przez Producenta jak również wszelkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, w szczególności zobowiązuje się stosować do ograniczeń rządowych dotyczących eksportu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi krajami, zasad dotyczących ujawniania technologii obcokrajowcom, dotyczących wyrobów pochodnych Produktów z zagranicy, a także zasad dotyczących importu i/lub użytkowania Produktów i zawartych w nich technologii poza Stanami Zjednoczonymi. Arrow ECS niniejszym oświadcza, iż nie posiada statusu osoby Zastrzeżonej, tj. osoby, która obejmuje wszystkie osoby lub podmioty
  1. mieszczące się na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii lub innym kraju, który podlegać może amerykańskiej kontroli eksportowej lub z którym z zasady zabrania się obywatelom amerykańskim zawierania transakcji finansowych albo będące obywatelami wyżej wspomnianych krajów lub
  2. wpisane na listę osób lub podmiotów zastrzeżonych prowadzoną przez amerykańską agencję rządową. Arrow ECS niniejszym zobowiązuje się do nieujawniania, nie eksportowania i nie przekazywania obcokrajowcom wewnątrz Stanów Zjednoczonych ani poza Stanami Zjednoczonymi informacji, produktów lub technologii, podlegających przepisom w sprawie międzynarodowego handlu bronią, 

4. Szczególne warunki świadczenia gwarancji i usług wsparcia

4.1 W przypadku objęcia treścią Przyjętego zamówienia gwarancji lub usług wsparcia dla Produktów, gwarancja oraz wsparcie będą świadczone na następujących warunkach: 

 1. gwarancja obejmować będzie upgrade’y Sprzętu od momentu instalacji do końca okresu gwarancyjnego mającego zastosowanie do danego Sprzętu; Gwarancja obejmować będzie także gwarancję Producenta, na warunkach określonych poniżej w pkt. i-iv:
  1. okres gwarancyjny dla każdego Produktu określany jest w odpowiedniej Informacji o Produkcie obowiązującej w dniu sporządzenia Przyjętego zamówienia i rozpoczyna się w dniu przekazania danego Produktu. W razie sprzeczności między Informacją o produkcie a przyjętym zamówieniem Przyjęte zamówienie ma znaczenie przeważające.
  2. W okresie gwarancyjnym Producent zapewni, że Sprzęt i powiązane z nim Oprogramowanie podstawowe będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych oraz będą działać w znaczącej mierze zgodnie z dotyczącą go Dokumentacją- z zastrzeżeniem normalnego użytkowania i regularnego rekomendowanego serwisowania.
  3. Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne. Od dnia przekazania lub dnia udostępnienia w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji) oraz przez dziewięćdziesiąt (90) dni po tym fakcie Producent gwarantuje, że Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne będą w znaczącej mierze zgodne z obowiązującą Dokumentacją dotyczącą takiego Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania rozszerzonego lub Oprogramowania aplikacyjnego nie zostanie przerwane, ani że będzie wolne od błędów oraz, że wszystkie usterki będzie można skorygować. Całkowita odpowiedzialność Producenta obejmuje podjęcie wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić tego typu usterki albo awarie albo wymienić naruszone oprogramowanie, a jedynym środkiem prawnym Arrow ECS jest podjęcie przez firmę Producenta- wedle jej wyboru- tego typu starań. Jeżeli Producent nie będzie w stanie uruchomić naruszonego Oprogramowania zgodnie z gwarancją w rozsądnym terminie, zwróci kwotę zapłaconą przez Arrow ECS za licencję wydaną dla takiego naruszonego Oprogramowania po oddaniu jej konkretnego Oprogramowania. 
  4. Z wyjątkiem powyższych, wyraźnie złożonych zapewnień, Producent nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Wszelkie inne zapewnienia zostają wykluczone.
 2. Wsparcie będzie świadczone w sposób profesjonalny oraz zgodnie z ogólnymi normami branżowymi;
 3. Arrow ECS zapewni, że wszystkie Produkty wymienione na mocy zapewnień określonych w niniejszym pkt. 4. 1 lit. a- h, zostaną zwrócone Arrow ECS i staną się własnością Arrow ECS; Arrow ECS zapewni, iż wszystkie prawa przysługujące Nabywcy w odniesieniu do wymienionego Oprogramowana utracą moc po takiej wymianie;
 4. Postanowienia wskazane w pkt. 4.1 lit. a-h nie mają zastosowania do problemów, które powstaną w wyniku jednej z następujących okoliczności:
  1. wypadku, zaniedbania, nadużycia lub jakiegokolwiek innego powodu, jaki można przypisać normalnemu zużyciu,
  2. działania produktów nie będących Produktami Producenta lub innych pozycji albo usług, wraz z którymi Produkty są wykorzystywane,
  3. instalacji niezgodnie z instrukcjami Producenta lub obowiązującymi specyfikacjami,
  4. zastosowania w środowisku, w sposób lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Produktu albo
  5. instalacji, modyfikacji, zmiany lub naprawy przez osobę inną niż firma Producenta albo jej upoważniony przedstawiciel.
  6. Arrow ECS i/lub Producenta nie posiada żadnych obowiązków w odniesieniu do Produktów przeniesionych bez zgody Arrow ECS i/lub Producenta lub Produktów, z których usunięto oryginalne oznaczenia identyfikacyjne, ani w odniesieniu do Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie innym niż Sprzęt lub innym sprzęt przewidziany w treści udzielonej licencji;
 5. Odpowiedzialność Arrow ECS i/lub Producenta wynikająca z zapewnień opisanych w pkt. 4.1 lit. a)-h), obejmuje - wedle uznania Arrow ECS i/lub Producenta:
  1. podjęcie przez Producenta wszelkich uzasadnionych starań w celu zadość uczynienia takich usterek lub takiego niewykonania w odpowiednim czasie albo
  2. wymianę naruszonych Produktów lub ponowne wykonanie naruszonych Usług Producenta, tj. usług o których mowa w pkt. 4.1 lit. b) albo (iii) zrefundowanie Nabywcy kwoty zapłaconej za naruszone Produkty pomniejszonej o amortyzację liniową za pięcioletni okres użytkowania po ich zwróceniu Arrow ECS i/lub Producenta lub zrefundowanie ewentualnej kwoty zapłaconej za naruszone Usługi.
 6. w okresie gwarancyjnym dotyczącym danego Produktu, Arrow ECS i/lub Producent mają prawo udostępnić dodatkowe usługi wsparcia, takie jak usługi zdalne i/lub usługi naprawcze i prewencyjne na miejscu w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją opublikowaną przez Producenta i/lub usługi dostępu do infolinii, a także kolejne wersje odpowiedniego Oprogramowania. Arrow ECS i/lub Producenta przedstawi Nabywcy dostępność i zakres tego typu dodatkowych usług w formie Informacji o produkcie;
 7. Producent ma prawo ograniczyć swoje procedury diagnostyczne i korygujące do problemów wynikających z Produktów, których nie skonfigurowano, by spełniały aktualne wytyczne Producenta dotyczące kompatybilności technicznej i możliwości połączenia z produktami innymi niż Produkty Producenta, które to problemy nie wynikają ani nie są związane ze współdziałaniem Produktów z innymi produktami niebędącymi Produktami Producenta;
 8. Narzędzia wspierające należą do Producenta i będą przekazywane przez Producenta na podstawie licencji oraz mogą zostać umieszczone – wedle uznania Producenta – w miejscu instalacji wyłącznie do użytku Producenta lub pracowników wyznaczonych przez Producenta;
 9. w odniesieniu do wszystkich Produktów, których nie zainstalowano lub które nie mieszczą się w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta wsparcie będzie mogło być oferowane wyłącznie za zgodą Producenta (w braku zgody niezależnie od innych postanowień odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji lub Wsparcia jest wyłączona w najszerszym możliwym, dopuszczalnym prawem zakresie).
 10. dokonywanie instalacji Produktów będzie realizowane w ramach Obszaru serwisowego Producenta, w obiektach Użytkownika końcowego lub Nabywcy (nie będącego Resellerem) w zamian za ewentualną, aktualnie obowiązującą opłatę instalacyjną, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  1. Użytkownik końcowy lub Nabywca bezzwłocznie poinformuje o otrzymaniu Produktów oraz umożliwi dostęp do nich w normalnych godzinach pracy Producenta oraz
  2. Produkty takie nie zostały zmodyfikowane bez zgody Producenta lub narażone na nietypowe obciążenia fizyczne lub środowiskowe, wypadek, niewłaściwe użytkowanie albo inne szkody niespowodowane przez Producenta lub Arrow ECS;
 11. Strony podejmą uzasadnione starania, aby zrealizować instalację w ciągu siedmiu (7) do dziesięciu (10) dni kalendarzowych po otrzymaniu wyżej wskazanego powiadomienia. 

4.2 Reseller zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące skutki prawne określone w pkt [4.1] 

XI DODATKOW WARUNKI HANDLOWE NETSCOUT

1. Definicje

1.1 „NETSCOUT” oznacza NetScout Systems, Inc. lub Spółkę Stowarzyszoną z NetScout Systems, Inc., od której Partner Kanału zamawia Produkty i/lub Usługi;

1.2 „Oprogramowanie” oznacza wyrażone w kodzie obiektowym programy do których NETSCOUT posiada prawa wyłączne a także jakiekolwiek oprogramowanie wbudowane w Sprzęt, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT;

1.3 „Partner Kanału” lub „ARROW ECS” oznacza Arrow Electronics, Inc. a także podmioty powiązane oraz Spółki Stowarzyszone z Arrow Electronics, Inc.;

1.4 „Produkt” oznacza Sprzęt oraz Oprogramowanie;

1.5 „Spółka Stowarzyszona” oznacza jakikolwiek podmiot, który sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub objęty jest wspólną kontrolą z podmiotem będącym stroną Umowy Dystrybucyjnej;

1.6 „Sprzęt” oznacza oferty sprzętu NETSCOUT, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT, z wyłączeniem jakiegokolwiek oprogramowania, kodów, procedur w oprogramowaniu oraz innych produktów o niematerialnym charakterze;

1.7 „Terytorium” oznacza Europę, Środkowy Wschód oraz Afrykę;

1.8 „Usługi” oznaczają Usługi Utrzymaniowe, Usługi Szkoleniowe oraz Inne Usługi.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów NETSCOUT do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów NETSCOUT poza Terytorium, ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na Terytorium;
 2. uzyskania od nabywców Produktów NETSCOUT akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem NETSCOUT;
 3. dołączenia do Produktów NETSCOUT pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez NETSCOUT dla każdego Produktu;
 4. informowania ARROW ECS o każdym przypadku naruszenia praw NETSCOUT lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

2.2. Zamówienia na Produkty NETSCOUT składane będą zgodnie z procedurą składania zamówień NETSCOUT i zawierać będą dane użytkownika takie jak m.in.: dane osobowe, adres, adres email, numer telefonu, miejsce dostarczenia Produktu. ARROW ECS może odmówić, anulować lub opóźnić realizację zamówienia, jeżeli uzna, że jego wykonanie może naruszać postanowienia zawartych przez strony umów.

2.3. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż ARROW ECS może dostarczyć zamówione Produkty NETSCOUT tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych NETSCOUT obowiązujące dla Terytorium (w tym EULA). 

2.4. Reseller zobowiązuje się nie dystrybuować na rzecz użytkowników końcowych kopii Oprogramowania w ilości przekraczającej ilość nabytych licencji na Oprogramowanie. 

2.5. Reseller uzyskuje prawo do dystrybucji Produktów NETSCOUT po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Resellera przez NETSCOUT. W przypadku, gdy do uzyskania akceptacji NETSCOUT wymagane jest współdziałanie Resellera, Reseller zobowiązuje się współdziałać z ARROW ECS w takiej procedurze, w szczególności spełnić wszystkie wymagania stawiane przez NETSCOUT, w tym:

 1. zawrzeć z NETSCOUT bezpośrednią umowę dotyczącą dystrybucji Produktów o treści akceptowanej przez NETSCOUT, w przypadku wystąpienia przez NETSCOUT z żądaniem podpisania przez Resellera takiej umowy;
 2. zaakceptować i przestrzegać obowiązujących w danym czasie standardowych warunków sprzedaży dla Partnerów NETSCOUT;
 3. uzupełnić i podpisać stosowne dokumenty certyfikacyjne lub inne, określone przez NETSCOUT dokumenty potwierdzające, że Reseller spełnia standardowe warunki sprzedaży Partnera NETSCOUT.

2.6. Reseller zapewnia, iż użytkownicy końcowi Produktów NETSCOUT oraz odbiorcy Usług NETSCOUT zostaną poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych przez NETSCOUT w celu zapewnienia przez takich użytkowników zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa obowiązującymi na Terytorium. 

2.7. Reseller zobowiązuje się poinformować użytkowników końcowych Produktów NETSCOUT oraz odbiorców Usług NETSCOUT, iż dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy zastępowanie Produktów NETSCOUT innymi, powodować będzie nieważność gwarancji udzielonych przez NETSCOUT na Produkty. 

3. Odpowiedzialność

3.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych lub praw autorskich, w odniesieniu do Produktów NETSCOUT, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania ARROW ESC o takich roszczeniach w formie pisemnej;
 2. podjęcia współpracy z ARROW ESC i NETSCOUT w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia NETSCOUT wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

3.2. ARROW ESC i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących lub wynikających z:

 1. Produktów NETSCOUT, dostarczonych zgodnie z projektem, rysunkami lub specyfikacjami dostarczonymi przez Resellera lub użytkownika końcowego;
 2. Korzystania z Produktów NETSCOUT w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 3. Roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów NETSCOUT z produktami niepochodzącymi od NETSCOUT lub modyfikacji Produktów NETSCOUT, innych niż modyfikacje dokonywane przez NETSCOUT;

3.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2, NETSCOUT ponosi koszty odszkodowania przyznanego przez sąd. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, NETSCOUT może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu NETSCOUT;
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt NETSCOUT;
 3. zastąpić elementy Produktu NETSCOUT na nienaruszające praw osób trzecich inny Produkt;
 4. przyjąć zwrot Produktu NETSCOUT lub rozwiązać umowę z użytkownikiem końcowym lub Resellerem.

3.4. ARROW ECS i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Resellera w umowie z użytkownikiem końcowym, wykraczające poza standardowe warunki licencyjne udzielane przez NETSCOUT.

XII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE LENOVO

1. Definicje

1.1. "Lenovo" oznacza Lenovo PC HK Limited; 

1.2. "Produkt" oznacza Maszynę lub Program;

1.3. "Maszyna" oznacza maszynę, jej opcję, cechy, konwersje, ulepszenia lub produkty peryferyjne lub jakiekolwiek ich kombinacje. Określenie "Maszyna" obejmuje Maszynę Lenovo oraz jakiekolwiek Maszyny osób trzecich, które Lenovo zatwierdzi do sprzedaży przez Arrow ECS; 

1.4. "Program" oznacza program komputerowy, niezależnie od tego czy preinstalowany na Maszynie, czy dostarczony osobno, łącznie z licencjonowanymi materiałami takimi jak dokumentacja dostarczona zgodnie z jej właściwymi postanowieniami licencyjnymi. Określenie "Program" obejmuje Programy Lenovo oraz jakiekolwiek Programy osób trzecich, których sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.5. "Okres Oferty Specjalnej" oznacza okres pomiędzy datą wejścia w życie/datą wygaśnięcia lub datą początkową/data końcową określoną w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.6. "Oznaczony Użytkownik Końcowy" oznacza Użytkownika Końcowego określonego w Harmonogramie Oferty Specjalnej, włączając w to jakąkolwiek osobę prawną, której jest właścicielem w powyżej 50%;

1.7. "Specjalna Oferta Cenowa", "Specjalny Upust Cenowy", Specjalny Rabat Cenowy" oznaczają cenę lub upust określony w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.8. "Produkt objęty Ofertą Specjalną" oznacza jakikolwiek Produkt, który korzysta ze Specjalnej Oferty Lenovo poprzez Specjalną Ofertę Cenową, Upust lub Rabat ;

1.9. "Najem" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów w celu świadczenia usług najmu dla Użytkowników Końcowych;

1.10. "Numer Harmonogramu Oferty Specjalnej", "Numer Kontraktu Głównego ("NKG")" oznacza unikatowy identyfikator przypisany każdej Ofercie Specjalnej dla tego Oznaczonego Użytkownika Końcowego;

1.11. "Usługa" oznacza wykonywanie zadań, zapewnienie pomocy, porad, dostępu lub wsparcia do zasobu, którego sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.12. "Użytek Wewnętrzny" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów dla użytku wewnętrznego w ramach ich działalności;

1.13. "Zachowane Wykorzystanie" oznacza sytuację, w której Arrow ECS lub Reseller zachowuje tytuł prawny do Produktów Oferty Specjalnej dla celów Zarządzanych Usług, Najmu lub Użytku Wewnętrznego;

1.14. "Zarządzane Usługi" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów do celów świadczenia Usług Lenovo Użytkownikom Końcowym.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. W przypadku sprzedaży przez Arrow ECS Produktów lub Usług Resellerowi, którego nie łączą z Lenovo stosunki umowne na takie Produkty lub Maszyny, Reseller zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia wsparcia koniecznego dla zachowania satysfakcji klientów;
 2. zapewnienia konfiguracji Produktów, wsparcia instalacyjnego oraz poinstalacyjnego Produktów sprzedawanych swym Użytkownikom Końcowy. Dla Produktów i Usług sprzedawanych przez Resellera, wsparcie obejmuje bycie podstawowym kontaktem w sprawie informacji o Produktach, pomocy technicznej i doradztwa operacyjnego związanego z ofertą;
 3. wspierania swych Użytkowników Końcowych w celu uzyskania produktywnego użycia sprzedanych Produktów i Usług;
 4. przestrzegania wszelkich warunków związanych z aktualizacjami Programów;
 5. zrefundowania zapłaconej za zwrócony Produkt kwoty, jeżeli taki zwrot jest przewidziany w jego gwarancji lub licencji. Reseller może zwrócić Produkt do Arrow ECS uzyskując kredyt, zgodnie ze wskazaniami Lenovo w zasadach działania;
 6. poinformowania na piśmie Użytkownika Końcowego o podmiocie świadczącym usługi gwarancyjne, jeżeli jest inny od Resellera, a także udzielenia jakichkolwiek mających zastosowanie informacji gwarancyjnych, jak i jakichkolwiek modyfikacjach dokonywanych w Produkcie przez Resellera lub Arrow ECS z zastrzeżeniem, że taka modyfikacja może unieważnić gwarancję. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego, czy Maszyna posiada Element Wymienialny przez Klienta (EWK), np. mysz, klawiaturę, głośnik, pamięć lub dysk twardy, który podmiot świadczący usługi gwarancyjne dostarczy Użytkownikowi Końcowemu do zainstalowania przez Użytkownika Końcowego;
 7. przestrzegania obowiązujących w chwili sprzedaży lub eksportu lub importu Produktów, Usług i danych technicznych praw eksportowych i importowych. Reseller jest zobowiązany zapewnić, że ma wiedzę o, jest i będzie w pełni przestrzegał obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji, poleceń i polityk (w tym między innymi, zabezpieczenia wszelkich koniecznych wymogów rozliczeniowych, licencji i wyłączeń eksportowych i importowych oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń), a ponadto Reseller zapłaci Lenovo odszkodowanie wynikające z roszczeń podniesionych przeciwko Lenovo z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji i poleceń. Nadto, Reseller musi poinformować swych Użytkowników Końcowych, że zobowiązania gwarancyjne Lenovo nie mają zastosowania do eksportowanych Produktów (o ile gwarancja lub postanowienia licencyjne Produktów nie stanowią inaczej);
 8. zapewnienia datowanego dowodu sprzedaży lub jego ekwiwalentu (takiego jak faktura) Użytkownikowi Końcowemu;
 9. poinformowania Użytkowników Końcowych, że dowód sprzedaży (lub inny dokument, taki jak Dowód Uprawnienia, jeżeli jest wymagany) będzie konieczny dla udowodnienia prawa do gwarancji lub aktualizacji Programu;
 10. wspomagania Arrow ECS w lokalizowaniu Produktów jeżeli Lenovo wymaga takiego wsparcia od Arrow ECS;
 11. zachowania dokumentacji każdej transakcji sprzedaży przez okres trzech lat;
 12. zapewnienia, że gdy Maszyny i Programy są dostarczane wspólnie, nie rozdzieli ich, i że zostaną dostarczone Użytkownikom Końcowym tak jak zostały dostarczone Resellerowi;
 13. zapewnienia, że Certyfikat Autentyczności Microsoft (COA) i Associated Product Material (APM) jeżeli będą dołączone do Produktów Lenovo zawierających Programy Microsoft nie zostaną odłączone i zostaną dostarczone z Produktem Lenovo Użytkownikowi Końcowemu. Takie Programy Microsoft nie będą wyceniane osobno.

3. Specjalne Oferty

3.1. W przypadku sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną:

 1. Arrow ECS poinformuje Resellera, że Produkty podlegają postanowieniom Oferty Specjalnej Lenovo;
 2. Arrow ECS poinformuje Resellera o sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną objętych postanowieniami Zachowanego Wykorzystania;
 3. Jeżeli Oznaczony Użytkownik Końcowy zażąda od Resellera sprzedaży Produktów Oferty Specjalnej osobie trzeciej zapewniającej finansowanie, która zapewnia własną umowę finansowania z Oznaczonym Użytkownikiem Końcowym, Reseller dostarczy Arrow ECS dowód takiego żądania Użytkownika Końcowego;
 4. Arrow ECS poinformuje Lenovo o objęciu Resellera Ofertą Specjalną i/lub przedstawi Resellerowi do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do treści klauzuli dotyczącej objęcia Resellera Ofertą Specjalną, uzupełnioną w nawiasach o niezbędne dane:
  • "Dostarczamy Państwu wskazane produkty w ramach niniejszej Oferty specjalnej pod wyraźnym warunkiem, że możecie je Państwo odsprzedawać wyłącznie do <> oraz wyłącznie do stosownej daty ważności/daty zakończenia Oferty specjalnej. Zobowiązujecie się Państwo do przedłożenia do Lenovo, na żądanie, dowodów potwierdzających, że produkty te zostały sprzedane takiemu użytkownikowi końcowemu nie później niż w stosownej dacie ważności / dacie zakończenia Oferty specjalnej, lub wciąż pozostają w ewidencji na stanie fizycznym w waszym magazynie. W przypadku odsprzedaży takich produktów, w całości lub w części, wszelkim innym stronom lub poza Okresem oferty specjalnej, zobowiązujecie się Państwo do poinformowania nas o takim fakcie przed taką sprzedażą. W przypadku niepowiadomienia naszej firmy lub nieprzedłożenia do Lenovo wymaganych dowodów tak, jak opisano powyżej, zgadzacie się Państwo, że
   1. Lenovo ma prawo obciążyć Państwa karami umownymi za takie produkty, w kwotach uznawanych za rzetelne wstępne szacunki poniesionych przez nas strat, równych 50% Ceny szacunkowej / Ceny cennikowej Lenovo (Ceny szacowane / ceny cennikowe są dostępne u Lenovo) obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Lenovo na takie kary umowne; oraz
   2. Lenovo może wykluczyć Państwa z udziału w dalszych Ofertach specjalnych. Ponadto, zgadzacie się Państwo, że Lenovo jest uprawniony do prowadzenia audytu wszelkich transakcji sprzedaży dokonanych w ramach danej Oferty specjalnej, w Państwa lokalizacji."
 5. Reseller nie sprzeda Produktów objętych Ofertą Specjalną innym podmiotom niż Oznaczony Użytkownik Końcowy lub po Okresie Oferty Specjalnej.

4. Produkty Data Center Lenovo

4.1. W przypadku sprzedaży Produktów Data Center Lenovo, dokumentacja dostarczona lub zainstalowana na tych Produktach, włączając w to jakiekolwiek licencje, zostanie przekazana nienaruszona przez Resellera Użytkownikowi Końcowemu.

5. Odpowiedzialność

5.1. W razie zgłoszenia przez Lenovo do Arrow ECS roszczeń z tytułu naruszenia przez Resellera postanowienia 3.1.5. powyżej, Reseller zobowiązany będzie do ich przejęcia i zwolnienia od odpowiedzialności Arrow ECS.

XIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SYMANTEC

1. Definicje

1.1. Program Partnerski – program lub oferta Symantec dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.2. Symantec – Symantec Limited (Ireland), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.3. Terytorium – Polska.

1.4. Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Symantec przez Użytkownika Końcowego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller zobowiązany jest przystąpić do Programu Partnerskiego. W tym celu powinien skontaktować się z Arrow ECS, która przekieruje go bezpośrednio do Symantec. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller oświadcza, że posiada aktualny status członkowski w Programie Partnerskim.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS jest zobowiązana do poinformowania Symantec w przypadku kiedy wie lub ma uzasadnione podejrzenia, iż Reseller działa niezgodnie z postanowieniami Programu Partnerskiego także w stosunku do innych niż Symantec partnerów.

2.4. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.5. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z użyciem Produktów lub Usług w połączeniu z produktami lub usługami niepochodzącymi od Symantec spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Symantec, których dałoby się uniknąć używając Produkt lub Usługę samodzielnie, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Symantec, zwolnienia Arrow ECS lub Symantec z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Symantec.

3. Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

3.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o możliwości wglądu przed zakupem do Warunków dla Użytkownika Końcowego dostępnych na stronie internetowej Symantec lub dostarczanych przez Symantec na żądanie.

3.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Warunki dla Użytkownika Końcowego jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z Warunków dla Użytkownika Końcowego.

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Symantec.

3.4. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, iż jego dane będą przetwarzane przez Resellera, Arrow ECS oraz Symantec w celu realizacji Zamówienia. Nadto Reseller zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkowników Końcowych zgodnie z prawem.

4. Zamówienia i dostawa

4.1. Zamawiając Produkty lub Usługi Symantec Reseller zobowiązany jest podać odpowiednie informacje oraz wskazać Użytkownika Końcowego dla którego dokonuje zamówienia.

4.2. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.

4.3. Zgodnie z uzasadnionym wymaganiem Symantec lub z polityką Symantec, może ona odmówić akceptacji Zamówienia do czasu kiedy Reseller złoży Zamówienie dla wystarczającej, określonej liczby Użytkowników Końcowych.

4.4. Symantec zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub opóźnienia dostawy zamówionych Produktów lub Usług według własnego uznania. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Symantec lub Arrow ECS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub bezpośrednie konsekwencje w takich przypadkach.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Symantec są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączaniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Symantec i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.

XIV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE DELL

1. Definicje

1.1. Dell – Dell Products Co. (Ireland), na rzecz której działa spółka stowarzyszona Dell sp. z o. o. (Polska), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.2. Informacje dla Użytkownika Końcowego – dokument określający informacje i warunki korzystania z Produktów lub Usług Dell przez Użytkownika Końcowego, dostarczany przez Dell.

1.3. Opis usług – dokument określający szczegółowe informacje dotyczące Produktów lub Usług Dell dostępny na stronie www.dell.com/servicecontracts/global 

1.4. Program Partnerski – program lub oferta Dell dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.5. Terytorium – Polska

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller zobowiązany jest uzyskać od Dell certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej https://partner.dell.com/pl-pl/partner/partner.htm .Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż na pisemne żądanie Dell może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowych treningów i szkoleń związanych ze sprzedażą Produktów lub Usług Dell. Niespełnienie takiego zobowiązania może skutkować zawieszeniem lub wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego. 

2.5. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli Arrow ECS otrzyma od Dell pisemne żądanie zaprzestania sprzedaży Produktów lub Usług Dell wskazanemu Resellerowi, Arrow ECS będzie do tego zobowiązana bez uszczerbku dla Resellera.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Dell może zgodnie ze swoim uznaniem odmówić przyjęcia zamówienia, o czym jest zobowiązana poinformować w najkrótszym możliwym czasie.

3.2. Każde zamówienie powinno zawierać wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi Dell, dane Resellera i dane Użytkownika Końcowego oraz wszelkie inne informacje, których dostarczenia zażąda Arrow ECS lub Dell. 

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie, które zostało zaakceptowane przez Dell jest nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji, w których Dell wyrazi uprzednio pisemną zgodę na anulowanie zamówienia. 

3.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli dostawa Produktów lub Usług Dell jest dokonywana partiami, Dell zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen.

4. Odpowiedzialność

4.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego przed sprzedażą Produktów lub Usług Dell o odpowiednim Opisie Usług, Informacjach dla Użytkownika Końcowego oraz stosownych warunkach licencyjnych dotyczących Produktów lub Usług Dell.

4.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Informacje dla Użytkownika Końcowego, Opisu Usług lub w inny sposób zakomunikowanych wyraźnie przez Dell jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z ww. dokumentów.

4.3. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera wynikające z:

 1. nieuzyskania w związku z Produktami lub Usługami Dell stosownej licencji, praw własności intelektualnej, certyfikacji
 2. instalacji lub integracji na żądanie Resellera oprogramowania lub komponentów ze sprzętem komputerowym
 3. nieodpowiedniego używania lub nieautoryzowanej modyfikacji Produktów lub Usług Dell
 4. działania Użytkownika Końcowego w zaufaniu do nieprawdziwych informacji przekazywanych przez Resellera, spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Dell, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Dell, zwolnienia Arrow ECS lub Dell z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Dell.

XV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FORTINET

Fortinet

 

 1. Definicje
  • Fortinet – Fortinet Singapore Private Limited (Singapore), od której ARROW ECS zamawia Produkty lub Usługi.
  • Program Partnerski Fortinet (FPP) – program partnerski Fortinet, określający warunki, których spełnienie jest wymagane dla otrzymania statusu partnera Fortinet.
  • Produkt – sprzęt komputerowy (hardware), którego integralną część stanowi oprogramowanie (software), jak również autonomiczne oprogramowanie komputerowe (stand-alone software).
  • Umowa dotycząca przedłużenia Usług (Renewal Service Contract) – umowa dotycząca Usług (FortiCare lub FortiGuard), określona w aktualnym cenniku Fortinet, która może być zawarta w odniesieniu do każdego sprzętu komputerowego (hardware), który został wcześniej zarejestrowany wraz z poprzednią Umową dotyczącą Usług na stronie internetowej Fortinet.
  • Terytorium – Polska.
  • Usługi Fortinet – usługi dostarczane w odniesieniu do urządzeń (hardware), w oparciu o polityki Fortinet.
  • Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Fortinet przez Użytkownika Końcowego.

 Postanowienia ogólne

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że dystrybucja Produktów i Usług (odsprzedaż) na rzecz Resellerów może nastąpić tylko w odniesieniu do Resellerów, których w dacie zawierania umowy odsprzedaży łączy ważnie zawarta umowa z Fortinet oraz którzy są członkami Programu Partnerskiego Fortinet z długim stażem. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Arrow ECS z chwilą otrzymania od Fortinet informacji o utracie przez Resellera statusu członkostwa z długim stażem w Programie Partnerskim Fortinet natychmiast zaprzestanie odsprzedaży Produktów i Usług na rzecz tego Resellera.

 Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca świadczenia Usług Fortinet obowiązuje tylko pod warunkiem jej zarejestrowania przez Użytkownika Końcowego w odniesieniu do danego Produktu na stronie internetowej Fortinet Support https://support.fortinet.com oraz, że bez dokonania ww. rejestracji umowa może być bezskuteczna, a terminy gwarancyjne mogą rozpocząć bieg automatycznie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w politykach Fortinet, dostępnymi na stronie https://www.fortinet.com/aboutus/legal.html.  
  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o dacie, w której Produkt lub Usługa został przekazany przez Fortinet.
  • Reseller musi każdorazowo udokumentować dokonanie czynności, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. powyżej.  
  • Reseller powinien poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca przedłużenia Usług wchodzi w życie z dniem wskazanym w tej umowie. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie zarejestrowana w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po dacie wygaśnięcia poprzedniej umowy, umowa wejdzie w życie w tym dniu z poniżej wskazanych, który okaże się późniejszy – a) w dniu kalendarzowym następującym bezpośrednio po dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy, b) w dniu, który przypadnie na 180 dni przed datą rzeczywistej rejestracji umowy dotyczącej przedłużenia Usług. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy umowa dotycząca przedłużenia Usług wejdzie w życie w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących po wygaśnięciu poprzedniej umowy Użytkownika Końcowego dotyczącej Usług. W tej sytuacji dniem wejścia w życie będzie dzień rejestracji.
  • Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Fortinet dla każdego licencjonowanego Produktu.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Fortinet.

 Odpowiedzialność

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Fortinet są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Fortinet i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i Usługi (wraz z towarzyszącą im dokumentacją) podlegają przepisom o kontroli wwozu i wywozu poszczególnych państw oraz zobowiązuje się do przestrzegania ww. przepisów.
  • Reseller zobowiązuje się, że w żadnym wypadku Produkt lub Usługa nie będzie przesyłany i przewożony do krajów objętych embargiem lub krajów, w których występuje wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego, ani do obywateli takich krajów.
  • Reseller zobowiązuje się do przestrzegania krajowych przepisów antykorupcyjnych.

XVI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE CHECK POINT

 1. DEFINICJE
  • „Check Point” – Check Point Software Technologies Ltd. (Izrael), od którego Arrow ECS zamawia Produkty bądź związane z nimi usługi;
  • „Informacje Poufne” – wszelkie informacje zidentyfikowane przez Stronę ujawniającą jako poufne, w tym: (i) jakakolwiek część Produktu (zdefiniowanego poniżej), w formie kodu wynikowego i źródłowego, oraz wszelkie powiązane technologie, pomysły, algorytmy lub tajemnice handlowe; (ii) informacje biznesowe bądź dotyczące finansów i planów dowolnej ze Stron. „Poufne Informacje” nie obejmują informacji, co do których Strona potrafi wykazać, że: (a) są bądź stały się powszechnie znane bądź publicznie dostępne wskutek działania niezawinionego przez Stronę otrzymującą informacje; (b) są znane bądź znajdują się w posiadaniu Strony otrzymującej informacje przed ich udostępnieniem, czego dowód znajduje się w dokumentacji biznesowej, oraz nie podlegają szczególnemu ograniczeniu w tym przedmiocie; lub (c) zostały uzyskane od podmiotu trzeciego, który jest uprawniony do ujawniania tych informacji;
  • „Dokumentacja” – oznacza jakąkolwiek dokumentacja, bądź nośniki, dostarczane przez Check Point do użytku wraz z Produktami, w tym w szczególności Klucz Licencyjny oraz Licencja Użytkownika Końcowego;
  • „Klucz Licencyjny” – oznacza kod dostarczony Arrow ECS, Resellerowi bądź Użytkownikowi Końcowemu przez Check Point na potrzeby aktywacji Produktu;
  • „Licencja Użytkownika Końcowego” – oznacza licencje dla Użytkownika Końcowego zapewniane przez Check Point oraz dołączane do każdej kopii Produktu;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – oznaczają dowolne znaki oraz wszystkie oznaczenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, patenty, prawa do uzyskania patentu, zarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, niezarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, prawa do tajemnicy handlowej, get-upy, oraz inne, zbliżone prawa własności używane na, powiązane z bądź odnoszące się do Produktów i/lub Dokumentacji, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane oraz czy posiadają zdolność rejestracyjną;
  • „Produkty” – oznaczają kopie oprogramowania komputerowego Check Point, licencjonowane w postaci kodu wynikowego, w tym jakiekolwiek naprawy błędów i aktualizacje zapewniane przez Check Point; do Produktów zaliczają się w szczególności oprogramowanie komputerowe, sprzęt (tzw. ‘Produkty Hardware’) oraz usługi wsparcia dostępne dla odpowiedniego sprzętu (tzw. ‘Produkty Wsparcia’). Check Point zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do swojej oferty nowych produktów, a także prawo do usunięcia produktu/produktów ze swojej oferty, za 30-dniowym zawiadomieniem;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Użytkownik Końcowy” – oznacza osobę lub podmiot, który wyraził zgodę na warunki Licencji Użytkownika Końcowego i jest upoważniony do korzystania z dostępu i użytkowania Produktu na podstawie Licencji Użytkownika Końcowego;
  • „Wyłączenie” – oprogramowanie Check Point lub Produkt nie może być sprzedawane żadnemu podmiotowi, dystrybutorowi, Resellerowi ani przedsiębiorstwu, którego działalnością, funkcją lub celem jest dystrybucja, sprzedaż lub odsprzedaż oprogramowania za pośrednictwem Internetu;
  • „Znaki” - znaki towarowe lub znakami usługowe umieszczone na Produktach lub używane przez Check Point w jakikolwiek inny sposób w związku z tymi Produktami.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Check Point jest zamierzonym beneficjentem będącym stroną trzecią umowy zawartej pomiędzy Arrow ECS a Resellerem. Posiada on pełne prawo do bezpośredniego stosowania i egzekwowania warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Check Point i jego licencjobiorcy są w posiadaniu i zachowają wszelkie prawa (poza tymi wprost i jednoznacznie określonymi warunkami umowy i niniejszego dokumentu), tytuły własności i udziały w postaci i w związku z Produktami (włączywszy w to wszystkie ich kopie, modyfikacje i utwory zależne, bez względu na producenta) oraz Dokumentację, włączywszy w to wszelkie zawarte w nich Prawa Własności Intelektualnej. Reseller przyjmuje do wiadomości i zgadza się ze stwierdzeniem, że nie posiada on żadnych praw w odniesieniu do wyżej wymienionych pozycji, innych niż prawa wprost wymienione w niniejszym dokumencie.
  • Check Point załącza do Produktów Klucz Licencyjny, który umożliwia ich użytkowanie. Produkty są dostarczane w postaci nieaktywowanej i wymagają użycia Klucza Licencyjnego do aktywacji. Check Point zarządza generowaniem i dystrybucją Kluczy Licencyjnych. Dalej opisany został proces zarządzania Kluczami Licencyjnymi przez Check Point, który może być okresowo modyfikowany: opakowanie Produktu zawiera kod (klucz prywatny, tj. ‘certificate key’), który może zostać użyty przez Użytkownika Końcowego (bądź Arrow ECS, działającego w imieniu Użytkownika Końcowego) do uzyskania tymczasowego Klucza Licencyjnego w celu dokonania oceny. Jeśli Użytkownik Końcowy zdecyduje się zakupić Produkt, on lub Arrow ECS kontaktuje się z Check Point bezpośrednio za pośrednictwem sieci oraz udziela odpowiednich informacji, wyszczególnionych na stronie internetowej Partnera Check Point. Następnie Check Point bezzwłocznie udostępnia Użytkownikowi Końcowemu (bądź Arrow ECS, działającemu w imieniu Użytkownika Końcowego) klucz prywatny, który pozwoli Użytkownikowi Końcowemu uzyskać Klucz Licencyjny aktywujący odpowiednie Produkty.
  • Check Point może dostarczyć na nośnikach zawierających Produkty także dodatkowe programy komputerowe, które obecnie nie są licencjonowane do użytku przez Arrow ECS, Resellera bądź Użytkownika Końcowego, oraz które nie zostaną aktywowane Kluczem Licencyjnym. Załączenie dodatkowych programów tego typu w żadnym wypadku nie oznacza udzielenia dorozumianej licencji przez Check Point, a dostęp do bądź użytkowanie takich programów jest surowo zabronione, chyba że Klucz Licencyjny dostarczony przez Check Point wyraźnie upoważnia do takiego dostępu i użytkowania programu/programów.

 ZOBOWIĄZANIA RESELLERA

  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • odtwarzać bądź podejmować prób odtworzenia sposobem inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji bądź innym, kodu źródłowego, struktury wewnętrznej, bądź organizacji Produktów, lub dowolnej ich części, na podstawie jakiegokolwiek kodu źródłowego bądź informacji udostępnianych wraz z nim, lub pomagać, przyczyniać się do bądź zezwalać innym na podejmowanie takich działań;
   • usuwać żadnych informacji pozwalających na identyfikację lub zapisów w przedmiocie restrykcji praw własnościowych bądź praw autorskich dotyczących Produktu lub materiałów wspomagających;
   • tworzyć kopii Produktu (za wyłączeniem kopii archiwalnych lub kopii typu back-up), utworów zależnych lub włączać jakąkolwiek część Produktu do innego oprogramowania;
   • udostępniać Produktów na potrzeby działalności serwisu komputerowego, wypożyczalni lub komercyjnego porozumienia typu timesharing (współdzielenia);
   • rozwijać żadnych innych produktów inkorporujących koncepcje i idee stanowiące Informacje Poufne i które nie wynikają wprost z normalnego użytkowania Produktów;
   • tworzyć metod umożliwiających korzystanie z Produktu przez podmioty nieupoważnione.
  • Check Point udziela Resellerowi niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Dokumentacji oraz do tworzenia uzasadnionej ilości kopii tej Dokumentacji wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w sytuacjach usprawiedliwionych przedmiotem umowy zawartej z Arrow ECS.
  • Reseller zobowiązuje się:
   • powielać i załączać zapisy dotyczące praw autorskich i inne zapisy umieszczane na oryginalnych kopiach Produktu lub Dokumentacji, bądź na jakichkolwiek innych kopiach tworzonych przez Resellera na dowolnym nośniku;
   • dołożyć wszelkich starań w zakresie komercyjnym, aby skutecznie promować i ubiegać się o zamówienia na Produkty oraz usługi wsparcia, na zasadzie ciągłości;
   • przestrzegać dobrych praktyk biznesowych oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
   • sumiennie wypełniać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, umowy zawartej z Arrow ECS oraz innych dokumentów i polityk Arrow ECS bądź Check Point;
   • informować Arrow ECS o problemach związanych z Produktami, napotkanych przez siebie bądź Użytkownika Końcowego, a także o ewentualnych rozwiązaniach dla tych problemów. Tym samym Reseller udziela Check Point wszelkich praw własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji, wynalazków, pomysłów, odkryć bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej udostępnionych Check Point w sposób opisany w niniejszym zapisie;
   • poinformować każdego ze swoich pracowników bądź współpracowników wykonujących te same obowiązki, co Reseller o zapisach umowy oraz niniejszego dokumentu oraz odebrać od nich pisemne, poświadczone podpisem zobowiązanie do przestrzegania niniejszych warunków, w tym w szczególności zasad dotyczących poufności.
  • Reseller zapewnia, że Licencja Użytkownika Końcowego Check Point oraz żadna inna Licencja Użytkownika Końcowego załączona do Produktu:
   • nie zostanie naruszona bądź usunięta z Produktu;
   • w każdym z przypadków zostanie dostarczona do Użytkownika Końcowego wraz z Produktem.
  • Jeśli Reseller korzysta z bądź dystrybuuje dowolny materiał bądź Produkt Check Point dla lub w imieniu jakiejkolwiek jednostki rządowej, agencji rządowej lub rządu, Reseller musi zapewnić, że użytkowanie tych materiałów i Produktów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z warunkami i zasadami zawartymi w Licencji Użytkownika Końcowego. Check Point nie czyni oświadczeń o zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Reseller ponosi odpowiedzialność za wystosowanie zapytania do Arrow ECS bądź Check Point, przed sprzedażą, w przedmiocie jego zgodności z konkretnymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i dane techniczne otrzymane od Check Point (w tym za pośrednictwem Arrow ECS) w zgodzie z niniejszymi warunkami mogą być przedmiotem kontroli eksportowych i importowych Stanów Zjednoczonych, Izraela bądź Terytorium. W toku realizacji swoich obowiązków, Reseller powinien zawsze ściśle przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów prawa, regulacji i nakazów. Reseller oświadcza, iż nie dopuści się żadnych działań, które, bezpośrednio lub pośrednio, naruszyłyby prawa, regulacje bądź nakazy Stanów Zjednoczonych, Izraela lub Terytorium.
  • Reseller powinien na własny koszt wypełnić, uzyskać oraz utrzymać w mocy przez cały czas obowiązywania umowy z Arrow ECS odpowiednie formularze, rejestracje, raporty, licencje, zezwolenia i upoważnienia wymagane treścią odpowiednich przepisów prawa, regulacji bądź zamówień wymaganych od Resellera w celu wykonywania swoich obowiązków.

 ZNAKI TOWAROWE I USŁUGOWE

  • Reseller zobowiązuje się sprzedawać i reklamować Produkty pod znakiem towarowym lub znakami usługowymi umieszczonymi na Produktach lub używanymi przez Check Point w inny sposób w związku z tymi Produktami w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania znaków towarowych Check Point dostępnymi pod adresem: https://www.checkpoint.com/presskit/downloads/Corporate_Usage_Guide.pdf, aktualizowanymi okresowo. Check Point zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Znaków w dowolnym momencie. Wszelkie materiały, w tym materiały promocyjne, w których wykorzystywane są Znaki stanowią przedmiot pisemnej akceptacji Check Point. Reseller nie może dodawać bądź załączać do Produktu lub jego opakowania jakichkolwiek etykiet, oznaczeń bądź informacji, które nie zostały wcześniej pisemnie zatwierdzone przez Check Point. Reseller posiada prawo do publicznego identyfikowania się jako autoryzowany Reseller Produktów oraz do używania (na danym Terytorium) Znaków w celu reklamowania i identyfikowania takich Produktów. Check Point ma prawo przeprowadzić audyt użytkowania Znaków przez Resellera w takich celach oraz wymagać od Resellera zmienienia sposobu ich użytkowania.
  • Reseller nie może używać znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych i innych wskazań majątkowych innych niż Znaki w związku z Produktami.
  • Reseller nie będzie w żadnym momencie kwestionować, bądź zachęcać do kwestionowania, Znaków Check Point bądź jego innych praw własności, a także powodować bądź tolerować jakiekolwiek działania konkurujące, osłabiające bądź zmierzające do osłabienia takiego prawa, tytułu i udziału Check Point do takich Znaków bądź innych praw własności. Reseller nie będzie używał ani rejestrował w żadnej z jurysdykcji żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, urządzenia, logo, słowa lub innego oznaczenia identycznego bądź myląco podobnego do któregokolwiek ze Znaków.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Licencji Użytkownika Końcowego. W szczególności Check Point i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Check Point i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Użytkownika Końcowego lub innych stron z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Check Point jest ograniczona do kwot otrzymanych przez Check Point w trakcie obowiązywania umowy, w okresie dwunastu (12) miesięcy liczonych do momentu, w którym powstała dana szkoda wywołana Produktem/Produktami Check Point.
  • Wszelkie złożone oświadczenia, udzielone gwarancje bądź umowy zawarte przez Resellera w związku z umową stanowią wyłączną odpowiedzialność Resellera. Co więcej, każda taka umowa powinna zawierać oświadczenie strony trzeciej, iż nie polega ona na oświadczeniach bądź gwarancjach udzielonych przez Check Point oprócz tych jednoznacznie określonych w Licencji Użytkownika Końcowego Check Point.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Ponieważ ujawnienie Informacji Poufnych może spowodować nieodwracalne szkody dla strony ujawniającej Informacje Poufne, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że strona ujawniająca Informacje Poufne będzie uprawniona do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
  • Strony zgadzają się, iż naruszenie warunków umowy prowadzące do uszczerbku na Prawach Własności Intelektualnej dotyczących Dokumentacji bądź Produktów może spowodować nieodwracalne szkody dla Check Point, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Check Point będzie uprawnione do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

XVII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PURE STORAGE

 1. DEFINICJE
  • „Cennik MSRP” – cennik Pure pod nazwą International Manufactured Suggested Retail Pricing (MSRP);
  • “Dokumentacja” – dokumentacja dotycząca Produktów przeznaczona dla Użytkownika Końcowego, udostępniana Resellerom przez Arrow ECS;
  • “Materiały Marketingowe” – jakiekolwiek marketingowe materiały pomocnicze powiązane z Produktami, udostępniane Resellerom przez Arrow ECS;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – (i) patenty, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie i prawa zależne, prawa do baz danych, znaki towarowe oraz wartość marki, nazwy handlowe (zarejestrowane bądź niezarejestrowane), oraz prawa do ubiegania się o prawo z rejestracji; (ii) prawa własności do nazw domen; (iii) knowhow oraz informacje poufne; (iv) aplikacje, rozszerzenia i wznowienia w stosunku do któregokolwiek z wymienionych w tym podpunkcie praw; oraz (v) wszelkie inne prawa o podobnym charakterze lub wywołujące równoważny skutek na całym świecie;
  • „Produkt” – produkt Pure Storage Flash Array wraz z oprogramowaniem oraz inne produkty dystrybuowane przez Pure;
  • „Program Gwarancyjny” – promocyjny program gwarancyjny Pure umożliwiający Użytkownikom Końcowym zwrot Produktów wraz z wypłaceniem jego całkowitych kosztów pod warunkiem zwrócenia Produktu w stanie nowym według instrukcji programu gwarancyjnego, którego treść może być zmieniana przez Pure co pewien czas;
  • „Program Partnerski” – wytyczne dotyczące Programu Partnerskiego dla danego Terytorium w treści dostępnej na portalu partnera Pure Storage, wdrożone według uznania Pure, podlegające modyfikacji i zakończeniu według uznania Pure;
  • “Pure” bądź “Pure Storage” – PURE STORAGE, INC. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Produkty;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa z Użytkownikiem Końcowym” – umowa pomiędzy Pure a Użytkownikiem Końcowym, określająca warunki korzystania z Produktu i dostarczonego wraz z nimi oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonej gwarancji oraz zasad świadczenia usług wsparcia i utrzymania dla Produktu;
  • „Użytkownik Końcowy” – osoba bądź podmiot, który na danym Terytorium nabywa Produkt na potrzeby wewnętrznego użytku i nie dla celów redystrybucji;
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM PURE
  • Reseller zobowiązuje się:
   • przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz stosować etyczne praktyki biznesowe;
   • prowadzić działalność w zasadniczej zgodności z kodeksem postępowania Pure, korzystnie wpływającym na Produkty, dobre imię, wartość firmy oraz reputację Pure;
   • upowszechniać i promować Produkty oraz Program Gwarancyjny na danym Terytorium oraz na warunkach określonych zawartą z Arrow ECS umową, treścią niniejszego dokumentu oraz Programem Partnerskim;
   • reklamować lub dystrybuować Produkty jedynie na wskazanym Terytorium; nie ogranicza to prawa Resellera do reklamowania Produktów za pośrednictwem mediów dystrybuowanych zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami. Reseller może ubiegać się o autoryzację do dystrybuowania Produktów na zamówienie wielonarodowych korporacji znajdujących się bądź posiadających swoją siedzibę na Terytorium, na potrzeby wewnętrznego użytku takich korporacji zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami;
   • dystrybuować Produkty w postaci niezmodyfikowanej, ze wszystkimi opakowaniami, umowami licencyjnymi, oświadczeniami dotyczącymi ograniczonej gwarancji oraz oświadczeniami w przedmiocie praw własności w dostarczonej przez Pure, niezmienionej formie i treści.
   • dostarczać Arrow ECS kwartalne raporty dotyczące prognoz sprzedażowych Produktów, wyników akcji marketingowych oraz danych kont Użytkowników Końcowych na potrzeby przeprowadzania kwartalnych analiz biznesowych;
   • poinformować Arrow ECS w razie sytuacji zwrotu Produktów przez Użytkownika Końcowego na zasadach zawartych w Programie Gwarancyjnym;
   • zgłaszać Arrow ECS wszelkie potencjalne możliwości przeprowadzenia transakcji w zamian za otrzymanie zniżek przewidzianych przez Program Partnerski;
   • dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Produkty; reseller powinien także współpracować i uczestniczyć w promocyjnych, marketingowych, handlowych i sprzedażowych programach bądź działaniach sponsorowanych lub inicjowanych przez Pure;
   • uczestniczyć na własny koszt w szkoleniach technicznych i z zakresu sprzedaży organizowanych przez Pure oraz udostępnić swoim pracownikom z działów technicznych i sprzedaży środki (w szczególności czas), które umożliwią im odbycie szkoleń produktowych, sprzedażowych i marketingowych organizowanych przez Pure w ramach Programu Partnerskiego. Usługi szkoleniowe zostaną udostępnione przez Pure w ich siedzibie bądź w innej ustalonej lokalizacji.
  • Zakazane jest:
   • wprowadzanie modyfikacji do Materiałów Marketingowych przez Resellera, poza modyfikacjami koniecznymi dla dostosowania ich zawartości do konkretnych regionów geograficznych w obrębie Terytorium;
   • składanie oświadczeń bądź udzielanie rękojmi lub gwarancji dotyczących Produktu, które nie byłyby spójne z treściami dystrybuowanymi przez Pure.
  • W przypadku powzięcia przez Resellera do wiadomości informacji o żądaniach bądź wszczęcia postępowania w związku z Produktami lub ich rzekomymi wadami, powinien on bezzwłocznie zawiadomić Pure o zaistnieniu takiej sytuacji.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
  • Reseller ma obowiązek:
   • zapoznać Użytkownika Końcowego z treścią Umowy z Użytkownikiem Końcowym oraz odebrać od niego akceptację treści tej umowy;
   • dostarczyć Użytkownikowi Końcowemu nabywającemu od niego Produkt treść Programu Gwarancyjnego wraz z instrukcjami dostarczonymi przez Pure.
  • W sytuacji przeprowadzania przez Resellera sprzedaży bezpośredniej do Użytkownika Końcowego, Reseller ma obowiązek wdrożenia Programu Gwarancyjnego w zgodzie z uzasadnioną instrukcją Pure.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • Zakazane jest:
   • zmienianie bądź usuwanie znajdujących się na lub w Produktach zapisów, oznaczeń i legend dotyczących praw autorskich, patentów bądź innych praw własnościowych;
   • modyfikowanie, adaptacja, zmiana, tłumaczenie bądź tworzenie produktów zależnych względem Produktów;
   • stosowanie inżynierii wstecznej względem Produktów lub wsteczna kompilacja, dekompilacja bądź próba pozyskania kodu źródłowego z dowolnego kodu obiektowego, zawartego w którymkolwiek z Produktów, wykraczająca poza zakres dozwolony przepisami prawa.
  • Reseller może powielać Znaki Pure w materiałach promocyjnych i marketingowych jedynie w celu upowszechniania Produktów na wskazanym Terytorium.
  • Pure i jego dostawcy zachowują wyłączne światowe prawo do wszelkich Praw Własności Intelektualnej, Produktów, Dokumentacji, Materiałów Marketingowych, aktualizacji, ulepszeń, modyfikacji, udoskonaleń i utworów zależnych.
 1. ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  • Zamówienia składane są w imieniu Resellera przez Arrow ECS.
  • Pure zastrzega, iż wszelkie zamówienia podlegają jego akceptacji w terminie do dwóch (2) dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Umowie z Użytkownikiem Końcowym. W szczególności Pure i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  • Reseller może zgłaszać Arrow ECS dowolne uwagi, swoje bądź Użytkowników Końcowych, w odniesieniu do Produktów Pure. Uwagi te zostaną przekazane do Pure przez Arrow ECS.
  • Żadne postanowienia umowne nie ograniczają prawa Pure, by co pewien czas, bez uszczerbku dla zobowiązań i odpowiedzialności względem Arrow ECS i Resellerów, zmieniać Produkty bądź aktualizować Cennik MSRP. Zmiana Cennika MSRP obowiązuje jedynie pod warunkiem dostarczenia jego zaktualizowanej wersji do Arrow ECS z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.

XVIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SPLUNK

 1. DEFINICJE
  • „Autoryzowany Reseller” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej umowy z Splunk w przedmiocie odsprzedaży Autoryzowanych Produktów;
  • „Autoryzowane Produkty” – oznacza, zbiorczo, Licencjonowane Produkty, Punkty Edukacyjne oraz Punkty Profesjonalnych Usług;
  • „Klient” – oznacza użytkownika końcowego nabywającego Autoryzowane Produkty dla własnego użytku wewnętrznego (nie w celach dystrybucji bądź oferowania usług podmiotom trzecim), będącego klientem dowolnego Autoryzowanego Resellera;
  • „Klient MSP” - oznacza klienta końcowego MSP Partnera oznaczonego i zgłoszonego Splunk przez Arrow ECS, oraz który korzysta z Usług Zarządzania oferowanych przez MSP Partnera w ramach Single-Tenant Deployment w imieniu takiego Klienta MSP;
  • „Kredyty Edukacyjne” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług edukacyjnych i szkoleń o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Edukacyjne w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług edukacyjnych i szkoleń w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Kredyty Usług Profesjonalnych” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług profesjonalnych o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Usług Profesjonalnych w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług specjalnych w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Licencjonowane Produkty” – oznaczają Oprogramowanie lub Usługę Splunk Cloud wyszczególnione w cenniku dla Terytorium jako „Oprogramowanie” (ang. Software) i „Usługa Splunk Cloud” (ang. Splunk Cloud Services). Splunk może w przyszłości uaktualniać cennik dostępny online. Splunk może dodawać bądź usuwać Licencjonowane Produkty z cennika dla danego Terytorium;
  • „MSP Partner” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Oprogramowanie” – oznacza jakiekolwiek ogólnodostępne oprogramowanie Splunk instalowane do użytku na lokalnym serwerze, którego właścicielem jest Klient i/lub który jest zarządzany przez lub w imieniu Klienta;
  • „Partner MSP” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Poziomy Partnerstwa” – oznaczają trzy (3) poziomy uczestnictwa w programie Splunk Partner+ Reseller lub programie Splunk Partner+ MSP: poziomy Associate, Premier, oraz Elite. Splunk przypisuje Autoryzowanym Resellerom i MSP Partnerom odpowiedni Poziom Partnerstwa w ramach danego programu Partner+ na podstawie stopnia, w jakim spełniają oni wymagania dla danego Poziomu Partnerstwa. Poziom Partnerstwa określa korzyści programowe, w tym rabaty, w ramach danego programu Partner+, do którego kwalifikuje się Autoryzowany Reseller lub MSP Partner;
  • „Przewodnik Partnera MSP” – oznacza przewodnik opisujący korzyści i zobowiązania uczestników Managed Service Provider Partner Program (Program MSP) prowadzonego przez Splunk, dostępny na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html;
  • „Single-Tenant Deployment” – oznacza ilość licencji na Oprogramowanie zakupionych przez MSP Partnera w celu udostępniania całości lub części Usług Zarządzania pojedynczemu Klientowi MSP zgłoszonemu Dystrybutorowi w ramach dokonywania zakupu;
  • „Splunk” – Splunk Inc. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Autoryzowane Produkty;
  • „Splunk Cloud Service” – oznacza jakąkolwiek ogólnodostępną ofertę usługi Splunk w modelu SaaS, na podstawie subskrypcji;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa MSP” – oznacza umowę zawartą pomiędzy MSP Partner a Splunk, która upoważnia MSP Partnera do zakupu Oprogramowania oraz używania go w celu oferowania całości lub części Usług Zarządzania w ramach Single-Tenant Deployment dla Klienta MSP znajdującego się na Terytorium;
  • „Umowa z Klientem” – oznacza którykolwiek przypadek z poniższych dla odpowiedniego Licencjonowanego Produktu znajdującego się w zamówieniu Klienta:
   • Umowa Licencyjna Splunk Software (ang. Splunk Software License Agreement, SLA) regulująca użytkowanie Oprogramowania, dostępna na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-software-license-agreement.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści licencji); lub
   • Warunki Świadczenia Usług Splunk (ang. Splunk Terms of Service, ToS) regulujące użytkowanie Usługi Splunk Cloud, dostępne na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-terms-of-service.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści Warunków Świadczenia Usług Splunk); lub
   • jakakolwiek inna umowa, do której wyraźne odniesienie znajduje się w wykazie Autoryzowanych Produktów na Portalu Partnera Splunk (ang. Supplier’s Partner Program), przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści umowy odnoszącej się do wskazanego Autoryzowanego Produktu;
  • „Usługi Zarządzania” – oznaczają aplikację/aplikacje lub usługę/usługi MSP Partnera, wykorzystujące Oprogramowanie poprzez jego zintegrowanie lub włączenie za pisemną zgodą Splunk, na zasadach opisanych Umową MSP zezwalającą na korzystanie z Oprogramowania przez MSP Partnera w imieniu Klienta MSP na potrzeby konkretnych zamówień tego Klienta;
  • „Wsparcie Oprogramowania” – oznacza standardowe roczne wsparcie i utrzymanie udzielane Klientowi przez Splunk, mogące stanowić przedmiot osobnej oferty, którego warunki dostępne są na stronie:       https://www.splunk.com/web_assets/pdfs/support/SplunkSupportAgreement.pdf, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków;
  • „Wsparcie Splunk Cloud Service” – oznacza wsparcie telefoniczne (dla większości usług Splunk Cloud Service), dokumentację dostępną online, fora internetowe, komunikację elektroniczną oraz portal internetowy umożliwiający zgłaszanie incydentów i śledzenie statusu sprawy dostępne dla Klientów, którzy zakupili Splunk Cloud Service bezpośrednio od Splunk lub za pośrednictwem Autoryzowanych Resellerów, którego warunki dostępne są na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-service-support-terms.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
  • Splunk zachowuje wszelkie te prawa, tytuły własności i udziały w i do Licencjonowanych Produktów, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie i/lub umowie zawartej z Dystrybutorem.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Kod źródłowy, z którego uzyskiwany jest kod wynikowy Licencjonowanych Produktów nie jest udostępniany i stanowi tajemnicę handlową Splunk i jego licencjodawców. Reseller nie jest upoważniony do dostępu do kodu źródłowego.
  • Autoryzowany Reseller Licencjonowanych Produktów Splunk może ubiegać się o przyznanie mu statusu MSP Partnera, a tym samym o uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller.
  • Uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller bądź Splunk Partner+ MSP uprawnia Resellera i MSP Partnerów do korzystania z dodatkowych rabatów, szczegółowo opisanych w przewodnikach po programach, dostępnych na stronie: https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html,
   przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowego uaktualniania treści Przewodnika Partnera MSP.
  • Splunk i Arrow ECS zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie oraz umowie Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk i wyłącza wszelkie licencje dorozumiane.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA
  • Reseller ma obowiązek zawarcia odpowiedniej Umowy z Klientem decydującym się na zakup Licencjonowanych Produktów. Typ zawieranej Umowy z Klientem jest uzależniony od rodzaju i zakresu używania Licencjonowanych Produktów przez Klienta. Opis i odniesienia do treści typów poszczególnych Umów z Klientem zostały zawarte w punkcie 1.15 powyżej.
  • Reseller zobowiązuje się dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Licencjonowane Produkty.
  • Reseller zobowiązany jest do dystrybucji Licencjonowanych Produktów bądź usług Splunk wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Splunk.
  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • demontować, dekompilować, lub stosować metod inżynierii wstecznej względem Licencjonowanych Produktów ani upoważniać podmiotów trzecich do podejmowania takich działań, w stopniu w jakim działania te wykraczać będą poza zakres dozwolony przepisami prawa;
   • kopiować lub reprodukować Licencjonowanych Produktów, w całości bądź części;
   • modyfikować Licencjonowanych Produktów;
   • udostępniać Licencjonowanych Produktów bądź ich funkcjonalności podmiotom trzecich jako dostawca aplikacji lub przedsiębiorstwo usługowe, lub poprzez hosting, time sharing bądź dostarczanie usług innego typu;
   • upoważniać bądź zachęcać jakikolwiek podmiot trzeci do podejmowania działań wymienionych w punktach 3.2.1 – 3.2.4 powyżej;
   • naruszać bądź usuwać oznaczeń i informacji z produktów Splunk o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na Licencjonowanych Produktach i/lub dokumentacji Splunk;
   • modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, lokalizować bądź tworzyć utworów zależnych Licencjonowanych Produktów lub dokumentacji;
   • kopiować, reprodukować, wprowadzać do obrotu, dystrybuować lub sublicencjonować Licencjonowane Produkty lub dokumentację w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • zezwalać na użytek Licencjonowanych Produktów przez lub na korzyść strony trzeciej w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować prób odblokowania lub obejścia Kodu Autoryzacyjnego Produktu w Licencjonowanych Produktach;
   • używać Licencjonowanych Produktów dla własnej korzyści, wykraczającej poza korzyści zdobyte w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS i/lub Splunk.
 1. POUFNOŚĆ
  • Co jakiś czas, zarówno Splunk jak i Arrow ECS mogą ujawnić bądź udostępnić Resellerowi poufne bądź własnościowe informacje związane ze Splunk i/lub Arrow ECS i/lub ich działalnością, produktami oraz usługami. Informacje te stanowią „Informacje Poufne”.
  • Reseller ma obowiązek:
   • wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji swoich obowiązków względem Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że Informacje Poufne nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej innej niż pracownicy i/lub profesjonalni doradcy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Arrow ECS i/lub Splunk;
   • zapewnić, że strony, o których mowa w punkcie powyżej zapoznają się i zobowiążą do przestrzegania zasad poufności Arrow ECS i Splunk.
  • Zobowiązania dotyczące poufności wygasają po trzech (3) latach od momentu wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy zawartej przez Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk, za wyjątkiem Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę handlową; w tym wypadku zobowiązania dotyczące poufności trwać będą tak długo, jak dane informacje posiadać będą status tajemnicy handlowej na mocy odpowiednich przepisów prawa. Reseller jest odpowiedzialny za naruszenia poufności dokonane także przez swoich pracowników, przedstawicieli i agentów.
  • Informacji Poufnych nie stanowią informacje, w stosunku do których Reseller potrafi przedstawić pisemne dowody na to, że:
   • zostały one opracowane przez Resellera niezależnie bez korzystania z bądź odnoszenia się do Informacji Poufnych należących do Splunk i/lub Arrow ECS;
   • zostały pozyskane przez Resellera od strony trzeciej posiadającej tożsame pisemne dowody względem Splunk i/lub Arrow ECS; lub
   • w czasie, o którym mowa, w momencie ujawnienia lub później, informacje te były powszechnie znane bądź podane do wiadomości publicznej nie z winy Resellera.
  • Jeśli Reseller zostanie zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem podmiotu administracji rządowej, o ile nie jest to zakazane przepisami prawa, Reseller powinien niezwłocznie i pisemnie poinformować Splunk oraz Arrow ECS o takim wyroku lub nakazie oraz współpracować ze Splunk i Arrow ECS w zapewnieniu bezpiecznego i poufnego postępowania z tymi Informacjami Poufnymi.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania dotyczące ochrony Informacji Poufnych są niezbędne i współmierne w celu ochrony działalności Splunk oraz Arrow ECS, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania jakiegokolwiek naruszenia tych zobowiązań przez Resellera. Reseller przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie bądź podejrzenie naruszenia tych zobowiązań może spowodować nieodwracalne szkody Splunk oraz Arrow ECS i dlatego, jako uzupełnienie do innych środków naprawczych przewidzianych prawem, zasadą słuszności lub w inny sposób, Splunk i Arrow ECS mają możliwość domagania się zadośćuczynienia za naruszenie bądź podejrzenie naruszenia przez Resellera zobowiązań dotyczących poufności.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania Splunk, Reseller zobowiązany jest do:
   • niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej;
   • podjęcia współpracy z Arrow ECS i Splunk w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym do powierzenia Splunk wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.
  • Powyższe oświadczenie nie odnosi się do sytuacji, w których roszczenie opisane w punkcie 5.1 powyżej jest wynikiem:
   • modyfikacji wprowadzonych do Oprogramowania przez Resellera;
   • użytkowania Produktów w sposób niezgodny z umową i/lub zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie i/lub Umową z Klientem;
   • działania umyślnego Resellera.
  • W sytuacji, w której Splunk uzna, iż Oprogramowania jest lub może być przedmiotem roszczeń z tytułu naruszenia, lub jeśli sąd właściwy dla danej jurysdykcji zakaże Resellerowi używania Licencjonowanego Produktu w wyniku wniesienia roszczeń z tytułu naruszenia, Splunk może, na własny koszt i według własnego uznania:
   • podjąć działania w celu dalszego korzystania z Oprogramowania przez Resellera; lub
   • zmodyfikować Oprogramowanie tak, aby zlikwidować naruszenie; lub
   • wymienić Oprogramowanie na inne, nie powodujące naruszeń.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Splunk i Arrow ECS jest ograniczona do sumy płatności wykonanych przez Resellera.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Splunk i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Klient lub podmiotów trzecich z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług. 

XIX DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU ARROW SPHERE I USŁUG ORACLE CLOUD

 1. W celu skorzystania z programu pozwalającego na korzystanie z usług w chmurze świadczonych przez producenta, firmę Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Usługi lub Usługi Oracle Cloud), Reseller zobowiązany jest do założenia konta w portalu Arrow Sphere: https://xsp.arrow.com/ i zaakceptowania umowy:
 2. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w ust. Powyżej, Arrow ECS zweryfikuje aktualność umów zawartych pomiędzy Resellerem a Oracle, w tym status partnerstwa. Po pozytywnej weryfikacji, Reseller otrzyma od Arrow ECS drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Resellera w aplikacji o której mowa w ust. 1, dostęp do portalu Arrow Sphere.
 3. Poprzez portal Arrow Sphere Reseller będzie mógł składać zamówienia na Usługi Oracle Cloud dla określonego Użytkownika końcowego, bądź dla swojego przedsiębiorstwa (jako Użytkownika końcowego).
 4. Podczas składania zamówienia na Usługi Użytkownik końcowy ma obowiązek zaakceptować umowę producenta - warunki licencyjne Oracle Cloud Service Agreement (CSA).
 5. Po pozytywnym przejściu procedury określonej w ust. 1-4, Reseller otrzyma od Arrow ECS drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Resellera w aplikacji o której mowa w ust. 1, dostęp do środowiska Oracle Cloud. Reseller zobowiązany jest do przekazania dostępu Użytkownikowi końcowemu.
 6. Użytkownik końcowy korzystając z Usług, ma podgląd na stan ich bieżącego zużycia na swoim koncie i decyduje o poziomie, ilości i zakresie ich wykorzystania.
 7. Arrow ECS wystawia Resellerowi co miesiąc fakturę tytułem opłat za rzeczywiste wykorzystanie Usług Oracle Cloud przez Użytkownika końcowego, a Reseller zobowiązany jest do jej zapłaty na rzecz Arrow ECS.

 

XX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HUAWEI

ZAMAWIAJĄC PRODUKTY/USŁUGI HUAWEI OD ARROW ECS RESELLER PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYM:

 1. W przypadku stwierdzenia luk bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów/usług dostarczanych przez Huawei lub Arrow ECS, Reseller zobowiązany jest dołożyć wszelkich działań w celu ograniczenia stwierdzonego zagrożenia bezpieczeństwa, w odpowiednim czasie powiadomić Arrow ECS pocztą elektroniczną i współpracować z Arrow ECS w dobrej wierze w celu zmniejszenia luk bezpieczeństwa. Ujawnianie luki bezpieczeństwa jakiejkolwiek stronie trzeciej lub podawanie informacji o niej do publicznej wiadomości przed opublikowaniem przez Arrow ECS lub Huawei opinii na temat bezpieczeństwa jest zabronione. Reseller jest zobowiązany dostarczyć powiadomienia i/lub opinie o naruszeniu bezpieczeństwa lub dotyczące luk bezpieczeństwa swoim Użytkownikom końcowym. W zakresie wszelkich incydentów dot. bezpieczeństwa, Reseller będzie współpracować w dobrej wierze i podjąć wszelkie konieczne środki w celu rozwiązania problemu zgodnie ze swoimi obowiązkami w ramach niniejszych Warunków.
 2. Przed zwrotem jakichkolwiek produktów lub części do Arrow ECS, Reseller jest zobowiązany usunąć z nich wszelkie dane Użytkowników końcowych.
 3. Reseller udziela jasnego upoważnienia dla Arrow ECS i Huawei na przetwarzanie danych przekazanych przez siebie i/lub, w razie konieczności, dostęp do sieci Użytkowników końcowych w celu świadczenia usług. W ramach upoważnienia Arrow ECS i Huawei mogą bezpośrednio przetwarzać dane i/lub uzyskiwać dostęp do sieci Użytkowników końcowych za pisemnym powiadomieniem Resellera o celu świadczenia przez Huawei wsparcia dla Użytkownika końcowego. Reseller udziela gwarancji Arrow ECS i Huawei, że przed realizacją Umowy (i) uzyskał i posiada wszystkie konieczne zgody na udzielenie takiego upoważnienia; (ii) wszystkie instrukcje udzielane Arrow ECS i Huawei przez Resellera dot. przetwarzania danych i/lub uzyskania dostępu do danych są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami. Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów prawa przez personel Resellera oraz zabezpieczyć Arrow ECS przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, obowiązkami, kosztami, wydatkami, karami i grzywnami nakładanymi na Resellera w wyniku ww. niezastosowania się do obowiązujących przepisów.
 4. Reseller przyjmuje do wiadomości, że w sprzedaży swoich produktów bez ulegania wątpliwym pod względem prawnym lub nieetycznym żądaniom, Huawei polega na jakości i wyższości swoich produktów w połączeniu z najlepszymi możliwymi usługami wsparcia. Reseller wyraża wraz ze swoimi pracownikami, personelem wyższego szczebla, dyrektorami i agentami, zgodę na stosowanie tej polityki i zobowiązuje się stosować jedynie etyczne praktyki biznesowe opisane w niniejszych Warunkach.
 5. Reseller zgadza się w pełni stosować do wszystkich przepisów mających zastosowanie do sprzedaży i dystrybucji produktów zakupionych na podstawie niniejszych Warunków oraz w krajach w ramach terytorium Resellera. Ani Reseller, ani Resellera pracownicy, personel wyższego szczebla, dyrektorzy, pośrednicy lub agenci nie będą wypłacać, oferować, autoryzować dokonania płatności, pośrednio lub bezpośrednio, jakichkolwiek kwot ani oferować jakichkolwiek wartościowych przedmiotów jakimkolwiek urzędnikom lub pracownikom rządowym, partiom politycznym lub kandydatom na urząd polityczny, pracownikom lub urzędnikom jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej w celu spowodowania lub nagrodzenia korzystnego działania lub uzyskania nienależytej przewagi w ramach jakiejkolwiek transakcji handlowej lub sprawy pozostającej w gestii organów rządowych.
 6. W odniesieniu do pośrednictwa w sprzedaży usług HiCare oraz zakupu usług CoCare do użytku własnego, Reseller zgadza się:
 7. na wniosek, zapewnić odpowiednią autoryzację od Huawei przy zakupie usług CoCare;
 8. nie kupować usług HiCare na zapas, ani nie zamawiać usług HiCare bez ważnego zamówienia na zakup od Użytkownika końcowego;
 9. przechowywać rekordy wszystkich transakcji sprzedaży przez okres trzech (3) lat i zezwolić Arrow ECS i Huawei na ich kontrolę w dowolnym momencie, jaki uznają za stosowny.
 10. zapewnić, że Użytkownicy końcowi dokonują zakupu usług HiCare wyłącznie na własny użytek;
 11. zdobyć wiedzę i zapewnić, że Użytkownicy końcowi wiedzą, że wszelkie usługi związane z produktami Huawei świadczone przez stronę trzecią nie posiadającą autoryzacji od Huawei mogą spowodować unieważnienie gwarancji, a Huawei i Arrow ECS nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie jej postanowień.
 12. W zakresie, w jakim Arrow ECS świadczy na rzecz Resellera i/lub na rzecz Użytkowników końcowych usługi dystrybucji, Reseller zgadza się:
 13. przekazać pisemną zgodę i/lub uzyskać pisemną zgodę od Użytkowników końcowych na gromadzenie i przekazywanie Arrow ECS istotnych informacji wymaganych do celów badania zgłoszonych problemów technicznych;
 14. zapewnić, że Arrow ECS otrzymała dostęp do kanałów zdalnego dostępu do sieci Użytkowników końcowych oraz autoryzowane konto i hasło;
 15. przekazać Arrow ECS całą historię każdego problemu technicznego zgłoszonego przez Użytkowników końcowych oraz wszelkie inne dodatkowe informacje wymagane przez Arrow ECS w celu jego likwidacji.

Punkty archiwalne

Punkty archiwalne

Punkty obowiązujące od 29.05.2018 r.

Punkty obowiązujące od 29.05.2018 r.

Punkty obowiązujące od 29.05.2018:

I DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE WYBRANYCH DOSTAWCÓW Arrow ECS

 1. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS znajdują zastosowanie do Umów (ich zawierania, zmienienia, uzupełniania, rozwiązywania, wykonywania oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania) dotyczących Usług i/lub Produktów wybranych Dostawców Arrow ECS.
 2. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS określają warunki na jakich wybrany Dostawca dokonuje sprzedaży swoich Produktów i Usług za pośrednictwem Arrow ECS, co przekłada się również na wzajemne relacje, prawa i obowiązki między Dostawcami a Resellerami oraz Arrow ECS a Resellerami.
 3. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS stanowią integralną część OWU, przy czym w razie sprzeczności zapisów Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS z zapisami OWU, pierwszeństwo mają zapisy Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS.
 4. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS mogą być aktualizowane według uznania Arrow ECS co nie będzie stanowić zmiany treści i warunków OWU. Wersja archiwalna dodatkowych warunków handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS widoczna jest pod adresem: https://www.arrowecs.pl/id/OWU_Zmiany
 5. Wszelkie pojęcia użyte w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS mają takie znaczenie, jak nadano im w OWU, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w punkcie "Definicje" w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranego Dostawcy Arrow ECS poniżej.
 6. Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.
 7. Zobowiązania Arrow ECS wobec Resellera nie będą wykraczać poza zobowiązania wybranego Dostawcy wobec Arrow ECS, a ewentualne roszczenia wobec Arrow ECS nie będą przekraczać zakresu roszczeń Arrow ECS uznanych przez danego Dostawcę.

II DODATOWE WARUNKI HANDLOWE IBM

1.1. Oferta ceny specjalnej IBM (dalej: Oferta Specjalna) to warunki handlowe każdorazowo ustalone przez IBM i przekazane za pośrednictwem Arrow ECS na jakich Reseller, może oferować Produkty i/lub Usługi Użytkownikowi końcowemu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kierowanych do Resellerów na stronie internetowej IBM:
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_agr_special_bid
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_agr_BPSBA-HChttps://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/swg/svp/bpsvp2t_cee_eu.pdf oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej (dalej łącznie: Warunki Oferty Specjalnej). 

1.2. Reseller zobowiązuje się do zbycia Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną wyłącznie na rzecz Użytkownika końcowego określonego w Umowie i w oparciu o zamówienie złożone przez Użytkownika końcowego u Resellera, w terminie oraz za cenę określoną w Ofercie Specjalnej. Jeśli w Umowie, objętej Ofertą Specjalną Reseller nie będzie dokonywał sprzedaży Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego, a poprzez inną firmę ( Pośrednik), Reseller ma obowiązek o tym fakcie poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną Arrow ECS przed złożeniem w Arrow ECS Zamówienia i/lub przed zawarciem Umowy i uzyskać na to, za pośrednictwem Arrow ECS, zgodę IBM.

1.3. W związku z wymaganiami IBM, w przypadku złożenia przez Resellera Zamówienia w Arrow ECS na Produkty i/lub Usługi objęte Ofertą Specjalną, Reseller będzie zobowiązany, w zależności od rodzaju zakupowanych produktów i zadeklarowanego przez Resellera kanału sprzedaży dla danej transakcji, do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do jednej z poniższych, przykładowych klauzul, uzupełnionych w nawiasach o niezbędne dane:

1.3.1. Dla kanału sprzedaży HVEC:

 1. W transakcjach polegających na sprzedaży do Użytkownika końcowego tj. innych niż tzw. Użytek bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłączenie {proszę wpisać nazwę Wyznaczonego Użytkownika końcowego } nie później niż {wstaw ostateczną datę wysłania produktów przez resellera} ("ostateczna data wysłania") i za cenę nie niższą niż {proszę wpisać odpowiednią Minimalną Wartość powiększoną o marżę Partnera}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii) może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
 2. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich wyłącznie do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność i używanie tych produktów do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy począwszy od {proszę wstawić Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia. Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."

1.3.2. Dla kanału sprzedaży CHW 

 1. W przypadku Ofert zależnych od Wolumenu Sprzedaży (IVO):"
  • IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom. W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"

 2. W przypadku Ofert specjalnych dotyczących Potencjalnych Transakcji oraz Ofert Umowy Ramowej (warunki dotyczące Cen Sprzedaży mają zastosowanie tylko do produktów, dla których określono Cenę Sprzedaży):
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}, za cenę nie wyższą niż określona przez Was i zgłoszona IBM Cena Sprzedaży. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
 3. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich tylko do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww. produktów i korzystanie z nich do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy, począwszy od dnia nie późniejszego niż {proszę wpisać Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej”

1.3.3. Dla produktów software:

"Składając zamówienie nr …………….. dla Użytkownika końcowego ………………… oświadczamy, że:

 1. odsprzedaży zamówionych produktów IBM dokonamy do Użytkownika końcowego za cenę nie wyższą niż określona w SBO (t.j. do wysokości ………………………….)
 2. w transakcji nie występuje pośrednik ani nie wiąże nas umowa konsorcjum
 3. dla potrzeb realizacji transakcji nie wiąże nas z Użytkownikiem końcowym umowa o poufności
 4. posiadamy aktualnie obowiązującą umowę z IBM - BPA SVP, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się do stosowania jej zapisów."

1.4. Po każdorazowym uzgodnieniu Oferty Specjalnej, Arrow ECS niezwłocznie poinformuje Resellera o jej treści pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; w szczególności informacja ta może zostać przekazana w wycenie, Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub jako adnotacja na wystawionej przez Arrow ECS Resellera fakturze. Z chwilą powiadomienia Resellera przez Arrow ECS, Oferta Specjalna wiąże Resellera i staje się integralną częścią Umowy.

1.5. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna. Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

1.6. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej. W szczególności Reseller zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz IBM Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia przez Resellera postanowień Warunków Oferty Specjalnej i/lub Oferty specjalnej. 

1.7. Reseller oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Oferty Specjalnej i zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania zawartych w nich regulacji przy wykonywaniu Umowy z Arrow ECS oraz przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Użytkownikami końcowymi, których przedmiotem będą Produkty i /lub Usługi objęte Ofertą Specjalną.

2. Kontrakty serwisowe 

2.1. W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo trwających dłużej niż 1 (jeden) rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS. W takim wypadku Arrow ECS ma prawo podwyższyć opłaty okresowe informując od tym Resellera na piśmie.

2.2. Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. 1 powyżej, jest wykupienie przez Resellera ochrony cenowej na cały okres trwania kontraktu serwisowego (jeśli IBM oferuje taką opcję).

2.3. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM.

2.4. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

2.5. Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o:

 • każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowymzakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

2.6. Reseller zobowiązuje się bezpłatnie zapewnić IBM wystarczający i bezpieczny dostęp do pomieszczeń, systemów, informacji, pracowników i zasobów Resellera i/lub Użytkownika końcowego oraz wypełniać inne obowiązki określone przez IBM. IBM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług z powodu opóźnienia w zapewnieniu przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego takiego dostępu bądź w wykonaniu innych obowiązków Resellera i/lub Użytkownika końcowego określonych przez IBM.

2.7. Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów. IBM będzie zwolniony ze swoich zobowiązań w sytuacji, w której nieuzyskanie przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego w należytym terminie powyższych licencji lub zatwierdzeń będzie niekorzystnie wpływać na zdolność IBM do realizacji takich zobowiązań. Ponadto, jeśli w wyniku nieuzyskania przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego powyższych licencji lub zatwierdzeń osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec IBM, to Reseller będzie zobowiązany zwrócić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. w ramach roszczenia regresowego) wszelkie koszty i pokryć wszelkie szkody poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami.

2.8. Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: 
"Wszelkie roszczenia ................ (wolne pole zastąpić nazwą Użytkownika końcowego) dotyczące jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku realizacji umowy, a w szczególności szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, szkód pośrednich lub szczególnych, mogą być skierowane wyłącznie przeciwko spółce ............. (wolne pole zastąpić nazwą Resellera), nie zaś przeciwko jakimkolwiek podwykonawcom."

2.9. Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

2.10. IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości (dot. kontraktów serwisowych z włączoną funkcją autorenewal), o ile Reseller nie poinformuje IBM za pośrednictwem Arrow ECS na piśmie (co najmniej na miesiąc przed upływem obowiązującego okresu obowiązywania umowy) o zamiarze nieodnawiania Usługi, wraz z dołączoną pisemną informacją o zamiarze nieodnawiania Usługi od Użytkownika końcowego, podpisaną zgodnie z jego reprezentacją lub IBM nie poinformuje Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS o zamiarze nieodnawiania Usługi.

2.11. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem że, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

2.12. W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi. Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą (płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack"). Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

2.13. Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Reseller zobowiązuje się niezwłocznie udokumentować i przedstawić IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, wypowiedzenie otrzymane od Użytkownika końcowego Resellera. Jeśli wybrane zostało Zobowiązanie Okresowe, warunkiem wycofania jest wniesienie przez Resellera odpowiednich opłat korygujących (zwanych „Opłatami z Tytułu Rozwiązania Umowy”). Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie. 

Jeśli Nabywca wybrał Zobowiązanie Okresowe, to stosuje się następujące Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy:

 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres dwóch (2) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 30% (trzydziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres trzech (3) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 35% (trzydziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres czterech (4) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 40% (czterdziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres pięciu (5) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 45% (czterdziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku do Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty.

2.14. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. świadczenia Usług serwisowych IBM zawartej z Nabywcą na podstawie złożonego przez Nabywcę zamówienia i przyjętego do realizacji przez Arrow ECS lub innej umowy, z przyczyn określonych w OWU, Nabywca traci prawo do dalszego świadczenia zamówionych Usług IBM na rzecz Użytkownika końcowego, a Arrow ECS ma prawo do powiadomienia o tym fakcie Użytkownika końcowego, w celu ustalenia z Użytkownikiem końcowym formalności dotyczących kontynuowania Usług dla Użytkownika końcowego.

2.15. IBM może wycofać się ze świadczenia Usługi lub ze wsparcia dla Produktu objętego umową, o czym Arrow ECS, poinformuje Resellera pisemnie. Jeśli IBM wycofa się ze świadczenia Usługi, za którą Reseller już dokonał przedpłaty i Usługa ta nie została w pełni wykonana na rzecz Użytkownika końcowego, to IBM dokona za pośrednictwem Arrow ECS zwrotu proporcjonalnej części kwoty na rzecz Resellera. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę. 

2.16. IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia wszystkich defektów. 

2.17. W przypadku, gdy Reseller lub Użytkownik końcowy zamówią bezpośrednio w IBM, dodatkowe Produkty i/lub Usługi (szerszy zakres lub dłuższy okres świadczenia), które mają zostać dostarczone lub zrealizowane za pośrednictwem Arrow ECS, poczytuje się, iż tym samym Reseller zawarł z Arrow ECS odpłatną umowę na dostawę tych Produktów i /lub Usług. 

2.18. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Usługa w postaci "ServicePac", Arrow ECS dokonuje rejestracji tej Usługi w systemie IBM. Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu. 

2.19. Reseller przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że IBM ma prawo do przeprowadzania audytów sprawdzających poprawne i zgodne z Umowami zawieranymi z Arrow ECS dokonanie przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług. W wyniku takich działań, na każde żądanie Arrow ECS, w celu dalszego przedłożenia właściwej dokumentacji w IBM, Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących dokonanej sprzedaży Produktów i/lub Usług na rzecz Użytkownika końcowego. Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2.20. Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. na podstawie roszczenia regresowego) koszty wszelkich strat, odszkodowań, wydatków ( w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z takich roszczeń, procesów lub postępowań, które zostaną poniesione przez powyższe podmioty w wyniku prowadzenia przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług oraz udzielania przez niego jakichkolwiek zapewnień dotyczących Produktów i/lub Usług, które nie zostały zatwierdzone przez IBM.

2.21. Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. 

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego niepodpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego - w przypadku podpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

3. Zapisy końcowe

3.1. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

3.2. Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.in. umowę licencyjną IBM dotyczącą kodu maszynowego, która dostępna jest na stronie internetowej IBM, pod adresem: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html i wymagana jest dla produktów IBM zgodnie ze wskazaniami IBM: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/support_by_product.html . 

III DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. NetApp – Network Appliance B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia oraz spółki powiązane;

1.2. Produkt Osoby Trzeciej – produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp;

1.3. Strona NOW – światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now.netapp.com.

2. Postanowienia szczególne

2.1. Reseller zobowiązany jest zamieszczać w Zamówieniu, oprócz danych wymaganych zgodnie z OWU, także:

 1. potwierdzenie, że Reseller otrzymał zamówienie na Produkty i/lub Usługi NetApp od Użytkownika końcowego;
 2. dane Produktu, usługi wsparcia i/lub Produktu Osoby Trzeciej, ilość i ich przeznaczenie – zgodnie z zamówieniem od Użytkownika końcowego;
 3. w przypadku usług wsparcia – numer seryjny Produktu będącego przedmiotem wsparcia, chyba że usługi wsparcia zamawiane są wraz z Produktem;
 4. adres dostawy, dokładne dane Resellera, dokładne dane Użytkownika końcowego, a także jeśli to konieczne – imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie dostawy;
 5. wymagania dotyczące dostawy, o ile takie są;
 6. pożądaną datę dostawy, przy czym data ta nie będzie wiążąca dla Arrow ECS.

2.2. Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkty i/lub Usługi wyłącznie i bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu. Sprzedaż Produktów i/lub Usług za pośrednictwem innego Resellera lub przy współudziale innego Resellera wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS.

2.3. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności związanej z niespełnieniem wymagań NetApp udostępnionych na Stronie NOW. Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Akceptacja miejsca dostawy i środowiska informatycznego przez NetApp lub Arrow ECS nie oznacza potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie. Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

2.4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie. Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

2.5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie:

 1. Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej (Software License) przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy;
 2. Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp (spółki udzielającej licencji), z kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego;
 3. Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.

2.6. Reseller zobowiązuje się nie naruszać, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp. Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

2.7. Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp;
 2. jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp;
 3. niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp,a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

2.8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot:

 1. suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach;
 2. 500.000 euro lub jej równowartości w złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyrządzenia szkody.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności Arrow ECS z tytułu szkody wyrządzonej przez Arrow ECS umyślnie.

IV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE MCAFEE

1. Definicje

1.1. McAfee – McAfee (UK) Limited, dostawca Produktów i Usług McAfee

1.2. Program Partnerski – dowolny program lub oferta McAfee dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów, w tym system selektywnej dystrybucji Produktów i/lub Usług McAfee (MSP)

1.3. Terytorium – Polska

1.4. Usługi MSP– Produkt lub Usługa McAfee dystrybuowana w programie Managed Services Specialization McAfee

1.5. Wsparcie – usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller zobowiązany jest uzyskać od McAfee certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line "Become a partner" zamieszczony na https://secure.mcafee.com/apps/Partners/channel/become/enrollment-form/become-partner-short.aspx?region=us. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację. Na prośbę Arrow ECS i/lub McAfee Reseller zobowiązany jest do przedstawiania dowodów potwierdzających uzyskanie certyfikacji.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z Usługami i/lub Produktami spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS i/lub McAfee, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS i/lub McAfee, zwolnienia Arrow ECS i/lub McAfee z jakiejkolwiek odpowiedzialności i/lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS i/lub McAfee.

3. Warunki sprzedaży Usług MSP

3.1. Najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca Reseller jest zobowiązany do przekazywania Arrow ECS Raportów Zużycia Usług dotyczących Usług MSP wykorzystywanych przez wszystkich Użytkowników końcowych danego Resellera. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony.

3.2. Zmiana dystrybutora, od którego Reseller nabywa Usługi MSP może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem McAfee i Arrow ECS z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera. Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania. Dokumenty te Reseller może znaleźć na stronie internetowej McAfee pod adresami:

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/guidelines/gd-msp-program-guide.pdf

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/misc/ms-intel-security-managed-services-faq.pdf

V DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HP

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów HP i usług konserwacji i naprawy sprzętu, aktualizacje i utrzymanie Oprogramowania, szkolenia oraz innych standardowych usług świadczonych przez HP ("Wsparcie") do nabywców, które nie mają na celu eksportu Produktów HP lub Wsparcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów HP lub Wsparcia akceptacji warunków licencyjnych licencyjne użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem HP oraz
 3. dołączenia do Produktów HP oraz Wsparcia pełnej dokumentacji, w tym Warunków EULA oraz Wsparcia. Warunki EULA oraz Wsparcia są opublikowane przez HP w postaci elektronicznej. Nabywca/Użytkownik końcowy może otrzymać osobno Warunki EULA oraz Wsparcia od Arrow ECS składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

1.2. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa Produktów lub korekt operacyjnych opublikowanych lub w inny sposób udostępnianych przez firmę HP. Reseller zobowiązany jest do przekazywania takich informacji swoim kontrahentom (m.in. za pośrednictwem raportów, informacji, reklam, itp.) w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia od HP, chyba że Strony ustaliły inaczej. 

1.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie dane osobowe ujawnione HP mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w danym czasie polityką prywatności HP, dostępną na stronie internetowej HP, oraz oświadczeniem o ochronie danych opublikowanym na Portalu partnerskim HP. 

2. Licencja na Oprogramowanie Microsoft

2.1. W razie zakupu systemu komputerowego HP, na którym:

 1. zainstalowano system operacyjny Microsoft lub 
 2. zainstalowano Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft lub 
 3. wspomniane systemy HP są sprzedawane w pakiecie z systemem/oprogramowaniem Microsoft lub
 4. w inny sposób dystrybuowane wraz z nimi ("Systemy komputerowe HP"), 

Reseller zobowiązuje się do stosowania do wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub HP dotyczących Oprogramowania Microsoft dystrybuowanego z Systemami komputerowymi HP.

2.2. W sytuacji określonej w pkt. 2.1, Reseller:

 1. Zobowiązuje się dostarczyć nabywcy (użytkownikowi końcowemu) Certyfikat Autentyczności Microsoft ("COA") oraz Powiązane Materiały Produktowe ("APM") wraz z każdym Systemem komputerowym HP, w opakowaniu HP
 2. Nie będzie podawać osobnej ceny za system operacyjny Microsoft, Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft, ani za oba. "APM" oznacza materiały związane z Oprogramowaniem systemu operacyjnego Microsoft lub Oprogramowaniem aplikacyjnym Microsoft, lub jednym i drugim, dołączonym do Systemu komputerowego HP w opakowaniu HP, w tym między innymi Instrukcję obsługi, nośniki do odzyskiwania systemu oraz nośniki zewnętrzne. W razie naruszenia tego postanowienia, Reseller zobowiązany jest do wsparcia Arrow ECS w dochodzeniu odpowiedzialności w razie udzielenia informacji podmiotom trzecim o oddzielnych cenach systemów i produktów pochodzących od firmy Microsoft,

2.3. Reseller zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawników, wynikających z roszczeń wniesionych przez Microsoft ze względu na nieautoryzowaną dystrybucję produktów Microsoft. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Arrow ECS i HP uprawnione są do zaprzestania dystrybucji Produktów HP lub Wsparcia powiązanego z produktami od firmy Microsoft. 

3. Gwarancja HP

3.1. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

3.2. Arrow ECS nie udziela osobnej gwarancji na Produkty HP, chyba że Strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3.3. Gwarancja udzielona zostaje z chwilą nabycia Produktu HP i musi być potwierdzona przez Nabywcę/Użytkownika końcowego dowodem nabycia.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, topografii układów scalonych lub znaków towarowych w odniesieniu do Produktów HP, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i HP w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

4.2. Arrow ECS i HP nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w odniesieniu do Produktów, które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego lub korzystanie z takiego Produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego,
 2. wprowadzono modyfikacje w Produktach HP przez Nabywcę/Użytkownika końcowego bez zgody HP,
 3. korzystanie z Produktów HP było niezgodne z opublikowanymi przez HP specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów,
 4. korzystanie z Produktów HP odbywało się łącznie z produktami, które nie pochodzą od firmy HP.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, HP ponosi koszty obrony, w tym wszelkie uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez HP kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Jeżeli takie roszczenie się pojawi lub może się pojawić, HP uprawnione jest do zmodyfikowania Produktu HP, udzielenia niezbędnych licencji, lub wymiany Produktu HP. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, HP zwróci cenę zakupu po zwrocie Produktu HP, jeżeli zostanie on zwrócony do HP w terminie jednego (1) roku od dostawy, lub wartość, jaką Produkt HP będzie mieć po tym okresie, jeżeli zostanie zwrócony później. W przypadku Wsparcia rekompensata będzie równa będzie niższej z kwot – równowartości dwunastu (12) opłat miesięcznych za Wsparcie będące przedmiotem roszczenia lub kwocie zapłaconej przez użytkownika za Wsparcie. 

4.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i dokładnych zapisów dotyczących zgodności z niniejszymi warunkami oraz z warunkami programów HP, zaś HP uprawnione jest do prowadzenia audytu i sporządzania kopii takich zapisów. 

4.5. Zapisy prowadzone powinny być przez okres dwóch lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów HP lub usług świadczonych przez HP.

4.6. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom HP bezzwłocznie dostępu do zapisów w czasie godzin pracy Resellera. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania Umowy z Arrow ECS, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia. 

4.7. Reseller wyraża zgodę na potrącenie, zafakturowanie lub kompensację przez HP wszelkich rabatów i płatności otrzymanych z HP zgodnie z ustaleniami audytu.

5. Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego.

5.1. Przez "Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego" ("Program specjalny") przyjmuje się pomoc HP w sprzedaży Produktów lub Wsparcia HP z myślą o realizacji określonego, znaczącego wolumenu sprzedaży Użytkownikom końcowym lub transakcji o znacznej wartości poprzez zapewnienie dodatkowych rabatów, niezależnych od ustaleń z umów partnerskich z HP.

5.2. W razie wyboru Programu specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego, zastosowanie mają następujące warunki.

5.3. Z wnioskiem o Program specjalny występuje Arrow ECS, a oferty Programu specjalnego udostępniane są za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP. 

5.4. HP publikuje zakwalifikowane transakcje za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

5.5. W razie zakwalifikowania zgłoszonej transakcji Resellera do Programu specjalnego, Reseller może złożyć zamówienia lub wnosić o roszczenia upustowe do HP, za pośrednictwem Arrow ECS. Oferty Specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika końcowego mogą być udzielane w postaci rabatu z góry lub upustu. HP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowej walidacji Użytkownika.

5.6. W razie przyjęcia modelu opartego na rabatach udzielonych z góry:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika.
 3. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 4. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 60 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.7. W razie przyjęcia modelu opartego na upustach:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 3. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 90 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.8. Produkty i usługi wsparcia HP w ramach Programu specjalnego mogą być sprzedawane wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania na własne, wewnętrzne potrzeby Użytkownika końcowego, chyba że Strony inaczej ustaliły w odrębnym porozumieniu. Nabyte Produkty lub usługi wsparcia HP nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dostawy przez Użytkownika końcowego. 

5.9. HP nie wyraża zgody na łączenie innych promocyjnych programów rabatowych z Programem specjalnym.

5.10. W ramach Programu specjalnego, HP może w dowolnym czasie wprowadzić maksymalne lub minimalne wartości progowe wolumenów sprzedaży. Zgłoszenia wykraczające poza wartości określone w ten sposób przez HP będą podlegały odrzuceniu. 

5.11. Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i HP w razie zwrotu Produktu lub Wsparcia HP zakupionych w ramach Programu specjalnego. W takim przypadku, HP jest wyłącznie uprawnione do decydowania o rozliczeniu finansowym i logistycznym zwrotu takich Produktów lub Wsparcia HP. 

5.12. Reseller nie jest uprawniony do ujawniania cen ani sprzedaży poszczególnych składników Produktów lub Wsparcia HP sprzedawanych w pakiecie i objętych Programem specjalnym. 

5.13. Reseller zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji przez nabywcę Produktów lub Wsparcia HP, że transakcja jest na jego własne, wewnętrzne potrzeby, a nie w celu odsprzedaży lub dalsze dostawy do innych podmiotów. 

5.14. Reseller zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych następujących informacji i dokumentacji do HP:

 1. Podpisanego potwierdzenia dostawy do użytkownika końcowego, faktur, transakcji płatności, awiza przelewu potwierdzającego płatność zrealizowaną przez Użytkownika końcowego oraz inne dokumenty potwierdzające dostarczenie Produktów i/lub Wsparcia objętego Programem specjalnym, w tym nazwę (nazwisko) i adres Użytkownika końcowego, numery produktów HP, numery seryjne (wymagane w krajach, w których wdrożono narzędzie śledzenia numerów seryjnych lub udostępniono te ostatnie w inny sposób oraz dostarczone ilości i datę dostawy; a także
 2. kopię zamówienia zakupu Użytkownika końcowego złożonego u Resellera.

5.15. HP zastrzega sobie praw do przeprowadzenia niezależnej kontroli, czy dostawa została przeprowadzona na rzecz Użytkownika końcowego wskazanego w zakwalifikowanej transakcji oraz komunikowania się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Reseller wyraża niniejszym zgodę na niezależną weryfikację, że Produkty HP zostały należycie dostarczone do Użytkownika końcowego.

5.16. Reseller uprawniony jest do zapewnienia HP upoważnienia do wykorzystania danych kontaktowych Użytkownika końcowego w celu przeprowadzenia końcowej kontroli prawidłowości dostaw w ramach Programu specjalnego. 

5.17. W razie naruszenia warunków Programu specjalnego, HP uprawnione jest do:

 1. rozwiązania wszelkich transakcji objętych Programem specjalnym,
 2. domagania się rekompensaty za wszelkie nieprawidłowo wykorzystane rabaty z góry lub upusty w ramach Programu specjalnego, w tym HP zastrzega sobie prawo do żądania od Resellera zwrotu wszelkich nieprawidłowo wykorzystanych Programów specjalnych, bez względu na to, czy wykorzystano je w formie rabatu z góry czy upustu, jeżeli Produkty są odsprzedawane lub dalej dostarczane przez Użytkownika końcowego lub w inny sposób wykorzystywane z naruszeniem warunków autoryzowanego wykorzystania na własne, wewnętrzne potrzeby; 
 3. bez uszczerbku dla prawa do żądania pełnej rekompensaty za wszelkie poniesione szkody, HP uprawnione jest do naliczenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny przewidzianej w Cenniku HP pomniejszonej o wszelkie dodatkowe Programy specjalne dotyczące niewłaściwie wykorzystanych Produktów lub Wsparcia; odszkodowanie staje się wymagalne z chwilą powzięcia przez HP informacji o naruszeniu i będzie płatne na żądanie HP;
 4. wykluczenia Resellera z Programu specjalnego; 
 5. wykluczenia Resellera z programów wynagrodzenia w ramach partnerstwa HP oraz innych Programów partnerskich.

6. Program promocji produktowych.

6.1. Przez "Program promocji produktowych" ("Program promocyjny") przyjmuje się program HP, w ramach którego, w odniesieniu do określonej listy Produktów lub Wsparcia, udziela się dodatkowych rabatów przekraczających rabat przewidziany w Umowie partnerstwa HP, przez ustalony okres na wskazanym obszarze. Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy, za wyjątkiem promocji w ramach Umowy o wsparcie, które mogą być ważne przez jeden rok. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego rabatu, co do którego oczekuje się, że zostanie on przez Resellera przekazany Klientowi. Opis i mechanika promocji mogą się różnić w zależności od każdej indywidualnej promocji w ramach Programu. Partner, który zakwalifikuje się do Programu promocyjnego i bierze w nim udział, będzie bezpośrednio otrzymywać rabat z góry lub upust od HP.

6.2. Wszystkie Programy promocyjne są komunikowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

6.3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy rabatami Programów promocyjnych, publikowanymi na Portalu partnerskim HP a jakimkolwiek innym źródłem informacji, rabaty Programów promocyjnych na Portalu partnerskim HP będą mieć charakter nadrzędny.

6.4. Informacje dotyczące ustalania cen promocyjnych opisują rabaty i upusty jednostkowe dotyczące poszczególnych linii produktów, przysługujące w postaci:

 1. Promocyjnej ceny netto lub cenny netto po NR Partnera, lub
 2. Dodatkową obniżkę % względem Cennika HP
 3. Stałej kwoty upustu lub Ceny netto po odliczeniu rabatu

6.5. Rabaty w ramach Programów promocyjnych i NR Partnera mogą być udzielone w formie rabatu z góry lub upustu końcowego. 

6.6. Partnerzy mogą składać zamówienia lub zgłaszać roszczenia upustowe do HP w związku z ofertami Promocji i ofertami NR Partnera publikowanymi na Portalu partnerskim HP.

6.7. W razie wyboru modelu opartego na ranach udzielanych z góry, Reseller nabywa od Arrow ECS Produkty lub Wsparcie HP w cenie uwzględniającej rabat z góry lub cenę netto. 

6.8. W razie wyboru modelu opartego na upustach Reseller zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Arrow ECS. Procedura oraz sposób nabycia regulują porozumienia między Arrow ECS a Resellerem. 

6.9. Reseller korzystający z Programu promocyjnego zobowiązany jest do przedkładania informacji dotyczących wykorzystania roszczeń upustowych codziennie lub co tydzień, za pośrednictwem procesu PDAR. Roszczenia upustowe będą tworzone dla Partnerów PDAR przez HP, a w przypadku Partnerów niebędących Partnerami DPAR muszą być zgłoszone za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP, procesu obsługi roszczeń EDI specyficznego dla kraju, lub innych zdefiniowanych w danym kraju procesów, do końca następnego miesiąca po dacie wysyłki do Użytkownika końcowego.

6.10. Ponowne złożenie Roszczeń upustowych jest możliwe w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia HP. Informacje na temat procesu obsługi Roszczeń upustowych znajdują się w lokalnej Instrukcji procedur operacyjnych partnerstwa HP, publikowanej na Profilu partnerskim HP.

6.11. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 powyżej.

7. Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE.

7.1. Pod poniższym linkiem znajduje się dokument zawierający "Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE", gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Dokument jest zamieszczony tutaj.

VI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE JUNIPER NETWORKS

Warunki szczególne Juniper Networks

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania akceptacji Juniper Networks do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poprzez uzyskanie oznaczenia identyfikacyjnego Juniper VARID, zgodnie z procedurą i zasadami określonymi przez Juniper Networks. Arrow ECS uprawniony jest do żądania przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego warunki, zaś Reseller zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiej dokumentacji. 
 3. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców) za cenę nie niższą niż ustalona przez Arrow ECS. W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. 

1.2. Zamówienie na produkt lub usługi Juniper Networks powinno zawierać w szczególności dane Resellera, datę i czas sprzedaży, dane użytkownika końcowego i miejsce dostawy. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie w dostawie produktu wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. Zmiana daty dostawy lub rezygnacja z dostawy jest możliwa na 30 dni przed pierwotnie ustaloną datą dostawy. W razie późniejszej zmiany lub rezygnacji z zamówienia, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu na rzecz Arrow ECS. 

1.4. Warunki gwarancji na produkty Juniper Networks, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące stanowią wyłączne zobowiązania Juniper Networks w zakresie gwarancji. Reseller nie jest uprawniony do zmiany, zrzeczenia się lub usunięcia jakichkolwiek warunków gwarancyjnych produktów. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń stron, Juniper Networks uprawniony jest do korzystania z używanych części lub komponentów w celu naprawy wadliwego sprzętu. 

1.5. Reseller zobowiązany jest do corocznego przedstawiania planów sprzedaży i marketingu produktów i usług Juniper Network. 

1.6. Reseller może rozprowadzać produkty Juniper Network tylko łącznie z warunkami gwarancyjnymi, oświadczeniami i umową licencyjną dołączonymi do konkretnego produktu w stanie nienaruszonym, tak jak zostały dostarczone przez Juniper Networks. 

1.7. W przypadku sprzedaży usług: 

 1. Juniper Network uprawniony jest do odmowy świadczenia usług oraz do uzależnienia świadczenia usług od uiszczenia wynagrodzenia z góry. Zasady świadczenia usług ustalane są każdorazowo w odniesieniu do konkretnego produktu Juniper Networks.
 2. Świadczenie usług odbywa się w okresie rocznym. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług. W razie braku przedłużenia świadczenia usług przez Resellera, Juniper Network uprawniony jest do kontaktu z użytkownikiem końcowym i bezpośredniego zaproponowania mu przedłużenia okresu świadczenia usług. 

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z Juniper Networks, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim: 

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, dekompilowania, reverse engineering, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Juniper Networks, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Juniper Networks,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Juniper Networks,
 3. do usuwania oznaczeń i informacji z produktów Juniper Networks o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności,
 4. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Juniper Networks,
 5. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone. 

3. Raportowanie

3.1. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia inwentarzy i raportów punktów sprzedaży (Point of Sale report) w formacie przewidzianym przez Juniper Networks, w tym z podziałem tygodniowym i dziennym. 

3.2. Raport punktów sprzedaży zawierać powinien w szczególności następujące dane:

 1. Nazwę i dane informacyjne Resellera,
 2. Dane użytkownika końcowego,
 3. Miejsce dostawy z kodem pocztowym,
 4. Liczbę produktów dostarczonych do danego użytkownika końcowego i numery seryjne urządzeń,
 5. Jakość produktów sprzedanych do każdego użytkownika końcowego,
 6. Datę i czas sprzedaży,
 7. Inne informacje wymagane osobno przez Juniper Networks. 

3.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.4. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.5. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do realizacji obowiązków raportowania zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Arrow ECS, Juniper Networks (w szczególności z Juniper Networks General Policies and Expected Practices) i innymi dokumentami, w tym także warunkami promocji i programami prowadzonymi przez Arrow ECS lub Juniper Networks na obszarze lub w regionie działalności Resellera. 

4. Wymiana produktów.

4.1. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks. 

4.2. Reseler może wybrać ze swoich zasobów produkty do wymiany (w ramach jednej przesyłki) w wielkości nie większej niż wynikająca z ogłoszenia Juniper Networks dla każdorocznej wymiany produktów. 

4.3. W celu przystąpienia do wymiany produktów, Reseller złoży pisemny wniosek do Juniper Networks za pośrednictwem Arrow ECS (Return Material Authorization) w terminie 14 dni od ogłoszenia Juniper Networks o wymianie produktów. 

4.4. Wymiana produktów jest możliwa dopiero po wyrażenia zgody przez Juniper Networks. W razie złożenia wadliwych lub niekompletnych wniosków RMA, Juniper Networks odmówi wymiany produktów i obciąży Resellera kosztami związanymi z procesem wymiany produktów, w szczególności kosztów przesyłki produktów uszkodzonych.

4.5. Produkty podlegające wymianie muszą być nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, bez dodatkowych oznaczeń lub oświadczeń i stanowić produkty dostarczane uprzednio do Resellera w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o wymianie produktów. 

4.6. Reseller zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych ze zwrotem produktów, w tym cła, podatków i kosztów administracyjnych. Reseller ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym do Juniper Networks.

4.7. Zwrot produktów EOL powinien nastąpić w terminie 90 dni od daty informacji o EOL, zgodnie z pkt. 5 poniżej. 

4.8. Brak dostarczenia produktów podlegających wymianie w przeciągu czasowym wyznaczonym przez Juniper Networks rozumiany będzie jako rezygnacja z prawa do wymiany produktów. 

5. Koniec okresu wsparcia produktów (End of Life Procedures)

5.1. Informacje o zakończeniu okresu wsparcia produktów (EOL) zamieszczane są na stronie internetowej Juniper Networks na co najmniej 180 dni przed zakończeniem okresu wsparcia. 

5.2. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej a zakończeniem okresu wsparcia produktów Reseller uprawniony jest do dalszej sprzedaży produktów, przy czym okres dostawy musi mieścić się w okresie 180 dni od daty ogłoszenia informacji o EOL. 

5.3. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych w aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks. 

5.4. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks. 

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Jupiter Networks w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Jupiter Networks wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

6.2. Arrow ECS i Juniper Networks nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. w których wprowadzono modyfikacje zgody Juniper Networks, w szczególności gdy niemodyfikowany produkt nie wyrządza szkody ani nie narusza praw osób trzecich,
 2. które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez do Juniper Networks lub korzystanie z takiego produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi do Juniper Networks,
 3. nieprawidłowo zainstalowano lub nie zainstalowano wprowadzonej poprawki lub aktualizacji,
 4. co do których korzystanie było niezgodne z opublikowanymi przez Juniper Networks specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z produktów,

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. Juniper Network podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje produkt, z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej. 

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Juniper Networks zwróci zapłaconą kwotę, obliczoną w oparciu o ustaloną 5-letnią linię cenową i proporcjonalne koszty wsparcia oraz zaakceptuje zwrot produktu. 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, Juniper Networks zwraca koszty obrony, przy czym Reseller zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń i przekaże pełną dokumentację sprawy, a także będzie współpracować z Juniper Networks. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania Juniper Networks o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów Juniper Networks. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami Juniper Networks oraz przepisami prawa. 

6.8. Zapisy prowadzone powinny być przez okres trzech lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów Juniper Networks lub usług świadczonych przez Juniper Networks.

6.9. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom Juniper Networks bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

6.10. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z Juniper Networks, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem. Jeżeli wysokość odszkodowania będzie równa lub przekroczy 5% całkowitej wartości należnej i zapłaconej za produkty Juniper Networks w okresie, do którego odnosił się audyt, Juniper Networks naliczy dodatkowo koszty przeprowadzonej inspekcji. 

7. Programy specjalne

7.1. Juniper Networks może wprowadzać programy specjalne obejmujące w szczególności obniżki cen lub inne promocje. Zasady i warunki programów specjalnych ustalane będą każdorazowo dla danego programu specjalnego.

7.2. Niezależnie od odrębnych postanowień Stron, Juniper Networks uprawniony jest do zakończenia programu specjalnego natychmiast, jeżeli spełniony zostanie któryś z następujących warunków:

 1. Reseller nie będzie spełniał warunków lub instrukcji przyjętych dla danego programu specjalnego,
 2. Reseller nie wprowadzi warunków promocyjnych wynikających z programu specjalnego do oferty sprzedaży produktów lub usług Juniper Networks lub wprowadzone warunki promocyjne nie będą odpowiadać zasadom ani okresowi przewidzianemu przez Juniper Networks,
 3. Reseller naruszy przepisy prawa lub postanowienia niniejszych warunków szczególnych,
 4. Reseller złoży nieprawdziwe lub niekompletne oświadczenie do Juniper Networks, wprowadzi nieprawdziwe lub niekompletne dane do raportu punktu sprzedaży, będzie handlował produktami Juniper Networks w ramach szarej strefy, dopuści się oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności, naruszy dobre imię firmy Juniper Networks lub personelu Juniper Networks. 

7.3. W razie spełnienia się któregoś z warunków określonych w punkcie powyższym, Reseller zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu produktów otrzymanych w ramach programu specjalnego. W razie braku zwrotu, Reseller zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kosztach między wartością produktów w ramach programu specjalnego a aktualnym cennikiem Juniper Networks. 

VII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FIREEYE

Warunki szczególne FireEye

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług FireEye do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług FireEye poza terytorium ustalone w niniejszych warunkach szczególnych ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania uprawnienia FireEye do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług FireEye poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji FireEye oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków szczególnych FireEye przez osoby upoważnione w imieniu Resellera,
 3. dystrybucji produktów FireEye wraz warunkami licencyjnymi dołączonymi do nich, bez udzielania dodatkowych gwarancji, zmian lub usunięć poszczególnych zapisów licencji FireEye. W szczególności, Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że użytkownicy końcowi będą mieli możliwość zapoznania się z EULA i innymi dokumentami dołączonymi do opakowania Produktów przez FireEye oraz możliwość wyrażenia zgody na takie warunki. 
 4. bieżącego informowania FireEye o każdym przypadku naruszenia praw FireEye lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

1.2. FireEye może udostępnić wybrane przez siebie produkty w celach ewaluacyjnych do dalszego udostępnienia użytkownikom końcowym za pośrednictwem Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem wypełnienia przez Resellera Evaluation Unit Order Form (EUOF). EUOF nie ma charakteru wiążącego dla FireEye, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowany przez FireEye, jest częścią programu ewaluacyjnego na podstawie odrębnych warunków (Evaluation Terms) lub Strony inaczej ustalą w odrębnym porozumieniu. Reseller zobowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o warunkach korzystania z produktów testowych przed złożeniem zamówienia na Produkt testowy (Evaluation Terms). Okres testowania Produktu nie może być dłuższy niż 60 dni, chyba że Strony odrębnie ustaliły odmienny termin. FireEye może wydłużyć ten termin na podstawie odrębnej pisemnej zgody. 

1.3. Produkty demonstracyjne nie mogą być odsprzedane, wymienione lub w inny sposób przekazane dla jakichkolwiek celów i mogą być tylko wykorzystywane w określonej placówce Resellera lub Arrow ECS zgodnie z pisemną zgodą udzieloną przez FireEye.

1.4. FireEye uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. 

1.5. Reseller zobowiązany jest ponadto do przekazywania niezwłocznie pisemnych zawiadomień do FireEye o wszelkich komentarzach i skargach na Produkty FireEye, z których korzystają użytkownicy końcowi, jak i o wszelkich problemach z Produktami lub korzystaniem z nich, jakie poweźmie Reseller. Każda taka informacja stanowi informację poufną i jest chroniona na podstawie przepisów prawa i niniejszych warunków szczególnych. 

1.6. Zamówienie Produktów następuje na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (Purchase Order). 

1.7. FireEye uprawniony jest do akceptacji lub odmowy realizacji złożonego zamówienia, na podstawie własnej, niezależnej decyzji, w szczególności żadne zamówienie nie jest wiążące dla FireEye, chyba że zostanie ono zaakceptowane przez FireEye w formie pisemnej. 

1.8. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. dane zamawianego Produktu,
 2. jakość zamawianego Produktu,
 3. wnioskowaną datę dostawy,
 4. miejsce dostawy,
 5. dane niezbędne do faktury,
 6. numer zamówienia,
 7. inne instrukcje co do dostawy.

1.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe bez pisemnej zgody FireEye. 

1.10. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od chwili jakiego przyjęcia w systemie. Treść niniejszych warunków szczególnych jest nadrzędna przy interpretacji treści zamówienia, w szczególności zamówienie nie przyznaje żadnych dodatkowych lub dalszych praw niż wynikające z warunków szczególnych i uzgodnień Stron. 

1.11. Dostawa następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie kuriera lub innego pośrednika. W przypadku, w którym FireEye nie będzie w stanie dostarczyć Produkty na czas określony w zamówieniu, Reseller zostanie poinformowany pisemnie. Każde zamówienie częściowe może być fakturowane osobno. 

1.12. W przypadku zamówień na produkty EXW (wykonywane ręcznie w placówkach FireEye), ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Resellera z chwilą dostarczenia takiego Produktu do jednostki kurierskiej (poza oprogramowaniem). Jakiekolwiek skargi lub żądania powinny być kierowane do kuriera. 

1.13. Każdy Produkt powinien być sprawdzony z chwilą odbioru. Reseller zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia FireEye w terminie 10 dni od dnia dostawy i wszelkich niezgodnościach z treścią zamówienia i zwrócić Produkt, na podstawie aktualnych procedur FireEye. Nie dotyczy to Produktów przeznaczonych do celów ewaluacyjnych i demonstracyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

1.14. FireEye świadczy usługi według zasad i warunkach wskazanych na swojej stronie internetowej („Professional Services Terms and Conditions”). Reseller nie jest uprawniony do udzielania dalej idących warunków świadczenia usług niż te wynikające z wyraźnych zobowiązań FireEye. Reseller zobowiązany jest również do uzyskania akceptacji użytkownika końcowego na warunki świadczenia usług FireEye oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń, a także podejrzenia naruszeń warunków świadczenia usług, o których poweźmie wiadomość. 

1.15. Terytorium dla dystrybucji Produktów FireEye jest Rzeczpospolita Polska.

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z FireEye oraz do granic wynikających z przepisów prawa, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim:

 1. do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye lub
 2. do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye modyfikowania, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu FireEye, poza przypadkami wyraźnie przyznanymi w postanowieniach licencyjnych lub uzgodnieniach Stron,
 3. do reklamowania, sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji oprogramowania FireEye jako niezależnego, samodzielnego produktu lub innej formy oddzielenia oprogramowania od Produktów FireEye.

3. Obowiązki Resellera.

3.1. Reseller zobowiązany jest do reklamowania, promocji i dystrybucji Produktów FireEye w ramach terytorium określonego w niniejszych warunkach szczególnych za zasadach ustalonych pisemnie z FireEye. 

3.2. Reseller zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnej 12-miesięcznej prognozy sprzedaży Produktów FireEye w ramach przedsiębiorstwa Resellera. Prognoza taka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Resellera do sprzedaży Produktów FireEye na wskazanym poziomie. 

3.3. Na wniosek FireEye, Reseller przedstawi raport sprzedaży Produktów FireEye, w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, zawierający następujące dane każdej transakcji:

 1. nazwę, lokalizację, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej), numery identyfikacyjne (firmowe) nabywcy (użytkownika końcowego),
 2. datę i numer faktury oraz
 3. dla każdego Produktu – liczbę sprzedanych jednostek.

3.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami FireEye oraz przepisami prawa, przez okres co najmniej dwóch lat. 

3.5. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom FireEye bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

3.6. FireEye uprawnione jest do uzyskania dostępu do prowadzonych zapisów przez okres czasu, wskazany w pkt. 3.4 powyżej. W takim przypadku, FireEye powiadomi Resellera z wyprzedzeniem 10-dniowym, w formie pisemnej. W ciągu roku dopuszczalny jest nie więcej niż jeden audyt. 

3.7. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z FireEye, polegające w szczególności na niedopłacie w wysokości równej lub większej niż 5%, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem, w tym również uzasadnione koszty przeprowadzonej inspekcji. 

4. Support

4.1. Na podstawie odrębnego porozumienia i za zapłatą przez Resellera należnego wynagrodzenia, FireEye świadczyć będzie usługi wsparcia i utrzymania na rzecz użytkownika końcowego na zasadach i standardowych warunkach, zaś Reseller nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów FireEye bez zawarcia umowy świadczenia usług wsparcia, chyba że Strony inaczej uzgodniły w pisemnym porozumieniu. 

4.2. Okres rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia i utrzymania rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika końcowego i obowiązuje tak długo, jak wskazano w zamówieniu. Wsparcie i utrzymanie podlega odnowieniu po upływie okresu wstępnego na kolejny rok kalendarzowy w każdą rocznicę daty dostawy za zapłatą opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług wsparcia i utrzymania.

5. Gwarancja

5.1. FireEye gwarantuje zgodność Produktu z opublikowaną specyfikacją przez okres 90 dni od daty jego dostawy (Okres gwarancji). 

5.2. Powyższa gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niedbałości, wypadku, nieprawidłowego testowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego korzystania lub korzystania sprzecznego z treścią instrukcji wydanych przez FireEye,
 2. Produkt był naprawiany lub zmieniany przez osoby inne niż upoważnione przez FireEye,
 3. Produkt nie został zainstalowany, opracowany, naprawiony lub nie był utrzymywany zgodnie z dokumentacją,
 4. Produkt został dołączony lub wykorzystany w oprogramowaniu osób trzecich, niezaakceptowanym uprzednio przez FireEye.

5.3. Jeżeli w czasie Okresu gwarancji:

 1. FireEye zostanie odpowiednio poinformuje w formie pisemnej o odkryciu błędu w Produkcji, w tym otrzyma odpowiednio szczegółową informację o powstałym błędzie,
 2. taki Produkt zostanie zwrócony (za z góry uiszczoną opłatą za przesyłkę) do odpowiedniej placówki FireEye, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami FireEye,
 3. w trakcie inspekcji FireEye potwierdzone zostaną dane o zgłoszonych błędach,to w takim razie, wyłącznym uprawnieniem Resellera i wyłącznym zobowiązaniem FireEye będzie, zależnie od wyboru FireEye, naprawienie lub wymiana wadliwego sprzętu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy wymieniony lub naprawiony Produkt na podstawie niniejszych warunków gwarancyjnych korzysta z nich na nowo. Wymieniane części mogą być nowe lub stanowić ekwiwalent dla nowych części.

5.4. Dodatkowe ograniczenia gwarancyjne zawarte są w dokumentach gwarancyjnych FireEye i mogą zostać udostępnione niezależnie Resellerowi od niniejszych warunków szczególnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i FireEye o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i FireEye w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia FireEye wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy, oraz
 3. niepodejmowania prób ugodowych, w tym składania oświadczeń i uznawania roszczeń osób trzecich.

6.2. Arrow ECS i FireEye nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. Których korzystanie (Produktów lub ich części) połączone było z produktami pochodzącymi od innych producentów,
 2. w których wprowadzono modyfikacje bez zgody FireEye, 
 3. co do których korzystanie było niezgodne ze specyfikacjami lub odpowiednimi dokumentami o sposobach korzystania z produktów,
 4. co do których Reseller został poinformowany o tym, że korzystanie narusza prawa osób trzecich i mimo tego nie zaprzestał korzystania. W tym przypadku Reseller zobowiązany będzie do podjęcia obrony FireEye, jego przedstawicieli, pracowników, organy zarządcze przeciwko wszelkim roszczeniom wynikającym z takiego korzystania, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego.

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. FireEye podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje Produkt lub zastąpi Produkt innym substytutem, który nie stanowi przykładu naruszenia praw osób trzecich z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej.

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Reseller zwróci taki Produkt do FireEye, zaś FireEye zrefunduje koszty w systemie ratalnym (poprzez 3-letnią amortyzację cen). 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, FireEye podejmie obronę Resellera, jego współpracowników i zatrudnionych przeciwko roszczeniom osób trzecich, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania FireEye o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów FireEye. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

6.8. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

Warunki szczególne SAS

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów SAS do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów SAS poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów SAS akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem SAS oraz 
 3. dołączenia do Produktów HP pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez SAS dla każdego licencjonowanego Produktu,
 4. bieżącego informowania SAS i Arrow ECS o każdym przypadku naruszenia praw SAS lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę,
 5. utrzymywania kompetentnego i agresywnego personelu sprzedaży (aggresive sales force) i w inny sposób promować sprzedaż, dzierżawę lub inny sposób udostępnienia Produktów SAS,
 6. prowadzić działalność marketingową i sprzedażową Produktów SAS w celu stałego wzrostu sprzedaży i wiedzy o rynku.

1.2. Zamówienie na Produkty SAS składane będzie w formie pisemnej, faxu, telefonicznej lub elektronicznej i zawierać będzie listę Produktów SAS, wnioskowaną jakość Produktów SAS, daty dostawy, ceny, instrukcje dostawy (o ile konieczna) oraz wszelkie inne informacje (w tym stosowaną EULA) wymagane przez SAS dla rozpoczęcia procesu obsługi zamówienia. SAS potwierdzi każde zamówienie pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

1.3. Przyjęcie zamówienia nastąpi z chwilą otrzymania przez Resellera informacji zawierającej możliwość pobrania wersji elektronicznej odpowiednich Produktów SAS. 

1.4. Reseller zapewnia, że użytkownicy końcowy będą mieli możliwość zapoznania się z EULA dołączoną do Produktów SAS oraz możliwość wyrażenia zgody na zawarte w niej warunki. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż Arrow ECS może dostarczyć zamówione Produkty SAS tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych SAS obowiązujące dla Rzeczpospolitej Polskiej (w tym EULA).

2. Obowiązki SAS:

2.1. SAS zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia informacji technicznych, materiałów promocyjnych i standardowej dokumentacji dla każdego Produktu SAS, w języku angielskim,
 2. Umożliwić dostęp online, bez dodatkowych opłat, oraz standardową dokumentację dla każdego Produktu SAS, a także wsparcie techniczne dla Arrow ECS oraz Resellerów,
 3. Wyposażyć Resellera w aktualną listę cen Produktów SAS za pośrednictwem obopólnie uzgodnionych środków komunikacji, a także dokumentację sprzedażową w formacie, w jakim SAS zasadniczo udostępnia takie informacje oraz za pośrednictwem szkoleń oraz wsparcia technicznego i sprzedażowego SAS, o ile zostanie to uzgodnione przez Strony,
 4. Umożliwić wsparcie techniczne za pośrednictwem strony internetowej SAS (https://support.sas.com/techsup) oraz
 5. W zgodzie z planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi Resellera reklamować produkty licencjonowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazać Resellera jako autoryzowanego dystrybutora SAS na stronie internetowej SAS.

2.2. SAS uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. W takim przypadku SAS będzie uprzednio informować o zmianach w terminie co najmniej 60 dni przed wprowadzonymi decyzjami. 

3. Raportowanie 

3.1. Reseller zobowiązany jest do udostępnienia do SAS niewiążących miesięcznych i sporządzonych w dobrej wierze pisemnych prognoz sprzedaży Produktów SAS oraz szkoleń w formacie uzgodnionym przez Strony. 

3.2. Ponadto, na wniosek SAS, Reseller jest zobowiązany, niezależnie od przekazywania prognoz opisanych w pkt. 3.1 powyżej, przekazania odrębnej prognozy w formie pisemnej. 

3.3. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, Reseller przekaże do SAS w formacie uzgodnionym przez Strony, miesięczny raport z punktów sprzedaży Produktów SAS, zawierający nazwę lub dane identyfikacyjne użytkownika końcowego oraz adres. 

3.4. Nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy w rozsądnym przedziale czasu i przy rozsądnie wcześniej przekazanym powiadomieniu, pracownicy lub autoryzowani podwykonawcy SAS mogą przeprowadzić audyt zapisów księgowych i biznesowych, które odnoszą się wyłącznie do dystrybucji Produktów SAS. Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o raportowane możliwości Resellera. Audyt odnosić się będzie do transakcji, które miały miejsce w okresie krótszym niż (i) czas, jaki upłynął od ostatniego audytu oraz (ii) rok od audytu. 

3.5. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.6. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do Produktów SAS, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i SAS w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

4.2. Arrow ECS i SAS nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów SAS z produktami niepochodzącymi od SAS lub do modyfikacji Produktów SAS, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. na dzień roszczenia Reseller nie zainstalował ostatniej aktualizacji lub poprawki, zgodnie z zaleceniami SAS, jeżeli takie roszczenie nie zostałoby podniesione, gdyby zainstalowano ostatnią aktualizację lub poprawkę,
 3. korzystanie z Produktów SAS było niezgodne z opublikowanymi przez SAS specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów lub korzystano z Produktów SAS w aplikacjach, środowisku lub w procesach, do których Produkty SAS nie były przygotowane lub skonfigurowane, a roszczenie takie nie powstałoby, gdyby nie takie zastosowanie Produktów SAS,
 4. korzystanie z Produktów SAS narusza warunki szczególne SAS lub postanowienia EULA,
 5. winy umyślnej Resellera.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, SAS ponosi koszty obrony, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez SAS kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Reseller może uczestniczyć w postępowaniu na własny koszt. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, SAS może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu SAS,
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt SAS,
 3. zastąpić elementy Produktu SAS na nienaruszające praw osób trzecich inne ekwiwalentne funkcjonalnie części,

4.4. W sytuacji, w której żadna z możliwości opisanych w punkcie powyższym okaże się nie być w rozsądnej ocenie SAS dostępna, SAS może wypowiedzieć licencję co do Produktów naruszających prawa osób trzecich i zwrócić Resellerowi koszty za zamówione Produkty. 

IX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PULSE SECURE

Dodatkowe Warunki Handlowe Pulse Secure

1. Wymogi dotyczące dystrybucji produktów:

1.1. Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Pulse Secure dla każdego licencjonowanego Produktu. 

1.2. Dystrybutor podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu poinformowania Resellera o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących korzystania z produktów lub usług Pulse Secure. 

2. Zobowiązania Resellera:

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. chronić Pulse Secure i jego prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami na poziomie co najmniej obowiązującym Pulse Secure i ARROW ECS, 
 2. nieskładania oświadczeń, zobowiązań, pełnomocnictw lub gwarancji w imieniu Pulse Secure,
 3. niedystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure w sposób szerszy niż wynikający z uprawnień przysługujących Arrow ECS, w tym sposób bezpośredni lub niebezpośredni poza terytorium określone w pkt. 3 poniżej.

2.2. Reseller zobowiązuje się do dystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure bez naruszania praw osób trzecich.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udzielania licencji lub wyrażania zgody na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure. Licencja zostaje udzielona klientom lub kontrahentom Resellera wyłącznie bezpośrednio przez Pulse Secure i na warunkach w niej określonych, niezależnie od składanych przez Resellera ofert. Reseller zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, składać żadnych oświadczeń ani ofert, które treścią odbiegałyby od stosowanych przez Pulse Secure aktualnych warunków licencyjnych. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości zasady ustalania cen (Global Price List) dla produktów i usług Pulse Secure i zobowiązuje się do stosowania rabatów i obniżek cen w ramach ustalanych programów rabatowych, w tym konieczności poinformowania Pulse Secure o dołączeniu do programu rabatowego na co najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. O ile nie zostanie inaczej ustalone przez ARROW ECS lub w porozumieniu z Pulsce Secure, ceny oferowanych przez Resellera usług ustalone będą w oparciu o obowiązujące Global Price List. 

3. Ograniczenia Resellera: 

3.1. Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim do:

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, reverse engineering, dekompilowania, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Pulse Secure, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Pulse Secure,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Pulse Secure,
 3. dystrybuowania lub sprzedaży oprogramowania i dokumentacji Pulse Secure bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody, z wyjątkiem sprzedaży do klientów, 
 4. do naruszenia lub usuwania oznaczeń i informacji z produktów Pulse Secure o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na oprogramowaniu i dokumentacji Pulse Secure. Reseller zobowiązany jest do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Pulse Secure.
 5. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Pulse Secure,
 6. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone.

3.2. Terytorium dla dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure jest Rzeczpospolita Polska. Pulse Secure uprawnione jest również do dystrybucji, jak i oferowania sprzedaży lub świadczenia usług na tym terytorium, niezależnie od uprawnień Resellera. 

3.3. Reseller zobowiązuje się do uprzedniego przekazania do Pulse Secure wszelkich promocyjnych, reklamowych i innych materiałów ofertowych wykorzystujących znaki towarowe Pulse Secure w celu akceptacji wykorzystania znaków towarowych Pulse Secure. Korzystanie ze znaków towarowych, jak i innych przedmiotów praw własności intelektualnej przez Resellera nie oznacza nabycia jakichkolwiek uprawnień do tych przedmiotów, chyba że inaczej wskazano w treści odpowiednich licencji. Reseller zobowiązuje się do nierejestrowania ani podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu rejestrację przez osobę trzecią znaków lub oznaczeń podobnych do znaków towarowych, do których prawa przysługują Pulse Secure. Reseller zobowiązuje się do współdziałania z Pulse Secure w razie zgłoszenia naruszenia powyższych postanowień lub naruszenia praw własności intelektualnej Pulse Secure przez osobę trzecią. 

4. Raportowanie i dostawa produktów. 

4.1. Reseller zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu sprzedaży produktów lub usług Pulse Secure zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.2. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia czasowych i odpowiednich inwentarzy i raportów stanu sprzedaży (Point of Sale Documentation), określających jakie produkty znajdują się w magazynach Resellera, w jakich miejscach są przechowywane i sprzedawane. Ponadto, Reseller zobowiązuje się do udostępniania ARROW ECS i Pulse Secure odpowiednich raportów, na zasadach i w zakresie zgodnie ustalonym przez Strony. 

4.3. Wraz z zamówieniem produktu, Reseller zobowiązany jest do wskazania miejsca dostawy, wskazówek do dostawy i innych wymagań prawnych, jakie spełniać musi Pulse Secure w razie dostawy produktu. W razie braku wyboru lub podania niekompletnych informacji, ryzyko nieprawidłowego dostarczenia ponosi Reseller. W takim przypadku Pulse Secure wybierze metodę i sposób dostarczenia produktu. Koszty transportu ponosi Reseller.

4.4. Ryzyko zgubienia lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą przyjęcia przesyłki przez kuriera na Resellera. 

4.5. Zmiana terminu, miejsca, sposobu dostawy lub rezygnacja z dostawy może nastąpić przed ustalonym terminem dostawy i wyłącznie za zgodą Pulse Secure i ARROW ECS. 

4.6. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzania audytów lub kontroli (samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanych osób trzecich) prawidłowości prowadzenia księgowości w odniesieniu do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure i zgodności z umową, ustaleniami i warunkami szczególnymi. 

4.7. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Pulse Secure może zmienić poziom dostępnych obniżek dla Resellera, jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu lub kontroli okaże się, że nie są przestrzegane warunki szczególne, ustalenia lub umowa. 

4.8. Reseller umożliwi Pulse Secure lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Pulse Secure dostęp do ksiąg i dokumentacji rachunkowej, przy zachowaniu zasad poufności. 

4.9. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzenia audytu lub kontroli dokumentacji nie częściej niż raz na rok, z wyłączeniem sytuacji, w których poprzednia kontrola lub audyt wykazał nieprawidłowości. W takiej sytuacji, Reseller wyraża zgodę na przeprowadzenia powtórnego audytu lub kontroli w ciągu roku od dnia zakończenia pierwszego postępowania. 

4.10. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli lub audytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy z ARROW ECS i w dwa lata po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy prawnej. 

4.11. W razie wykazania w przeprowadzonym audycie lub kontroli nieprawidłowości, Reseller niezwłocznie wdroży wszelkie procedury naprawcze i zapłaci należne koszty, w tym za przeprowadzony audyt lub kontrolę, jeżeli w wjej wyniku wykazane zostanie, że Reseller zalega z zapłatą na rzecz Pulse Secure lub ARROW ECS co najmniej 5% zamówień. 

4.12. Ponadto, niezależnie od innych przysługujących uprawnień, Pulse Secure jest uprawnione do przeprowadzenia fizycznej kontroli w placówkach, magazynach i punktach dystrybucji Resellera.

5. Zwrot produktów. 

5.1. Reseller uprawniony jest do zwrotu produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS.

5.2. Zwrot produktów niewadliwych może dotyczyć wyłącznie produktów nowych, w nieuszkodzonych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń i naklejek, dostarczonych do Resellera w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Produkty, co do których zakończył się okres wsparcia (End of Life Products) zwracane mogą być wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS i Pulse Secure. 

5.3. Zwrot produktów uszkodzonych lub wadliwych nie może dotyczyć więcej niż 5% wartości inwentarzowej danego Resellera i na zasadach ustalonych uprzednio z Pulse Secure.

5.4. Pulse Secure podejmie rozsądne kroki w celu uprzedniego informowania o produktach, co do których wygasa okres wsparcia (End of Life Products) na co najmniej 180 dni przed upływem tego okresu. Po upływie tego okresu, EOLP mogą nadal sstanowić przedmiot obrotu, przy czym Pulse Secure nie jest zobowiązane do dokonywania napraw, aktualizacji ani wymiany takich produktów. 

6. Gwarancja

6.1. Gwarancje na produkty lub usługi Pulse Secure dołączane będą do produktów lub usług. Reseller nie jest uprawniony do modyfikowania, uchylania lub wyłączania jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszych warunków szczególnych i warunków gwarancyjnych dołączanych do produktów, pierwszeństwo zastosowania mają te ostatnie. 

6.2. Gwarancja obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jeżeli:

 1. w okresie gwarancyjnym produkty te nie były zmieniane,
 2. z których nie usunięto oznaczeń gwarancyjnych, ani nie doszło do ingerencji w żadne oznaczenia gwarancyjne (naklejki, paski, znaki),
 3. nie były instalowane ani nie korzystano z nich niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją,
 4. nie były naprawiane lub serwisowe przez osoby nieprzeszkolone przez Arrow ECS lub Pulse Secure,
 5. nie były używane niezgodnie ze specyfikacją, w tym niewłaściwie ustawione, przechowywane w trudnych lub uciążliwych warunkach atmosferycznych,
 6. korzystano z nich w konstrukcji lub w budowie placówek nuklearnych, urządzeniach nawigacyjnych lub powietrznych, sprzęcie podtrzymującym życie lub innym wyposażeniu medycznym. 

6.3. Pulse Secure nie jest odpowiedzialne za dokonywanie backupów danych i programów, ani nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych przechowywanych w ramach produktów. 

6.4. Gwarancja nie obejmuje wsparcia w zakresie instalacji produktów. 

7. Odpowiedzialność

7.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosić pełną, całkowitą odpowiedzialność wobec Arrow ECS i Pulse Secure za naruszenie niniejszych warunków szczególnych, jak i postanowień licencyjnych lub innych regulaminów stosowanych przez Pulse Secure. W szczególności, w razie naruszenia postanowień licencyjnych lub niniejszych warunków handlowych przez podmiot stowarzyszony lub współpracujący z Resellerem, Reseller zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, podjęcia wszelkich działań i kroków w ramach reprezentacji Arrow ECS i Pulse Secure wobec takiego podmiotu. 

7.2. Pulse Secure jest uprawnione do wypowiedzenia warunków licencyjnych na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. 

7.3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do produktów lub usług Pulse Secure, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o roszczeniu,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Pulse Secure w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Pulse Secure wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody oraz przekazania pełnej dokumentacji odnoszącej się do zgłoszonego roszczenia.

7.4. Arrow ECS i Pulse Secure nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących:

 1. produktów Pulse Secure z produktami niepochodzącymi od Pulse Secure lub do modyfikacji produktów Pulse Secure, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. produktów lub usług stanowiących wyposażenie produktów osób trzecich,
 3. specyfikacji, projektów lub instrukcji dystrybuowanych przez Resellera,
 4. jakichkolwiek elementów niezaakceptowanych pisemnie przez Pulse Secure,
 5. wynikających z braku lub błędnej instalacji (lub modyfikacji) produktu, jeżeli roszczenia dałoby się uniknąć przy prawidłowej instalacji lub modyfikacji zgodnie z instrukcją lub specyfikacją przygotowaną przez Pulse Secure,
 6. korzystania z produktów w sposób niezgodny ze specyfikacją lub instrukcją dostarczaną przez Pulse Secure,
 7. wynikających z zawartych ugód lub umów, na które nie wyraził zgody Pulse Secure. 

X DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE EMC

1. Definicje:

1.1 Dokumentacja- aktualne instrukcje użytkownika oraz pomoc i przewodniki internetowe dotyczące Produktów udostępnianych przez Producenta;

1.2 Informacja o produkcie- zawiadomienie, w którym Arrow ECS informuje Nabywcę o aktualnych prawach i ograniczeniach wynikających z Produktu, okresie gwarancyjnym, warunkach aktualizacji i utrzymania gwarancji. Informacja o produkcie może zostać przekazana w formie Przyjętego zamówienia, pisemnego zawiadomienia, dodatkowych klauzul umownych i/lub umieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej Arrow ECS; 

1.3 Narzędzia wspierające- sprzęt, oprogramowanie i inne narzędzia i/lub programy użytkowe wykorzystywane przez Producenta do realizacji czynności diagnostycznych lub naprawczych w odniesieniu do Produktów;

1.4 Obszar serwisowy Producenta- obszar w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta.

1.5 Oprogramowanie- w zależności od kontekstu: Oprogramowanie podstawowe, Oprogramowanie rozszerzone i/lub Oprogramowanie aplikacyjne.
Oprogramowanie podstawowe- programy i/lub mikrokodowe programy wbudowane przez EMC w Sprzęt, by zapewnić wykonanie jego podstawowych funkcji;
Oprogramowanie rozszerzone- kod programu ustalony w przyjętym zamówieniu, inny niż Oprogramowanie podstawowe, wprowadzony przez EMC do Sprzętu lub do wykorzystania na określonym Sprzęcie lub w innej sieci, innym urządzeniu lub sprzęcie CPU, by zapewnić możliwość realizacji rozszerzonych funkcji przez taki sprzęt;
Oprogramowanie aplikacyjne- oprogramowanie aplikacyjne EMC określone jako takie w Przyjętym zamówieniu.

1.6 Produkty wybrane przez Producenta- produkty stron trzecich, na które Producent udziela licencji lub które odsprzedaje, podlegające warunkom umowy z niezależnym producentem, przekazanej wraz z Produktami wybranymi przez Producenta;

1.7 Przyjęte zamówienie- zamówienie na Produkt / Produkty, przyjęte przez Arrow ECS, składane przez Nabywcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą oraz aktualnie obowiązującymi, stosowanymi przez Producenta procedurami przetwarzania zamówień na Produkty;

1.8 Terytorium- Polska 

1.9 Sprzęt- sprzęt komputerowy wymieniony w Przyjętym zamówieniu;

1.10 Utrzymanie produktu- standardowe usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez Producenta;

1.11 Wsparcie- gwarancja i/lub Utrzymanie produktu, oferowane przez Producenta Arrow ECS w odniesieniu do wybranych Produktów.

2. Szczególne warunki dystrybucji Oprogramowania

2.1 W przypadku prowadzenia dystrybucji Oprogramowania, Reseller zobowiązuje się pośredniczyć w udzielaniu licencji na Oprogramowanie lub – odpowiednio – udzielać licencji na Oprogramowanie wyłącznie na rzecz Użytkowników końcowych oraz wyłącznie w ramach Terytorium z uwzględnieniem zasad i zobowiązań wynikających z poniższych postanowień.

2.2 Pośrednicząc w udzielaniu licencji na Oprogramowanie, dla którego Producent określił standardowe warunki licencyjne, Reseller zobowiązuje się każdorazowo dołączyć takie warunki licencyjne do Oprogramowania, które stanowić będą treść wiążącej Producenta z Użytkownikiem końcowym umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania.

2.3 W przypadku innym niż wskazany w pkt [2.2], Reseller ma prawo udzielać Użytkownikom końcowym licencji na Oprogramowanie w odniesieniu do liczby odpowiednich jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępnienia takiego Oprogramowania drogą elektronicznej. 

2.4 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt [2.2], Reseller zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie zawieranej z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące następujące skutki prawne:

 1. Oprogramowanie podstawowe będzie wykorzystywane wyłącznie na Sprzęcie, na którym je przekazano (od dnia przekazania Użytkownikowi końcowemu takiego Sprzętu);
 2. Oprogramowanie rozszerzone może być wykorzystywane na Sprzęcie, na którym je przekazano lub na Sprzęcie, w sieci, na urządzeniu lub CPU, wskazanego w licencji na takie oprogramowanie, zgodnie z obowiązującą liczbą jednostek licencyjnych oraz pozostałymi warunkami licencji określonymi w Informacji o produkcie od dnia wysyłki danego Sprzętu lub Oprogramowania rozszerzonego;
 3. Oprogramowanie aplikacyjne może być wykorzystywane dla liczby obowiązujących jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępniania danego Oprogramowania aplikacyjnego w formie elektronicznej.
 4. zobowiązujące Użytkownika końcowego do nieprzekazywania, nieujawniania i/lub w inny sposób nieudostępniania Oprogramowania w żadnej formie osobom innym niż jego agenci, pracownicy, niezależni wykonawcy lub konsultanci, którzy będą wykorzystywać Oprogramowanie wyłącznie w wewnętrznych celach firmowych Użytkownika końcowego w sposób zgodny z licencją;
 5. określające, że
  1. licencja obejmuje jedynie Oprogramowanie i na Użytkownika końcowego nie są przenoszone tytuł i własność Oprogramowania,
  2. Użytkownik końcowy nie może usuwać z kopii Oprogramowania informacji o prawach autorskich lub innych prawach firmy Producenta lub jej licencjodawców,
  3. Użytkownik końcowy nie będzie zlecać tworzenia ani zezwalać na tworzenie dzieł pochodnych, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania lub sprowadzanie Oprogramowania do formy czytelnej dla ludzi,
  4. do wszystkich kolejnych aktualizacji, korekt i zmian Oprogramowania przekazanego Użytkownikowi końcowemu zastosowanie będą miały postanowienia umowy licencji zawartej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 6. wymagające usunięcia z całego sprzętu Użytkownika końcowego wszystkich egzemplarzy Oprogramowania stosowanych dla celów oceny lub w celach demonstracyjnych po zakończeniu takiej oceny lub demonstracji oraz ich zniszczenia lub bezzwłocznego zwrócenia Resellerowi oraz określające, że Reseller nie zezwala na ocenę powyżej sześćdziesięciu (60) dni bez wiedzy i zgody Producenta;
 7. określające, że licencja na ewentualne Produkty wybrane przez Producenta udzielana będzie wyłącznie na mocy takiej umowy, a nie na mocy umowy licencyjnej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 8. określające, że Użytkownik końcowy na wniosek Resellera bezzwłocznie przekaże mu pisemne oświadczenie, w którym Użytkownik końcowy wskaże, jaki był pierwotnie ustalony przez Resellera, zakres korzystania z Oprogramowania przyznany Użytkownikowi końcowemu i/lub umożliwiające Resellerowi albo wyznaczonej przez niego osobie przeprowadzenie uzasadnionej kontroli odpowiednich obiektów i rejestrów Użytkownika końcowego w celu ustalenia, czy Użytkownik końcowy korzysta z Oprogramowania zgodnie z opłaconą licencją;
 9. określające, że Arrow ECS zapewni świadczenie przez Producenta rocznego utrzymania i wsparcia dla Oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami podanymi w Informacji o produkcie;
 10. zabraniające Użytkownikowi końcowemu eksportu Oprogramowania z naruszeniem ewentualnego embarga nałożonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub z naruszeniem amerykańskich ustaw i przepisów eksportowych;
 11. wymagające od Użytkownika końcowego utrzymania Oprogramowania w tajemnicy oraz ochrony poufności tajemnic firmowych z nim związanych przy użyciu przynajmniej takiej samej ochrony, jak w przypadku swoich własnych podobnych informacji poufnych.

2.5 Warunki, o których mowa w pkt [2.4] powyżej oraz w pkt. 3 poniżej stosuje się odpowiednio do umów dotyczących Oprogramowania zawieranych przez Arrow ECS z Nabywcami niebędącymi Resellerami (Użytkownikami końcowymi), z zastrzeżeniem że określone tymi postanowieniami prawa i obowiązki Resellera będą dotyczyć Arrow ECS, a prawa i obowiązki Użytkownika końcowego będą dotyczyć Nabywcy.

3. Odpowiedzialność

3.1 Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż poniższe postanowienia określają wyłączną odpowiedzialność za wady prawne Oprogramowania, jaką Arrow ECS ponosi wobec Resellera oraz, że odpowiedzialność ta w żadnym przypadku nie może być dalej idąca. Odpowiedzialność Arrow ECS kształtuje się następująco:

 1. Arrow ECS ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, powstałe z wyłącznej winy Arrow ECS do wysokości kwoty stanowiącej równowartość jednego miliona funtów brytyjskich (1 000 000 GBP). Reseller ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z Produktów lub Usług wyłącznie ww. zakresie. 
 2. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, wynikowe, utratę przychodów, utratę wartości firmy, utratę zysków, utratę danych lub utratę możliwości korzystania z Oprogramowania.
 3. Ograniczenia wskazane w pkt. a) i b) powyżej nie znajdują zastosowania do szkód powstałych na skutek obrażeń ciała lub w wyniku zamierzonego wykroczenia jednej ze stron.
 4. Arrow ECS zabezpieczy Resellera przed roszczeniami stron trzecich dotyczącymi naruszenia patentów lub praw autorskich i uiści powiązane z tymi roszczeniami koszty oraz odszkodowania nałożone na Resellera przez właściwy sąd, pod warunkiem że Reseller
  1. bezzwłocznie zawiadomi Arrow ECS o takim roszczeniu na piśmie,
  2. przyzna Arrow ECS wyłączną kontrolę nad jego obroną i rozstrzygnięciem oraz
  3. będzie współpracować z Arrow ECS jeżeli Arrow ECS wystąpi z prośbą o pomoc ze strony Resellera. W przypadku wystąpienia przez stronę trzecią z ww. roszczeniem lub w przypadku, gdy według Arrow ECS istnieje prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Arrow ECS – wedle własnego uznania i na własny koszt
   1. dokona wymiany lub modyfikacji w celu usunięcia naruszenia lub
   2. zwróci część kwoty za Oprogramowanie uiszczonej przez Resellera.
  4. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rzekome naruszenie wynika z
   1. połączenia z produktami niebędącymi Produktami Producenta,
   2. wykorzystania w celu lub w sposób, do którego Oprogramowanie nie jest przeznaczone,
   3. korzystania ze starszej Wersji oprogramowania, gdyby zastosowanie aktualnej wersji pozwoliłoby uniknąć naruszenia,
   4. modyfikacji wykonanej bez pisemnej zgody Arrow ECS,
   5. innych modyfikacji wprowadzonych przez Producenta zgodnie z konkretnymi instrukcjami lub
   6. praw własności intelektualnej należących do Resellera lub objętych licencją wydaną na rzecz Resellera. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy pkt. 3 lit. d określa jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Resellerowi oraz całkowitą odpowiedzialność Arrow ECS z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem.
 5. Z wyjątkiem zapewnień wyraźnie złożonych w niniejszym pkt. 3, Arrow ECS nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie inne zapewnienia są wyłączone. 
 6. Arrow ECS zobowiązuje się przestrzegać- na własny koszt- zasad eksportowych udostępnionych przez Producenta jak również wszelkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, w szczególności zobowiązuje się stosować do ograniczeń rządowych dotyczących eksportu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi krajami, zasad dotyczących ujawniania technologii obcokrajowcom, dotyczących wyrobów pochodnych Produktów z zagranicy, a także zasad dotyczących importu i/lub użytkowania Produktów i zawartych w nich technologii poza Stanami Zjednoczonymi. Arrow ECS niniejszym oświadcza, iż nie posiada statusu osoby Zastrzeżonej, tj. osoby, która obejmuje wszystkie osoby lub podmioty
  1. mieszczące się na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii lub innym kraju, który podlegać może amerykańskiej kontroli eksportowej lub z którym z zasady zabrania się obywatelom amerykańskim zawierania transakcji finansowych albo będące obywatelami wyżej wspomnianych krajów lub
  2. wpisane na listę osób lub podmiotów zastrzeżonych prowadzoną przez amerykańską agencję rządową. Arrow ECS niniejszym zobowiązuje się do nieujawniania, nie eksportowania i nie przekazywania obcokrajowcom wewnątrz Stanów Zjednoczonych ani poza Stanami Zjednoczonymi informacji, produktów lub technologii, podlegających przepisom w sprawie międzynarodowego handlu bronią, 

4. Szczególne warunki świadczenia gwarancji i usług wsparcia

4.1 W przypadku objęcia treścią Przyjętego zamówienia gwarancji lub usług wsparcia dla Produktów, gwarancja oraz wsparcie będą świadczone na następujących warunkach: 

 1. gwarancja obejmować będzie upgrade’y Sprzętu od momentu instalacji do końca okresu gwarancyjnego mającego zastosowanie do danego Sprzętu; Gwarancja obejmować będzie także gwarancję Producenta, na warunkach określonych poniżej w pkt. i-iv:
  1. okres gwarancyjny dla każdego Produktu określany jest w odpowiedniej Informacji o Produkcie obowiązującej w dniu sporządzenia Przyjętego zamówienia i rozpoczyna się w dniu przekazania danego Produktu. W razie sprzeczności między Informacją o produkcie a przyjętym zamówieniem Przyjęte zamówienie ma znaczenie przeważające.
  2. W okresie gwarancyjnym Producent zapewni, że Sprzęt i powiązane z nim Oprogramowanie podstawowe będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych oraz będą działać w znaczącej mierze zgodnie z dotyczącą go Dokumentacją- z zastrzeżeniem normalnego użytkowania i regularnego rekomendowanego serwisowania.
  3. Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne. Od dnia przekazania lub dnia udostępnienia w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji) oraz przez dziewięćdziesiąt (90) dni po tym fakcie Producent gwarantuje, że Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne będą w znaczącej mierze zgodne z obowiązującą Dokumentacją dotyczącą takiego Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania rozszerzonego lub Oprogramowania aplikacyjnego nie zostanie przerwane, ani że będzie wolne od błędów oraz, że wszystkie usterki będzie można skorygować. Całkowita odpowiedzialność Producenta obejmuje podjęcie wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić tego typu usterki albo awarie albo wymienić naruszone oprogramowanie, a jedynym środkiem prawnym Arrow ECS jest podjęcie przez firmę Producenta- wedle jej wyboru- tego typu starań. Jeżeli Producent nie będzie w stanie uruchomić naruszonego Oprogramowania zgodnie z gwarancją w rozsądnym terminie, zwróci kwotę zapłaconą przez Arrow ECS za licencję wydaną dla takiego naruszonego Oprogramowania po oddaniu jej konkretnego Oprogramowania. 
  4. Z wyjątkiem powyższych, wyraźnie złożonych zapewnień, Producent nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Wszelkie inne zapewnienia zostają wykluczone.
 2. Wsparcie będzie świadczone w sposób profesjonalny oraz zgodnie z ogólnymi normami branżowymi;
 3. Arrow ECS zapewni, że wszystkie Produkty wymienione na mocy zapewnień określonych w niniejszym pkt. 4. 1 lit. a- h, zostaną zwrócone Arrow ECS i staną się własnością Arrow ECS; Arrow ECS zapewni, iż wszystkie prawa przysługujące Nabywcy w odniesieniu do wymienionego Oprogramowana utracą moc po takiej wymianie;
 4. Postanowienia wskazane w pkt. 4.1 lit. a-h nie mają zastosowania do problemów, które powstaną w wyniku jednej z następujących okoliczności:
  1. wypadku, zaniedbania, nadużycia lub jakiegokolwiek innego powodu, jaki można przypisać normalnemu zużyciu,
  2. działania produktów nie będących Produktami Producenta lub innych pozycji albo usług, wraz z którymi Produkty są wykorzystywane,
  3. instalacji niezgodnie z instrukcjami Producenta lub obowiązującymi specyfikacjami,
  4. zastosowania w środowisku, w sposób lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Produktu albo
  5. instalacji, modyfikacji, zmiany lub naprawy przez osobę inną niż firma Producenta albo jej upoważniony przedstawiciel.
  6. Arrow ECS i/lub Producenta nie posiada żadnych obowiązków w odniesieniu do Produktów przeniesionych bez zgody Arrow ECS i/lub Producenta lub Produktów, z których usunięto oryginalne oznaczenia identyfikacyjne, ani w odniesieniu do Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie innym niż Sprzęt lub innym sprzęt przewidziany w treści udzielonej licencji;
 5. Odpowiedzialność Arrow ECS i/lub Producenta wynikająca z zapewnień opisanych w pkt. 4.1 lit. a)-h), obejmuje - wedle uznania Arrow ECS i/lub Producenta:
  1. podjęcie przez Producenta wszelkich uzasadnionych starań w celu zadość uczynienia takich usterek lub takiego niewykonania w odpowiednim czasie albo
  2. wymianę naruszonych Produktów lub ponowne wykonanie naruszonych Usług Producenta, tj. usług o których mowa w pkt. 4.1 lit. b) albo (iii) zrefundowanie Nabywcy kwoty zapłaconej za naruszone Produkty pomniejszonej o amortyzację liniową za pięcioletni okres użytkowania po ich zwróceniu Arrow ECS i/lub Producenta lub zrefundowanie ewentualnej kwoty zapłaconej za naruszone Usługi.
 6. w okresie gwarancyjnym dotyczącym danego Produktu, Arrow ECS i/lub Producent mają prawo udostępnić dodatkowe usługi wsparcia, takie jak usługi zdalne i/lub usługi naprawcze i prewencyjne na miejscu w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją opublikowaną przez Producenta i/lub usługi dostępu do infolinii, a także kolejne wersje odpowiedniego Oprogramowania. Arrow ECS i/lub Producenta przedstawi Nabywcy dostępność i zakres tego typu dodatkowych usług w formie Informacji o produkcie;
 7. Producent ma prawo ograniczyć swoje procedury diagnostyczne i korygujące do problemów wynikających z Produktów, których nie skonfigurowano, by spełniały aktualne wytyczne Producenta dotyczące kompatybilności technicznej i możliwości połączenia z produktami innymi niż Produkty Producenta, które to problemy nie wynikają ani nie są związane ze współdziałaniem Produktów z innymi produktami niebędącymi Produktami Producenta;
 8. Narzędzia wspierające należą do Producenta i będą przekazywane przez Producenta na podstawie licencji oraz mogą zostać umieszczone – wedle uznania Producenta – w miejscu instalacji wyłącznie do użytku Producenta lub pracowników wyznaczonych przez Producenta;
 9. w odniesieniu do wszystkich Produktów, których nie zainstalowano lub które nie mieszczą się w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta wsparcie będzie mogło być oferowane wyłącznie za zgodą Producenta (w braku zgody niezależnie od innych postanowień odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji lub Wsparcia jest wyłączona w najszerszym możliwym, dopuszczalnym prawem zakresie).
 10. dokonywanie instalacji Produktów będzie realizowane w ramach Obszaru serwisowego Producenta, w obiektach Użytkownika końcowego lub Nabywcy (nie będącego Resellerem) w zamian za ewentualną, aktualnie obowiązującą opłatę instalacyjną, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  1. Użytkownik końcowy lub Nabywca bezzwłocznie poinformuje o otrzymaniu Produktów oraz umożliwi dostęp do nich w normalnych godzinach pracy Producenta oraz
  2. Produkty takie nie zostały zmodyfikowane bez zgody Producenta lub narażone na nietypowe obciążenia fizyczne lub środowiskowe, wypadek, niewłaściwe użytkowanie albo inne szkody niespowodowane przez Producenta lub Arrow ECS;
 11. Strony podejmą uzasadnione starania, aby zrealizować instalację w ciągu siedmiu (7) do dziesięciu (10) dni kalendarzowych po otrzymaniu wyżej wskazanego powiadomienia. 

4.2 Reseller zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące skutki prawne określone w pkt [4.1] 

XI DODATKOW WARUNKI HANDLOWE NETSCOUT

1. Definicje

1.1 „NETSCOUT” oznacza NetScout Systems, Inc. lub Spółkę Stowarzyszoną z NetScout Systems, Inc., od której Partner Kanału zamawia Produkty i/lub Usługi;

1.2 „Oprogramowanie” oznacza wyrażone w kodzie obiektowym programy do których NETSCOUT posiada prawa wyłączne a także jakiekolwiek oprogramowanie wbudowane w Sprzęt, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT;

1.3 „Partner Kanału” lub „ARROW ECS” oznacza Arrow Electronics, Inc. a także podmioty powiązane oraz Spółki Stowarzyszone z Arrow Electronics, Inc.;

1.4 „Produkt” oznacza Sprzęt oraz Oprogramowanie;

1.5 „Spółka Stowarzyszona” oznacza jakikolwiek podmiot, który sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub objęty jest wspólną kontrolą z podmiotem będącym stroną Umowy Dystrybucyjnej;

1.6 „Sprzęt” oznacza oferty sprzętu NETSCOUT, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT, z wyłączeniem jakiegokolwiek oprogramowania, kodów, procedur w oprogramowaniu oraz innych produktów o niematerialnym charakterze;

1.7 „Terytorium” oznacza Europę, Środkowy Wschód oraz Afrykę;

1.8 „Usługi” oznaczają Usługi Utrzymaniowe, Usługi Szkoleniowe oraz Inne Usługi.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów NETSCOUT do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów NETSCOUT poza Terytorium, ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na Terytorium;
 2. uzyskania od nabywców Produktów NETSCOUT akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem NETSCOUT;
 3. dołączenia do Produktów NETSCOUT pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez NETSCOUT dla każdego Produktu;
 4. informowania ARROW ECS o każdym przypadku naruszenia praw NETSCOUT lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

2.2. Zamówienia na Produkty NETSCOUT składane będą zgodnie z procedurą składania zamówień NETSCOUT i zawierać będą dane użytkownika takie jak m.in.: dane osobowe, adres, adres email, numer telefonu, miejsce dostarczenia Produktu. ARROW ECS może odmówić, anulować lub opóźnić realizację zamówienia, jeżeli uzna, że jego wykonanie może naruszać postanowienia zawartych przez strony umów.

2.3. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż ARROW ECS może dostarczyć zamówione Produkty NETSCOUT tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych NETSCOUT obowiązujące dla Terytorium (w tym EULA). 

2.4. Reseller zobowiązuje się nie dystrybuować na rzecz użytkowników końcowych kopii Oprogramowania w ilości przekraczającej ilość nabytych licencji na Oprogramowanie. 

2.5. Reseller uzyskuje prawo do dystrybucji Produktów NETSCOUT po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Resellera przez NETSCOUT. W przypadku, gdy do uzyskania akceptacji NETSCOUT wymagane jest współdziałanie Resellera, Reseller zobowiązuje się współdziałać z ARROW ECS w takiej procedurze, w szczególności spełnić wszystkie wymagania stawiane przez NETSCOUT, w tym:

 1. zawrzeć z NETSCOUT bezpośrednią umowę dotyczącą dystrybucji Produktów o treści akceptowanej przez NETSCOUT, w przypadku wystąpienia przez NETSCOUT z żądaniem podpisania przez Resellera takiej umowy;
 2. zaakceptować i przestrzegać obowiązujących w danym czasie standardowych warunków sprzedaży dla Partnerów NETSCOUT;
 3. uzupełnić i podpisać stosowne dokumenty certyfikacyjne lub inne, określone przez NETSCOUT dokumenty potwierdzające, że Reseller spełnia standardowe warunki sprzedaży Partnera NETSCOUT.

2.6. Reseller zapewnia, iż użytkownicy końcowi Produktów NETSCOUT oraz odbiorcy Usług NETSCOUT zostaną poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych przez NETSCOUT w celu zapewnienia przez takich użytkowników zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa obowiązującymi na Terytorium. 

2.7. Reseller zobowiązuje się poinformować użytkowników końcowych Produktów NETSCOUT oraz odbiorców Usług NETSCOUT, iż dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy zastępowanie Produktów NETSCOUT innymi, powodować będzie nieważność gwarancji udzielonych przez NETSCOUT na Produkty. 

3. Odpowiedzialność

3.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych lub praw autorskich, w odniesieniu do Produktów NETSCOUT, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania ARROW ESC o takich roszczeniach w formie pisemnej;
 2. podjęcia współpracy z ARROW ESC i NETSCOUT w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia NETSCOUT wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

3.2. ARROW ESC i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących lub wynikających z:

 1. Produktów NETSCOUT, dostarczonych zgodnie z projektem, rysunkami lub specyfikacjami dostarczonymi przez Resellera lub użytkownika końcowego;
 2. Korzystania z Produktów NETSCOUT w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 3. Roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów NETSCOUT z produktami niepochodzącymi od NETSCOUT lub modyfikacji Produktów NETSCOUT, innych niż modyfikacje dokonywane przez NETSCOUT;

3.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2, NETSCOUT ponosi koszty odszkodowania przyznanego przez sąd. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, NETSCOUT może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu NETSCOUT;
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt NETSCOUT;
 3. zastąpić elementy Produktu NETSCOUT na nienaruszające praw osób trzecich inny Produkt;
 4. przyjąć zwrot Produktu NETSCOUT lub rozwiązać umowę z użytkownikiem końcowym lub Resellerem.

3.4. ARROW ECS i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Resellera w umowie z użytkownikiem końcowym, wykraczające poza standardowe warunki licencyjne udzielane przez NETSCOUT.

XII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE LENOVO

1. Definicje

1.1. "Lenovo" oznacza Lenovo PC HK Limited; 

1.2. "Produkt" oznacza Maszynę lub Program;

1.3. "Maszyna" oznacza maszynę, jej opcję, cechy, konwersje, ulepszenia lub produkty peryferyjne lub jakiekolwiek ich kombinacje. Określenie "Maszyna" obejmuje Maszynę Lenovo oraz jakiekolwiek Maszyny osób trzecich, które Lenovo zatwierdzi do sprzedaży przez Arrow ECS; 

1.4. "Program" oznacza program komputerowy, niezależnie od tego czy preinstalowany na Maszynie, czy dostarczony osobno, łącznie z licencjonowanymi materiałami takimi jak dokumentacja dostarczona zgodnie z jej właściwymi postanowieniami licencyjnymi. Określenie "Program" obejmuje Programy Lenovo oraz jakiekolwiek Programy osób trzecich, których sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.5. "Okres Oferty Specjalnej" oznacza okres pomiędzy datą wejścia w życie/datą wygaśnięcia lub datą początkową/data końcową określoną w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.6. "Oznaczony Użytkownik Końcowy" oznacza Użytkownika Końcowego określonego w Harmonogramie Oferty Specjalnej, włączając w to jakąkolwiek osobę prawną, której jest właścicielem w powyżej 50%;

1.7. "Specjalna Oferta Cenowa", "Specjalny Upust Cenowy", Specjalny Rabat Cenowy" oznaczają cenę lub upust określony w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.8. "Produkt objęty Ofertą Specjalną" oznacza jakikolwiek Produkt, który korzysta ze Specjalnej Oferty Lenovo poprzez Specjalną Ofertę Cenową, Upust lub Rabat ;

1.9. "Najem" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów w celu świadczenia usług najmu dla Użytkowników Końcowych;

1.10. "Numer Harmonogramu Oferty Specjalnej", "Numer Kontraktu Głównego ("NKG")" oznacza unikatowy identyfikator przypisany każdej Ofercie Specjalnej dla tego Oznaczonego Użytkownika Końcowego;

1.11. "Usługa" oznacza wykonywanie zadań, zapewnienie pomocy, porad, dostępu lub wsparcia do zasobu, którego sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.12. "Użytek Wewnętrzny" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów dla użytku wewnętrznego w ramach ich działalności;

1.13. "Zachowane Wykorzystanie" oznacza sytuację, w której Arrow ECS lub Reseller zachowuje tytuł prawny do Produktów Oferty Specjalnej dla celów Zarządzanych Usług, Najmu lub Użytku Wewnętrznego;

1.14. "Zarządzane Usługi" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów do celów świadczenia Usług Lenovo Użytkownikom Końcowym.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. W przypadku sprzedaży przez Arrow ECS Produktów lub Usług Resellerowi, którego nie łączą z Lenovo stosunki umowne na takie Produkty lub Maszyny, Reseller zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia wsparcia koniecznego dla zachowania satysfakcji klientów;
 2. zapewnienia konfiguracji Produktów, wsparcia instalacyjnego oraz poinstalacyjnego Produktów sprzedawanych swym Użytkownikom Końcowy. Dla Produktów i Usług sprzedawanych przez Resellera, wsparcie obejmuje bycie podstawowym kontaktem w sprawie informacji o Produktach, pomocy technicznej i doradztwa operacyjnego związanego z ofertą;
 3. wspierania swych Użytkowników Końcowych w celu uzyskania produktywnego użycia sprzedanych Produktów i Usług;
 4. przestrzegania wszelkich warunków związanych z aktualizacjami Programów;
 5. zrefundowania zapłaconej za zwrócony Produkt kwoty, jeżeli taki zwrot jest przewidziany w jego gwarancji lub licencji. Reseller może zwrócić Produkt do Arrow ECS uzyskując kredyt, zgodnie ze wskazaniami Lenovo w zasadach działania;
 6. poinformowania na piśmie Użytkownika Końcowego o podmiocie świadczącym usługi gwarancyjne, jeżeli jest inny od Resellera, a także udzielenia jakichkolwiek mających zastosowanie informacji gwarancyjnych, jak i jakichkolwiek modyfikacjach dokonywanych w Produkcie przez Resellera lub Arrow ECS z zastrzeżeniem, że taka modyfikacja może unieważnić gwarancję. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego, czy Maszyna posiada Element Wymienialny przez Klienta (EWK), np. mysz, klawiaturę, głośnik, pamięć lub dysk twardy, który podmiot świadczący usługi gwarancyjne dostarczy Użytkownikowi Końcowemu do zainstalowania przez Użytkownika Końcowego;
 7. przestrzegania obowiązujących w chwili sprzedaży lub eksportu lub importu Produktów, Usług i danych technicznych praw eksportowych i importowych. Reseller jest zobowiązany zapewnić, że ma wiedzę o, jest i będzie w pełni przestrzegał obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji, poleceń i polityk (w tym między innymi, zabezpieczenia wszelkich koniecznych wymogów rozliczeniowych, licencji i wyłączeń eksportowych i importowych oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń), a ponadto Reseller zapłaci Lenovo odszkodowanie wynikające z roszczeń podniesionych przeciwko Lenovo z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji i poleceń. Nadto, Reseller musi poinformować swych Użytkowników Końcowych, że zobowiązania gwarancyjne Lenovo nie mają zastosowania do eksportowanych Produktów (o ile gwarancja lub postanowienia licencyjne Produktów nie stanowią inaczej);
 8. zapewnienia datowanego dowodu sprzedaży lub jego ekwiwalentu (takiego jak faktura) Użytkownikowi Końcowemu;
 9. poinformowania Użytkowników Końcowych, że dowód sprzedaży (lub inny dokument, taki jak Dowód Uprawnienia, jeżeli jest wymagany) będzie konieczny dla udowodnienia prawa do gwarancji lub aktualizacji Programu;
 10. wspomagania Arrow ECS w lokalizowaniu Produktów jeżeli Lenovo wymaga takiego wsparcia od Arrow ECS;
 11. zachowania dokumentacji każdej transakcji sprzedaży przez okres trzech lat;
 12. zapewnienia, że gdy Maszyny i Programy są dostarczane wspólnie, nie rozdzieli ich, i że zostaną dostarczone Użytkownikom Końcowym tak jak zostały dostarczone Resellerowi;
 13. zapewnienia, że Certyfikat Autentyczności Microsoft (COA) i Associated Product Material (APM) jeżeli będą dołączone do Produktów Lenovo zawierających Programy Microsoft nie zostaną odłączone i zostaną dostarczone z Produktem Lenovo Użytkownikowi Końcowemu. Takie Programy Microsoft nie będą wyceniane osobno.

3. Specjalne Oferty

3.1. W przypadku sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną:

 1. Arrow ECS poinformuje Resellera, że Produkty podlegają postanowieniom Oferty Specjalnej Lenovo;
 2. Arrow ECS poinformuje Resellera o sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną objętych postanowieniami Zachowanego Wykorzystania;
 3. Jeżeli Oznaczony Użytkownik Końcowy zażąda od Resellera sprzedaży Produktów Oferty Specjalnej osobie trzeciej zapewniającej finansowanie, która zapewnia własną umowę finansowania z Oznaczonym Użytkownikiem Końcowym, Reseller dostarczy Arrow ECS dowód takiego żądania Użytkownika Końcowego;
 4. Arrow ECS poinformuje Lenovo o objęciu Resellera Ofertą Specjalną i/lub przedstawi Resellerowi do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do treści klauzuli dotyczącej objęcia Resellera Ofertą Specjalną, uzupełnioną w nawiasach o niezbędne dane:
  • "Dostarczamy Państwu wskazane produkty w ramach niniejszej Oferty specjalnej pod wyraźnym warunkiem, że możecie je Państwo odsprzedawać wyłącznie do <> oraz wyłącznie do stosownej daty ważności/daty zakończenia Oferty specjalnej. Zobowiązujecie się Państwo do przedłożenia do Lenovo, na żądanie, dowodów potwierdzających, że produkty te zostały sprzedane takiemu użytkownikowi końcowemu nie później niż w stosownej dacie ważności / dacie zakończenia Oferty specjalnej, lub wciąż pozostają w ewidencji na stanie fizycznym w waszym magazynie. W przypadku odsprzedaży takich produktów, w całości lub w części, wszelkim innym stronom lub poza Okresem oferty specjalnej, zobowiązujecie się Państwo do poinformowania nas o takim fakcie przed taką sprzedażą. W przypadku niepowiadomienia naszej firmy lub nieprzedłożenia do Lenovo wymaganych dowodów tak, jak opisano powyżej, zgadzacie się Państwo, że
   1. Lenovo ma prawo obciążyć Państwa karami umownymi za takie produkty, w kwotach uznawanych za rzetelne wstępne szacunki poniesionych przez nas strat, równych 50% Ceny szacunkowej / Ceny cennikowej Lenovo (Ceny szacowane / ceny cennikowe są dostępne u Lenovo) obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Lenovo na takie kary umowne; oraz
   2. Lenovo może wykluczyć Państwa z udziału w dalszych Ofertach specjalnych. Ponadto, zgadzacie się Państwo, że Lenovo jest uprawniony do prowadzenia audytu wszelkich transakcji sprzedaży dokonanych w ramach danej Oferty specjalnej, w Państwa lokalizacji."
 5. Reseller nie sprzeda Produktów objętych Ofertą Specjalną innym podmiotom niż Oznaczony Użytkownik Końcowy lub po Okresie Oferty Specjalnej.

4. Produkty Data Center Lenovo

4.1. W przypadku sprzedaży Produktów Data Center Lenovo, dokumentacja dostarczona lub zainstalowana na tych Produktach, włączając w to jakiekolwiek licencje, zostanie przekazana nienaruszona przez Resellera Użytkownikowi Końcowemu.

5. Odpowiedzialność

5.1. W razie zgłoszenia przez Lenovo do Arrow ECS roszczeń z tytułu naruszenia przez Resellera postanowienia 3.1.5. powyżej, Reseller zobowiązany będzie do ich przejęcia i zwolnienia od odpowiedzialności Arrow ECS.

XIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SYMANTEC

1. Definicje

1.1. Program Partnerski – program lub oferta Symantec dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.2. Symantec – Symantec Limited (Ireland), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.3. Terytorium – Polska.

1.4. Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Symantec przez Użytkownika Końcowego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller zobowiązany jest przystąpić do Programu Partnerskiego. W tym celu powinien skontaktować się z Arrow ECS, która przekieruje go bezpośrednio do Symantec. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller oświadcza, że posiada aktualny status członkowski w Programie Partnerskim.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS jest zobowiązana do poinformowania Symantec w przypadku kiedy wie lub ma uzasadnione podejrzenia, iż Reseller działa niezgodnie z postanowieniami Programu Partnerskiego także w stosunku do innych niż Symantec partnerów.

2.4. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.5. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z użyciem Produktów lub Usług w połączeniu z produktami lub usługami niepochodzącymi od Symantec spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Symantec, których dałoby się uniknąć używając Produkt lub Usługę samodzielnie, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Symantec, zwolnienia Arrow ECS lub Symantec z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Symantec.

3. Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

3.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o możliwości wglądu przed zakupem do Warunków dla Użytkownika Końcowego dostępnych na stronie internetowej Symantec lub dostarczanych przez Symantec na żądanie.

3.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Warunki dla Użytkownika Końcowego jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z Warunków dla Użytkownika Końcowego.

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Symantec.

3.4. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, iż jego dane będą przetwarzane przez Resellera, Arrow ECS oraz Symantec w celu realizacji Zamówienia. Nadto Reseller zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkowników Końcowych zgodnie z prawem.

4. Zamówienia i dostawa

4.1. Zamawiając Produkty lub Usługi Symantec Reseller zobowiązany jest podać odpowiednie informacje oraz wskazać Użytkownika Końcowego dla którego dokonuje zamówienia.

4.2. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.

4.3. Zgodnie z uzasadnionym wymaganiem Symantec lub z polityką Symantec, może ona odmówić akceptacji Zamówienia do czasu kiedy Reseller złoży Zamówienie dla wystarczającej, określonej liczby Użytkowników Końcowych.

4.4. Symantec zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub opóźnienia dostawy zamówionych Produktów lub Usług według własnego uznania. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Symantec lub Arrow ECS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub bezpośrednie konsekwencje w takich przypadkach.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Symantec są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączaniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Symantec i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.

XIV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE DELL

1. Definicje

1.1. Dell – Dell Products Co. (Ireland), na rzecz której działa spółka stowarzyszona Dell sp. z o. o. (Polska), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.2. Informacje dla Użytkownika Końcowego – dokument określający informacje i warunki korzystania z Produktów lub Usług Dell przez Użytkownika Końcowego, dostarczany przez Dell.

1.3. Opis usług – dokument określający szczegółowe informacje dotyczące Produktów lub Usług Dell dostępny na stronie www.dell.com/servicecontracts/global 

1.4. Program Partnerski – program lub oferta Dell dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.5. Terytorium – Polska

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller zobowiązany jest uzyskać od Dell certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej https://partner.dell.com/pl-pl/partner/partner.htm .Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż na pisemne żądanie Dell może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowych treningów i szkoleń związanych ze sprzedażą Produktów lub Usług Dell. Niespełnienie takiego zobowiązania może skutkować zawieszeniem lub wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego. 

2.5. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli Arrow ECS otrzyma od Dell pisemne żądanie zaprzestania sprzedaży Produktów lub Usług Dell wskazanemu Resellerowi, Arrow ECS będzie do tego zobowiązana bez uszczerbku dla Resellera.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Dell może zgodnie ze swoim uznaniem odmówić przyjęcia zamówienia, o czym jest zobowiązana poinformować w najkrótszym możliwym czasie.

3.2. Każde zamówienie powinno zawierać wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi Dell, dane Resellera i dane Użytkownika Końcowego oraz wszelkie inne informacje, których dostarczenia zażąda Arrow ECS lub Dell. 

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie, które zostało zaakceptowane przez Dell jest nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji, w których Dell wyrazi uprzednio pisemną zgodę na anulowanie zamówienia. 

3.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli dostawa Produktów lub Usług Dell jest dokonywana partiami, Dell zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen.

4. Odpowiedzialność

4.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego przed sprzedażą Produktów lub Usług Dell o odpowiednim Opisie Usług, Informacjach dla Użytkownika Końcowego oraz stosownych warunkach licencyjnych dotyczących Produktów lub Usług Dell.

4.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Informacje dla Użytkownika Końcowego, Opisu Usług lub w inny sposób zakomunikowanych wyraźnie przez Dell jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z ww. dokumentów.

4.3. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera wynikające z:

 1. nieuzyskania w związku z Produktami lub Usługami Dell stosownej licencji, praw własności intelektualnej, certyfikacji
 2. instalacji lub integracji na żądanie Resellera oprogramowania lub komponentów ze sprzętem komputerowym
 3. nieodpowiedniego używania lub nieautoryzowanej modyfikacji Produktów lub Usług Dell
 4. działania Użytkownika Końcowego w zaufaniu do nieprawdziwych informacji przekazywanych przez Resellera, spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Dell, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Dell, zwolnienia Arrow ECS lub Dell z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Dell.

XV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FORTINET

Fortinet

 

 1. Definicje
  • Fortinet – Fortinet Singapore Private Limited (Singapore), od której ARROW ECS zamawia Produkty lub Usługi.
  • Program Partnerski Fortinet (FPP) – program partnerski Fortinet, określający warunki, których spełnienie jest wymagane dla otrzymania statusu partnera Fortinet.
  • Produkt – sprzęt komputerowy (hardware), którego integralną część stanowi oprogramowanie (software), jak również autonomiczne oprogramowanie komputerowe (stand-alone software).
  • Umowa dotycząca przedłużenia Usług (Renewal Service Contract) – umowa dotycząca Usług (FortiCare lub FortiGuard), określona w aktualnym cenniku Fortinet, która może być zawarta w odniesieniu do każdego sprzętu komputerowego (hardware), który został wcześniej zarejestrowany wraz z poprzednią Umową dotyczącą Usług na stronie internetowej Fortinet.
  • Terytorium – Polska.
  • Usługi Fortinet – usługi dostarczane w odniesieniu do urządzeń (hardware), w oparciu o polityki Fortinet.
  • Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Fortinet przez Użytkownika Końcowego.

 Postanowienia ogólne

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że dystrybucja Produktów i Usług (odsprzedaż) na rzecz Resellerów może nastąpić tylko w odniesieniu do Resellerów, których w dacie zawierania umowy odsprzedaży łączy ważnie zawarta umowa z Fortinet oraz którzy są członkami Programu Partnerskiego Fortinet z długim stażem. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Arrow ECS z chwilą otrzymania od Fortinet informacji o utracie przez Resellera statusu członkostwa z długim stażem w Programie Partnerskim Fortinet natychmiast zaprzestanie odsprzedaży Produktów i Usług na rzecz tego Resellera.

 Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca świadczenia Usług Fortinet obowiązuje tylko pod warunkiem jej zarejestrowania przez Użytkownika Końcowego w odniesieniu do danego Produktu na stronie internetowej Fortinet Support https://support.fortinet.com oraz, że bez dokonania ww. rejestracji umowa może być bezskuteczna, a terminy gwarancyjne mogą rozpocząć bieg automatycznie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w politykach Fortinet, dostępnymi na stronie https://www.fortinet.com/aboutus/legal.html.  
  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o dacie, w której Produkt lub Usługa został przekazany przez Fortinet.
  • Reseller musi każdorazowo udokumentować dokonanie czynności, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. powyżej.  
  • Reseller powinien poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca przedłużenia Usług wchodzi w życie z dniem wskazanym w tej umowie. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie zarejestrowana w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po dacie wygaśnięcia poprzedniej umowy, umowa wejdzie w życie w tym dniu z poniżej wskazanych, który okaże się późniejszy – a) w dniu kalendarzowym następującym bezpośrednio po dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy, b) w dniu, który przypadnie na 180 dni przed datą rzeczywistej rejestracji umowy dotyczącej przedłużenia Usług. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy umowa dotycząca przedłużenia Usług wejdzie w życie w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących po wygaśnięciu poprzedniej umowy Użytkownika Końcowego dotyczącej Usług. W tej sytuacji dniem wejścia w życie będzie dzień rejestracji.
  • Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Fortinet dla każdego licencjonowanego Produktu.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Fortinet.

 Odpowiedzialność

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Fortinet są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Fortinet i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i Usługi (wraz z towarzyszącą im dokumentacją) podlegają przepisom o kontroli wwozu i wywozu poszczególnych państw oraz zobowiązuje się do przestrzegania ww. przepisów.
  • Reseller zobowiązuje się, że w żadnym wypadku Produkt lub Usługa nie będzie przesyłany i przewożony do krajów objętych embargiem lub krajów, w których występuje wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego, ani do obywateli takich krajów.
  • Reseller zobowiązuje się do przestrzegania krajowych przepisów antykorupcyjnych.

XVI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE CHECK POINT

 1. DEFINICJE
  • „Check Point” – Check Point Software Technologies Ltd. (Izrael), od którego Arrow ECS zamawia Produkty bądź związane z nimi usługi;
  • „Informacje Poufne” – wszelkie informacje zidentyfikowane przez Stronę ujawniającą jako poufne, w tym: (i) jakakolwiek część Produktu (zdefiniowanego poniżej), w formie kodu wynikowego i źródłowego, oraz wszelkie powiązane technologie, pomysły, algorytmy lub tajemnice handlowe; (ii) informacje biznesowe bądź dotyczące finansów i planów dowolnej ze Stron. „Poufne Informacje” nie obejmują informacji, co do których Strona potrafi wykazać, że: (a) są bądź stały się powszechnie znane bądź publicznie dostępne wskutek działania niezawinionego przez Stronę otrzymującą informacje; (b) są znane bądź znajdują się w posiadaniu Strony otrzymującej informacje przed ich udostępnieniem, czego dowód znajduje się w dokumentacji biznesowej, oraz nie podlegają szczególnemu ograniczeniu w tym przedmiocie; lub (c) zostały uzyskane od podmiotu trzeciego, który jest uprawniony do ujawniania tych informacji;
  • „Dokumentacja” – oznacza jakąkolwiek dokumentacja, bądź nośniki, dostarczane przez Check Point do użytku wraz z Produktami, w tym w szczególności Klucz Licencyjny oraz Licencja Użytkownika Końcowego;
  • „Klucz Licencyjny” – oznacza kod dostarczony Arrow ECS, Resellerowi bądź Użytkownikowi Końcowemu przez Check Point na potrzeby aktywacji Produktu;
  • „Licencja Użytkownika Końcowego” – oznacza licencje dla Użytkownika Końcowego zapewniane przez Check Point oraz dołączane do każdej kopii Produktu;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – oznaczają dowolne znaki oraz wszystkie oznaczenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, patenty, prawa do uzyskania patentu, zarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, niezarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, prawa do tajemnicy handlowej, get-upy, oraz inne, zbliżone prawa własności używane na, powiązane z bądź odnoszące się do Produktów i/lub Dokumentacji, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane oraz czy posiadają zdolność rejestracyjną;
  • „Produkty” – oznaczają kopie oprogramowania komputerowego Check Point, licencjonowane w postaci kodu wynikowego, w tym jakiekolwiek naprawy błędów i aktualizacje zapewniane przez Check Point; do Produktów zaliczają się w szczególności oprogramowanie komputerowe, sprzęt (tzw. ‘Produkty Hardware’) oraz usługi wsparcia dostępne dla odpowiedniego sprzętu (tzw. ‘Produkty Wsparcia’). Check Point zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do swojej oferty nowych produktów, a także prawo do usunięcia produktu/produktów ze swojej oferty, za 30-dniowym zawiadomieniem;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Użytkownik Końcowy” – oznacza osobę lub podmiot, który wyraził zgodę na warunki Licencji Użytkownika Końcowego i jest upoważniony do korzystania z dostępu i użytkowania Produktu na podstawie Licencji Użytkownika Końcowego;
  • „Wyłączenie” – oprogramowanie Check Point lub Produkt nie może być sprzedawane żadnemu podmiotowi, dystrybutorowi, Resellerowi ani przedsiębiorstwu, którego działalnością, funkcją lub celem jest dystrybucja, sprzedaż lub odsprzedaż oprogramowania za pośrednictwem Internetu;
  • „Znaki” - znaki towarowe lub znakami usługowe umieszczone na Produktach lub używane przez Check Point w jakikolwiek inny sposób w związku z tymi Produktami.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Check Point jest zamierzonym beneficjentem będącym stroną trzecią umowy zawartej pomiędzy Arrow ECS a Resellerem. Posiada on pełne prawo do bezpośredniego stosowania i egzekwowania warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Check Point i jego licencjobiorcy są w posiadaniu i zachowają wszelkie prawa (poza tymi wprost i jednoznacznie określonymi warunkami umowy i niniejszego dokumentu), tytuły własności i udziały w postaci i w związku z Produktami (włączywszy w to wszystkie ich kopie, modyfikacje i utwory zależne, bez względu na producenta) oraz Dokumentację, włączywszy w to wszelkie zawarte w nich Prawa Własności Intelektualnej. Reseller przyjmuje do wiadomości i zgadza się ze stwierdzeniem, że nie posiada on żadnych praw w odniesieniu do wyżej wymienionych pozycji, innych niż prawa wprost wymienione w niniejszym dokumencie.
  • Check Point załącza do Produktów Klucz Licencyjny, który umożliwia ich użytkowanie. Produkty są dostarczane w postaci nieaktywowanej i wymagają użycia Klucza Licencyjnego do aktywacji. Check Point zarządza generowaniem i dystrybucją Kluczy Licencyjnych. Dalej opisany został proces zarządzania Kluczami Licencyjnymi przez Check Point, który może być okresowo modyfikowany: opakowanie Produktu zawiera kod (klucz prywatny, tj. ‘certificate key’), który może zostać użyty przez Użytkownika Końcowego (bądź Arrow ECS, działającego w imieniu Użytkownika Końcowego) do uzyskania tymczasowego Klucza Licencyjnego w celu dokonania oceny. Jeśli Użytkownik Końcowy zdecyduje się zakupić Produkt, on lub Arrow ECS kontaktuje się z Check Point bezpośrednio za pośrednictwem sieci oraz udziela odpowiednich informacji, wyszczególnionych na stronie internetowej Partnera Check Point. Następnie Check Point bezzwłocznie udostępnia Użytkownikowi Końcowemu (bądź Arrow ECS, działającemu w imieniu Użytkownika Końcowego) klucz prywatny, który pozwoli Użytkownikowi Końcowemu uzyskać Klucz Licencyjny aktywujący odpowiednie Produkty.
  • Check Point może dostarczyć na nośnikach zawierających Produkty także dodatkowe programy komputerowe, które obecnie nie są licencjonowane do użytku przez Arrow ECS, Resellera bądź Użytkownika Końcowego, oraz które nie zostaną aktywowane Kluczem Licencyjnym. Załączenie dodatkowych programów tego typu w żadnym wypadku nie oznacza udzielenia dorozumianej licencji przez Check Point, a dostęp do bądź użytkowanie takich programów jest surowo zabronione, chyba że Klucz Licencyjny dostarczony przez Check Point wyraźnie upoważnia do takiego dostępu i użytkowania programu/programów.

 ZOBOWIĄZANIA RESELLERA

  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • odtwarzać bądź podejmować prób odtworzenia sposobem inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji bądź innym, kodu źródłowego, struktury wewnętrznej, bądź organizacji Produktów, lub dowolnej ich części, na podstawie jakiegokolwiek kodu źródłowego bądź informacji udostępnianych wraz z nim, lub pomagać, przyczyniać się do bądź zezwalać innym na podejmowanie takich działań;
   • usuwać żadnych informacji pozwalających na identyfikację lub zapisów w przedmiocie restrykcji praw własnościowych bądź praw autorskich dotyczących Produktu lub materiałów wspomagających;
   • tworzyć kopii Produktu (za wyłączeniem kopii archiwalnych lub kopii typu back-up), utworów zależnych lub włączać jakąkolwiek część Produktu do innego oprogramowania;
   • udostępniać Produktów na potrzeby działalności serwisu komputerowego, wypożyczalni lub komercyjnego porozumienia typu timesharing (współdzielenia);
   • rozwijać żadnych innych produktów inkorporujących koncepcje i idee stanowiące Informacje Poufne i które nie wynikają wprost z normalnego użytkowania Produktów;
   • tworzyć metod umożliwiających korzystanie z Produktu przez podmioty nieupoważnione.
  • Check Point udziela Resellerowi niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Dokumentacji oraz do tworzenia uzasadnionej ilości kopii tej Dokumentacji wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w sytuacjach usprawiedliwionych przedmiotem umowy zawartej z Arrow ECS.
  • Reseller zobowiązuje się:
   • powielać i załączać zapisy dotyczące praw autorskich i inne zapisy umieszczane na oryginalnych kopiach Produktu lub Dokumentacji, bądź na jakichkolwiek innych kopiach tworzonych przez Resellera na dowolnym nośniku;
   • dołożyć wszelkich starań w zakresie komercyjnym, aby skutecznie promować i ubiegać się o zamówienia na Produkty oraz usługi wsparcia, na zasadzie ciągłości;
   • przestrzegać dobrych praktyk biznesowych oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
   • sumiennie wypełniać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, umowy zawartej z Arrow ECS oraz innych dokumentów i polityk Arrow ECS bądź Check Point;
   • informować Arrow ECS o problemach związanych z Produktami, napotkanych przez siebie bądź Użytkownika Końcowego, a także o ewentualnych rozwiązaniach dla tych problemów. Tym samym Reseller udziela Check Point wszelkich praw własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji, wynalazków, pomysłów, odkryć bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej udostępnionych Check Point w sposób opisany w niniejszym zapisie;
   • poinformować każdego ze swoich pracowników bądź współpracowników wykonujących te same obowiązki, co Reseller o zapisach umowy oraz niniejszego dokumentu oraz odebrać od nich pisemne, poświadczone podpisem zobowiązanie do przestrzegania niniejszych warunków, w tym w szczególności zasad dotyczących poufności.
  • Reseller zapewnia, że Licencja Użytkownika Końcowego Check Point oraz żadna inna Licencja Użytkownika Końcowego załączona do Produktu:
   • nie zostanie naruszona bądź usunięta z Produktu;
   • w każdym z przypadków zostanie dostarczona do Użytkownika Końcowego wraz z Produktem.
  • Jeśli Reseller korzysta z bądź dystrybuuje dowolny materiał bądź Produkt Check Point dla lub w imieniu jakiejkolwiek jednostki rządowej, agencji rządowej lub rządu, Reseller musi zapewnić, że użytkowanie tych materiałów i Produktów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z warunkami i zasadami zawartymi w Licencji Użytkownika Końcowego. Check Point nie czyni oświadczeń o zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Reseller ponosi odpowiedzialność za wystosowanie zapytania do Arrow ECS bądź Check Point, przed sprzedażą, w przedmiocie jego zgodności z konkretnymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i dane techniczne otrzymane od Check Point (w tym za pośrednictwem Arrow ECS) w zgodzie z niniejszymi warunkami mogą być przedmiotem kontroli eksportowych i importowych Stanów Zjednoczonych, Izraela bądź Terytorium. W toku realizacji swoich obowiązków, Reseller powinien zawsze ściśle przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów prawa, regulacji i nakazów. Reseller oświadcza, iż nie dopuści się żadnych działań, które, bezpośrednio lub pośrednio, naruszyłyby prawa, regulacje bądź nakazy Stanów Zjednoczonych, Izraela lub Terytorium.
  • Reseller powinien na własny koszt wypełnić, uzyskać oraz utrzymać w mocy przez cały czas obowiązywania umowy z Arrow ECS odpowiednie formularze, rejestracje, raporty, licencje, zezwolenia i upoważnienia wymagane treścią odpowiednich przepisów prawa, regulacji bądź zamówień wymaganych od Resellera w celu wykonywania swoich obowiązków.

 ZNAKI TOWAROWE I USŁUGOWE

  • Reseller zobowiązuje się sprzedawać i reklamować Produkty pod znakiem towarowym lub znakami usługowymi umieszczonymi na Produktach lub używanymi przez Check Point w inny sposób w związku z tymi Produktami w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania znaków towarowych Check Point dostępnymi pod adresem: https://www.checkpoint.com/presskit/downloads/Corporate_Usage_Guide.pdf, aktualizowanymi okresowo. Check Point zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Znaków w dowolnym momencie. Wszelkie materiały, w tym materiały promocyjne, w których wykorzystywane są Znaki stanowią przedmiot pisemnej akceptacji Check Point. Reseller nie może dodawać bądź załączać do Produktu lub jego opakowania jakichkolwiek etykiet, oznaczeń bądź informacji, które nie zostały wcześniej pisemnie zatwierdzone przez Check Point. Reseller posiada prawo do publicznego identyfikowania się jako autoryzowany Reseller Produktów oraz do używania (na danym Terytorium) Znaków w celu reklamowania i identyfikowania takich Produktów. Check Point ma prawo przeprowadzić audyt użytkowania Znaków przez Resellera w takich celach oraz wymagać od Resellera zmienienia sposobu ich użytkowania.
  • Reseller nie może używać znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych i innych wskazań majątkowych innych niż Znaki w związku z Produktami.
  • Reseller nie będzie w żadnym momencie kwestionować, bądź zachęcać do kwestionowania, Znaków Check Point bądź jego innych praw własności, a także powodować bądź tolerować jakiekolwiek działania konkurujące, osłabiające bądź zmierzające do osłabienia takiego prawa, tytułu i udziału Check Point do takich Znaków bądź innych praw własności. Reseller nie będzie używał ani rejestrował w żadnej z jurysdykcji żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, urządzenia, logo, słowa lub innego oznaczenia identycznego bądź myląco podobnego do któregokolwiek ze Znaków.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Licencji Użytkownika Końcowego. W szczególności Check Point i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Check Point i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Użytkownika Końcowego lub innych stron z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Check Point jest ograniczona do kwot otrzymanych przez Check Point w trakcie obowiązywania umowy, w okresie dwunastu (12) miesięcy liczonych do momentu, w którym powstała dana szkoda wywołana Produktem/Produktami Check Point.
  • Wszelkie złożone oświadczenia, udzielone gwarancje bądź umowy zawarte przez Resellera w związku z umową stanowią wyłączną odpowiedzialność Resellera. Co więcej, każda taka umowa powinna zawierać oświadczenie strony trzeciej, iż nie polega ona na oświadczeniach bądź gwarancjach udzielonych przez Check Point oprócz tych jednoznacznie określonych w Licencji Użytkownika Końcowego Check Point.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Ponieważ ujawnienie Informacji Poufnych może spowodować nieodwracalne szkody dla strony ujawniającej Informacje Poufne, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że strona ujawniająca Informacje Poufne będzie uprawniona do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
  • Strony zgadzają się, iż naruszenie warunków umowy prowadzące do uszczerbku na Prawach Własności Intelektualnej dotyczących Dokumentacji bądź Produktów może spowodować nieodwracalne szkody dla Check Point, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Check Point będzie uprawnione do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

XVII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PURE STORAGE

 1. DEFINICJE
  • „Cennik MSRP” – cennik Pure pod nazwą International Manufactured Suggested Retail Pricing (MSRP);
  • “Dokumentacja” – dokumentacja dotycząca Produktów przeznaczona dla Użytkownika Końcowego, udostępniana Resellerom przez Arrow ECS;
  • “Materiały Marketingowe” – jakiekolwiek marketingowe materiały pomocnicze powiązane z Produktami, udostępniane Resellerom przez Arrow ECS;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – (i) patenty, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie i prawa zależne, prawa do baz danych, znaki towarowe oraz wartość marki, nazwy handlowe (zarejestrowane bądź niezarejestrowane), oraz prawa do ubiegania się o prawo z rejestracji; (ii) prawa własności do nazw domen; (iii) knowhow oraz informacje poufne; (iv) aplikacje, rozszerzenia i wznowienia w stosunku do któregokolwiek z wymienionych w tym podpunkcie praw; oraz (v) wszelkie inne prawa o podobnym charakterze lub wywołujące równoważny skutek na całym świecie;
  • „Produkt” – produkt Pure Storage Flash Array wraz z oprogramowaniem oraz inne produkty dystrybuowane przez Pure;
  • „Program Gwarancyjny” – promocyjny program gwarancyjny Pure umożliwiający Użytkownikom Końcowym zwrot Produktów wraz z wypłaceniem jego całkowitych kosztów pod warunkiem zwrócenia Produktu w stanie nowym według instrukcji programu gwarancyjnego, którego treść może być zmieniana przez Pure co pewien czas;
  • „Program Partnerski” – wytyczne dotyczące Programu Partnerskiego dla danego Terytorium w treści dostępnej na portalu partnera Pure Storage, wdrożone według uznania Pure, podlegające modyfikacji i zakończeniu według uznania Pure;
  • “Pure” bądź “Pure Storage” – PURE STORAGE, INC. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Produkty;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa z Użytkownikiem Końcowym” – umowa pomiędzy Pure a Użytkownikiem Końcowym, określająca warunki korzystania z Produktu i dostarczonego wraz z nimi oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonej gwarancji oraz zasad świadczenia usług wsparcia i utrzymania dla Produktu;
  • „Użytkownik Końcowy” – osoba bądź podmiot, który na danym Terytorium nabywa Produkt na potrzeby wewnętrznego użytku i nie dla celów redystrybucji;
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM PURE
  • Reseller zobowiązuje się:
   • przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz stosować etyczne praktyki biznesowe;
   • prowadzić działalność w zasadniczej zgodności z kodeksem postępowania Pure, korzystnie wpływającym na Produkty, dobre imię, wartość firmy oraz reputację Pure;
   • upowszechniać i promować Produkty oraz Program Gwarancyjny na danym Terytorium oraz na warunkach określonych zawartą z Arrow ECS umową, treścią niniejszego dokumentu oraz Programem Partnerskim;
   • reklamować lub dystrybuować Produkty jedynie na wskazanym Terytorium; nie ogranicza to prawa Resellera do reklamowania Produktów za pośrednictwem mediów dystrybuowanych zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami. Reseller może ubiegać się o autoryzację do dystrybuowania Produktów na zamówienie wielonarodowych korporacji znajdujących się bądź posiadających swoją siedzibę na Terytorium, na potrzeby wewnętrznego użytku takich korporacji zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami;
   • dystrybuować Produkty w postaci niezmodyfikowanej, ze wszystkimi opakowaniami, umowami licencyjnymi, oświadczeniami dotyczącymi ograniczonej gwarancji oraz oświadczeniami w przedmiocie praw własności w dostarczonej przez Pure, niezmienionej formie i treści.
   • dostarczać Arrow ECS kwartalne raporty dotyczące prognoz sprzedażowych Produktów, wyników akcji marketingowych oraz danych kont Użytkowników Końcowych na potrzeby przeprowadzania kwartalnych analiz biznesowych;
   • poinformować Arrow ECS w razie sytuacji zwrotu Produktów przez Użytkownika Końcowego na zasadach zawartych w Programie Gwarancyjnym;
   • zgłaszać Arrow ECS wszelkie potencjalne możliwości przeprowadzenia transakcji w zamian za otrzymanie zniżek przewidzianych przez Program Partnerski;
   • dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Produkty; reseller powinien także współpracować i uczestniczyć w promocyjnych, marketingowych, handlowych i sprzedażowych programach bądź działaniach sponsorowanych lub inicjowanych przez Pure;
   • uczestniczyć na własny koszt w szkoleniach technicznych i z zakresu sprzedaży organizowanych przez Pure oraz udostępnić swoim pracownikom z działów technicznych i sprzedaży środki (w szczególności czas), które umożliwią im odbycie szkoleń produktowych, sprzedażowych i marketingowych organizowanych przez Pure w ramach Programu Partnerskiego. Usługi szkoleniowe zostaną udostępnione przez Pure w ich siedzibie bądź w innej ustalonej lokalizacji.
  • Zakazane jest:
   • wprowadzanie modyfikacji do Materiałów Marketingowych przez Resellera, poza modyfikacjami koniecznymi dla dostosowania ich zawartości do konkretnych regionów geograficznych w obrębie Terytorium;
   • składanie oświadczeń bądź udzielanie rękojmi lub gwarancji dotyczących Produktu, które nie byłyby spójne z treściami dystrybuowanymi przez Pure.
  • W przypadku powzięcia przez Resellera do wiadomości informacji o żądaniach bądź wszczęcia postępowania w związku z Produktami lub ich rzekomymi wadami, powinien on bezzwłocznie zawiadomić Pure o zaistnieniu takiej sytuacji.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
  • Reseller ma obowiązek:
   • zapoznać Użytkownika Końcowego z treścią Umowy z Użytkownikiem Końcowym oraz odebrać od niego akceptację treści tej umowy;
   • dostarczyć Użytkownikowi Końcowemu nabywającemu od niego Produkt treść Programu Gwarancyjnego wraz z instrukcjami dostarczonymi przez Pure.
  • W sytuacji przeprowadzania przez Resellera sprzedaży bezpośredniej do Użytkownika Końcowego, Reseller ma obowiązek wdrożenia Programu Gwarancyjnego w zgodzie z uzasadnioną instrukcją Pure.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • Zakazane jest:
   • zmienianie bądź usuwanie znajdujących się na lub w Produktach zapisów, oznaczeń i legend dotyczących praw autorskich, patentów bądź innych praw własnościowych;
   • modyfikowanie, adaptacja, zmiana, tłumaczenie bądź tworzenie produktów zależnych względem Produktów;
   • stosowanie inżynierii wstecznej względem Produktów lub wsteczna kompilacja, dekompilacja bądź próba pozyskania kodu źródłowego z dowolnego kodu obiektowego, zawartego w którymkolwiek z Produktów, wykraczająca poza zakres dozwolony przepisami prawa.
  • Reseller może powielać Znaki Pure w materiałach promocyjnych i marketingowych jedynie w celu upowszechniania Produktów na wskazanym Terytorium.
  • Pure i jego dostawcy zachowują wyłączne światowe prawo do wszelkich Praw Własności Intelektualnej, Produktów, Dokumentacji, Materiałów Marketingowych, aktualizacji, ulepszeń, modyfikacji, udoskonaleń i utworów zależnych.
 1. ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  • Zamówienia składane są w imieniu Resellera przez Arrow ECS.
  • Pure zastrzega, iż wszelkie zamówienia podlegają jego akceptacji w terminie do dwóch (2) dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Umowie z Użytkownikiem Końcowym. W szczególności Pure i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  • Reseller może zgłaszać Arrow ECS dowolne uwagi, swoje bądź Użytkowników Końcowych, w odniesieniu do Produktów Pure. Uwagi te zostaną przekazane do Pure przez Arrow ECS.
  • Żadne postanowienia umowne nie ograniczają prawa Pure, by co pewien czas, bez uszczerbku dla zobowiązań i odpowiedzialności względem Arrow ECS i Resellerów, zmieniać Produkty bądź aktualizować Cennik MSRP. Zmiana Cennika MSRP obowiązuje jedynie pod warunkiem dostarczenia jego zaktualizowanej wersji do Arrow ECS z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.

XVIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SPLUNK

 1. DEFINICJE
  • „Autoryzowany Reseller” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej umowy z Splunk w przedmiocie odsprzedaży Autoryzowanych Produktów;
  • „Autoryzowane Produkty” – oznacza, zbiorczo, Licencjonowane Produkty, Punkty Edukacyjne oraz Punkty Profesjonalnych Usług;
  • „Klient” – oznacza użytkownika końcowego nabywającego Autoryzowane Produkty dla własnego użytku wewnętrznego (nie w celach dystrybucji bądź oferowania usług podmiotom trzecim), będącego klientem dowolnego Autoryzowanego Resellera;
  • „Klient MSP” - oznacza klienta końcowego MSP Partnera oznaczonego i zgłoszonego Splunk przez Arrow ECS, oraz który korzysta z Usług Zarządzania oferowanych przez MSP Partnera w ramach Single-Tenant Deployment w imieniu takiego Klienta MSP;
  • „Kredyty Edukacyjne” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług edukacyjnych i szkoleń o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Edukacyjne w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług edukacyjnych i szkoleń w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Kredyty Usług Profesjonalnych” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług profesjonalnych o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Usług Profesjonalnych w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług specjalnych w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Licencjonowane Produkty” – oznaczają Oprogramowanie lub Usługę Splunk Cloud wyszczególnione w cenniku dla Terytorium jako „Oprogramowanie” (ang. Software) i „Usługa Splunk Cloud” (ang. Splunk Cloud Services). Splunk może w przyszłości uaktualniać cennik dostępny online. Splunk może dodawać bądź usuwać Licencjonowane Produkty z cennika dla danego Terytorium;
  • „MSP Partner” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Oprogramowanie” – oznacza jakiekolwiek ogólnodostępne oprogramowanie Splunk instalowane do użytku na lokalnym serwerze, którego właścicielem jest Klient i/lub który jest zarządzany przez lub w imieniu Klienta;
  • „Partner MSP” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Poziomy Partnerstwa” – oznaczają trzy (3) poziomy uczestnictwa w programie Splunk Partner+ Reseller lub programie Splunk Partner+ MSP: poziomy Associate, Premier, oraz Elite. Splunk przypisuje Autoryzowanym Resellerom i MSP Partnerom odpowiedni Poziom Partnerstwa w ramach danego programu Partner+ na podstawie stopnia, w jakim spełniają oni wymagania dla danego Poziomu Partnerstwa. Poziom Partnerstwa określa korzyści programowe, w tym rabaty, w ramach danego programu Partner+, do którego kwalifikuje się Autoryzowany Reseller lub MSP Partner;
  • „Przewodnik Partnera MSP” – oznacza przewodnik opisujący korzyści i zobowiązania uczestników Managed Service Provider Partner Program (Program MSP) prowadzonego przez Splunk, dostępny na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html;
  • „Single-Tenant Deployment” – oznacza ilość licencji na Oprogramowanie zakupionych przez MSP Partnera w celu udostępniania całości lub części Usług Zarządzania pojedynczemu Klientowi MSP zgłoszonemu Dystrybutorowi w ramach dokonywania zakupu;
  • „Splunk” – Splunk Inc. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Autoryzowane Produkty;
  • „Splunk Cloud Service” – oznacza jakąkolwiek ogólnodostępną ofertę usługi Splunk w modelu SaaS, na podstawie subskrypcji;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa MSP” – oznacza umowę zawartą pomiędzy MSP Partner a Splunk, która upoważnia MSP Partnera do zakupu Oprogramowania oraz używania go w celu oferowania całości lub części Usług Zarządzania w ramach Single-Tenant Deployment dla Klienta MSP znajdującego się na Terytorium;
  • „Umowa z Klientem” – oznacza którykolwiek przypadek z poniższych dla odpowiedniego Licencjonowanego Produktu znajdującego się w zamówieniu Klienta:
   • Umowa Licencyjna Splunk Software (ang. Splunk Software License Agreement, SLA) regulująca użytkowanie Oprogramowania, dostępna na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-software-license-agreement.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści licencji); lub
   • Warunki Świadczenia Usług Splunk (ang. Splunk Terms of Service, ToS) regulujące użytkowanie Usługi Splunk Cloud, dostępne na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-terms-of-service.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści Warunków Świadczenia Usług Splunk); lub
   • jakakolwiek inna umowa, do której wyraźne odniesienie znajduje się w wykazie Autoryzowanych Produktów na Portalu Partnera Splunk (ang. Supplier’s Partner Program), przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści umowy odnoszącej się do wskazanego Autoryzowanego Produktu;
  • „Usługi Zarządzania” – oznaczają aplikację/aplikacje lub usługę/usługi MSP Partnera, wykorzystujące Oprogramowanie poprzez jego zintegrowanie lub włączenie za pisemną zgodą Splunk, na zasadach opisanych Umową MSP zezwalającą na korzystanie z Oprogramowania przez MSP Partnera w imieniu Klienta MSP na potrzeby konkretnych zamówień tego Klienta;
  • „Wsparcie Oprogramowania” – oznacza standardowe roczne wsparcie i utrzymanie udzielane Klientowi przez Splunk, mogące stanowić przedmiot osobnej oferty, którego warunki dostępne są na stronie:       https://www.splunk.com/web_assets/pdfs/support/SplunkSupportAgreement.pdf, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków;
  • „Wsparcie Splunk Cloud Service” – oznacza wsparcie telefoniczne (dla większości usług Splunk Cloud Service), dokumentację dostępną online, fora internetowe, komunikację elektroniczną oraz portal internetowy umożliwiający zgłaszanie incydentów i śledzenie statusu sprawy dostępne dla Klientów, którzy zakupili Splunk Cloud Service bezpośrednio od Splunk lub za pośrednictwem Autoryzowanych Resellerów, którego warunki dostępne są na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-service-support-terms.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
  • Splunk zachowuje wszelkie te prawa, tytuły własności i udziały w i do Licencjonowanych Produktów, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie i/lub umowie zawartej z Dystrybutorem.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Kod źródłowy, z którego uzyskiwany jest kod wynikowy Licencjonowanych Produktów nie jest udostępniany i stanowi tajemnicę handlową Splunk i jego licencjodawców. Reseller nie jest upoważniony do dostępu do kodu źródłowego.
  • Autoryzowany Reseller Licencjonowanych Produktów Splunk może ubiegać się o przyznanie mu statusu MSP Partnera, a tym samym o uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller.
  • Uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller bądź Splunk Partner+ MSP uprawnia Resellera i MSP Partnerów do korzystania z dodatkowych rabatów, szczegółowo opisanych w przewodnikach po programach, dostępnych na stronie: https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html,
   przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowego uaktualniania treści Przewodnika Partnera MSP.
  • Splunk i Arrow ECS zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie oraz umowie Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk i wyłącza wszelkie licencje dorozumiane.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA
  • Reseller ma obowiązek zawarcia odpowiedniej Umowy z Klientem decydującym się na zakup Licencjonowanych Produktów. Typ zawieranej Umowy z Klientem jest uzależniony od rodzaju i zakresu używania Licencjonowanych Produktów przez Klienta. Opis i odniesienia do treści typów poszczególnych Umów z Klientem zostały zawarte w punkcie 1.15 powyżej.
  • Reseller zobowiązuje się dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Licencjonowane Produkty.
  • Reseller zobowiązany jest do dystrybucji Licencjonowanych Produktów bądź usług Splunk wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Splunk.
  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • demontować, dekompilować, lub stosować metod inżynierii wstecznej względem Licencjonowanych Produktów ani upoważniać podmiotów trzecich do podejmowania takich działań, w stopniu w jakim działania te wykraczać będą poza zakres dozwolony przepisami prawa;
   • kopiować lub reprodukować Licencjonowanych Produktów, w całości bądź części;
   • modyfikować Licencjonowanych Produktów;
   • udostępniać Licencjonowanych Produktów bądź ich funkcjonalności podmiotom trzecich jako dostawca aplikacji lub przedsiębiorstwo usługowe, lub poprzez hosting, time sharing bądź dostarczanie usług innego typu;
   • upoważniać bądź zachęcać jakikolwiek podmiot trzeci do podejmowania działań wymienionych w punktach 3.2.1 – 3.2.4 powyżej;
   • naruszać bądź usuwać oznaczeń i informacji z produktów Splunk o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na Licencjonowanych Produktach i/lub dokumentacji Splunk;
   • modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, lokalizować bądź tworzyć utworów zależnych Licencjonowanych Produktów lub dokumentacji;
   • kopiować, reprodukować, wprowadzać do obrotu, dystrybuować lub sublicencjonować Licencjonowane Produkty lub dokumentację w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • zezwalać na użytek Licencjonowanych Produktów przez lub na korzyść strony trzeciej w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować prób odblokowania lub obejścia Kodu Autoryzacyjnego Produktu w Licencjonowanych Produktach;
   • używać Licencjonowanych Produktów dla własnej korzyści, wykraczającej poza korzyści zdobyte w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS i/lub Splunk.
 1. POUFNOŚĆ
  • Co jakiś czas, zarówno Splunk jak i Arrow ECS mogą ujawnić bądź udostępnić Resellerowi poufne bądź własnościowe informacje związane ze Splunk i/lub Arrow ECS i/lub ich działalnością, produktami oraz usługami. Informacje te stanowią „Informacje Poufne”.
  • Reseller ma obowiązek:
   • wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji swoich obowiązków względem Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że Informacje Poufne nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej innej niż pracownicy i/lub profesjonalni doradcy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Arrow ECS i/lub Splunk;
   • zapewnić, że strony, o których mowa w punkcie powyżej zapoznają się i zobowiążą do przestrzegania zasad poufności Arrow ECS i Splunk.
  • Zobowiązania dotyczące poufności wygasają po trzech (3) latach od momentu wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy zawartej przez Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk, za wyjątkiem Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę handlową; w tym wypadku zobowiązania dotyczące poufności trwać będą tak długo, jak dane informacje posiadać będą status tajemnicy handlowej na mocy odpowiednich przepisów prawa. Reseller jest odpowiedzialny za naruszenia poufności dokonane także przez swoich pracowników, przedstawicieli i agentów.
  • Informacji Poufnych nie stanowią informacje, w stosunku do których Reseller potrafi przedstawić pisemne dowody na to, że:
   • zostały one opracowane przez Resellera niezależnie bez korzystania z bądź odnoszenia się do Informacji Poufnych należących do Splunk i/lub Arrow ECS;
   • zostały pozyskane przez Resellera od strony trzeciej posiadającej tożsame pisemne dowody względem Splunk i/lub Arrow ECS; lub
   • w czasie, o którym mowa, w momencie ujawnienia lub później, informacje te były powszechnie znane bądź podane do wiadomości publicznej nie z winy Resellera.
  • Jeśli Reseller zostanie zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem podmiotu administracji rządowej, o ile nie jest to zakazane przepisami prawa, Reseller powinien niezwłocznie i pisemnie poinformować Splunk oraz Arrow ECS o takim wyroku lub nakazie oraz współpracować ze Splunk i Arrow ECS w zapewnieniu bezpiecznego i poufnego postępowania z tymi Informacjami Poufnymi.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania dotyczące ochrony Informacji Poufnych są niezbędne i współmierne w celu ochrony działalności Splunk oraz Arrow ECS, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania jakiegokolwiek naruszenia tych zobowiązań przez Resellera. Reseller przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie bądź podejrzenie naruszenia tych zobowiązań może spowodować nieodwracalne szkody Splunk oraz Arrow ECS i dlatego, jako uzupełnienie do innych środków naprawczych przewidzianych prawem, zasadą słuszności lub w inny sposób, Splunk i Arrow ECS mają możliwość domagania się zadośćuczynienia za naruszenie bądź podejrzenie naruszenia przez Resellera zobowiązań dotyczących poufności.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania Splunk, Reseller zobowiązany jest do:
   • niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej;
   • podjęcia współpracy z Arrow ECS i Splunk w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym do powierzenia Splunk wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.
  • Powyższe oświadczenie nie odnosi się do sytuacji, w których roszczenie opisane w punkcie 5.1 powyżej jest wynikiem:
   • modyfikacji wprowadzonych do Oprogramowania przez Resellera;
   • użytkowania Produktów w sposób niezgodny z umową i/lub zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie i/lub Umową z Klientem;
   • działania umyślnego Resellera.
  • W sytuacji, w której Splunk uzna, iż Oprogramowania jest lub może być przedmiotem roszczeń z tytułu naruszenia, lub jeśli sąd właściwy dla danej jurysdykcji zakaże Resellerowi używania Licencjonowanego Produktu w wyniku wniesienia roszczeń z tytułu naruszenia, Splunk może, na własny koszt i według własnego uznania:
   • podjąć działania w celu dalszego korzystania z Oprogramowania przez Resellera; lub
   • zmodyfikować Oprogramowanie tak, aby zlikwidować naruszenie; lub
   • wymienić Oprogramowanie na inne, nie powodujące naruszeń.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Splunk i Arrow ECS jest ograniczona do sumy płatności wykonanych przez Resellera.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Splunk i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Klient lub podmiotów trzecich z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług. 

XIX DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU ARROW SPHERE I USŁUG ORACLE CLOUD

 1. W celu skorzystania z programu pozwalającego na korzystanie z usług w chmurze świadczonych przez producenta, firmę Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Usługi lub Usługi Oracle Cloud), Reseller zobowiązany jest do założenia konta w portalu Arrow Sphere: https://xsp.arrow.com/ i zaakceptowania umowy:
 2. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w ust. Powyżej, Arrow ECS zweryfikuje aktualność umów zawartych pomiędzy Resellerem a Oracle, w tym status partnerstwa. Po pozytywnej weryfikacji, Reseller otrzyma od Arrow ECS drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Resellera w aplikacji o której mowa w ust. 1, dostęp do portalu Arrow Sphere.
 3. Poprzez portal Arrow Sphere Reseller będzie mógł składać zamówienia na Usługi Oracle Cloud dla określonego Użytkownika końcowego, bądź dla swojego przedsiębiorstwa (jako Użytkownika końcowego).
 4. Podczas składania zamówienia na Usługi Użytkownik końcowy ma obowiązek zaakceptować umowę producenta - warunki licencyjne Oracle Cloud Service Agreement (CSA).
 5. Po pozytywnym przejściu procedury określonej w ust. 1-4, Reseller otrzyma od Arrow ECS drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Resellera w aplikacji o której mowa w ust. 1, dostęp do środowiska Oracle Cloud. Reseller zobowiązany jest do przekazania dostępu Użytkownikowi końcowemu.
 6. Użytkownik końcowy korzystając z Usług, ma podgląd na stan ich bieżącego zużycia na swoim koncie i decyduje o poziomie, ilości i zakresie ich wykorzystania.
 7. Arrow ECS wystawia Resellerowi co miesiąc fakturę tytułem opłat za rzeczywiste wykorzystanie Usług Oracle Cloud przez Użytkownika końcowego, a Reseller zobowiązany jest do jej zapłaty na rzecz Arrow ECS.

 

Punkty obowiązujące od 27.02.2018 r.

Punkty obowiązujące od 27.02.2018

Punkty obowiązujące od 27.02.2018:

I DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE WYBRANYCH DOSTAWCÓW Arrow ECS

 1. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS znajdują zastosowanie do Umów (ich zawierania, zmienienia, uzupełniania, rozwiązywania, wykonywania oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania) dotyczących Usług i/lub Produktów wybranych Dostawców Arrow ECS.
 2. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS określają warunki na jakich wybrany Dostawca dokonuje sprzedaży swoich Produktów i Usług za pośrednictwem Arrow ECS, co przekłada się również na wzajemne relacje, prawa i obowiązki między Dostawcami a Resellerami oraz Arrow ECS a Resellerami.
 3. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS stanowią integralną część OWU, przy czym w razie sprzeczności zapisów Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS z zapisami OWU, pierwszeństwo mają zapisy Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS.
 4. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS mogą być aktualizowane według uznania Arrow ECS co nie będzie stanowić zmiany treści i warunków OWU. Wersja archiwalna dodatkowych warunków handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS widoczna jest pod adresem: https://www.arrowecs.pl/id/OWU_Zmiany
 5. Wszelkie pojęcia użyte w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS mają takie znaczenie, jak nadano im w OWU, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w punkcie "Definicje" w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranego Dostawcy Arrow ECS poniżej.
 6. Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.
 7. Zobowiązania Arrow ECS wobec Resellera nie będą wykraczać poza zobowiązania wybranego Dostawcy wobec Arrow ECS, a ewentualne roszczenia wobec Arrow ECS nie będą przekraczać zakresu roszczeń Arrow ECS uznanych przez danego Dostawcę.

II DODATOWE WARUNKI HANDLOWE IBM

1.1. Oferta ceny specjalnej IBM (dalej: Oferta Specjalna) to warunki handlowe każdorazowo ustalone przez IBM i przekazane za pośrednictwem Arrow ECS na jakich Reseller, może oferować Produkty i/lub Usługi Użytkownikowi końcowemu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kierowanych do Resellerów na stronie internetowej IBM:
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_agr_special_bid
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_agr_BPSBA-HChttps://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/swg/svp/bpsvp2t_cee_eu.pdf oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej (dalej łącznie: Warunki Oferty Specjalnej). 

1.2. Reseller zobowiązuje się do zbycia Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną wyłącznie na rzecz Użytkownika końcowego określonego w Umowie i w oparciu o zamówienie złożone przez Użytkownika końcowego u Resellera, w terminie oraz za cenę określoną w Ofercie Specjalnej. Jeśli w Umowie, objętej Ofertą Specjalną Reseller nie będzie dokonywał sprzedaży Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego, a poprzez inną firmę ( Pośrednik), Reseller ma obowiązek o tym fakcie poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną Arrow ECS przed złożeniem w Arrow ECS Zamówienia i/lub przed zawarciem Umowy i uzyskać na to, za pośrednictwem Arrow ECS, zgodę IBM.

1.3. W związku z wymaganiami IBM, w przypadku złożenia przez Resellera Zamówienia w Arrow ECS na Produkty i/lub Usługi objęte Ofertą Specjalną, Reseller będzie zobowiązany, w zależności od rodzaju zakupowanych produktów i zadeklarowanego przez Resellera kanału sprzedaży dla danej transakcji, do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do jednej z poniższych, przykładowych klauzul, uzupełnionych w nawiasach o niezbędne dane:

1.3.1. Dla kanału sprzedaży HVEC:

 1. W transakcjach polegających na sprzedaży do Użytkownika końcowego tj. innych niż tzw. Użytek bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłączenie {proszę wpisać nazwę Wyznaczonego Użytkownika końcowego } nie później niż {wstaw ostateczną datę wysłania produktów przez resellera} ("ostateczna data wysłania") i za cenę nie niższą niż {proszę wpisać odpowiednią Minimalną Wartość powiększoną o marżę Partnera}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii) może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
 2. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich wyłącznie do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność i używanie tych produktów do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy począwszy od {proszę wstawić Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia. Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."

1.3.2. Dla kanału sprzedaży CHW 

 1. W przypadku Ofert zależnych od Wolumenu Sprzedaży (IVO):"
  • IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom. W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"

 2. W przypadku Ofert specjalnych dotyczących Potencjalnych Transakcji oraz Ofert Umowy Ramowej (warunki dotyczące Cen Sprzedaży mają zastosowanie tylko do produktów, dla których określono Cenę Sprzedaży):
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}, za cenę nie wyższą niż określona przez Was i zgłoszona IBM Cena Sprzedaży. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
 3. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich tylko do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww. produktów i korzystanie z nich do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy, począwszy od dnia nie późniejszego niż {proszę wpisać Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej”

1.3.3. Dla produktów software:

"Składając zamówienie nr …………….. dla Użytkownika końcowego ………………… oświadczamy, że:

 1. odsprzedaży zamówionych produktów IBM dokonamy do Użytkownika końcowego za cenę nie wyższą niż określona w SBO (t.j. do wysokości ………………………….)
 2. w transakcji nie występuje pośrednik ani nie wiąże nas umowa konsorcjum
 3. dla potrzeb realizacji transakcji nie wiąże nas z Użytkownikiem końcowym umowa o poufności
 4. posiadamy aktualnie obowiązującą umowę z IBM - BPA SVP, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się do stosowania jej zapisów."

1.4. Po każdorazowym uzgodnieniu Oferty Specjalnej, Arrow ECS niezwłocznie poinformuje Resellera o jej treści pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; w szczególności informacja ta może zostać przekazana w wycenie, Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub jako adnotacja na wystawionej przez Arrow ECS Resellera fakturze. Z chwilą powiadomienia Resellera przez Arrow ECS, Oferta Specjalna wiąże Resellera i staje się integralną częścią Umowy.

1.5. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna. Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

1.6. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej. W szczególności Reseller zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz IBM Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia przez Resellera postanowień Warunków Oferty Specjalnej i/lub Oferty specjalnej. 

1.7. Reseller oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Oferty Specjalnej i zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania zawartych w nich regulacji przy wykonywaniu Umowy z Arrow ECS oraz przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Użytkownikami końcowymi, których przedmiotem będą Produkty i /lub Usługi objęte Ofertą Specjalną.

2. Kontrakty serwisowe 

2.1. W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo trwających dłużej niż 1 (jeden) rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS. W takim wypadku Arrow ECS ma prawo podwyższyć opłaty okresowe informując od tym Resellera na piśmie.

2.2. Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. 1 powyżej, jest wykupienie przez Resellera ochrony cenowej na cały okres trwania kontraktu serwisowego (jeśli IBM oferuje taką opcję).

2.3. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM.

2.4. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

2.5. Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o:

 • każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowymzakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

2.6. Reseller zobowiązuje się bezpłatnie zapewnić IBM wystarczający i bezpieczny dostęp do pomieszczeń, systemów, informacji, pracowników i zasobów Resellera i/lub Użytkownika końcowego oraz wypełniać inne obowiązki określone przez IBM. IBM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług z powodu opóźnienia w zapewnieniu przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego takiego dostępu bądź w wykonaniu innych obowiązków Resellera i/lub Użytkownika końcowego określonych przez IBM.

2.7. Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów. IBM będzie zwolniony ze swoich zobowiązań w sytuacji, w której nieuzyskanie przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego w należytym terminie powyższych licencji lub zatwierdzeń będzie niekorzystnie wpływać na zdolność IBM do realizacji takich zobowiązań. Ponadto, jeśli w wyniku nieuzyskania przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego powyższych licencji lub zatwierdzeń osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec IBM, to Reseller będzie zobowiązany zwrócić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. w ramach roszczenia regresowego) wszelkie koszty i pokryć wszelkie szkody poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami.

2.8. Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: 
"Wszelkie roszczenia ................ (wolne pole zastąpić nazwą Użytkownika końcowego) dotyczące jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku realizacji umowy, a w szczególności szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, szkód pośrednich lub szczególnych, mogą być skierowane wyłącznie przeciwko spółce ............. (wolne pole zastąpić nazwą Resellera), nie zaś przeciwko jakimkolwiek podwykonawcom."

2.9. Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

2.10. IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości (dot. kontraktów serwisowych z włączoną funkcją autorenewal), o ile Reseller nie poinformuje IBM za pośrednictwem Arrow ECS na piśmie (co najmniej na miesiąc przed upływem obowiązującego okresu obowiązywania umowy) o zamiarze nieodnawiania Usługi, wraz z dołączoną pisemną informacją o zamiarze nieodnawiania Usługi od Użytkownika końcowego, podpisaną zgodnie z jego reprezentacją lub IBM nie poinformuje Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS o zamiarze nieodnawiania Usługi.

2.11. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem że, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

2.12. W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi. Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą (płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack"). Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

2.13. Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Reseller zobowiązuje się niezwłocznie udokumentować i przedstawić IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, wypowiedzenie otrzymane od Użytkownika końcowego Resellera. Jeśli wybrane zostało Zobowiązanie Okresowe, warunkiem wycofania jest wniesienie przez Resellera odpowiednich opłat korygujących (zwanych „Opłatami z Tytułu Rozwiązania Umowy”). Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie. 

Jeśli Nabywca wybrał Zobowiązanie Okresowe, to stosuje się następujące Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy:

 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres dwóch (2) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 30% (trzydziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres trzech (3) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 35% (trzydziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres czterech (4) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 40% (czterdziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres pięciu (5) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 45% (czterdziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku do Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty.

2.14. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. świadczenia Usług serwisowych IBM zawartej z Nabywcą na podstawie złożonego przez Nabywcę zamówienia i przyjętego do realizacji przez Arrow ECS lub innej umowy, z przyczyn określonych w OWU, Nabywca traci prawo do dalszego świadczenia zamówionych Usług IBM na rzecz Użytkownika końcowego, a Arrow ECS ma prawo do powiadomienia o tym fakcie Użytkownika końcowego, w celu ustalenia z Użytkownikiem końcowym formalności dotyczących kontynuowania Usług dla Użytkownika końcowego.

2.15. IBM może wycofać się ze świadczenia Usługi lub ze wsparcia dla Produktu objętego umową, o czym Arrow ECS, poinformuje Resellera pisemnie. Jeśli IBM wycofa się ze świadczenia Usługi, za którą Reseller już dokonał przedpłaty i Usługa ta nie została w pełni wykonana na rzecz Użytkownika końcowego, to IBM dokona za pośrednictwem Arrow ECS zwrotu proporcjonalnej części kwoty na rzecz Resellera. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę. 

2.16. IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia wszystkich defektów. 

2.17. W przypadku, gdy Reseller lub Użytkownik końcowy zamówią bezpośrednio w IBM, dodatkowe Produkty i/lub Usługi (szerszy zakres lub dłuższy okres świadczenia), które mają zostać dostarczone lub zrealizowane za pośrednictwem Arrow ECS, poczytuje się, iż tym samym Reseller zawarł z Arrow ECS odpłatną umowę na dostawę tych Produktów i /lub Usług. 

2.18. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Usługa w postaci "ServicePac", Arrow ECS dokonuje rejestracji tej Usługi w systemie IBM. Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu. 

2.19. Reseller przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że IBM ma prawo do przeprowadzania audytów sprawdzających poprawne i zgodne z Umowami zawieranymi z Arrow ECS dokonanie przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług. W wyniku takich działań, na każde żądanie Arrow ECS, w celu dalszego przedłożenia właściwej dokumentacji w IBM, Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących dokonanej sprzedaży Produktów i/lub Usług na rzecz Użytkownika końcowego. Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2.20. Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. na podstawie roszczenia regresowego) koszty wszelkich strat, odszkodowań, wydatków ( w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z takich roszczeń, procesów lub postępowań, które zostaną poniesione przez powyższe podmioty w wyniku prowadzenia przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług oraz udzielania przez niego jakichkolwiek zapewnień dotyczących Produktów i/lub Usług, które nie zostały zatwierdzone przez IBM.

2.21. Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. 

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego niepodpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego - w przypadku podpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

3. Zapisy końcowe

3.1. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

3.2. Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.in. umowę licencyjną IBM dotyczącą kodu maszynowego, która dostępna jest na stronie internetowej IBM, pod adresem: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html i wymagana jest dla produktów IBM zgodnie ze wskazaniami IBM: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/support_by_product.html . 

III DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. NetApp – Network Appliance B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia oraz spółki powiązane;

1.2. Produkt Osoby Trzeciej – produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp;

1.3. Strona NOW – światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now.netapp.com.

2. Postanowienia szczególne

2.1. Reseller zobowiązany jest zamieszczać w Zamówieniu, oprócz danych wymaganych zgodnie z OWU, także:

 1. potwierdzenie, że Reseller otrzymał zamówienie na Produkty i/lub Usługi NetApp od Użytkownika końcowego;
 2. dane Produktu, usługi wsparcia i/lub Produktu Osoby Trzeciej, ilość i ich przeznaczenie – zgodnie z zamówieniem od Użytkownika końcowego;
 3. w przypadku usług wsparcia – numer seryjny Produktu będącego przedmiotem wsparcia, chyba że usługi wsparcia zamawiane są wraz z Produktem;
 4. adres dostawy, dokładne dane Resellera, dokładne dane Użytkownika końcowego, a także jeśli to konieczne – imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie dostawy;
 5. wymagania dotyczące dostawy, o ile takie są;
 6. pożądaną datę dostawy, przy czym data ta nie będzie wiążąca dla Arrow ECS.

2.2. Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkty i/lub Usługi wyłącznie i bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu. Sprzedaż Produktów i/lub Usług za pośrednictwem innego Resellera lub przy współudziale innego Resellera wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS.

2.3. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności związanej z niespełnieniem wymagań NetApp udostępnionych na Stronie NOW. Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Akceptacja miejsca dostawy i środowiska informatycznego przez NetApp lub Arrow ECS nie oznacza potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie. Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

2.4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie. Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

2.5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie:

 1. Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej (Software License) przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy;
 2. Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp (spółki udzielającej licencji), z kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego;
 3. Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.

2.6. Reseller zobowiązuje się nie naruszać, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp. Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

2.7. Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp;
 2. jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp;
 3. niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp,a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

2.8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot:

 1. suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach;
 2. 500.000 euro lub jej równowartości w złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyrządzenia szkody.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności Arrow ECS z tytułu szkody wyrządzonej przez Arrow ECS umyślnie.

IV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE MCAFEE

1. Definicje

1.1. McAfee – McAfee (UK) Limited, dostawca Produktów i Usług McAfee

1.2. Program Partnerski – dowolny program lub oferta McAfee dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów, w tym system selektywnej dystrybucji Produktów i/lub Usług McAfee (MSP)

1.3. Terytorium – Polska

1.4. Usługi MSP– Produkt lub Usługa McAfee dystrybuowana w programie Managed Services Specialization McAfee

1.5. Wsparcie – usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller zobowiązany jest uzyskać od McAfee certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line "Become a partner" zamieszczony na https://secure.mcafee.com/apps/Partners/channel/become/enrollment-form/become-partner-short.aspx?region=us. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację. Na prośbę Arrow ECS i/lub McAfee Reseller zobowiązany jest do przedstawiania dowodów potwierdzających uzyskanie certyfikacji.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z Usługami i/lub Produktami spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS i/lub McAfee, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS i/lub McAfee, zwolnienia Arrow ECS i/lub McAfee z jakiejkolwiek odpowiedzialności i/lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS i/lub McAfee.

3. Warunki sprzedaży Usług MSP

3.1. Najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca Reseller jest zobowiązany do przekazywania Arrow ECS Raportów Zużycia Usług dotyczących Usług MSP wykorzystywanych przez wszystkich Użytkowników końcowych danego Resellera. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony.

3.2. Zmiana dystrybutora, od którego Reseller nabywa Usługi MSP może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem McAfee i Arrow ECS z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera. Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania. Dokumenty te Reseller może znaleźć na stronie internetowej McAfee pod adresami:

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/guidelines/gd-msp-program-guide.pdf

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/misc/ms-intel-security-managed-services-faq.pdf

V DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HP

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów HP i usług konserwacji i naprawy sprzętu, aktualizacje i utrzymanie Oprogramowania, szkolenia oraz innych standardowych usług świadczonych przez HP ("Wsparcie") do nabywców, które nie mają na celu eksportu Produktów HP lub Wsparcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów HP lub Wsparcia akceptacji warunków licencyjnych licencyjne użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem HP oraz
 3. dołączenia do Produktów HP oraz Wsparcia pełnej dokumentacji, w tym Warunków EULA oraz Wsparcia. Warunki EULA oraz Wsparcia są opublikowane przez HP w postaci elektronicznej. Nabywca/Użytkownik końcowy może otrzymać osobno Warunki EULA oraz Wsparcia od Arrow ECS składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

1.2. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa Produktów lub korekt operacyjnych opublikowanych lub w inny sposób udostępnianych przez firmę HP. Reseller zobowiązany jest do przekazywania takich informacji swoim kontrahentom (m.in. za pośrednictwem raportów, informacji, reklam, itp.) w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia od HP, chyba że Strony ustaliły inaczej. 

1.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie dane osobowe ujawnione HP mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w danym czasie polityką prywatności HP, dostępną na stronie internetowej HP, oraz oświadczeniem o ochronie danych opublikowanym na Portalu partnerskim HP. 

2. Licencja na Oprogramowanie Microsoft

2.1. W razie zakupu systemu komputerowego HP, na którym:

 1. zainstalowano system operacyjny Microsoft lub 
 2. zainstalowano Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft lub 
 3. wspomniane systemy HP są sprzedawane w pakiecie z systemem/oprogramowaniem Microsoft lub
 4. w inny sposób dystrybuowane wraz z nimi ("Systemy komputerowe HP"), 

Reseller zobowiązuje się do stosowania do wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub HP dotyczących Oprogramowania Microsoft dystrybuowanego z Systemami komputerowymi HP.

2.2. W sytuacji określonej w pkt. 2.1, Reseller:

 1. Zobowiązuje się dostarczyć nabywcy (użytkownikowi końcowemu) Certyfikat Autentyczności Microsoft ("COA") oraz Powiązane Materiały Produktowe ("APM") wraz z każdym Systemem komputerowym HP, w opakowaniu HP
 2. Nie będzie podawać osobnej ceny za system operacyjny Microsoft, Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft, ani za oba. "APM" oznacza materiały związane z Oprogramowaniem systemu operacyjnego Microsoft lub Oprogramowaniem aplikacyjnym Microsoft, lub jednym i drugim, dołączonym do Systemu komputerowego HP w opakowaniu HP, w tym między innymi Instrukcję obsługi, nośniki do odzyskiwania systemu oraz nośniki zewnętrzne. W razie naruszenia tego postanowienia, Reseller zobowiązany jest do wsparcia Arrow ECS w dochodzeniu odpowiedzialności w razie udzielenia informacji podmiotom trzecim o oddzielnych cenach systemów i produktów pochodzących od firmy Microsoft,

2.3. Reseller zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawników, wynikających z roszczeń wniesionych przez Microsoft ze względu na nieautoryzowaną dystrybucję produktów Microsoft. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Arrow ECS i HP uprawnione są do zaprzestania dystrybucji Produktów HP lub Wsparcia powiązanego z produktami od firmy Microsoft. 

3. Gwarancja HP

3.1. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

3.2. Arrow ECS nie udziela osobnej gwarancji na Produkty HP, chyba że Strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3.3. Gwarancja udzielona zostaje z chwilą nabycia Produktu HP i musi być potwierdzona przez Nabywcę/Użytkownika końcowego dowodem nabycia.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, topografii układów scalonych lub znaków towarowych w odniesieniu do Produktów HP, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i HP w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

4.2. Arrow ECS i HP nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w odniesieniu do Produktów, które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego lub korzystanie z takiego Produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego,
 2. wprowadzono modyfikacje w Produktach HP przez Nabywcę/Użytkownika końcowego bez zgody HP,
 3. korzystanie z Produktów HP było niezgodne z opublikowanymi przez HP specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów,
 4. korzystanie z Produktów HP odbywało się łącznie z produktami, które nie pochodzą od firmy HP.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, HP ponosi koszty obrony, w tym wszelkie uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez HP kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Jeżeli takie roszczenie się pojawi lub może się pojawić, HP uprawnione jest do zmodyfikowania Produktu HP, udzielenia niezbędnych licencji, lub wymiany Produktu HP. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, HP zwróci cenę zakupu po zwrocie Produktu HP, jeżeli zostanie on zwrócony do HP w terminie jednego (1) roku od dostawy, lub wartość, jaką Produkt HP będzie mieć po tym okresie, jeżeli zostanie zwrócony później. W przypadku Wsparcia rekompensata będzie równa będzie niższej z kwot – równowartości dwunastu (12) opłat miesięcznych za Wsparcie będące przedmiotem roszczenia lub kwocie zapłaconej przez użytkownika za Wsparcie. 

4.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i dokładnych zapisów dotyczących zgodności z niniejszymi warunkami oraz z warunkami programów HP, zaś HP uprawnione jest do prowadzenia audytu i sporządzania kopii takich zapisów. 

4.5. Zapisy prowadzone powinny być przez okres dwóch lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów HP lub usług świadczonych przez HP.

4.6. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom HP bezzwłocznie dostępu do zapisów w czasie godzin pracy Resellera. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania Umowy z Arrow ECS, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia. 

4.7. Reseller wyraża zgodę na potrącenie, zafakturowanie lub kompensację przez HP wszelkich rabatów i płatności otrzymanych z HP zgodnie z ustaleniami audytu.

5. Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego.

5.1. Przez "Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego" ("Program specjalny") przyjmuje się pomoc HP w sprzedaży Produktów lub Wsparcia HP z myślą o realizacji określonego, znaczącego wolumenu sprzedaży Użytkownikom końcowym lub transakcji o znacznej wartości poprzez zapewnienie dodatkowych rabatów, niezależnych od ustaleń z umów partnerskich z HP.

5.2. W razie wyboru Programu specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego, zastosowanie mają następujące warunki.

5.3. Z wnioskiem o Program specjalny występuje Arrow ECS, a oferty Programu specjalnego udostępniane są za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP. 

5.4. HP publikuje zakwalifikowane transakcje za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

5.5. W razie zakwalifikowania zgłoszonej transakcji Resellera do Programu specjalnego, Reseller może złożyć zamówienia lub wnosić o roszczenia upustowe do HP, za pośrednictwem Arrow ECS. Oferty Specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika końcowego mogą być udzielane w postaci rabatu z góry lub upustu. HP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowej walidacji Użytkownika.

5.6. W razie przyjęcia modelu opartego na rabatach udzielonych z góry:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika.
 3. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 4. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 60 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.7. W razie przyjęcia modelu opartego na upustach:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 3. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 90 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.8. Produkty i usługi wsparcia HP w ramach Programu specjalnego mogą być sprzedawane wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania na własne, wewnętrzne potrzeby Użytkownika końcowego, chyba że Strony inaczej ustaliły w odrębnym porozumieniu. Nabyte Produkty lub usługi wsparcia HP nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dostawy przez Użytkownika końcowego. 

5.9. HP nie wyraża zgody na łączenie innych promocyjnych programów rabatowych z Programem specjalnym.

5.10. W ramach Programu specjalnego, HP może w dowolnym czasie wprowadzić maksymalne lub minimalne wartości progowe wolumenów sprzedaży. Zgłoszenia wykraczające poza wartości określone w ten sposób przez HP będą podlegały odrzuceniu. 

5.11. Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i HP w razie zwrotu Produktu lub Wsparcia HP zakupionych w ramach Programu specjalnego. W takim przypadku, HP jest wyłącznie uprawnione do decydowania o rozliczeniu finansowym i logistycznym zwrotu takich Produktów lub Wsparcia HP. 

5.12. Reseller nie jest uprawniony do ujawniania cen ani sprzedaży poszczególnych składników Produktów lub Wsparcia HP sprzedawanych w pakiecie i objętych Programem specjalnym. 

5.13. Reseller zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji przez nabywcę Produktów lub Wsparcia HP, że transakcja jest na jego własne, wewnętrzne potrzeby, a nie w celu odsprzedaży lub dalsze dostawy do innych podmiotów. 

5.14. Reseller zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych następujących informacji i dokumentacji do HP:

 1. Podpisanego potwierdzenia dostawy do użytkownika końcowego, faktur, transakcji płatności, awiza przelewu potwierdzającego płatność zrealizowaną przez Użytkownika końcowego oraz inne dokumenty potwierdzające dostarczenie Produktów i/lub Wsparcia objętego Programem specjalnym, w tym nazwę (nazwisko) i adres Użytkownika końcowego, numery produktów HP, numery seryjne (wymagane w krajach, w których wdrożono narzędzie śledzenia numerów seryjnych lub udostępniono te ostatnie w inny sposób oraz dostarczone ilości i datę dostawy; a także
 2. kopię zamówienia zakupu Użytkownika końcowego złożonego u Resellera.

5.15. HP zastrzega sobie praw do przeprowadzenia niezależnej kontroli, czy dostawa została przeprowadzona na rzecz Użytkownika końcowego wskazanego w zakwalifikowanej transakcji oraz komunikowania się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Reseller wyraża niniejszym zgodę na niezależną weryfikację, że Produkty HP zostały należycie dostarczone do Użytkownika końcowego.

5.16. Reseller uprawniony jest do zapewnienia HP upoważnienia do wykorzystania danych kontaktowych Użytkownika końcowego w celu przeprowadzenia końcowej kontroli prawidłowości dostaw w ramach Programu specjalnego. 

5.17. W razie naruszenia warunków Programu specjalnego, HP uprawnione jest do:

 1. rozwiązania wszelkich transakcji objętych Programem specjalnym,
 2. domagania się rekompensaty za wszelkie nieprawidłowo wykorzystane rabaty z góry lub upusty w ramach Programu specjalnego, w tym HP zastrzega sobie prawo do żądania od Resellera zwrotu wszelkich nieprawidłowo wykorzystanych Programów specjalnych, bez względu na to, czy wykorzystano je w formie rabatu z góry czy upustu, jeżeli Produkty są odsprzedawane lub dalej dostarczane przez Użytkownika końcowego lub w inny sposób wykorzystywane z naruszeniem warunków autoryzowanego wykorzystania na własne, wewnętrzne potrzeby; 
 3. bez uszczerbku dla prawa do żądania pełnej rekompensaty za wszelkie poniesione szkody, HP uprawnione jest do naliczenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny przewidzianej w Cenniku HP pomniejszonej o wszelkie dodatkowe Programy specjalne dotyczące niewłaściwie wykorzystanych Produktów lub Wsparcia; odszkodowanie staje się wymagalne z chwilą powzięcia przez HP informacji o naruszeniu i będzie płatne na żądanie HP;
 4. wykluczenia Resellera z Programu specjalnego; 
 5. wykluczenia Resellera z programów wynagrodzenia w ramach partnerstwa HP oraz innych Programów partnerskich.

6. Program promocji produktowych.

6.1. Przez "Program promocji produktowych" ("Program promocyjny") przyjmuje się program HP, w ramach którego, w odniesieniu do określonej listy Produktów lub Wsparcia, udziela się dodatkowych rabatów przekraczających rabat przewidziany w Umowie partnerstwa HP, przez ustalony okres na wskazanym obszarze. Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy, za wyjątkiem promocji w ramach Umowy o wsparcie, które mogą być ważne przez jeden rok. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego rabatu, co do którego oczekuje się, że zostanie on przez Resellera przekazany Klientowi. Opis i mechanika promocji mogą się różnić w zależności od każdej indywidualnej promocji w ramach Programu. Partner, który zakwalifikuje się do Programu promocyjnego i bierze w nim udział, będzie bezpośrednio otrzymywać rabat z góry lub upust od HP.

6.2. Wszystkie Programy promocyjne są komunikowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

6.3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy rabatami Programów promocyjnych, publikowanymi na Portalu partnerskim HP a jakimkolwiek innym źródłem informacji, rabaty Programów promocyjnych na Portalu partnerskim HP będą mieć charakter nadrzędny.

6.4. Informacje dotyczące ustalania cen promocyjnych opisują rabaty i upusty jednostkowe dotyczące poszczególnych linii produktów, przysługujące w postaci:

 1. Promocyjnej ceny netto lub cenny netto po NR Partnera, lub
 2. Dodatkową obniżkę % względem Cennika HP
 3. Stałej kwoty upustu lub Ceny netto po odliczeniu rabatu

6.5. Rabaty w ramach Programów promocyjnych i NR Partnera mogą być udzielone w formie rabatu z góry lub upustu końcowego. 

6.6. Partnerzy mogą składać zamówienia lub zgłaszać roszczenia upustowe do HP w związku z ofertami Promocji i ofertami NR Partnera publikowanymi na Portalu partnerskim HP.

6.7. W razie wyboru modelu opartego na ranach udzielanych z góry, Reseller nabywa od Arrow ECS Produkty lub Wsparcie HP w cenie uwzględniającej rabat z góry lub cenę netto. 

6.8. W razie wyboru modelu opartego na upustach Reseller zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Arrow ECS. Procedura oraz sposób nabycia regulują porozumienia między Arrow ECS a Resellerem. 

6.9. Reseller korzystający z Programu promocyjnego zobowiązany jest do przedkładania informacji dotyczących wykorzystania roszczeń upustowych codziennie lub co tydzień, za pośrednictwem procesu PDAR. Roszczenia upustowe będą tworzone dla Partnerów PDAR przez HP, a w przypadku Partnerów niebędących Partnerami DPAR muszą być zgłoszone za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP, procesu obsługi roszczeń EDI specyficznego dla kraju, lub innych zdefiniowanych w danym kraju procesów, do końca następnego miesiąca po dacie wysyłki do Użytkownika końcowego.

6.10. Ponowne złożenie Roszczeń upustowych jest możliwe w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia HP. Informacje na temat procesu obsługi Roszczeń upustowych znajdują się w lokalnej Instrukcji procedur operacyjnych partnerstwa HP, publikowanej na Profilu partnerskim HP.

6.11. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 powyżej.

7. Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE.

7.1. Pod poniższym linkiem znajduje się dokument zawierający "Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE", gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Dokument jest zamieszczony tutaj.

VI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE JUNIPER NETWORKS

Warunki szczególne Juniper Networks

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania akceptacji Juniper Networks do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poprzez uzyskanie oznaczenia identyfikacyjnego Juniper VARID, zgodnie z procedurą i zasadami określonymi przez Juniper Networks. Arrow ECS uprawniony jest do żądania przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego warunki, zaś Reseller zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiej dokumentacji. 
 3. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców) za cenę nie niższą niż ustalona przez Arrow ECS. W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. 

1.2. Zamówienie na produkt lub usługi Juniper Networks powinno zawierać w szczególności dane Resellera, datę i czas sprzedaży, dane użytkownika końcowego i miejsce dostawy. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie w dostawie produktu wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. Zmiana daty dostawy lub rezygnacja z dostawy jest możliwa na 30 dni przed pierwotnie ustaloną datą dostawy. W razie późniejszej zmiany lub rezygnacji z zamówienia, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu na rzecz Arrow ECS. 

1.4. Warunki gwarancji na produkty Juniper Networks, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące stanowią wyłączne zobowiązania Juniper Networks w zakresie gwarancji. Reseller nie jest uprawniony do zmiany, zrzeczenia się lub usunięcia jakichkolwiek warunków gwarancyjnych produktów. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń stron, Juniper Networks uprawniony jest do korzystania z używanych części lub komponentów w celu naprawy wadliwego sprzętu. 

1.5. Reseller zobowiązany jest do corocznego przedstawiania planów sprzedaży i marketingu produktów i usług Juniper Network. 

1.6. Reseller może rozprowadzać produkty Juniper Network tylko łącznie z warunkami gwarancyjnymi, oświadczeniami i umową licencyjną dołączonymi do konkretnego produktu w stanie nienaruszonym, tak jak zostały dostarczone przez Juniper Networks. 

1.7. W przypadku sprzedaży usług: 

 1. Juniper Network uprawniony jest do odmowy świadczenia usług oraz do uzależnienia świadczenia usług od uiszczenia wynagrodzenia z góry. Zasady świadczenia usług ustalane są każdorazowo w odniesieniu do konkretnego produktu Juniper Networks.
 2. Świadczenie usług odbywa się w okresie rocznym. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług. W razie braku przedłużenia świadczenia usług przez Resellera, Juniper Network uprawniony jest do kontaktu z użytkownikiem końcowym i bezpośredniego zaproponowania mu przedłużenia okresu świadczenia usług. 

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z Juniper Networks, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim: 

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, dekompilowania, reverse engineering, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Juniper Networks, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Juniper Networks,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Juniper Networks,
 3. do usuwania oznaczeń i informacji z produktów Juniper Networks o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności,
 4. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Juniper Networks,
 5. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone. 

3. Raportowanie

3.1. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia inwentarzy i raportów punktów sprzedaży (Point of Sale report) w formacie przewidzianym przez Juniper Networks, w tym z podziałem tygodniowym i dziennym. 

3.2. Raport punktów sprzedaży zawierać powinien w szczególności następujące dane:

 1. Nazwę i dane informacyjne Resellera,
 2. Dane użytkownika końcowego,
 3. Miejsce dostawy z kodem pocztowym,
 4. Liczbę produktów dostarczonych do danego użytkownika końcowego i numery seryjne urządzeń,
 5. Jakość produktów sprzedanych do każdego użytkownika końcowego,
 6. Datę i czas sprzedaży,
 7. Inne informacje wymagane osobno przez Juniper Networks. 

3.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.4. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.5. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do realizacji obowiązków raportowania zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Arrow ECS, Juniper Networks (w szczególności z Juniper Networks General Policies and Expected Practices) i innymi dokumentami, w tym także warunkami promocji i programami prowadzonymi przez Arrow ECS lub Juniper Networks na obszarze lub w regionie działalności Resellera. 

4. Wymiana produktów.

4.1. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks. 

4.2. Reseler może wybrać ze swoich zasobów produkty do wymiany (w ramach jednej przesyłki) w wielkości nie większej niż wynikająca z ogłoszenia Juniper Networks dla każdorocznej wymiany produktów. 

4.3. W celu przystąpienia do wymiany produktów, Reseller złoży pisemny wniosek do Juniper Networks za pośrednictwem Arrow ECS (Return Material Authorization) w terminie 14 dni od ogłoszenia Juniper Networks o wymianie produktów. 

4.4. Wymiana produktów jest możliwa dopiero po wyrażenia zgody przez Juniper Networks. W razie złożenia wadliwych lub niekompletnych wniosków RMA, Juniper Networks odmówi wymiany produktów i obciąży Resellera kosztami związanymi z procesem wymiany produktów, w szczególności kosztów przesyłki produktów uszkodzonych.

4.5. Produkty podlegające wymianie muszą być nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, bez dodatkowych oznaczeń lub oświadczeń i stanowić produkty dostarczane uprzednio do Resellera w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o wymianie produktów. 

4.6. Reseller zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych ze zwrotem produktów, w tym cła, podatków i kosztów administracyjnych. Reseller ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym do Juniper Networks.

4.7. Zwrot produktów EOL powinien nastąpić w terminie 90 dni od daty informacji o EOL, zgodnie z pkt. 5 poniżej. 

4.8. Brak dostarczenia produktów podlegających wymianie w przeciągu czasowym wyznaczonym przez Juniper Networks rozumiany będzie jako rezygnacja z prawa do wymiany produktów. 

5. Koniec okresu wsparcia produktów (End of Life Procedures)

5.1. Informacje o zakończeniu okresu wsparcia produktów (EOL) zamieszczane są na stronie internetowej Juniper Networks na co najmniej 180 dni przed zakończeniem okresu wsparcia. 

5.2. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej a zakończeniem okresu wsparcia produktów Reseller uprawniony jest do dalszej sprzedaży produktów, przy czym okres dostawy musi mieścić się w okresie 180 dni od daty ogłoszenia informacji o EOL. 

5.3. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych w aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks. 

5.4. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks. 

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Jupiter Networks w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Jupiter Networks wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

6.2. Arrow ECS i Juniper Networks nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. w których wprowadzono modyfikacje zgody Juniper Networks, w szczególności gdy niemodyfikowany produkt nie wyrządza szkody ani nie narusza praw osób trzecich,
 2. które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez do Juniper Networks lub korzystanie z takiego produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi do Juniper Networks,
 3. nieprawidłowo zainstalowano lub nie zainstalowano wprowadzonej poprawki lub aktualizacji,
 4. co do których korzystanie było niezgodne z opublikowanymi przez Juniper Networks specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z produktów,

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. Juniper Network podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje produkt, z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej. 

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Juniper Networks zwróci zapłaconą kwotę, obliczoną w oparciu o ustaloną 5-letnią linię cenową i proporcjonalne koszty wsparcia oraz zaakceptuje zwrot produktu. 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, Juniper Networks zwraca koszty obrony, przy czym Reseller zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń i przekaże pełną dokumentację sprawy, a także będzie współpracować z Juniper Networks. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania Juniper Networks o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów Juniper Networks. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami Juniper Networks oraz przepisami prawa. 

6.8. Zapisy prowadzone powinny być przez okres trzech lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów Juniper Networks lub usług świadczonych przez Juniper Networks.

6.9. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom Juniper Networks bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

6.10. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z Juniper Networks, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem. Jeżeli wysokość odszkodowania będzie równa lub przekroczy 5% całkowitej wartości należnej i zapłaconej za produkty Juniper Networks w okresie, do którego odnosił się audyt, Juniper Networks naliczy dodatkowo koszty przeprowadzonej inspekcji. 

7. Programy specjalne

7.1. Juniper Networks może wprowadzać programy specjalne obejmujące w szczególności obniżki cen lub inne promocje. Zasady i warunki programów specjalnych ustalane będą każdorazowo dla danego programu specjalnego.

7.2. Niezależnie od odrębnych postanowień Stron, Juniper Networks uprawniony jest do zakończenia programu specjalnego natychmiast, jeżeli spełniony zostanie któryś z następujących warunków:

 1. Reseller nie będzie spełniał warunków lub instrukcji przyjętych dla danego programu specjalnego,
 2. Reseller nie wprowadzi warunków promocyjnych wynikających z programu specjalnego do oferty sprzedaży produktów lub usług Juniper Networks lub wprowadzone warunki promocyjne nie będą odpowiadać zasadom ani okresowi przewidzianemu przez Juniper Networks,
 3. Reseller naruszy przepisy prawa lub postanowienia niniejszych warunków szczególnych,
 4. Reseller złoży nieprawdziwe lub niekompletne oświadczenie do Juniper Networks, wprowadzi nieprawdziwe lub niekompletne dane do raportu punktu sprzedaży, będzie handlował produktami Juniper Networks w ramach szarej strefy, dopuści się oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności, naruszy dobre imię firmy Juniper Networks lub personelu Juniper Networks. 

7.3. W razie spełnienia się któregoś z warunków określonych w punkcie powyższym, Reseller zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu produktów otrzymanych w ramach programu specjalnego. W razie braku zwrotu, Reseller zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kosztach między wartością produktów w ramach programu specjalnego a aktualnym cennikiem Juniper Networks. 

VII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FIREEYE

Warunki szczególne FireEye

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług FireEye do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług FireEye poza terytorium ustalone w niniejszych warunkach szczególnych ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania uprawnienia FireEye do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług FireEye poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji FireEye oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków szczególnych FireEye przez osoby upoważnione w imieniu Resellera,
 3. dystrybucji produktów FireEye wraz warunkami licencyjnymi dołączonymi do nich, bez udzielania dodatkowych gwarancji, zmian lub usunięć poszczególnych zapisów licencji FireEye. W szczególności, Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że użytkownicy końcowi będą mieli możliwość zapoznania się z EULA i innymi dokumentami dołączonymi do opakowania Produktów przez FireEye oraz możliwość wyrażenia zgody na takie warunki. 
 4. bieżącego informowania FireEye o każdym przypadku naruszenia praw FireEye lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

1.2. FireEye może udostępnić wybrane przez siebie produkty w celach ewaluacyjnych do dalszego udostępnienia użytkownikom końcowym za pośrednictwem Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem wypełnienia przez Resellera Evaluation Unit Order Form (EUOF). EUOF nie ma charakteru wiążącego dla FireEye, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowany przez FireEye, jest częścią programu ewaluacyjnego na podstawie odrębnych warunków (Evaluation Terms) lub Strony inaczej ustalą w odrębnym porozumieniu. Reseller zobowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o warunkach korzystania z produktów testowych przed złożeniem zamówienia na Produkt testowy (Evaluation Terms). Okres testowania Produktu nie może być dłuższy niż 60 dni, chyba że Strony odrębnie ustaliły odmienny termin. FireEye może wydłużyć ten termin na podstawie odrębnej pisemnej zgody. 

1.3. Produkty demonstracyjne nie mogą być odsprzedane, wymienione lub w inny sposób przekazane dla jakichkolwiek celów i mogą być tylko wykorzystywane w określonej placówce Resellera lub Arrow ECS zgodnie z pisemną zgodą udzieloną przez FireEye.

1.4. FireEye uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. 

1.5. Reseller zobowiązany jest ponadto do przekazywania niezwłocznie pisemnych zawiadomień do FireEye o wszelkich komentarzach i skargach na Produkty FireEye, z których korzystają użytkownicy końcowi, jak i o wszelkich problemach z Produktami lub korzystaniem z nich, jakie poweźmie Reseller. Każda taka informacja stanowi informację poufną i jest chroniona na podstawie przepisów prawa i niniejszych warunków szczególnych. 

1.6. Zamówienie Produktów następuje na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (Purchase Order). 

1.7. FireEye uprawniony jest do akceptacji lub odmowy realizacji złożonego zamówienia, na podstawie własnej, niezależnej decyzji, w szczególności żadne zamówienie nie jest wiążące dla FireEye, chyba że zostanie ono zaakceptowane przez FireEye w formie pisemnej. 

1.8. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. dane zamawianego Produktu,
 2. jakość zamawianego Produktu,
 3. wnioskowaną datę dostawy,
 4. miejsce dostawy,
 5. dane niezbędne do faktury,
 6. numer zamówienia,
 7. inne instrukcje co do dostawy.

1.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe bez pisemnej zgody FireEye. 

1.10. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od chwili jakiego przyjęcia w systemie. Treść niniejszych warunków szczególnych jest nadrzędna przy interpretacji treści zamówienia, w szczególności zamówienie nie przyznaje żadnych dodatkowych lub dalszych praw niż wynikające z warunków szczególnych i uzgodnień Stron. 

1.11. Dostawa następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie kuriera lub innego pośrednika. W przypadku, w którym FireEye nie będzie w stanie dostarczyć Produkty na czas określony w zamówieniu, Reseller zostanie poinformowany pisemnie. Każde zamówienie częściowe może być fakturowane osobno. 

1.12. W przypadku zamówień na produkty EXW (wykonywane ręcznie w placówkach FireEye), ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Resellera z chwilą dostarczenia takiego Produktu do jednostki kurierskiej (poza oprogramowaniem). Jakiekolwiek skargi lub żądania powinny być kierowane do kuriera. 

1.13. Każdy Produkt powinien być sprawdzony z chwilą odbioru. Reseller zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia FireEye w terminie 10 dni od dnia dostawy i wszelkich niezgodnościach z treścią zamówienia i zwrócić Produkt, na podstawie aktualnych procedur FireEye. Nie dotyczy to Produktów przeznaczonych do celów ewaluacyjnych i demonstracyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

1.14. FireEye świadczy usługi według zasad i warunkach wskazanych na swojej stronie internetowej („Professional Services Terms and Conditions”). Reseller nie jest uprawniony do udzielania dalej idących warunków świadczenia usług niż te wynikające z wyraźnych zobowiązań FireEye. Reseller zobowiązany jest również do uzyskania akceptacji użytkownika końcowego na warunki świadczenia usług FireEye oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń, a także podejrzenia naruszeń warunków świadczenia usług, o których poweźmie wiadomość. 

1.15. Terytorium dla dystrybucji Produktów FireEye jest Rzeczpospolita Polska.

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z FireEye oraz do granic wynikających z przepisów prawa, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim:

 1. do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye lub
 2. do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye modyfikowania, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu FireEye, poza przypadkami wyraźnie przyznanymi w postanowieniach licencyjnych lub uzgodnieniach Stron,
 3. do reklamowania, sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji oprogramowania FireEye jako niezależnego, samodzielnego produktu lub innej formy oddzielenia oprogramowania od Produktów FireEye.

3. Obowiązki Resellera.

3.1. Reseller zobowiązany jest do reklamowania, promocji i dystrybucji Produktów FireEye w ramach terytorium określonego w niniejszych warunkach szczególnych za zasadach ustalonych pisemnie z FireEye. 

3.2. Reseller zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnej 12-miesięcznej prognozy sprzedaży Produktów FireEye w ramach przedsiębiorstwa Resellera. Prognoza taka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Resellera do sprzedaży Produktów FireEye na wskazanym poziomie. 

3.3. Na wniosek FireEye, Reseller przedstawi raport sprzedaży Produktów FireEye, w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, zawierający następujące dane każdej transakcji:

 1. nazwę, lokalizację, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej), numery identyfikacyjne (firmowe) nabywcy (użytkownika końcowego),
 2. datę i numer faktury oraz
 3. dla każdego Produktu – liczbę sprzedanych jednostek.

3.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami FireEye oraz przepisami prawa, przez okres co najmniej dwóch lat. 

3.5. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom FireEye bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

3.6. FireEye uprawnione jest do uzyskania dostępu do prowadzonych zapisów przez okres czasu, wskazany w pkt. 3.4 powyżej. W takim przypadku, FireEye powiadomi Resellera z wyprzedzeniem 10-dniowym, w formie pisemnej. W ciągu roku dopuszczalny jest nie więcej niż jeden audyt. 

3.7. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z FireEye, polegające w szczególności na niedopłacie w wysokości równej lub większej niż 5%, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem, w tym również uzasadnione koszty przeprowadzonej inspekcji. 

4. Support

4.1. Na podstawie odrębnego porozumienia i za zapłatą przez Resellera należnego wynagrodzenia, FireEye świadczyć będzie usługi wsparcia i utrzymania na rzecz użytkownika końcowego na zasadach i standardowych warunkach, zaś Reseller nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów FireEye bez zawarcia umowy świadczenia usług wsparcia, chyba że Strony inaczej uzgodniły w pisemnym porozumieniu. 

4.2. Okres rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia i utrzymania rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika końcowego i obowiązuje tak długo, jak wskazano w zamówieniu. Wsparcie i utrzymanie podlega odnowieniu po upływie okresu wstępnego na kolejny rok kalendarzowy w każdą rocznicę daty dostawy za zapłatą opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług wsparcia i utrzymania.

5. Gwarancja

5.1. FireEye gwarantuje zgodność Produktu z opublikowaną specyfikacją przez okres 90 dni od daty jego dostawy (Okres gwarancji). 

5.2. Powyższa gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niedbałości, wypadku, nieprawidłowego testowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego korzystania lub korzystania sprzecznego z treścią instrukcji wydanych przez FireEye,
 2. Produkt był naprawiany lub zmieniany przez osoby inne niż upoważnione przez FireEye,
 3. Produkt nie został zainstalowany, opracowany, naprawiony lub nie był utrzymywany zgodnie z dokumentacją,
 4. Produkt został dołączony lub wykorzystany w oprogramowaniu osób trzecich, niezaakceptowanym uprzednio przez FireEye.

5.3. Jeżeli w czasie Okresu gwarancji:

 1. FireEye zostanie odpowiednio poinformuje w formie pisemnej o odkryciu błędu w Produkcji, w tym otrzyma odpowiednio szczegółową informację o powstałym błędzie,
 2. taki Produkt zostanie zwrócony (za z góry uiszczoną opłatą za przesyłkę) do odpowiedniej placówki FireEye, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami FireEye,
 3. w trakcie inspekcji FireEye potwierdzone zostaną dane o zgłoszonych błędach,to w takim razie, wyłącznym uprawnieniem Resellera i wyłącznym zobowiązaniem FireEye będzie, zależnie od wyboru FireEye, naprawienie lub wymiana wadliwego sprzętu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy wymieniony lub naprawiony Produkt na podstawie niniejszych warunków gwarancyjnych korzysta z nich na nowo. Wymieniane części mogą być nowe lub stanowić ekwiwalent dla nowych części.

5.4. Dodatkowe ograniczenia gwarancyjne zawarte są w dokumentach gwarancyjnych FireEye i mogą zostać udostępnione niezależnie Resellerowi od niniejszych warunków szczególnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i FireEye o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i FireEye w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia FireEye wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy, oraz
 3. niepodejmowania prób ugodowych, w tym składania oświadczeń i uznawania roszczeń osób trzecich.

6.2. Arrow ECS i FireEye nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. Których korzystanie (Produktów lub ich części) połączone było z produktami pochodzącymi od innych producentów,
 2. w których wprowadzono modyfikacje bez zgody FireEye, 
 3. co do których korzystanie było niezgodne ze specyfikacjami lub odpowiednimi dokumentami o sposobach korzystania z produktów,
 4. co do których Reseller został poinformowany o tym, że korzystanie narusza prawa osób trzecich i mimo tego nie zaprzestał korzystania. W tym przypadku Reseller zobowiązany będzie do podjęcia obrony FireEye, jego przedstawicieli, pracowników, organy zarządcze przeciwko wszelkim roszczeniom wynikającym z takiego korzystania, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego.

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. FireEye podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje Produkt lub zastąpi Produkt innym substytutem, który nie stanowi przykładu naruszenia praw osób trzecich z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej.

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Reseller zwróci taki Produkt do FireEye, zaś FireEye zrefunduje koszty w systemie ratalnym (poprzez 3-letnią amortyzację cen). 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, FireEye podejmie obronę Resellera, jego współpracowników i zatrudnionych przeciwko roszczeniom osób trzecich, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania FireEye o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów FireEye. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

6.8. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

Warunki szczególne SAS

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów SAS do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów SAS poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów SAS akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem SAS oraz 
 3. dołączenia do Produktów HP pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez SAS dla każdego licencjonowanego Produktu,
 4. bieżącego informowania SAS i Arrow ECS o każdym przypadku naruszenia praw SAS lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę,
 5. utrzymywania kompetentnego i agresywnego personelu sprzedaży (aggresive sales force) i w inny sposób promować sprzedaż, dzierżawę lub inny sposób udostępnienia Produktów SAS,
 6. prowadzić działalność marketingową i sprzedażową Produktów SAS w celu stałego wzrostu sprzedaży i wiedzy o rynku.

1.2. Zamówienie na Produkty SAS składane będzie w formie pisemnej, faxu, telefonicznej lub elektronicznej i zawierać będzie listę Produktów SAS, wnioskowaną jakość Produktów SAS, daty dostawy, ceny, instrukcje dostawy (o ile konieczna) oraz wszelkie inne informacje (w tym stosowaną EULA) wymagane przez SAS dla rozpoczęcia procesu obsługi zamówienia. SAS potwierdzi każde zamówienie pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

1.3. Przyjęcie zamówienia nastąpi z chwilą otrzymania przez Resellera informacji zawierającej możliwość pobrania wersji elektronicznej odpowiednich Produktów SAS. 

1.4. Reseller zapewnia, że użytkownicy końcowy będą mieli możliwość zapoznania się z EULA dołączoną do Produktów SAS oraz możliwość wyrażenia zgody na zawarte w niej warunki. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż Arrow ECS może dostarczyć zamówione Produkty SAS tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych SAS obowiązujące dla Rzeczpospolitej Polskiej (w tym EULA).

2. Obowiązki SAS:

2.1. SAS zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia informacji technicznych, materiałów promocyjnych i standardowej dokumentacji dla każdego Produktu SAS, w języku angielskim,
 2. Umożliwić dostęp online, bez dodatkowych opłat, oraz standardową dokumentację dla każdego Produktu SAS, a także wsparcie techniczne dla Arrow ECS oraz Resellerów,
 3. Wyposażyć Resellera w aktualną listę cen Produktów SAS za pośrednictwem obopólnie uzgodnionych środków komunikacji, a także dokumentację sprzedażową w formacie, w jakim SAS zasadniczo udostępnia takie informacje oraz za pośrednictwem szkoleń oraz wsparcia technicznego i sprzedażowego SAS, o ile zostanie to uzgodnione przez Strony,
 4. Umożliwić wsparcie techniczne za pośrednictwem strony internetowej SAS (https://support.sas.com/techsup) oraz
 5. W zgodzie z planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi Resellera reklamować produkty licencjonowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazać Resellera jako autoryzowanego dystrybutora SAS na stronie internetowej SAS.

2.2. SAS uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. W takim przypadku SAS będzie uprzednio informować o zmianach w terminie co najmniej 60 dni przed wprowadzonymi decyzjami. 

3. Raportowanie 

3.1. Reseller zobowiązany jest do udostępnienia do SAS niewiążących miesięcznych i sporządzonych w dobrej wierze pisemnych prognoz sprzedaży Produktów SAS oraz szkoleń w formacie uzgodnionym przez Strony. 

3.2. Ponadto, na wniosek SAS, Reseller jest zobowiązany, niezależnie od przekazywania prognoz opisanych w pkt. 3.1 powyżej, przekazania odrębnej prognozy w formie pisemnej. 

3.3. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, Reseller przekaże do SAS w formacie uzgodnionym przez Strony, miesięczny raport z punktów sprzedaży Produktów SAS, zawierający nazwę lub dane identyfikacyjne użytkownika końcowego oraz adres. 

3.4. Nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy w rozsądnym przedziale czasu i przy rozsądnie wcześniej przekazanym powiadomieniu, pracownicy lub autoryzowani podwykonawcy SAS mogą przeprowadzić audyt zapisów księgowych i biznesowych, które odnoszą się wyłącznie do dystrybucji Produktów SAS. Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o raportowane możliwości Resellera. Audyt odnosić się będzie do transakcji, które miały miejsce w okresie krótszym niż (i) czas, jaki upłynął od ostatniego audytu oraz (ii) rok od audytu. 

3.5. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.6. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do Produktów SAS, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i SAS w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

4.2. Arrow ECS i SAS nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów SAS z produktami niepochodzącymi od SAS lub do modyfikacji Produktów SAS, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. na dzień roszczenia Reseller nie zainstalował ostatniej aktualizacji lub poprawki, zgodnie z zaleceniami SAS, jeżeli takie roszczenie nie zostałoby podniesione, gdyby zainstalowano ostatnią aktualizację lub poprawkę,
 3. korzystanie z Produktów SAS było niezgodne z opublikowanymi przez SAS specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów lub korzystano z Produktów SAS w aplikacjach, środowisku lub w procesach, do których Produkty SAS nie były przygotowane lub skonfigurowane, a roszczenie takie nie powstałoby, gdyby nie takie zastosowanie Produktów SAS,
 4. korzystanie z Produktów SAS narusza warunki szczególne SAS lub postanowienia EULA,
 5. winy umyślnej Resellera.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, SAS ponosi koszty obrony, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez SAS kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Reseller może uczestniczyć w postępowaniu na własny koszt. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, SAS może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu SAS,
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt SAS,
 3. zastąpić elementy Produktu SAS na nienaruszające praw osób trzecich inne ekwiwalentne funkcjonalnie części,

4.4. W sytuacji, w której żadna z możliwości opisanych w punkcie powyższym okaże się nie być w rozsądnej ocenie SAS dostępna, SAS może wypowiedzieć licencję co do Produktów naruszających prawa osób trzecich i zwrócić Resellerowi koszty za zamówione Produkty. 

IX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PULSE SECURE

Dodatkowe Warunki Handlowe Pulse Secure

1. Wymogi dotyczące dystrybucji produktów:

1.1. Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Pulse Secure dla każdego licencjonowanego Produktu. 

1.2. Dystrybutor podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu poinformowania Resellera o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących korzystania z produktów lub usług Pulse Secure. 

2. Zobowiązania Resellera:

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. chronić Pulse Secure i jego prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami na poziomie co najmniej obowiązującym Pulse Secure i ARROW ECS, 
 2. nieskładania oświadczeń, zobowiązań, pełnomocnictw lub gwarancji w imieniu Pulse Secure,
 3. niedystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure w sposób szerszy niż wynikający z uprawnień przysługujących Arrow ECS, w tym sposób bezpośredni lub niebezpośredni poza terytorium określone w pkt. 3 poniżej.

2.2. Reseller zobowiązuje się do dystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure bez naruszania praw osób trzecich.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udzielania licencji lub wyrażania zgody na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure. Licencja zostaje udzielona klientom lub kontrahentom Resellera wyłącznie bezpośrednio przez Pulse Secure i na warunkach w niej określonych, niezależnie od składanych przez Resellera ofert. Reseller zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, składać żadnych oświadczeń ani ofert, które treścią odbiegałyby od stosowanych przez Pulse Secure aktualnych warunków licencyjnych. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości zasady ustalania cen (Global Price List) dla produktów i usług Pulse Secure i zobowiązuje się do stosowania rabatów i obniżek cen w ramach ustalanych programów rabatowych, w tym konieczności poinformowania Pulse Secure o dołączeniu do programu rabatowego na co najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. O ile nie zostanie inaczej ustalone przez ARROW ECS lub w porozumieniu z Pulsce Secure, ceny oferowanych przez Resellera usług ustalone będą w oparciu o obowiązujące Global Price List. 

3. Ograniczenia Resellera: 

3.1. Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim do:

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, reverse engineering, dekompilowania, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Pulse Secure, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Pulse Secure,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Pulse Secure,
 3. dystrybuowania lub sprzedaży oprogramowania i dokumentacji Pulse Secure bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody, z wyjątkiem sprzedaży do klientów, 
 4. do naruszenia lub usuwania oznaczeń i informacji z produktów Pulse Secure o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na oprogramowaniu i dokumentacji Pulse Secure. Reseller zobowiązany jest do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Pulse Secure.
 5. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Pulse Secure,
 6. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone.

3.2. Terytorium dla dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure jest Rzeczpospolita Polska. Pulse Secure uprawnione jest również do dystrybucji, jak i oferowania sprzedaży lub świadczenia usług na tym terytorium, niezależnie od uprawnień Resellera. 

3.3. Reseller zobowiązuje się do uprzedniego przekazania do Pulse Secure wszelkich promocyjnych, reklamowych i innych materiałów ofertowych wykorzystujących znaki towarowe Pulse Secure w celu akceptacji wykorzystania znaków towarowych Pulse Secure. Korzystanie ze znaków towarowych, jak i innych przedmiotów praw własności intelektualnej przez Resellera nie oznacza nabycia jakichkolwiek uprawnień do tych przedmiotów, chyba że inaczej wskazano w treści odpowiednich licencji. Reseller zobowiązuje się do nierejestrowania ani podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu rejestrację przez osobę trzecią znaków lub oznaczeń podobnych do znaków towarowych, do których prawa przysługują Pulse Secure. Reseller zobowiązuje się do współdziałania z Pulse Secure w razie zgłoszenia naruszenia powyższych postanowień lub naruszenia praw własności intelektualnej Pulse Secure przez osobę trzecią. 

4. Raportowanie i dostawa produktów. 

4.1. Reseller zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu sprzedaży produktów lub usług Pulse Secure zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.2. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia czasowych i odpowiednich inwentarzy i raportów stanu sprzedaży (Point of Sale Documentation), określających jakie produkty znajdują się w magazynach Resellera, w jakich miejscach są przechowywane i sprzedawane. Ponadto, Reseller zobowiązuje się do udostępniania ARROW ECS i Pulse Secure odpowiednich raportów, na zasadach i w zakresie zgodnie ustalonym przez Strony. 

4.3. Wraz z zamówieniem produktu, Reseller zobowiązany jest do wskazania miejsca dostawy, wskazówek do dostawy i innych wymagań prawnych, jakie spełniać musi Pulse Secure w razie dostawy produktu. W razie braku wyboru lub podania niekompletnych informacji, ryzyko nieprawidłowego dostarczenia ponosi Reseller. W takim przypadku Pulse Secure wybierze metodę i sposób dostarczenia produktu. Koszty transportu ponosi Reseller.

4.4. Ryzyko zgubienia lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą przyjęcia przesyłki przez kuriera na Resellera. 

4.5. Zmiana terminu, miejsca, sposobu dostawy lub rezygnacja z dostawy może nastąpić przed ustalonym terminem dostawy i wyłącznie za zgodą Pulse Secure i ARROW ECS. 

4.6. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzania audytów lub kontroli (samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanych osób trzecich) prawidłowości prowadzenia księgowości w odniesieniu do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure i zgodności z umową, ustaleniami i warunkami szczególnymi. 

4.7. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Pulse Secure może zmienić poziom dostępnych obniżek dla Resellera, jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu lub kontroli okaże się, że nie są przestrzegane warunki szczególne, ustalenia lub umowa. 

4.8. Reseller umożliwi Pulse Secure lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Pulse Secure dostęp do ksiąg i dokumentacji rachunkowej, przy zachowaniu zasad poufności. 

4.9. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzenia audytu lub kontroli dokumentacji nie częściej niż raz na rok, z wyłączeniem sytuacji, w których poprzednia kontrola lub audyt wykazał nieprawidłowości. W takiej sytuacji, Reseller wyraża zgodę na przeprowadzenia powtórnego audytu lub kontroli w ciągu roku od dnia zakończenia pierwszego postępowania. 

4.10. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli lub audytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy z ARROW ECS i w dwa lata po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy prawnej. 

4.11. W razie wykazania w przeprowadzonym audycie lub kontroli nieprawidłowości, Reseller niezwłocznie wdroży wszelkie procedury naprawcze i zapłaci należne koszty, w tym za przeprowadzony audyt lub kontrolę, jeżeli w wjej wyniku wykazane zostanie, że Reseller zalega z zapłatą na rzecz Pulse Secure lub ARROW ECS co najmniej 5% zamówień. 

4.12. Ponadto, niezależnie od innych przysługujących uprawnień, Pulse Secure jest uprawnione do przeprowadzenia fizycznej kontroli w placówkach, magazynach i punktach dystrybucji Resellera.

5. Zwrot produktów. 

5.1. Reseller uprawniony jest do zwrotu produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS.

5.2. Zwrot produktów niewadliwych może dotyczyć wyłącznie produktów nowych, w nieuszkodzonych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń i naklejek, dostarczonych do Resellera w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Produkty, co do których zakończył się okres wsparcia (End of Life Products) zwracane mogą być wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS i Pulse Secure. 

5.3. Zwrot produktów uszkodzonych lub wadliwych nie może dotyczyć więcej niż 5% wartości inwentarzowej danego Resellera i na zasadach ustalonych uprzednio z Pulse Secure.

5.4. Pulse Secure podejmie rozsądne kroki w celu uprzedniego informowania o produktach, co do których wygasa okres wsparcia (End of Life Products) na co najmniej 180 dni przed upływem tego okresu. Po upływie tego okresu, EOLP mogą nadal sstanowić przedmiot obrotu, przy czym Pulse Secure nie jest zobowiązane do dokonywania napraw, aktualizacji ani wymiany takich produktów. 

6. Gwarancja

6.1. Gwarancje na produkty lub usługi Pulse Secure dołączane będą do produktów lub usług. Reseller nie jest uprawniony do modyfikowania, uchylania lub wyłączania jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszych warunków szczególnych i warunków gwarancyjnych dołączanych do produktów, pierwszeństwo zastosowania mają te ostatnie. 

6.2. Gwarancja obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jeżeli:

 1. w okresie gwarancyjnym produkty te nie były zmieniane,
 2. z których nie usunięto oznaczeń gwarancyjnych, ani nie doszło do ingerencji w żadne oznaczenia gwarancyjne (naklejki, paski, znaki),
 3. nie były instalowane ani nie korzystano z nich niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją,
 4. nie były naprawiane lub serwisowe przez osoby nieprzeszkolone przez Arrow ECS lub Pulse Secure,
 5. nie były używane niezgodnie ze specyfikacją, w tym niewłaściwie ustawione, przechowywane w trudnych lub uciążliwych warunkach atmosferycznych,
 6. korzystano z nich w konstrukcji lub w budowie placówek nuklearnych, urządzeniach nawigacyjnych lub powietrznych, sprzęcie podtrzymującym życie lub innym wyposażeniu medycznym. 

6.3. Pulse Secure nie jest odpowiedzialne za dokonywanie backupów danych i programów, ani nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych przechowywanych w ramach produktów. 

6.4. Gwarancja nie obejmuje wsparcia w zakresie instalacji produktów. 

7. Odpowiedzialność

7.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosić pełną, całkowitą odpowiedzialność wobec Arrow ECS i Pulse Secure za naruszenie niniejszych warunków szczególnych, jak i postanowień licencyjnych lub innych regulaminów stosowanych przez Pulse Secure. W szczególności, w razie naruszenia postanowień licencyjnych lub niniejszych warunków handlowych przez podmiot stowarzyszony lub współpracujący z Resellerem, Reseller zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, podjęcia wszelkich działań i kroków w ramach reprezentacji Arrow ECS i Pulse Secure wobec takiego podmiotu. 

7.2. Pulse Secure jest uprawnione do wypowiedzenia warunków licencyjnych na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. 

7.3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do produktów lub usług Pulse Secure, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o roszczeniu,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Pulse Secure w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Pulse Secure wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody oraz przekazania pełnej dokumentacji odnoszącej się do zgłoszonego roszczenia.

7.4. Arrow ECS i Pulse Secure nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących:

 1. produktów Pulse Secure z produktami niepochodzącymi od Pulse Secure lub do modyfikacji produktów Pulse Secure, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. produktów lub usług stanowiących wyposażenie produktów osób trzecich,
 3. specyfikacji, projektów lub instrukcji dystrybuowanych przez Resellera,
 4. jakichkolwiek elementów niezaakceptowanych pisemnie przez Pulse Secure,
 5. wynikających z braku lub błędnej instalacji (lub modyfikacji) produktu, jeżeli roszczenia dałoby się uniknąć przy prawidłowej instalacji lub modyfikacji zgodnie z instrukcją lub specyfikacją przygotowaną przez Pulse Secure,
 6. korzystania z produktów w sposób niezgodny ze specyfikacją lub instrukcją dostarczaną przez Pulse Secure,
 7. wynikających z zawartych ugód lub umów, na które nie wyraził zgody Pulse Secure. 

X DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE EMC

1. Definicje:

1.1 Dokumentacja- aktualne instrukcje użytkownika oraz pomoc i przewodniki internetowe dotyczące Produktów udostępnianych przez Producenta;

1.2 Informacja o produkcie- zawiadomienie, w którym Arrow ECS informuje Nabywcę o aktualnych prawach i ograniczeniach wynikających z Produktu, okresie gwarancyjnym, warunkach aktualizacji i utrzymania gwarancji. Informacja o produkcie może zostać przekazana w formie Przyjętego zamówienia, pisemnego zawiadomienia, dodatkowych klauzul umownych i/lub umieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej Arrow ECS; 

1.3 Narzędzia wspierające- sprzęt, oprogramowanie i inne narzędzia i/lub programy użytkowe wykorzystywane przez Producenta do realizacji czynności diagnostycznych lub naprawczych w odniesieniu do Produktów;

1.4 Obszar serwisowy Producenta- obszar w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta.

1.5 Oprogramowanie- w zależności od kontekstu: Oprogramowanie podstawowe, Oprogramowanie rozszerzone i/lub Oprogramowanie aplikacyjne.
Oprogramowanie podstawowe- programy i/lub mikrokodowe programy wbudowane przez EMC w Sprzęt, by zapewnić wykonanie jego podstawowych funkcji;
Oprogramowanie rozszerzone- kod programu ustalony w przyjętym zamówieniu, inny niż Oprogramowanie podstawowe, wprowadzony przez EMC do Sprzętu lub do wykorzystania na określonym Sprzęcie lub w innej sieci, innym urządzeniu lub sprzęcie CPU, by zapewnić możliwość realizacji rozszerzonych funkcji przez taki sprzęt;
Oprogramowanie aplikacyjne- oprogramowanie aplikacyjne EMC określone jako takie w Przyjętym zamówieniu.

1.6 Produkty wybrane przez Producenta- produkty stron trzecich, na które Producent udziela licencji lub które odsprzedaje, podlegające warunkom umowy z niezależnym producentem, przekazanej wraz z Produktami wybranymi przez Producenta;

1.7 Przyjęte zamówienie- zamówienie na Produkt / Produkty, przyjęte przez Arrow ECS, składane przez Nabywcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą oraz aktualnie obowiązującymi, stosowanymi przez Producenta procedurami przetwarzania zamówień na Produkty;

1.8 Terytorium- Polska 

1.9 Sprzęt- sprzęt komputerowy wymieniony w Przyjętym zamówieniu;

1.10 Utrzymanie produktu- standardowe usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez Producenta;

1.11 Wsparcie- gwarancja i/lub Utrzymanie produktu, oferowane przez Producenta Arrow ECS w odniesieniu do wybranych Produktów.

2. Szczególne warunki dystrybucji Oprogramowania

2.1 W przypadku prowadzenia dystrybucji Oprogramowania, Reseller zobowiązuje się pośredniczyć w udzielaniu licencji na Oprogramowanie lub – odpowiednio – udzielać licencji na Oprogramowanie wyłącznie na rzecz Użytkowników końcowych oraz wyłącznie w ramach Terytorium z uwzględnieniem zasad i zobowiązań wynikających z poniższych postanowień.

2.2 Pośrednicząc w udzielaniu licencji na Oprogramowanie, dla którego Producent określił standardowe warunki licencyjne, Reseller zobowiązuje się każdorazowo dołączyć takie warunki licencyjne do Oprogramowania, które stanowić będą treść wiążącej Producenta z Użytkownikiem końcowym umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania.

2.3 W przypadku innym niż wskazany w pkt [2.2], Reseller ma prawo udzielać Użytkownikom końcowym licencji na Oprogramowanie w odniesieniu do liczby odpowiednich jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępnienia takiego Oprogramowania drogą elektronicznej. 

2.4 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt [2.2], Reseller zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie zawieranej z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące następujące skutki prawne:

 1. Oprogramowanie podstawowe będzie wykorzystywane wyłącznie na Sprzęcie, na którym je przekazano (od dnia przekazania Użytkownikowi końcowemu takiego Sprzętu);
 2. Oprogramowanie rozszerzone może być wykorzystywane na Sprzęcie, na którym je przekazano lub na Sprzęcie, w sieci, na urządzeniu lub CPU, wskazanego w licencji na takie oprogramowanie, zgodnie z obowiązującą liczbą jednostek licencyjnych oraz pozostałymi warunkami licencji określonymi w Informacji o produkcie od dnia wysyłki danego Sprzętu lub Oprogramowania rozszerzonego;
 3. Oprogramowanie aplikacyjne może być wykorzystywane dla liczby obowiązujących jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępniania danego Oprogramowania aplikacyjnego w formie elektronicznej.
 4. zobowiązujące Użytkownika końcowego do nieprzekazywania, nieujawniania i/lub w inny sposób nieudostępniania Oprogramowania w żadnej formie osobom innym niż jego agenci, pracownicy, niezależni wykonawcy lub konsultanci, którzy będą wykorzystywać Oprogramowanie wyłącznie w wewnętrznych celach firmowych Użytkownika końcowego w sposób zgodny z licencją;
 5. określające, że
  1. licencja obejmuje jedynie Oprogramowanie i na Użytkownika końcowego nie są przenoszone tytuł i własność Oprogramowania,
  2. Użytkownik końcowy nie może usuwać z kopii Oprogramowania informacji o prawach autorskich lub innych prawach firmy Producenta lub jej licencjodawców,
  3. Użytkownik końcowy nie będzie zlecać tworzenia ani zezwalać na tworzenie dzieł pochodnych, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania lub sprowadzanie Oprogramowania do formy czytelnej dla ludzi,
  4. do wszystkich kolejnych aktualizacji, korekt i zmian Oprogramowania przekazanego Użytkownikowi końcowemu zastosowanie będą miały postanowienia umowy licencji zawartej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 6. wymagające usunięcia z całego sprzętu Użytkownika końcowego wszystkich egzemplarzy Oprogramowania stosowanych dla celów oceny lub w celach demonstracyjnych po zakończeniu takiej oceny lub demonstracji oraz ich zniszczenia lub bezzwłocznego zwrócenia Resellerowi oraz określające, że Reseller nie zezwala na ocenę powyżej sześćdziesięciu (60) dni bez wiedzy i zgody Producenta;
 7. określające, że licencja na ewentualne Produkty wybrane przez Producenta udzielana będzie wyłącznie na mocy takiej umowy, a nie na mocy umowy licencyjnej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 8. określające, że Użytkownik końcowy na wniosek Resellera bezzwłocznie przekaże mu pisemne oświadczenie, w którym Użytkownik końcowy wskaże, jaki był pierwotnie ustalony przez Resellera, zakres korzystania z Oprogramowania przyznany Użytkownikowi końcowemu i/lub umożliwiające Resellerowi albo wyznaczonej przez niego osobie przeprowadzenie uzasadnionej kontroli odpowiednich obiektów i rejestrów Użytkownika końcowego w celu ustalenia, czy Użytkownik końcowy korzysta z Oprogramowania zgodnie z opłaconą licencją;
 9. określające, że Arrow ECS zapewni świadczenie przez Producenta rocznego utrzymania i wsparcia dla Oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami podanymi w Informacji o produkcie;
 10. zabraniające Użytkownikowi końcowemu eksportu Oprogramowania z naruszeniem ewentualnego embarga nałożonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub z naruszeniem amerykańskich ustaw i przepisów eksportowych;
 11. wymagające od Użytkownika końcowego utrzymania Oprogramowania w tajemnicy oraz ochrony poufności tajemnic firmowych z nim związanych przy użyciu przynajmniej takiej samej ochrony, jak w przypadku swoich własnych podobnych informacji poufnych.

2.5 Warunki, o których mowa w pkt [2.4] powyżej oraz w pkt. 3 poniżej stosuje się odpowiednio do umów dotyczących Oprogramowania zawieranych przez Arrow ECS z Nabywcami niebędącymi Resellerami (Użytkownikami końcowymi), z zastrzeżeniem że określone tymi postanowieniami prawa i obowiązki Resellera będą dotyczyć Arrow ECS, a prawa i obowiązki Użytkownika końcowego będą dotyczyć Nabywcy.

3. Odpowiedzialność

3.1 Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż poniższe postanowienia określają wyłączną odpowiedzialność za wady prawne Oprogramowania, jaką Arrow ECS ponosi wobec Resellera oraz, że odpowiedzialność ta w żadnym przypadku nie może być dalej idąca. Odpowiedzialność Arrow ECS kształtuje się następująco:

 1. Arrow ECS ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, powstałe z wyłącznej winy Arrow ECS do wysokości kwoty stanowiącej równowartość jednego miliona funtów brytyjskich (1 000 000 GBP). Reseller ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z Produktów lub Usług wyłącznie ww. zakresie. 
 2. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, wynikowe, utratę przychodów, utratę wartości firmy, utratę zysków, utratę danych lub utratę możliwości korzystania z Oprogramowania.
 3. Ograniczenia wskazane w pkt. a) i b) powyżej nie znajdują zastosowania do szkód powstałych na skutek obrażeń ciała lub w wyniku zamierzonego wykroczenia jednej ze stron.
 4. Arrow ECS zabezpieczy Resellera przed roszczeniami stron trzecich dotyczącymi naruszenia patentów lub praw autorskich i uiści powiązane z tymi roszczeniami koszty oraz odszkodowania nałożone na Resellera przez właściwy sąd, pod warunkiem że Reseller
  1. bezzwłocznie zawiadomi Arrow ECS o takim roszczeniu na piśmie,
  2. przyzna Arrow ECS wyłączną kontrolę nad jego obroną i rozstrzygnięciem oraz
  3. będzie współpracować z Arrow ECS jeżeli Arrow ECS wystąpi z prośbą o pomoc ze strony Resellera. W przypadku wystąpienia przez stronę trzecią z ww. roszczeniem lub w przypadku, gdy według Arrow ECS istnieje prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Arrow ECS – wedle własnego uznania i na własny koszt
   1. dokona wymiany lub modyfikacji w celu usunięcia naruszenia lub
   2. zwróci część kwoty za Oprogramowanie uiszczonej przez Resellera.
  4. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rzekome naruszenie wynika z
   1. połączenia z produktami niebędącymi Produktami Producenta,
   2. wykorzystania w celu lub w sposób, do którego Oprogramowanie nie jest przeznaczone,
   3. korzystania ze starszej Wersji oprogramowania, gdyby zastosowanie aktualnej wersji pozwoliłoby uniknąć naruszenia,
   4. modyfikacji wykonanej bez pisemnej zgody Arrow ECS,
   5. innych modyfikacji wprowadzonych przez Producenta zgodnie z konkretnymi instrukcjami lub
   6. praw własności intelektualnej należących do Resellera lub objętych licencją wydaną na rzecz Resellera. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy pkt. 3 lit. d określa jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Resellerowi oraz całkowitą odpowiedzialność Arrow ECS z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem.
 5. Z wyjątkiem zapewnień wyraźnie złożonych w niniejszym pkt. 3, Arrow ECS nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie inne zapewnienia są wyłączone. 
 6. Arrow ECS zobowiązuje się przestrzegać- na własny koszt- zasad eksportowych udostępnionych przez Producenta jak również wszelkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, w szczególności zobowiązuje się stosować do ograniczeń rządowych dotyczących eksportu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi krajami, zasad dotyczących ujawniania technologii obcokrajowcom, dotyczących wyrobów pochodnych Produktów z zagranicy, a także zasad dotyczących importu i/lub użytkowania Produktów i zawartych w nich technologii poza Stanami Zjednoczonymi. Arrow ECS niniejszym oświadcza, iż nie posiada statusu osoby Zastrzeżonej, tj. osoby, która obejmuje wszystkie osoby lub podmioty
  1. mieszczące się na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii lub innym kraju, który podlegać może amerykańskiej kontroli eksportowej lub z którym z zasady zabrania się obywatelom amerykańskim zawierania transakcji finansowych albo będące obywatelami wyżej wspomnianych krajów lub
  2. wpisane na listę osób lub podmiotów zastrzeżonych prowadzoną przez amerykańską agencję rządową. Arrow ECS niniejszym zobowiązuje się do nieujawniania, nie eksportowania i nie przekazywania obcokrajowcom wewnątrz Stanów Zjednoczonych ani poza Stanami Zjednoczonymi informacji, produktów lub technologii, podlegających przepisom w sprawie międzynarodowego handlu bronią, 

4. Szczególne warunki świadczenia gwarancji i usług wsparcia

4.1 W przypadku objęcia treścią Przyjętego zamówienia gwarancji lub usług wsparcia dla Produktów, gwarancja oraz wsparcie będą świadczone na następujących warunkach: 

 1. gwarancja obejmować będzie upgrade’y Sprzętu od momentu instalacji do końca okresu gwarancyjnego mającego zastosowanie do danego Sprzętu; Gwarancja obejmować będzie także gwarancję Producenta, na warunkach określonych poniżej w pkt. i-iv:
  1. okres gwarancyjny dla każdego Produktu określany jest w odpowiedniej Informacji o Produkcie obowiązującej w dniu sporządzenia Przyjętego zamówienia i rozpoczyna się w dniu przekazania danego Produktu. W razie sprzeczności między Informacją o produkcie a przyjętym zamówieniem Przyjęte zamówienie ma znaczenie przeważające.
  2. W okresie gwarancyjnym Producent zapewni, że Sprzęt i powiązane z nim Oprogramowanie podstawowe będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych oraz będą działać w znaczącej mierze zgodnie z dotyczącą go Dokumentacją- z zastrzeżeniem normalnego użytkowania i regularnego rekomendowanego serwisowania.
  3. Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne. Od dnia przekazania lub dnia udostępnienia w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji) oraz przez dziewięćdziesiąt (90) dni po tym fakcie Producent gwarantuje, że Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne będą w znaczącej mierze zgodne z obowiązującą Dokumentacją dotyczącą takiego Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania rozszerzonego lub Oprogramowania aplikacyjnego nie zostanie przerwane, ani że będzie wolne od błędów oraz, że wszystkie usterki będzie można skorygować. Całkowita odpowiedzialność Producenta obejmuje podjęcie wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić tego typu usterki albo awarie albo wymienić naruszone oprogramowanie, a jedynym środkiem prawnym Arrow ECS jest podjęcie przez firmę Producenta- wedle jej wyboru- tego typu starań. Jeżeli Producent nie będzie w stanie uruchomić naruszonego Oprogramowania zgodnie z gwarancją w rozsądnym terminie, zwróci kwotę zapłaconą przez Arrow ECS za licencję wydaną dla takiego naruszonego Oprogramowania po oddaniu jej konkretnego Oprogramowania. 
  4. Z wyjątkiem powyższych, wyraźnie złożonych zapewnień, Producent nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Wszelkie inne zapewnienia zostają wykluczone.
 2. Wsparcie będzie świadczone w sposób profesjonalny oraz zgodnie z ogólnymi normami branżowymi;
 3. Arrow ECS zapewni, że wszystkie Produkty wymienione na mocy zapewnień określonych w niniejszym pkt. 4. 1 lit. a- h, zostaną zwrócone Arrow ECS i staną się własnością Arrow ECS; Arrow ECS zapewni, iż wszystkie prawa przysługujące Nabywcy w odniesieniu do wymienionego Oprogramowana utracą moc po takiej wymianie;
 4. Postanowienia wskazane w pkt. 4.1 lit. a-h nie mają zastosowania do problemów, które powstaną w wyniku jednej z następujących okoliczności:
  1. wypadku, zaniedbania, nadużycia lub jakiegokolwiek innego powodu, jaki można przypisać normalnemu zużyciu,
  2. działania produktów nie będących Produktami Producenta lub innych pozycji albo usług, wraz z którymi Produkty są wykorzystywane,
  3. instalacji niezgodnie z instrukcjami Producenta lub obowiązującymi specyfikacjami,
  4. zastosowania w środowisku, w sposób lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Produktu albo
  5. instalacji, modyfikacji, zmiany lub naprawy przez osobę inną niż firma Producenta albo jej upoważniony przedstawiciel.
  6. Arrow ECS i/lub Producenta nie posiada żadnych obowiązków w odniesieniu do Produktów przeniesionych bez zgody Arrow ECS i/lub Producenta lub Produktów, z których usunięto oryginalne oznaczenia identyfikacyjne, ani w odniesieniu do Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie innym niż Sprzęt lub innym sprzęt przewidziany w treści udzielonej licencji;
 5. Odpowiedzialność Arrow ECS i/lub Producenta wynikająca z zapewnień opisanych w pkt. 4.1 lit. a)-h), obejmuje - wedle uznania Arrow ECS i/lub Producenta:
  1. podjęcie przez Producenta wszelkich uzasadnionych starań w celu zadość uczynienia takich usterek lub takiego niewykonania w odpowiednim czasie albo
  2. wymianę naruszonych Produktów lub ponowne wykonanie naruszonych Usług Producenta, tj. usług o których mowa w pkt. 4.1 lit. b) albo (iii) zrefundowanie Nabywcy kwoty zapłaconej za naruszone Produkty pomniejszonej o amortyzację liniową za pięcioletni okres użytkowania po ich zwróceniu Arrow ECS i/lub Producenta lub zrefundowanie ewentualnej kwoty zapłaconej za naruszone Usługi.
 6. w okresie gwarancyjnym dotyczącym danego Produktu, Arrow ECS i/lub Producent mają prawo udostępnić dodatkowe usługi wsparcia, takie jak usługi zdalne i/lub usługi naprawcze i prewencyjne na miejscu w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją opublikowaną przez Producenta i/lub usługi dostępu do infolinii, a także kolejne wersje odpowiedniego Oprogramowania. Arrow ECS i/lub Producenta przedstawi Nabywcy dostępność i zakres tego typu dodatkowych usług w formie Informacji o produkcie;
 7. Producent ma prawo ograniczyć swoje procedury diagnostyczne i korygujące do problemów wynikających z Produktów, których nie skonfigurowano, by spełniały aktualne wytyczne Producenta dotyczące kompatybilności technicznej i możliwości połączenia z produktami innymi niż Produkty Producenta, które to problemy nie wynikają ani nie są związane ze współdziałaniem Produktów z innymi produktami niebędącymi Produktami Producenta;
 8. Narzędzia wspierające należą do Producenta i będą przekazywane przez Producenta na podstawie licencji oraz mogą zostać umieszczone – wedle uznania Producenta – w miejscu instalacji wyłącznie do użytku Producenta lub pracowników wyznaczonych przez Producenta;
 9. w odniesieniu do wszystkich Produktów, których nie zainstalowano lub które nie mieszczą się w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta wsparcie będzie mogło być oferowane wyłącznie za zgodą Producenta (w braku zgody niezależnie od innych postanowień odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji lub Wsparcia jest wyłączona w najszerszym możliwym, dopuszczalnym prawem zakresie).
 10. dokonywanie instalacji Produktów będzie realizowane w ramach Obszaru serwisowego Producenta, w obiektach Użytkownika końcowego lub Nabywcy (nie będącego Resellerem) w zamian za ewentualną, aktualnie obowiązującą opłatę instalacyjną, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  1. Użytkownik końcowy lub Nabywca bezzwłocznie poinformuje o otrzymaniu Produktów oraz umożliwi dostęp do nich w normalnych godzinach pracy Producenta oraz
  2. Produkty takie nie zostały zmodyfikowane bez zgody Producenta lub narażone na nietypowe obciążenia fizyczne lub środowiskowe, wypadek, niewłaściwe użytkowanie albo inne szkody niespowodowane przez Producenta lub Arrow ECS;
 11. Strony podejmą uzasadnione starania, aby zrealizować instalację w ciągu siedmiu (7) do dziesięciu (10) dni kalendarzowych po otrzymaniu wyżej wskazanego powiadomienia. 

4.2 Reseller zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące skutki prawne określone w pkt [4.1] 

XI DODATKOW WARUNKI HANDLOWE NETSCOUT

1. Definicje

1.1 „NETSCOUT” oznacza NetScout Systems, Inc. lub Spółkę Stowarzyszoną z NetScout Systems, Inc., od której Partner Kanału zamawia Produkty i/lub Usługi;

1.2 „Oprogramowanie” oznacza wyrażone w kodzie obiektowym programy do których NETSCOUT posiada prawa wyłączne a także jakiekolwiek oprogramowanie wbudowane w Sprzęt, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT;

1.3 „Partner Kanału” lub „ARROW ECS” oznacza Arrow Electronics, Inc. a także podmioty powiązane oraz Spółki Stowarzyszone z Arrow Electronics, Inc.;

1.4 „Produkt” oznacza Sprzęt oraz Oprogramowanie;

1.5 „Spółka Stowarzyszona” oznacza jakikolwiek podmiot, który sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub objęty jest wspólną kontrolą z podmiotem będącym stroną Umowy Dystrybucyjnej;

1.6 „Sprzęt” oznacza oferty sprzętu NETSCOUT, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT, z wyłączeniem jakiegokolwiek oprogramowania, kodów, procedur w oprogramowaniu oraz innych produktów o niematerialnym charakterze;

1.7 „Terytorium” oznacza Europę, Środkowy Wschód oraz Afrykę;

1.8 „Usługi” oznaczają Usługi Utrzymaniowe, Usługi Szkoleniowe oraz Inne Usługi.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów NETSCOUT do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów NETSCOUT poza Terytorium, ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na Terytorium;
 2. uzyskania od nabywców Produktów NETSCOUT akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem NETSCOUT;
 3. dołączenia do Produktów NETSCOUT pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez NETSCOUT dla każdego Produktu;
 4. informowania ARROW ECS o każdym przypadku naruszenia praw NETSCOUT lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

2.2. Zamówienia na Produkty NETSCOUT składane będą zgodnie z procedurą składania zamówień NETSCOUT i zawierać będą dane użytkownika takie jak m.in.: dane osobowe, adres, adres email, numer telefonu, miejsce dostarczenia Produktu. ARROW ECS może odmówić, anulować lub opóźnić realizację zamówienia, jeżeli uzna, że jego wykonanie może naruszać postanowienia zawartych przez strony umów.

2.3. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż ARROW ECS może dostarczyć zamówione Produkty NETSCOUT tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych NETSCOUT obowiązujące dla Terytorium (w tym EULA). 

2.4. Reseller zobowiązuje się nie dystrybuować na rzecz użytkowników końcowych kopii Oprogramowania w ilości przekraczającej ilość nabytych licencji na Oprogramowanie. 

2.5. Reseller uzyskuje prawo do dystrybucji Produktów NETSCOUT po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Resellera przez NETSCOUT. W przypadku, gdy do uzyskania akceptacji NETSCOUT wymagane jest współdziałanie Resellera, Reseller zobowiązuje się współdziałać z ARROW ECS w takiej procedurze, w szczególności spełnić wszystkie wymagania stawiane przez NETSCOUT, w tym:

 1. zawrzeć z NETSCOUT bezpośrednią umowę dotyczącą dystrybucji Produktów o treści akceptowanej przez NETSCOUT, w przypadku wystąpienia przez NETSCOUT z żądaniem podpisania przez Resellera takiej umowy;
 2. zaakceptować i przestrzegać obowiązujących w danym czasie standardowych warunków sprzedaży dla Partnerów NETSCOUT;
 3. uzupełnić i podpisać stosowne dokumenty certyfikacyjne lub inne, określone przez NETSCOUT dokumenty potwierdzające, że Reseller spełnia standardowe warunki sprzedaży Partnera NETSCOUT.

2.6. Reseller zapewnia, iż użytkownicy końcowi Produktów NETSCOUT oraz odbiorcy Usług NETSCOUT zostaną poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych przez NETSCOUT w celu zapewnienia przez takich użytkowników zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa obowiązującymi na Terytorium. 

2.7. Reseller zobowiązuje się poinformować użytkowników końcowych Produktów NETSCOUT oraz odbiorców Usług NETSCOUT, iż dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy zastępowanie Produktów NETSCOUT innymi, powodować będzie nieważność gwarancji udzielonych przez NETSCOUT na Produkty. 

3. Odpowiedzialność

3.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych lub praw autorskich, w odniesieniu do Produktów NETSCOUT, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania ARROW ESC o takich roszczeniach w formie pisemnej;
 2. podjęcia współpracy z ARROW ESC i NETSCOUT w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia NETSCOUT wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

3.2. ARROW ESC i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących lub wynikających z:

 1. Produktów NETSCOUT, dostarczonych zgodnie z projektem, rysunkami lub specyfikacjami dostarczonymi przez Resellera lub użytkownika końcowego;
 2. Korzystania z Produktów NETSCOUT w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 3. Roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów NETSCOUT z produktami niepochodzącymi od NETSCOUT lub modyfikacji Produktów NETSCOUT, innych niż modyfikacje dokonywane przez NETSCOUT;

3.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2, NETSCOUT ponosi koszty odszkodowania przyznanego przez sąd. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, NETSCOUT może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu NETSCOUT;
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt NETSCOUT;
 3. zastąpić elementy Produktu NETSCOUT na nienaruszające praw osób trzecich inny Produkt;
 4. przyjąć zwrot Produktu NETSCOUT lub rozwiązać umowę z użytkownikiem końcowym lub Resellerem.

3.4. ARROW ECS i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Resellera w umowie z użytkownikiem końcowym, wykraczające poza standardowe warunki licencyjne udzielane przez NETSCOUT.

XII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE LENOVO

1. Definicje

1.1. "Lenovo" oznacza Lenovo PC HK Limited; 

1.2. "Produkt" oznacza Maszynę lub Program;

1.3. "Maszyna" oznacza maszynę, jej opcję, cechy, konwersje, ulepszenia lub produkty peryferyjne lub jakiekolwiek ich kombinacje. Określenie "Maszyna" obejmuje Maszynę Lenovo oraz jakiekolwiek Maszyny osób trzecich, które Lenovo zatwierdzi do sprzedaży przez Arrow ECS; 

1.4. "Program" oznacza program komputerowy, niezależnie od tego czy preinstalowany na Maszynie, czy dostarczony osobno, łącznie z licencjonowanymi materiałami takimi jak dokumentacja dostarczona zgodnie z jej właściwymi postanowieniami licencyjnymi. Określenie "Program" obejmuje Programy Lenovo oraz jakiekolwiek Programy osób trzecich, których sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.5. "Okres Oferty Specjalnej" oznacza okres pomiędzy datą wejścia w życie/datą wygaśnięcia lub datą początkową/data końcową określoną w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.6. "Oznaczony Użytkownik Końcowy" oznacza Użytkownika Końcowego określonego w Harmonogramie Oferty Specjalnej, włączając w to jakąkolwiek osobę prawną, której jest właścicielem w powyżej 50%;

1.7. "Specjalna Oferta Cenowa", "Specjalny Upust Cenowy", Specjalny Rabat Cenowy" oznaczają cenę lub upust określony w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.8. "Produkt objęty Ofertą Specjalną" oznacza jakikolwiek Produkt, który korzysta ze Specjalnej Oferty Lenovo poprzez Specjalną Ofertę Cenową, Upust lub Rabat ;

1.9. "Najem" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów w celu świadczenia usług najmu dla Użytkowników Końcowych;

1.10. "Numer Harmonogramu Oferty Specjalnej", "Numer Kontraktu Głównego ("NKG")" oznacza unikatowy identyfikator przypisany każdej Ofercie Specjalnej dla tego Oznaczonego Użytkownika Końcowego;

1.11. "Usługa" oznacza wykonywanie zadań, zapewnienie pomocy, porad, dostępu lub wsparcia do zasobu, którego sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.12. "Użytek Wewnętrzny" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów dla użytku wewnętrznego w ramach ich działalności;

1.13. "Zachowane Wykorzystanie" oznacza sytuację, w której Arrow ECS lub Reseller zachowuje tytuł prawny do Produktów Oferty Specjalnej dla celów Zarządzanych Usług, Najmu lub Użytku Wewnętrznego;

1.14. "Zarządzane Usługi" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów do celów świadczenia Usług Lenovo Użytkownikom Końcowym.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. W przypadku sprzedaży przez Arrow ECS Produktów lub Usług Resellerowi, którego nie łączą z Lenovo stosunki umowne na takie Produkty lub Maszyny, Reseller zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia wsparcia koniecznego dla zachowania satysfakcji klientów;
 2. zapewnienia konfiguracji Produktów, wsparcia instalacyjnego oraz poinstalacyjnego Produktów sprzedawanych swym Użytkownikom Końcowy. Dla Produktów i Usług sprzedawanych przez Resellera, wsparcie obejmuje bycie podstawowym kontaktem w sprawie informacji o Produktach, pomocy technicznej i doradztwa operacyjnego związanego z ofertą;
 3. wspierania swych Użytkowników Końcowych w celu uzyskania produktywnego użycia sprzedanych Produktów i Usług;
 4. przestrzegania wszelkich warunków związanych z aktualizacjami Programów;
 5. zrefundowania zapłaconej za zwrócony Produkt kwoty, jeżeli taki zwrot jest przewidziany w jego gwarancji lub licencji. Reseller może zwrócić Produkt do Arrow ECS uzyskując kredyt, zgodnie ze wskazaniami Lenovo w zasadach działania;
 6. poinformowania na piśmie Użytkownika Końcowego o podmiocie świadczącym usługi gwarancyjne, jeżeli jest inny od Resellera, a także udzielenia jakichkolwiek mających zastosowanie informacji gwarancyjnych, jak i jakichkolwiek modyfikacjach dokonywanych w Produkcie przez Resellera lub Arrow ECS z zastrzeżeniem, że taka modyfikacja może unieważnić gwarancję. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego, czy Maszyna posiada Element Wymienialny przez Klienta (EWK), np. mysz, klawiaturę, głośnik, pamięć lub dysk twardy, który podmiot świadczący usługi gwarancyjne dostarczy Użytkownikowi Końcowemu do zainstalowania przez Użytkownika Końcowego;
 7. przestrzegania obowiązujących w chwili sprzedaży lub eksportu lub importu Produktów, Usług i danych technicznych praw eksportowych i importowych. Reseller jest zobowiązany zapewnić, że ma wiedzę o, jest i będzie w pełni przestrzegał obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji, poleceń i polityk (w tym między innymi, zabezpieczenia wszelkich koniecznych wymogów rozliczeniowych, licencji i wyłączeń eksportowych i importowych oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń), a ponadto Reseller zapłaci Lenovo odszkodowanie wynikające z roszczeń podniesionych przeciwko Lenovo z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji i poleceń. Nadto, Reseller musi poinformować swych Użytkowników Końcowych, że zobowiązania gwarancyjne Lenovo nie mają zastosowania do eksportowanych Produktów (o ile gwarancja lub postanowienia licencyjne Produktów nie stanowią inaczej);
 8. zapewnienia datowanego dowodu sprzedaży lub jego ekwiwalentu (takiego jak faktura) Użytkownikowi Końcowemu;
 9. poinformowania Użytkowników Końcowych, że dowód sprzedaży (lub inny dokument, taki jak Dowód Uprawnienia, jeżeli jest wymagany) będzie konieczny dla udowodnienia prawa do gwarancji lub aktualizacji Programu;
 10. wspomagania Arrow ECS w lokalizowaniu Produktów jeżeli Lenovo wymaga takiego wsparcia od Arrow ECS;
 11. zachowania dokumentacji każdej transakcji sprzedaży przez okres trzech lat;
 12. zapewnienia, że gdy Maszyny i Programy są dostarczane wspólnie, nie rozdzieli ich, i że zostaną dostarczone Użytkownikom Końcowym tak jak zostały dostarczone Resellerowi;
 13. zapewnienia, że Certyfikat Autentyczności Microsoft (COA) i Associated Product Material (APM) jeżeli będą dołączone do Produktów Lenovo zawierających Programy Microsoft nie zostaną odłączone i zostaną dostarczone z Produktem Lenovo Użytkownikowi Końcowemu. Takie Programy Microsoft nie będą wyceniane osobno.

3. Specjalne Oferty

3.1. W przypadku sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną:

 1. Arrow ECS poinformuje Resellera, że Produkty podlegają postanowieniom Oferty Specjalnej Lenovo;
 2. Arrow ECS poinformuje Resellera o sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną objętych postanowieniami Zachowanego Wykorzystania;
 3. Jeżeli Oznaczony Użytkownik Końcowy zażąda od Resellera sprzedaży Produktów Oferty Specjalnej osobie trzeciej zapewniającej finansowanie, która zapewnia własną umowę finansowania z Oznaczonym Użytkownikiem Końcowym, Reseller dostarczy Arrow ECS dowód takiego żądania Użytkownika Końcowego;
 4. Arrow ECS poinformuje Lenovo o objęciu Resellera Ofertą Specjalną i/lub przedstawi Resellerowi do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do treści klauzuli dotyczącej objęcia Resellera Ofertą Specjalną, uzupełnioną w nawiasach o niezbędne dane:
  • "Dostarczamy Państwu wskazane produkty w ramach niniejszej Oferty specjalnej pod wyraźnym warunkiem, że możecie je Państwo odsprzedawać wyłącznie do <> oraz wyłącznie do stosownej daty ważności/daty zakończenia Oferty specjalnej. Zobowiązujecie się Państwo do przedłożenia do Lenovo, na żądanie, dowodów potwierdzających, że produkty te zostały sprzedane takiemu użytkownikowi końcowemu nie później niż w stosownej dacie ważności / dacie zakończenia Oferty specjalnej, lub wciąż pozostają w ewidencji na stanie fizycznym w waszym magazynie. W przypadku odsprzedaży takich produktów, w całości lub w części, wszelkim innym stronom lub poza Okresem oferty specjalnej, zobowiązujecie się Państwo do poinformowania nas o takim fakcie przed taką sprzedażą. W przypadku niepowiadomienia naszej firmy lub nieprzedłożenia do Lenovo wymaganych dowodów tak, jak opisano powyżej, zgadzacie się Państwo, że
   1. Lenovo ma prawo obciążyć Państwa karami umownymi za takie produkty, w kwotach uznawanych za rzetelne wstępne szacunki poniesionych przez nas strat, równych 50% Ceny szacunkowej / Ceny cennikowej Lenovo (Ceny szacowane / ceny cennikowe są dostępne u Lenovo) obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Lenovo na takie kary umowne; oraz
   2. Lenovo może wykluczyć Państwa z udziału w dalszych Ofertach specjalnych. Ponadto, zgadzacie się Państwo, że Lenovo jest uprawniony do prowadzenia audytu wszelkich transakcji sprzedaży dokonanych w ramach danej Oferty specjalnej, w Państwa lokalizacji."
 5. Reseller nie sprzeda Produktów objętych Ofertą Specjalną innym podmiotom niż Oznaczony Użytkownik Końcowy lub po Okresie Oferty Specjalnej.

4. Produkty Data Center Lenovo

4.1. W przypadku sprzedaży Produktów Data Center Lenovo, dokumentacja dostarczona lub zainstalowana na tych Produktach, włączając w to jakiekolwiek licencje, zostanie przekazana nienaruszona przez Resellera Użytkownikowi Końcowemu.

5. Odpowiedzialność

5.1. W razie zgłoszenia przez Lenovo do Arrow ECS roszczeń z tytułu naruszenia przez Resellera postanowienia 3.1.5. powyżej, Reseller zobowiązany będzie do ich przejęcia i zwolnienia od odpowiedzialności Arrow ECS.

XIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SYMANTEC

1. Definicje

1.1. Program Partnerski – program lub oferta Symantec dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.2. Symantec – Symantec Limited (Ireland), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.3. Terytorium – Polska.

1.4. Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Symantec przez Użytkownika Końcowego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller zobowiązany jest przystąpić do Programu Partnerskiego. W tym celu powinien skontaktować się z Arrow ECS, która przekieruje go bezpośrednio do Symantec. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller oświadcza, że posiada aktualny status członkowski w Programie Partnerskim.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS jest zobowiązana do poinformowania Symantec w przypadku kiedy wie lub ma uzasadnione podejrzenia, iż Reseller działa niezgodnie z postanowieniami Programu Partnerskiego także w stosunku do innych niż Symantec partnerów.

2.4. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.5. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z użyciem Produktów lub Usług w połączeniu z produktami lub usługami niepochodzącymi od Symantec spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Symantec, których dałoby się uniknąć używając Produkt lub Usługę samodzielnie, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Symantec, zwolnienia Arrow ECS lub Symantec z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Symantec.

3. Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

3.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o możliwości wglądu przed zakupem do Warunków dla Użytkownika Końcowego dostępnych na stronie internetowej Symantec lub dostarczanych przez Symantec na żądanie.

3.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Warunki dla Użytkownika Końcowego jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z Warunków dla Użytkownika Końcowego.

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Symantec.

3.4. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, iż jego dane będą przetwarzane przez Resellera, Arrow ECS oraz Symantec w celu realizacji Zamówienia. Nadto Reseller zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkowników Końcowych zgodnie z prawem.

4. Zamówienia i dostawa

4.1. Zamawiając Produkty lub Usługi Symantec Reseller zobowiązany jest podać odpowiednie informacje oraz wskazać Użytkownika Końcowego dla którego dokonuje zamówienia.

4.2. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.

4.3. Zgodnie z uzasadnionym wymaganiem Symantec lub z polityką Symantec, może ona odmówić akceptacji Zamówienia do czasu kiedy Reseller złoży Zamówienie dla wystarczającej, określonej liczby Użytkowników Końcowych.

4.4. Symantec zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub opóźnienia dostawy zamówionych Produktów lub Usług według własnego uznania. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Symantec lub Arrow ECS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub bezpośrednie konsekwencje w takich przypadkach.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Symantec są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączaniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Symantec i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.

XIV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE DELL

1. Definicje

1.1. Dell – Dell Products Co. (Ireland), na rzecz której działa spółka stowarzyszona Dell sp. z o. o. (Polska), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.2. Informacje dla Użytkownika Końcowego – dokument określający informacje i warunki korzystania z Produktów lub Usług Dell przez Użytkownika Końcowego, dostarczany przez Dell.

1.3. Opis usług – dokument określający szczegółowe informacje dotyczące Produktów lub Usług Dell dostępny na stronie www.dell.com/servicecontracts/global 

1.4. Program Partnerski – program lub oferta Dell dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.5. Terytorium – Polska

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller zobowiązany jest uzyskać od Dell certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej https://partner.dell.com/pl-pl/partner/partner.htm .Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż na pisemne żądanie Dell może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowych treningów i szkoleń związanych ze sprzedażą Produktów lub Usług Dell. Niespełnienie takiego zobowiązania może skutkować zawieszeniem lub wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego. 

2.5. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli Arrow ECS otrzyma od Dell pisemne żądanie zaprzestania sprzedaży Produktów lub Usług Dell wskazanemu Resellerowi, Arrow ECS będzie do tego zobowiązana bez uszczerbku dla Resellera.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Dell może zgodnie ze swoim uznaniem odmówić przyjęcia zamówienia, o czym jest zobowiązana poinformować w najkrótszym możliwym czasie.

3.2. Każde zamówienie powinno zawierać wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi Dell, dane Resellera i dane Użytkownika Końcowego oraz wszelkie inne informacje, których dostarczenia zażąda Arrow ECS lub Dell. 

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie, które zostało zaakceptowane przez Dell jest nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji, w których Dell wyrazi uprzednio pisemną zgodę na anulowanie zamówienia. 

3.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli dostawa Produktów lub Usług Dell jest dokonywana partiami, Dell zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen.

4. Odpowiedzialność

4.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego przed sprzedażą Produktów lub Usług Dell o odpowiednim Opisie Usług, Informacjach dla Użytkownika Końcowego oraz stosownych warunkach licencyjnych dotyczących Produktów lub Usług Dell.

4.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Informacje dla Użytkownika Końcowego, Opisu Usług lub w inny sposób zakomunikowanych wyraźnie przez Dell jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z ww. dokumentów.

4.3. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera wynikające z:

 1. nieuzyskania w związku z Produktami lub Usługami Dell stosownej licencji, praw własności intelektualnej, certyfikacji
 2. instalacji lub integracji na żądanie Resellera oprogramowania lub komponentów ze sprzętem komputerowym
 3. nieodpowiedniego używania lub nieautoryzowanej modyfikacji Produktów lub Usług Dell
 4. działania Użytkownika Końcowego w zaufaniu do nieprawdziwych informacji przekazywanych przez Resellera, spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Dell, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Dell, zwolnienia Arrow ECS lub Dell z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Dell.

XV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FORTINET

Fortinet

 

 1. Definicje
  • Fortinet – Fortinet Singapore Private Limited (Singapore), od której ARROW ECS zamawia Produkty lub Usługi.
  • Program Partnerski Fortinet (FPP) – program partnerski Fortinet, określający warunki, których spełnienie jest wymagane dla otrzymania statusu partnera Fortinet.
  • Produkt – sprzęt komputerowy (hardware), którego integralną część stanowi oprogramowanie (software), jak również autonomiczne oprogramowanie komputerowe (stand-alone software).
  • Umowa dotycząca przedłużenia Usług (Renewal Service Contract) – umowa dotycząca Usług (FortiCare lub FortiGuard), określona w aktualnym cenniku Fortinet, która może być zawarta w odniesieniu do każdego sprzętu komputerowego (hardware), który został wcześniej zarejestrowany wraz z poprzednią Umową dotyczącą Usług na stronie internetowej Fortinet.
  • Terytorium – Polska.
  • Usługi Fortinet – usługi dostarczane w odniesieniu do urządzeń (hardware), w oparciu o polityki Fortinet.
  • Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Fortinet przez Użytkownika Końcowego.

 Postanowienia ogólne

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że dystrybucja Produktów i Usług (odsprzedaż) na rzecz Resellerów może nastąpić tylko w odniesieniu do Resellerów, których w dacie zawierania umowy odsprzedaży łączy ważnie zawarta umowa z Fortinet oraz którzy są członkami Programu Partnerskiego Fortinet z długim stażem. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Arrow ECS z chwilą otrzymania od Fortinet informacji o utracie przez Resellera statusu członkostwa z długim stażem w Programie Partnerskim Fortinet natychmiast zaprzestanie odsprzedaży Produktów i Usług na rzecz tego Resellera.

 Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca świadczenia Usług Fortinet obowiązuje tylko pod warunkiem jej zarejestrowania przez Użytkownika Końcowego w odniesieniu do danego Produktu na stronie internetowej Fortinet Support https://support.fortinet.com oraz, że bez dokonania ww. rejestracji umowa może być bezskuteczna, a terminy gwarancyjne mogą rozpocząć bieg automatycznie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w politykach Fortinet, dostępnymi na stronie https://www.fortinet.com/aboutus/legal.html.  
  • Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o dacie, w której Produkt lub Usługa został przekazany przez Fortinet.
  • Reseller musi każdorazowo udokumentować dokonanie czynności, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. powyżej.  
  • Reseller powinien poinformować Użytkownika Końcowego o tym, że umowa dotycząca przedłużenia Usług wchodzi w życie z dniem wskazanym w tej umowie. W przypadku, jeśli umowa nie zostanie zarejestrowana w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po dacie wygaśnięcia poprzedniej umowy, umowa wejdzie w życie w tym dniu z poniżej wskazanych, który okaże się późniejszy – a) w dniu kalendarzowym następującym bezpośrednio po dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy, b) w dniu, który przypadnie na 180 dni przed datą rzeczywistej rejestracji umowy dotyczącej przedłużenia Usług. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy umowa dotycząca przedłużenia Usług wejdzie w życie w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących po wygaśnięciu poprzedniej umowy Użytkownika Końcowego dotyczącej Usług. W tej sytuacji dniem wejścia w życie będzie dzień rejestracji.
  • Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Fortinet dla każdego licencjonowanego Produktu.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Fortinet.

 Odpowiedzialność

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Fortinet są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Fortinet i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i Usługi (wraz z towarzyszącą im dokumentacją) podlegają przepisom o kontroli wwozu i wywozu poszczególnych państw oraz zobowiązuje się do przestrzegania ww. przepisów.
  • Reseller zobowiązuje się, że w żadnym wypadku Produkt lub Usługa nie będzie przesyłany i przewożony do krajów objętych embargiem lub krajów, w których występuje wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego, ani do obywateli takich krajów.
  • Reseller zobowiązuje się do przestrzegania krajowych przepisów antykorupcyjnych.

XVI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE CHECK POINT

 1. DEFINICJE
  • „Check Point” – Check Point Software Technologies Ltd. (Izrael), od którego Arrow ECS zamawia Produkty bądź związane z nimi usługi;
  • „Informacje Poufne” – wszelkie informacje zidentyfikowane przez Stronę ujawniającą jako poufne, w tym: (i) jakakolwiek część Produktu (zdefiniowanego poniżej), w formie kodu wynikowego i źródłowego, oraz wszelkie powiązane technologie, pomysły, algorytmy lub tajemnice handlowe; (ii) informacje biznesowe bądź dotyczące finansów i planów dowolnej ze Stron. „Poufne Informacje” nie obejmują informacji, co do których Strona potrafi wykazać, że: (a) są bądź stały się powszechnie znane bądź publicznie dostępne wskutek działania niezawinionego przez Stronę otrzymującą informacje; (b) są znane bądź znajdują się w posiadaniu Strony otrzymującej informacje przed ich udostępnieniem, czego dowód znajduje się w dokumentacji biznesowej, oraz nie podlegają szczególnemu ograniczeniu w tym przedmiocie; lub (c) zostały uzyskane od podmiotu trzeciego, który jest uprawniony do ujawniania tych informacji;
  • „Dokumentacja” – oznacza jakąkolwiek dokumentacja, bądź nośniki, dostarczane przez Check Point do użytku wraz z Produktami, w tym w szczególności Klucz Licencyjny oraz Licencja Użytkownika Końcowego;
  • „Klucz Licencyjny” – oznacza kod dostarczony Arrow ECS, Resellerowi bądź Użytkownikowi Końcowemu przez Check Point na potrzeby aktywacji Produktu;
  • „Licencja Użytkownika Końcowego” – oznacza licencje dla Użytkownika Końcowego zapewniane przez Check Point oraz dołączane do każdej kopii Produktu;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – oznaczają dowolne znaki oraz wszystkie oznaczenia, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, patenty, prawa do uzyskania patentu, zarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, niezarejestrowane wzory przemysłowe bądź użytkowe, prawa do tajemnicy handlowej, get-upy, oraz inne, zbliżone prawa własności używane na, powiązane z bądź odnoszące się do Produktów i/lub Dokumentacji, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane oraz czy posiadają zdolność rejestracyjną;
  • „Produkty” – oznaczają kopie oprogramowania komputerowego Check Point, licencjonowane w postaci kodu wynikowego, w tym jakiekolwiek naprawy błędów i aktualizacje zapewniane przez Check Point; do Produktów zaliczają się w szczególności oprogramowanie komputerowe, sprzęt (tzw. ‘Produkty Hardware’) oraz usługi wsparcia dostępne dla odpowiedniego sprzętu (tzw. ‘Produkty Wsparcia’). Check Point zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do swojej oferty nowych produktów, a także prawo do usunięcia produktu/produktów ze swojej oferty, za 30-dniowym zawiadomieniem;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Użytkownik Końcowy” – oznacza osobę lub podmiot, który wyraził zgodę na warunki Licencji Użytkownika Końcowego i jest upoważniony do korzystania z dostępu i użytkowania Produktu na podstawie Licencji Użytkownika Końcowego;
  • „Wyłączenie” – oprogramowanie Check Point lub Produkt nie może być sprzedawane żadnemu podmiotowi, dystrybutorowi, Resellerowi ani przedsiębiorstwu, którego działalnością, funkcją lub celem jest dystrybucja, sprzedaż lub odsprzedaż oprogramowania za pośrednictwem Internetu;
  • „Znaki” - znaki towarowe lub znakami usługowe umieszczone na Produktach lub używane przez Check Point w jakikolwiek inny sposób w związku z tymi Produktami.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Check Point jest zamierzonym beneficjentem będącym stroną trzecią umowy zawartej pomiędzy Arrow ECS a Resellerem. Posiada on pełne prawo do bezpośredniego stosowania i egzekwowania warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Check Point i jego licencjobiorcy są w posiadaniu i zachowają wszelkie prawa (poza tymi wprost i jednoznacznie określonymi warunkami umowy i niniejszego dokumentu), tytuły własności i udziały w postaci i w związku z Produktami (włączywszy w to wszystkie ich kopie, modyfikacje i utwory zależne, bez względu na producenta) oraz Dokumentację, włączywszy w to wszelkie zawarte w nich Prawa Własności Intelektualnej. Reseller przyjmuje do wiadomości i zgadza się ze stwierdzeniem, że nie posiada on żadnych praw w odniesieniu do wyżej wymienionych pozycji, innych niż prawa wprost wymienione w niniejszym dokumencie.
  • Check Point załącza do Produktów Klucz Licencyjny, który umożliwia ich użytkowanie. Produkty są dostarczane w postaci nieaktywowanej i wymagają użycia Klucza Licencyjnego do aktywacji. Check Point zarządza generowaniem i dystrybucją Kluczy Licencyjnych. Dalej opisany został proces zarządzania Kluczami Licencyjnymi przez Check Point, który może być okresowo modyfikowany: opakowanie Produktu zawiera kod (klucz prywatny, tj. ‘certificate key’), który może zostać użyty przez Użytkownika Końcowego (bądź Arrow ECS, działającego w imieniu Użytkownika Końcowego) do uzyskania tymczasowego Klucza Licencyjnego w celu dokonania oceny. Jeśli Użytkownik Końcowy zdecyduje się zakupić Produkt, on lub Arrow ECS kontaktuje się z Check Point bezpośrednio za pośrednictwem sieci oraz udziela odpowiednich informacji, wyszczególnionych na stronie internetowej Partnera Check Point. Następnie Check Point bezzwłocznie udostępnia Użytkownikowi Końcowemu (bądź Arrow ECS, działającemu w imieniu Użytkownika Końcowego) klucz prywatny, który pozwoli Użytkownikowi Końcowemu uzyskać Klucz Licencyjny aktywujący odpowiednie Produkty.
  • Check Point może dostarczyć na nośnikach zawierających Produkty także dodatkowe programy komputerowe, które obecnie nie są licencjonowane do użytku przez Arrow ECS, Resellera bądź Użytkownika Końcowego, oraz które nie zostaną aktywowane Kluczem Licencyjnym. Załączenie dodatkowych programów tego typu w żadnym wypadku nie oznacza udzielenia dorozumianej licencji przez Check Point, a dostęp do bądź użytkowanie takich programów jest surowo zabronione, chyba że Klucz Licencyjny dostarczony przez Check Point wyraźnie upoważnia do takiego dostępu i użytkowania programu/programów.

 ZOBOWIĄZANIA RESELLERA

  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • odtwarzać bądź podejmować prób odtworzenia sposobem inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji bądź innym, kodu źródłowego, struktury wewnętrznej, bądź organizacji Produktów, lub dowolnej ich części, na podstawie jakiegokolwiek kodu źródłowego bądź informacji udostępnianych wraz z nim, lub pomagać, przyczyniać się do bądź zezwalać innym na podejmowanie takich działań;
   • usuwać żadnych informacji pozwalających na identyfikację lub zapisów w przedmiocie restrykcji praw własnościowych bądź praw autorskich dotyczących Produktu lub materiałów wspomagających;
   • tworzyć kopii Produktu (za wyłączeniem kopii archiwalnych lub kopii typu back-up), utworów zależnych lub włączać jakąkolwiek część Produktu do innego oprogramowania;
   • udostępniać Produktów na potrzeby działalności serwisu komputerowego, wypożyczalni lub komercyjnego porozumienia typu timesharing (współdzielenia);
   • rozwijać żadnych innych produktów inkorporujących koncepcje i idee stanowiące Informacje Poufne i które nie wynikają wprost z normalnego użytkowania Produktów;
   • tworzyć metod umożliwiających korzystanie z Produktu przez podmioty nieupoważnione.
  • Check Point udziela Resellerowi niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Dokumentacji oraz do tworzenia uzasadnionej ilości kopii tej Dokumentacji wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w sytuacjach usprawiedliwionych przedmiotem umowy zawartej z Arrow ECS.
  • Reseller zobowiązuje się:
   • powielać i załączać zapisy dotyczące praw autorskich i inne zapisy umieszczane na oryginalnych kopiach Produktu lub Dokumentacji, bądź na jakichkolwiek innych kopiach tworzonych przez Resellera na dowolnym nośniku;
   • dołożyć wszelkich starań w zakresie komercyjnym, aby skutecznie promować i ubiegać się o zamówienia na Produkty oraz usługi wsparcia, na zasadzie ciągłości;
   • przestrzegać dobrych praktyk biznesowych oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
   • sumiennie wypełniać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, umowy zawartej z Arrow ECS oraz innych dokumentów i polityk Arrow ECS bądź Check Point;
   • informować Arrow ECS o problemach związanych z Produktami, napotkanych przez siebie bądź Użytkownika Końcowego, a także o ewentualnych rozwiązaniach dla tych problemów. Tym samym Reseller udziela Check Point wszelkich praw własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji, wynalazków, pomysłów, odkryć bądź innych przedmiotów praw własności intelektualnej udostępnionych Check Point w sposób opisany w niniejszym zapisie;
   • poinformować każdego ze swoich pracowników bądź współpracowników wykonujących te same obowiązki, co Reseller o zapisach umowy oraz niniejszego dokumentu oraz odebrać od nich pisemne, poświadczone podpisem zobowiązanie do przestrzegania niniejszych warunków, w tym w szczególności zasad dotyczących poufności.
  • Reseller zapewnia, że Licencja Użytkownika Końcowego Check Point oraz żadna inna Licencja Użytkownika Końcowego załączona do Produktu:
   • nie zostanie naruszona bądź usunięta z Produktu;
   • w każdym z przypadków zostanie dostarczona do Użytkownika Końcowego wraz z Produktem.
  • Jeśli Reseller korzysta z bądź dystrybuuje dowolny materiał bądź Produkt Check Point dla lub w imieniu jakiejkolwiek jednostki rządowej, agencji rządowej lub rządu, Reseller musi zapewnić, że użytkowanie tych materiałów i Produktów przez te podmioty odbywa się w zgodzie z warunkami i zasadami zawartymi w Licencji Użytkownika Końcowego. Check Point nie czyni oświadczeń o zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Reseller ponosi odpowiedzialność za wystosowanie zapytania do Arrow ECS bądź Check Point, przed sprzedażą, w przedmiocie jego zgodności z konkretnymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty i dane techniczne otrzymane od Check Point (w tym za pośrednictwem Arrow ECS) w zgodzie z niniejszymi warunkami mogą być przedmiotem kontroli eksportowych i importowych Stanów Zjednoczonych, Izraela bądź Terytorium. W toku realizacji swoich obowiązków, Reseller powinien zawsze ściśle przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów prawa, regulacji i nakazów. Reseller oświadcza, iż nie dopuści się żadnych działań, które, bezpośrednio lub pośrednio, naruszyłyby prawa, regulacje bądź nakazy Stanów Zjednoczonych, Izraela lub Terytorium.
  • Reseller powinien na własny koszt wypełnić, uzyskać oraz utrzymać w mocy przez cały czas obowiązywania umowy z Arrow ECS odpowiednie formularze, rejestracje, raporty, licencje, zezwolenia i upoważnienia wymagane treścią odpowiednich przepisów prawa, regulacji bądź zamówień wymaganych od Resellera w celu wykonywania swoich obowiązków.

 ZNAKI TOWAROWE I USŁUGOWE

  • Reseller zobowiązuje się sprzedawać i reklamować Produkty pod znakiem towarowym lub znakami usługowymi umieszczonymi na Produktach lub używanymi przez Check Point w inny sposób w związku z tymi Produktami w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania znaków towarowych Check Point dostępnymi pod adresem: https://www.checkpoint.com/presskit/downloads/Corporate_Usage_Guide.pdf, aktualizowanymi okresowo. Check Point zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Znaków w dowolnym momencie. Wszelkie materiały, w tym materiały promocyjne, w których wykorzystywane są Znaki stanowią przedmiot pisemnej akceptacji Check Point. Reseller nie może dodawać bądź załączać do Produktu lub jego opakowania jakichkolwiek etykiet, oznaczeń bądź informacji, które nie zostały wcześniej pisemnie zatwierdzone przez Check Point. Reseller posiada prawo do publicznego identyfikowania się jako autoryzowany Reseller Produktów oraz do używania (na danym Terytorium) Znaków w celu reklamowania i identyfikowania takich Produktów. Check Point ma prawo przeprowadzić audyt użytkowania Znaków przez Resellera w takich celach oraz wymagać od Resellera zmienienia sposobu ich użytkowania.
  • Reseller nie może używać znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych i innych wskazań majątkowych innych niż Znaki w związku z Produktami.
  • Reseller nie będzie w żadnym momencie kwestionować, bądź zachęcać do kwestionowania, Znaków Check Point bądź jego innych praw własności, a także powodować bądź tolerować jakiekolwiek działania konkurujące, osłabiające bądź zmierzające do osłabienia takiego prawa, tytułu i udziału Check Point do takich Znaków bądź innych praw własności. Reseller nie będzie używał ani rejestrował w żadnej z jurysdykcji żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, urządzenia, logo, słowa lub innego oznaczenia identycznego bądź myląco podobnego do któregokolwiek ze Znaków.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Licencji Użytkownika Końcowego. W szczególności Check Point i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Check Point i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Użytkownika Końcowego lub innych stron z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Check Point jest ograniczona do kwot otrzymanych przez Check Point w trakcie obowiązywania umowy, w okresie dwunastu (12) miesięcy liczonych do momentu, w którym powstała dana szkoda wywołana Produktem/Produktami Check Point.
  • Wszelkie złożone oświadczenia, udzielone gwarancje bądź umowy zawarte przez Resellera w związku z umową stanowią wyłączną odpowiedzialność Resellera. Co więcej, każda taka umowa powinna zawierać oświadczenie strony trzeciej, iż nie polega ona na oświadczeniach bądź gwarancjach udzielonych przez Check Point oprócz tych jednoznacznie określonych w Licencji Użytkownika Końcowego Check Point.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Ponieważ ujawnienie Informacji Poufnych może spowodować nieodwracalne szkody dla strony ujawniającej Informacje Poufne, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że strona ujawniająca Informacje Poufne będzie uprawniona do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
  • Strony zgadzają się, iż naruszenie warunków umowy prowadzące do uszczerbku na Prawach Własności Intelektualnej dotyczących Dokumentacji bądź Produktów może spowodować nieodwracalne szkody dla Check Point, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do ich pełnego zrekompensowania. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Check Point będzie uprawnione do zasądzenia środka naprawiającego szkodę w formie niepieniężnej ponad jakiekolwiek odszkodowania wypłacone na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

XVII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PURE STORAGE

 1. DEFINICJE
  • „Cennik MSRP” – cennik Pure pod nazwą International Manufactured Suggested Retail Pricing (MSRP);
  • “Dokumentacja” – dokumentacja dotycząca Produktów przeznaczona dla Użytkownika Końcowego, udostępniana Resellerom przez Arrow ECS;
  • “Materiały Marketingowe” – jakiekolwiek marketingowe materiały pomocnicze powiązane z Produktami, udostępniane Resellerom przez Arrow ECS;
  • „Prawa Własności Intelektualnej” – (i) patenty, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie i prawa zależne, prawa do baz danych, znaki towarowe oraz wartość marki, nazwy handlowe (zarejestrowane bądź niezarejestrowane), oraz prawa do ubiegania się o prawo z rejestracji; (ii) prawa własności do nazw domen; (iii) knowhow oraz informacje poufne; (iv) aplikacje, rozszerzenia i wznowienia w stosunku do któregokolwiek z wymienionych w tym podpunkcie praw; oraz (v) wszelkie inne prawa o podobnym charakterze lub wywołujące równoważny skutek na całym świecie;
  • „Produkt” – produkt Pure Storage Flash Array wraz z oprogramowaniem oraz inne produkty dystrybuowane przez Pure;
  • „Program Gwarancyjny” – promocyjny program gwarancyjny Pure umożliwiający Użytkownikom Końcowym zwrot Produktów wraz z wypłaceniem jego całkowitych kosztów pod warunkiem zwrócenia Produktu w stanie nowym według instrukcji programu gwarancyjnego, którego treść może być zmieniana przez Pure co pewien czas;
  • „Program Partnerski” – wytyczne dotyczące Programu Partnerskiego dla danego Terytorium w treści dostępnej na portalu partnera Pure Storage, wdrożone według uznania Pure, podlegające modyfikacji i zakończeniu według uznania Pure;
  • “Pure” bądź “Pure Storage” – PURE STORAGE, INC. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Produkty;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa z Użytkownikiem Końcowym” – umowa pomiędzy Pure a Użytkownikiem Końcowym, określająca warunki korzystania z Produktu i dostarczonego wraz z nimi oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonej gwarancji oraz zasad świadczenia usług wsparcia i utrzymania dla Produktu;
  • „Użytkownik Końcowy” – osoba bądź podmiot, który na danym Terytorium nabywa Produkt na potrzeby wewnętrznego użytku i nie dla celów redystrybucji;
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM PURE
  • Reseller zobowiązuje się:
   • przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz stosować etyczne praktyki biznesowe;
   • prowadzić działalność w zasadniczej zgodności z kodeksem postępowania Pure, korzystnie wpływającym na Produkty, dobre imię, wartość firmy oraz reputację Pure;
   • upowszechniać i promować Produkty oraz Program Gwarancyjny na danym Terytorium oraz na warunkach określonych zawartą z Arrow ECS umową, treścią niniejszego dokumentu oraz Programem Partnerskim;
   • reklamować lub dystrybuować Produkty jedynie na wskazanym Terytorium; nie ogranicza to prawa Resellera do reklamowania Produktów za pośrednictwem mediów dystrybuowanych zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami. Reseller może ubiegać się o autoryzację do dystrybuowania Produktów na zamówienie wielonarodowych korporacji znajdujących się bądź posiadających swoją siedzibę na Terytorium, na potrzeby wewnętrznego użytku takich korporacji zarówno na danym Terytorium, jak i poza jego granicami;
   • dystrybuować Produkty w postaci niezmodyfikowanej, ze wszystkimi opakowaniami, umowami licencyjnymi, oświadczeniami dotyczącymi ograniczonej gwarancji oraz oświadczeniami w przedmiocie praw własności w dostarczonej przez Pure, niezmienionej formie i treści.
   • dostarczać Arrow ECS kwartalne raporty dotyczące prognoz sprzedażowych Produktów, wyników akcji marketingowych oraz danych kont Użytkowników Końcowych na potrzeby przeprowadzania kwartalnych analiz biznesowych;
   • poinformować Arrow ECS w razie sytuacji zwrotu Produktów przez Użytkownika Końcowego na zasadach zawartych w Programie Gwarancyjnym;
   • zgłaszać Arrow ECS wszelkie potencjalne możliwości przeprowadzenia transakcji w zamian za otrzymanie zniżek przewidzianych przez Program Partnerski;
   • dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Produkty; reseller powinien także współpracować i uczestniczyć w promocyjnych, marketingowych, handlowych i sprzedażowych programach bądź działaniach sponsorowanych lub inicjowanych przez Pure;
   • uczestniczyć na własny koszt w szkoleniach technicznych i z zakresu sprzedaży organizowanych przez Pure oraz udostępnić swoim pracownikom z działów technicznych i sprzedaży środki (w szczególności czas), które umożliwią im odbycie szkoleń produktowych, sprzedażowych i marketingowych organizowanych przez Pure w ramach Programu Partnerskiego. Usługi szkoleniowe zostaną udostępnione przez Pure w ich siedzibie bądź w innej ustalonej lokalizacji.
  • Zakazane jest:
   • wprowadzanie modyfikacji do Materiałów Marketingowych przez Resellera, poza modyfikacjami koniecznymi dla dostosowania ich zawartości do konkretnych regionów geograficznych w obrębie Terytorium;
   • składanie oświadczeń bądź udzielanie rękojmi lub gwarancji dotyczących Produktu, które nie byłyby spójne z treściami dystrybuowanymi przez Pure.
  • W przypadku powzięcia przez Resellera do wiadomości informacji o żądaniach bądź wszczęcia postępowania w związku z Produktami lub ich rzekomymi wadami, powinien on bezzwłocznie zawiadomić Pure o zaistnieniu takiej sytuacji.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
  • Reseller ma obowiązek:
   • zapoznać Użytkownika Końcowego z treścią Umowy z Użytkownikiem Końcowym oraz odebrać od niego akceptację treści tej umowy;
   • dostarczyć Użytkownikowi Końcowemu nabywającemu od niego Produkt treść Programu Gwarancyjnego wraz z instrukcjami dostarczonymi przez Pure.
  • W sytuacji przeprowadzania przez Resellera sprzedaży bezpośredniej do Użytkownika Końcowego, Reseller ma obowiązek wdrożenia Programu Gwarancyjnego w zgodzie z uzasadnioną instrukcją Pure.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • Zakazane jest:
   • zmienianie bądź usuwanie znajdujących się na lub w Produktach zapisów, oznaczeń i legend dotyczących praw autorskich, patentów bądź innych praw własnościowych;
   • modyfikowanie, adaptacja, zmiana, tłumaczenie bądź tworzenie produktów zależnych względem Produktów;
   • stosowanie inżynierii wstecznej względem Produktów lub wsteczna kompilacja, dekompilacja bądź próba pozyskania kodu źródłowego z dowolnego kodu obiektowego, zawartego w którymkolwiek z Produktów, wykraczająca poza zakres dozwolony przepisami prawa.
  • Reseller może powielać Znaki Pure w materiałach promocyjnych i marketingowych jedynie w celu upowszechniania Produktów na wskazanym Terytorium.
  • Pure i jego dostawcy zachowują wyłączne światowe prawo do wszelkich Praw Własności Intelektualnej, Produktów, Dokumentacji, Materiałów Marketingowych, aktualizacji, ulepszeń, modyfikacji, udoskonaleń i utworów zależnych.
 1. ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  • Zamówienia składane są w imieniu Resellera przez Arrow ECS.
  • Pure zastrzega, iż wszelkie zamówienia podlegają jego akceptacji w terminie do dwóch (2) dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych w Umowie z Użytkownikiem Końcowym. W szczególności Pure i Arrow ECS nie gwarantują, że Produkty spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego, lub że ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  • Reseller może zgłaszać Arrow ECS dowolne uwagi, swoje bądź Użytkowników Końcowych, w odniesieniu do Produktów Pure. Uwagi te zostaną przekazane do Pure przez Arrow ECS.
  • Żadne postanowienia umowne nie ograniczają prawa Pure, by co pewien czas, bez uszczerbku dla zobowiązań i odpowiedzialności względem Arrow ECS i Resellerów, zmieniać Produkty bądź aktualizować Cennik MSRP. Zmiana Cennika MSRP obowiązuje jedynie pod warunkiem dostarczenia jego zaktualizowanej wersji do Arrow ECS z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.

XVIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SPLUNK

 1. DEFINICJE
  • „Autoryzowany Reseller” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej umowy z Splunk w przedmiocie odsprzedaży Autoryzowanych Produktów;
  • „Autoryzowane Produkty” – oznacza, zbiorczo, Licencjonowane Produkty, Punkty Edukacyjne oraz Punkty Profesjonalnych Usług;
  • „Klient” – oznacza użytkownika końcowego nabywającego Autoryzowane Produkty dla własnego użytku wewnętrznego (nie w celach dystrybucji bądź oferowania usług podmiotom trzecim), będącego klientem dowolnego Autoryzowanego Resellera;
  • „Klient MSP” - oznacza klienta końcowego MSP Partnera oznaczonego i zgłoszonego Splunk przez Arrow ECS, oraz który korzysta z Usług Zarządzania oferowanych przez MSP Partnera w ramach Single-Tenant Deployment w imieniu takiego Klienta MSP;
  • „Kredyty Edukacyjne” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług edukacyjnych i szkoleń o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Edukacyjne w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług edukacyjnych i szkoleń w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Kredyty Usług Profesjonalnych” – oznaczają kredyty dostępne w ramach pakietu kredytów, znajdujących zastosowanie dla typów usług profesjonalnych o różnej długości świadczonych przez Splunk na rzecz Klienta. Klient może uwzględniać zakupione Kredyty Usług Profesjonalnych w wypłatach kompensacyjnych na rzecz Splunk na podstawie obecnego cennika usług specjalnych w okresie dwunastu (12) miesięcy od momentu ich zakupu;
  • „Licencjonowane Produkty” – oznaczają Oprogramowanie lub Usługę Splunk Cloud wyszczególnione w cenniku dla Terytorium jako „Oprogramowanie” (ang. Software) i „Usługa Splunk Cloud” (ang. Splunk Cloud Services). Splunk może w przyszłości uaktualniać cennik dostępny online. Splunk może dodawać bądź usuwać Licencjonowane Produkty z cennika dla danego Terytorium;
  • „MSP Partner” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Oprogramowanie” – oznacza jakiekolwiek ogólnodostępne oprogramowanie Splunk instalowane do użytku na lokalnym serwerze, którego właścicielem jest Klient i/lub który jest zarządzany przez lub w imieniu Klienta;
  • „Partner MSP” – oznacza podmiot, który jest stroną ważnej Umowy MSP zawartej z Splunk, która została przypisana do Poziomów Partnerstwa MSP przez Splunk;
  • „Poziomy Partnerstwa” – oznaczają trzy (3) poziomy uczestnictwa w programie Splunk Partner+ Reseller lub programie Splunk Partner+ MSP: poziomy Associate, Premier, oraz Elite. Splunk przypisuje Autoryzowanym Resellerom i MSP Partnerom odpowiedni Poziom Partnerstwa w ramach danego programu Partner+ na podstawie stopnia, w jakim spełniają oni wymagania dla danego Poziomu Partnerstwa. Poziom Partnerstwa określa korzyści programowe, w tym rabaty, w ramach danego programu Partner+, do którego kwalifikuje się Autoryzowany Reseller lub MSP Partner;
  • „Przewodnik Partnera MSP” – oznacza przewodnik opisujący korzyści i zobowiązania uczestników Managed Service Provider Partner Program (Program MSP) prowadzonego przez Splunk, dostępny na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html;
  • „Single-Tenant Deployment” – oznacza ilość licencji na Oprogramowanie zakupionych przez MSP Partnera w celu udostępniania całości lub części Usług Zarządzania pojedynczemu Klientowi MSP zgłoszonemu Dystrybutorowi w ramach dokonywania zakupu;
  • „Splunk” – Splunk Inc. (USA), od którego Arrow ECS zamawia Autoryzowane Produkty;
  • „Splunk Cloud Service” – oznacza jakąkolwiek ogólnodostępną ofertę usługi Splunk w modelu SaaS, na podstawie subskrypcji;
  • „Terytorium” – Polska;
  • „Umowa MSP” – oznacza umowę zawartą pomiędzy MSP Partner a Splunk, która upoważnia MSP Partnera do zakupu Oprogramowania oraz używania go w celu oferowania całości lub części Usług Zarządzania w ramach Single-Tenant Deployment dla Klienta MSP znajdującego się na Terytorium;
  • „Umowa z Klientem” – oznacza którykolwiek przypadek z poniższych dla odpowiedniego Licencjonowanego Produktu znajdującego się w zamówieniu Klienta:
   • Umowa Licencyjna Splunk Software (ang. Splunk Software License Agreement, SLA) regulująca użytkowanie Oprogramowania, dostępna na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/splunk-software-license-agreement.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści licencji); lub
   • Warunki Świadczenia Usług Splunk (ang. Splunk Terms of Service, ToS) regulujące użytkowanie Usługi Splunk Cloud, dostępne na stronie:
    https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-terms-of-service.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowych aktualizacji treści Warunków Świadczenia Usług Splunk); lub
   • jakakolwiek inna umowa, do której wyraźne odniesienie znajduje się w wykazie Autoryzowanych Produktów na Portalu Partnera Splunk (ang. Supplier’s Partner Program), przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści umowy odnoszącej się do wskazanego Autoryzowanego Produktu;
  • „Usługi Zarządzania” – oznaczają aplikację/aplikacje lub usługę/usługi MSP Partnera, wykorzystujące Oprogramowanie poprzez jego zintegrowanie lub włączenie za pisemną zgodą Splunk, na zasadach opisanych Umową MSP zezwalającą na korzystanie z Oprogramowania przez MSP Partnera w imieniu Klienta MSP na potrzeby konkretnych zamówień tego Klienta;
  • „Wsparcie Oprogramowania” – oznacza standardowe roczne wsparcie i utrzymanie udzielane Klientowi przez Splunk, mogące stanowić przedmiot osobnej oferty, którego warunki dostępne są na stronie:       https://www.splunk.com/web_assets/pdfs/support/SplunkSupportAgreement.pdf, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków;
  • „Wsparcie Splunk Cloud Service” – oznacza wsparcie telefoniczne (dla większości usług Splunk Cloud Service), dokumentację dostępną online, fora internetowe, komunikację elektroniczną oraz portal internetowy umożliwiający zgłaszanie incydentów i śledzenie statusu sprawy dostępne dla Klientów, którzy zakupili Splunk Cloud Service bezpośrednio od Splunk lub za pośrednictwem Autoryzowanych Resellerów, którego warunki dostępne są na stronie:
   https://www.splunk.com/en_us/legal/terms/splunk-cloud-service-support-terms.html, przy czym Splunk zastrzega sobie prawo do okresowych aktualizacji treści tych warunków.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
  • Splunk zachowuje wszelkie te prawa, tytuły własności i udziały w i do Licencjonowanych Produktów, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie i/lub umowie zawartej z Dystrybutorem.
  • Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami znajdującymi zastosowanie na danym Terytorium, bądź w kraju lub jego politycznej jednostce, na terenie których Reseller prowadzi działalność uwzględniającą wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS. Reseller poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Kod źródłowy, z którego uzyskiwany jest kod wynikowy Licencjonowanych Produktów nie jest udostępniany i stanowi tajemnicę handlową Splunk i jego licencjodawców. Reseller nie jest upoważniony do dostępu do kodu źródłowego.
  • Autoryzowany Reseller Licencjonowanych Produktów Splunk może ubiegać się o przyznanie mu statusu MSP Partnera, a tym samym o uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller.
  • Uczestnictwo w programie Splunk Partner+ Reseller bądź Splunk Partner+ MSP uprawnia Resellera i MSP Partnerów do korzystania z dodatkowych rabatów, szczegółowo opisanych w przewodnikach po programach, dostępnych na stronie: https://www.splunk.com/en_us/legal/partners/program-guides.html,
   przy czym Splunk zastrzega sobie prawo okresowego uaktualniania treści Przewodnika Partnera MSP.
  • Splunk i Arrow ECS zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie oraz umowie Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk i wyłącza wszelkie licencje dorozumiane.
 1. ZOBOWIĄZANIA RESELLERA
  • Reseller ma obowiązek zawarcia odpowiedniej Umowy z Klientem decydującym się na zakup Licencjonowanych Produktów. Typ zawieranej Umowy z Klientem jest uzależniony od rodzaju i zakresu używania Licencjonowanych Produktów przez Klienta. Opis i odniesienia do treści typów poszczególnych Umów z Klientem zostały zawarte w punkcie 1.15 powyżej.
  • Reseller zobowiązuje się dołożyć wszelkich należytych starań, aby skutecznie upowszechniać, promować i sprzedawać Licencjonowane Produkty.
  • Reseller zobowiązany jest do dystrybucji Licencjonowanych Produktów bądź usług Splunk wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Splunk.
  • Reseller oświadcza, iż nie będzie:
   • demontować, dekompilować, lub stosować metod inżynierii wstecznej względem Licencjonowanych Produktów ani upoważniać podmiotów trzecich do podejmowania takich działań, w stopniu w jakim działania te wykraczać będą poza zakres dozwolony przepisami prawa;
   • kopiować lub reprodukować Licencjonowanych Produktów, w całości bądź części;
   • modyfikować Licencjonowanych Produktów;
   • udostępniać Licencjonowanych Produktów bądź ich funkcjonalności podmiotom trzecich jako dostawca aplikacji lub przedsiębiorstwo usługowe, lub poprzez hosting, time sharing bądź dostarczanie usług innego typu;
   • upoważniać bądź zachęcać jakikolwiek podmiot trzeci do podejmowania działań wymienionych w punktach 3.2.1 – 3.2.4 powyżej;
   • naruszać bądź usuwać oznaczeń i informacji z produktów Splunk o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na Licencjonowanych Produktach i/lub dokumentacji Splunk;
   • modyfikować, zmieniać, tłumaczyć, lokalizować bądź tworzyć utworów zależnych Licencjonowanych Produktów lub dokumentacji;
   • kopiować, reprodukować, wprowadzać do obrotu, dystrybuować lub sublicencjonować Licencjonowane Produkty lub dokumentację w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • zezwalać na użytek Licencjonowanych Produktów przez lub na korzyść strony trzeciej w sposób inny niż na zasadach określonych przez Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować prób odblokowania lub obejścia Kodu Autoryzacyjnego Produktu w Licencjonowanych Produktach;
   • używać Licencjonowanych Produktów dla własnej korzyści, wykraczającej poza korzyści zdobyte w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Arrow ECS i/lub Splunk.
 1. POUFNOŚĆ
  • Co jakiś czas, zarówno Splunk jak i Arrow ECS mogą ujawnić bądź udostępnić Resellerowi poufne bądź własnościowe informacje związane ze Splunk i/lub Arrow ECS i/lub ich działalnością, produktami oraz usługami. Informacje te stanowią „Informacje Poufne”.
  • Reseller ma obowiązek:
   • wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji swoich obowiązków względem Splunk i Arrow ECS;
   • podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że Informacje Poufne nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej innej niż pracownicy i/lub profesjonalni doradcy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Arrow ECS i/lub Splunk;
   • zapewnić, że strony, o których mowa w punkcie powyżej zapoznają się i zobowiążą do przestrzegania zasad poufności Arrow ECS i Splunk.
  • Zobowiązania dotyczące poufności wygasają po trzech (3) latach od momentu wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy zawartej przez Resellera z Arrow ECS i/lub Splunk, za wyjątkiem Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę handlową; w tym wypadku zobowiązania dotyczące poufności trwać będą tak długo, jak dane informacje posiadać będą status tajemnicy handlowej na mocy odpowiednich przepisów prawa. Reseller jest odpowiedzialny za naruszenia poufności dokonane także przez swoich pracowników, przedstawicieli i agentów.
  • Informacji Poufnych nie stanowią informacje, w stosunku do których Reseller potrafi przedstawić pisemne dowody na to, że:
   • zostały one opracowane przez Resellera niezależnie bez korzystania z bądź odnoszenia się do Informacji Poufnych należących do Splunk i/lub Arrow ECS;
   • zostały pozyskane przez Resellera od strony trzeciej posiadającej tożsame pisemne dowody względem Splunk i/lub Arrow ECS; lub
   • w czasie, o którym mowa, w momencie ujawnienia lub później, informacje te były powszechnie znane bądź podane do wiadomości publicznej nie z winy Resellera.
  • Jeśli Reseller zostanie zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem podmiotu administracji rządowej, o ile nie jest to zakazane przepisami prawa, Reseller powinien niezwłocznie i pisemnie poinformować Splunk oraz Arrow ECS o takim wyroku lub nakazie oraz współpracować ze Splunk i Arrow ECS w zapewnieniu bezpiecznego i poufnego postępowania z tymi Informacjami Poufnymi.
  • Reseller przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania dotyczące ochrony Informacji Poufnych są niezbędne i współmierne w celu ochrony działalności Splunk oraz Arrow ECS, oraz że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do pełnego zrekompensowania jakiegokolwiek naruszenia tych zobowiązań przez Resellera. Reseller przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie bądź podejrzenie naruszenia tych zobowiązań może spowodować nieodwracalne szkody Splunk oraz Arrow ECS i dlatego, jako uzupełnienie do innych środków naprawczych przewidzianych prawem, zasadą słuszności lub w inny sposób, Splunk i Arrow ECS mają możliwość domagania się zadośćuczynienia za naruszenie bądź podejrzenie naruszenia przez Resellera zobowiązań dotyczących poufności.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania Splunk, Reseller zobowiązany jest do:
   • niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej;
   • podjęcia współpracy z Arrow ECS i Splunk w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym do powierzenia Splunk wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.
  • Powyższe oświadczenie nie odnosi się do sytuacji, w których roszczenie opisane w punkcie 5.1 powyżej jest wynikiem:
   • modyfikacji wprowadzonych do Oprogramowania przez Resellera;
   • użytkowania Produktów w sposób niezgodny z umową i/lub zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie i/lub Umową z Klientem;
   • działania umyślnego Resellera.
  • W sytuacji, w której Splunk uzna, iż Oprogramowania jest lub może być przedmiotem roszczeń z tytułu naruszenia, lub jeśli sąd właściwy dla danej jurysdykcji zakaże Resellerowi używania Licencjonowanego Produktu w wyniku wniesienia roszczeń z tytułu naruszenia, Splunk może, na własny koszt i według własnego uznania:
   • podjąć działania w celu dalszego korzystania z Oprogramowania przez Resellera; lub
   • zmodyfikować Oprogramowanie tak, aby zlikwidować naruszenie; lub
   • wymienić Oprogramowanie na inne, nie powodujące naruszeń.
  • Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umowy, maksymalna odpowiedzialność Splunk i Arrow ECS jest ograniczona do sumy płatności wykonanych przez Resellera.
  • Bez względu na odmienne postanowienia, Splunk i Arrow ECS w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiot umowy w stosunku do Resellera, Klient lub podmiotów trzecich z tytułu:
   • jakichkolwiek strat, szkód bezpośrednich, wynikowych, wyjątkowych, przypadkowych lub pośrednich, jakkolwiek spowodowanych, niezależnie od tego, czy Reseller został uprzednio poinformowany o możliwości ich wystąpienia;
   • szkód spowodowanych utraconymi zyskami bądź utraconymi danymi;
   • kosztów zakupu zamiennych produktów, technologii lub usług. 

Punkty obowiązujące od 26.06.2017 r.

Punkty obowiązujące od 26.06.2017:

Punkty obowiązujące od 26.06.2017:

I DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE WYBRANYCH DOSTAWCÓW Arrow ECS

 1. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS znajdują zastosowanie do Umów (ich zawierania, zmienienia, uzupełniania, rozwiązywania, wykonywania oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania) dotyczących Usług i/lub Produktów wybranych Dostawców Arrow ECS.
 2. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS określają warunki na jakich wybrany Dostawca dokonuje sprzedaży swoich Produktów i Usług za pośrednictwem Arrow ECS, co przekłada się również na wzajemne relacje, prawa i obowiązki między Dostawcami a Resellerami oraz Arrow ECS a Resellerami.
 3. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS stanowią integralną część OWU, przy czym w razie sprzeczności zapisów Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS z zapisami OWU, pierwszeństwo mają zapisy Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS.
 4. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS mogą być aktualizowane według uznania Arrow ECS co nie będzie stanowić zmiany treści i warunków OWU. Wersja archiwalna dodatkowych warunków handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS widoczna jest pod adresem: https://www.arrowecs.pl/id/OWU_Zmiany
 5. Wszelkie pojęcia użyte w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS mają takie znaczenie, jak nadano im w OWU, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w punkcie "Definicje" w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranego Dostawcy Arrow ECS poniżej.
 6. Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.
 7. Zobowiązania Arrow ECS wobec Resellera nie będą wykraczać poza zobowiązania wybranego Dostawcy wobec Arrow ECS, a ewentualne roszczenia wobec Arrow ECS nie będą przekraczać zakresu roszczeń Arrow ECS uznanych przez danego Dostawcę.

II DODATOWE WARUNKI HANDLOWE IBM

1.1. Oferta ceny specjalnej IBM (dalej: Oferta Specjalna) to warunki handlowe każdorazowo ustalone przez IBM i przekazane za pośrednictwem Arrow ECS na jakich Reseller, może oferować Produkty i/lub Usługi Użytkownikowi końcowemu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kierowanych do Resellerów na stronie internetowej IBM:
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_agr_special_bid
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_agr_BPSBA-HChttps://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/swg/svp/bpsvp2t_cee_eu.pdf oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej (dalej łącznie: Warunki Oferty Specjalnej). 

1.2. Reseller zobowiązuje się do zbycia Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną wyłącznie na rzecz Użytkownika końcowego określonego w Umowie i w oparciu o zamówienie złożone przez Użytkownika końcowego u Resellera, w terminie oraz za cenę określoną w Ofercie Specjalnej. Jeśli w Umowie, objętej Ofertą Specjalną Reseller nie będzie dokonywał sprzedaży Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego, a poprzez inną firmę ( Pośrednik), Reseller ma obowiązek o tym fakcie poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną Arrow ECS przed złożeniem w Arrow ECS Zamówienia i/lub przed zawarciem Umowy i uzyskać na to, za pośrednictwem Arrow ECS, zgodę IBM.

1.3. W związku z wymaganiami IBM, w przypadku złożenia przez Resellera Zamówienia w Arrow ECS na Produkty i/lub Usługi objęte Ofertą Specjalną, Reseller będzie zobowiązany, w zależności od rodzaju zakupowanych produktów i zadeklarowanego przez Resellera kanału sprzedaży dla danej transakcji, do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do jednej z poniższych, przykładowych klauzul, uzupełnionych w nawiasach o niezbędne dane:

1.3.1. Dla kanału sprzedaży HVEC:

 1. W transakcjach polegających na sprzedaży do Użytkownika końcowego tj. innych niż tzw. Użytek bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłączenie {proszę wpisać nazwę Wyznaczonego Użytkownika końcowego } nie później niż {wstaw ostateczną datę wysłania produktów przez resellera} ("ostateczna data wysłania") i za cenę nie niższą niż {proszę wpisać odpowiednią Minimalną Wartość powiększoną o marżę Partnera}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii) może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
 2. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich wyłącznie do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność i używanie tych produktów do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy począwszy od {proszę wstawić Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia. Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."

1.3.2. Dla kanału sprzedaży CHW 

 1. W przypadku Ofert zależnych od Wolumenu Sprzedaży (IVO):"
  • IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom. W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"

 2. W przypadku Ofert specjalnych dotyczących Potencjalnych Transakcji oraz Ofert Umowy Ramowej (warunki dotyczące Cen Sprzedaży mają zastosowanie tylko do produktów, dla których określono Cenę Sprzedaży):
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}, za cenę nie wyższą niż określona przez Was i zgłoszona IBM Cena Sprzedaży. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
 3. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich tylko do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww. produktów i korzystanie z nich do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy, począwszy od dnia nie późniejszego niż {proszę wpisać Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do: i) obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz ii) wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej”

1.3.3. Dla produktów software:

"Składając zamówienie nr …………….. dla Użytkownika końcowego ………………… oświadczamy, że:

 1. odsprzedaży zamówionych produktów IBM dokonamy do Użytkownika końcowego za cenę nie wyższą niż określona w SBO (t.j. do wysokości ………………………….)
 2. w transakcji nie występuje pośrednik ani nie wiąże nas umowa konsorcjum
 3. dla potrzeb realizacji transakcji nie wiąże nas z Użytkownikiem końcowym umowa o poufności
 4. posiadamy aktualnie obowiązującą umowę z IBM - BPA SVP, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się do stosowania jej zapisów."

1.4. Po każdorazowym uzgodnieniu Oferty Specjalnej, Arrow ECS niezwłocznie poinformuje Resellera o jej treści pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; w szczególności informacja ta może zostać przekazana w wycenie, Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub jako adnotacja na wystawionej przez Arrow ECS Resellera fakturze. Z chwilą powiadomienia Resellera przez Arrow ECS, Oferta Specjalna wiąże Resellera i staje się integralną częścią Umowy.

1.5. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna. Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

1.6. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej. W szczególności Reseller zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz IBM Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia przez Resellera postanowień Warunków Oferty Specjalnej i/lub Oferty specjalnej. 

1.7. Reseller oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Oferty Specjalnej i zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania zawartych w nich regulacji przy wykonywaniu Umowy z Arrow ECS oraz przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Użytkownikami końcowymi, których przedmiotem będą Produkty i /lub Usługi objęte Ofertą Specjalną.

2. Kontrakty serwisowe 

2.1. W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo trwających dłużej niż 1 (jeden) rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS. W takim wypadku Arrow ECS ma prawo podwyższyć opłaty okresowe informując od tym Resellera na piśmie.

2.2. Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. 1 powyżej, jest wykupienie przez Resellera ochrony cenowej na cały okres trwania kontraktu serwisowego (jeśli IBM oferuje taką opcję).

2.3. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM.

2.4. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

2.5. Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o:

 • każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowymzakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

2.6. Reseller zobowiązuje się bezpłatnie zapewnić IBM wystarczający i bezpieczny dostęp do pomieszczeń, systemów, informacji, pracowników i zasobów Resellera i/lub Użytkownika końcowego oraz wypełniać inne obowiązki określone przez IBM. IBM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług z powodu opóźnienia w zapewnieniu przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego takiego dostępu bądź w wykonaniu innych obowiązków Resellera i/lub Użytkownika końcowego określonych przez IBM.

2.7. Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów. IBM będzie zwolniony ze swoich zobowiązań w sytuacji, w której nieuzyskanie przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego w należytym terminie powyższych licencji lub zatwierdzeń będzie niekorzystnie wpływać na zdolność IBM do realizacji takich zobowiązań. Ponadto, jeśli w wyniku nieuzyskania przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego powyższych licencji lub zatwierdzeń osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec IBM, to Reseller będzie zobowiązany zwrócić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. w ramach roszczenia regresowego) wszelkie koszty i pokryć wszelkie szkody poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami.

2.8. Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: 
"Wszelkie roszczenia ................ (wolne pole zastąpić nazwą Użytkownika końcowego) dotyczące jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku realizacji umowy, a w szczególności szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, szkód pośrednich lub szczególnych, mogą być skierowane wyłącznie przeciwko spółce ............. (wolne pole zastąpić nazwą Resellera), nie zaś przeciwko jakimkolwiek podwykonawcom."

2.9. Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

2.10. IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości (dot. kontraktów serwisowych z włączoną funkcją autorenewal), o ile Reseller nie poinformuje IBM za pośrednictwem Arrow ECS na piśmie (co najmniej na miesiąc przed upływem obowiązującego okresu obowiązywania umowy) o zamiarze nieodnawiania Usługi, wraz z dołączoną pisemną informacją o zamiarze nieodnawiania Usługi od Użytkownika końcowego, podpisaną zgodnie z jego reprezentacją lub IBM nie poinformuje Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS o zamiarze nieodnawiania Usługi.

2.11. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem że, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

2.12. W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi. Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą (płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack"). Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

2.13. Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Reseller zobowiązuje się niezwłocznie udokumentować i przedstawić IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, wypowiedzenie otrzymane od Użytkownika końcowego Resellera. Jeśli wybrane zostało Zobowiązanie Okresowe, warunkiem wycofania jest wniesienie przez Resellera odpowiednich opłat korygujących (zwanych „Opłatami z Tytułu Rozwiązania Umowy”). Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie. 

Jeśli Nabywca wybrał Zobowiązanie Okresowe, to stosuje się następujące Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy:

 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres dwóch (2) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 30% (trzydziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres trzech (3) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 35% (trzydziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres czterech (4) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 40% (czterdziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres pięciu (5) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 45% (czterdziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku do Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty.

2.14. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. świadczenia Usług serwisowych IBM zawartej z Nabywcą na podstawie złożonego przez Nabywcę zamówienia i przyjętego do realizacji przez Arrow ECS lub innej umowy, z przyczyn określonych w OWU, Nabywca traci prawo do dalszego świadczenia zamówionych Usług IBM na rzecz Użytkownika końcowego, a Arrow ECS ma prawo do powiadomienia o tym fakcie Użytkownika końcowego, w celu ustalenia z Użytkownikiem końcowym formalności dotyczących kontynuowania Usług dla Użytkownika końcowego.

2.15. IBM może wycofać się ze świadczenia Usługi lub ze wsparcia dla Produktu objętego umową, o czym Arrow ECS, poinformuje Resellera pisemnie. Jeśli IBM wycofa się ze świadczenia Usługi, za którą Reseller już dokonał przedpłaty i Usługa ta nie została w pełni wykonana na rzecz Użytkownika końcowego, to IBM dokona za pośrednictwem Arrow ECS zwrotu proporcjonalnej części kwoty na rzecz Resellera. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę. 

2.16. IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia wszystkich defektów. 

2.17. W przypadku, gdy Reseller lub Użytkownik końcowy zamówią bezpośrednio w IBM, dodatkowe Produkty i/lub Usługi (szerszy zakres lub dłuższy okres świadczenia), które mają zostać dostarczone lub zrealizowane za pośrednictwem Arrow ECS, poczytuje się, iż tym samym Reseller zawarł z Arrow ECS odpłatną umowę na dostawę tych Produktów i /lub Usług. 

2.18. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Usługa w postaci "ServicePac", Arrow ECS dokonuje rejestracji tej Usługi w systemie IBM. Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu. 

2.19. Reseller przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że IBM ma prawo do przeprowadzania audytów sprawdzających poprawne i zgodne z Umowami zawieranymi z Arrow ECS dokonanie przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług. W wyniku takich działań, na każde żądanie Arrow ECS, w celu dalszego przedłożenia właściwej dokumentacji w IBM, Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących dokonanej sprzedaży Produktów i/lub Usług na rzecz Użytkownika końcowego. Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2.20. Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. na podstawie roszczenia regresowego) koszty wszelkich strat, odszkodowań, wydatków ( w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z takich roszczeń, procesów lub postępowań, które zostaną poniesione przez powyższe podmioty w wyniku prowadzenia przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług oraz udzielania przez niego jakichkolwiek zapewnień dotyczących Produktów i/lub Usług, które nie zostały zatwierdzone przez IBM.

2.21. Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. 

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego niepodpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego - w przypadku podpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

3. Zapisy końcowe

3.1. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

3.2. Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.in. umowę licencyjną IBM dotyczącą kodu maszynowego, która dostępna jest na stronie internetowej IBM, pod adresem: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html i wymagana jest dla produktów IBM zgodnie ze wskazaniami IBM: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/support_by_product.html . 

III DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1. NetApp – Network Appliance B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia oraz spółki powiązane;

1.2. Produkt Osoby Trzeciej – produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp;

1.3. Strona NOW – światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now.netapp.com.

2. Postanowienia szczególne

2.1. Reseller zobowiązany jest zamieszczać w Zamówieniu, oprócz danych wymaganych zgodnie z OWU, także:

 1. potwierdzenie, że Reseller otrzymał zamówienie na Produkty i/lub Usługi NetApp od Użytkownika końcowego;
 2. dane Produktu, usługi wsparcia i/lub Produktu Osoby Trzeciej, ilość i ich przeznaczenie – zgodnie z zamówieniem od Użytkownika końcowego;
 3. w przypadku usług wsparcia – numer seryjny Produktu będącego przedmiotem wsparcia, chyba że usługi wsparcia zamawiane są wraz z Produktem;
 4. adres dostawy, dokładne dane Resellera, dokładne dane Użytkownika końcowego, a także jeśli to konieczne – imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie dostawy;
 5. wymagania dotyczące dostawy, o ile takie są;
 6. pożądaną datę dostawy, przy czym data ta nie będzie wiążąca dla Arrow ECS.

2.2. Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkty i/lub Usługi wyłącznie i bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu. Sprzedaż Produktów i/lub Usług za pośrednictwem innego Resellera lub przy współudziale innego Resellera wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS.

2.3. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności związanej z niespełnieniem wymagań NetApp udostępnionych na Stronie NOW. Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Akceptacja miejsca dostawy i środowiska informatycznego przez NetApp lub Arrow ECS nie oznacza potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie. Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

2.4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie. Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

2.5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie:

 1. Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej (Software License) przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy;
 2. Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp (spółki udzielającej licencji), z kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego;
 3. Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.

2.6. Reseller zobowiązuje się nie naruszać, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp. Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

2.7. Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp;
 2. jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp;
 3. niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp,a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

2.8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot:

 1. suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach;
 2. 500.000 euro lub jej równowartości w złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyrządzenia szkody.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności Arrow ECS z tytułu szkody wyrządzonej przez Arrow ECS umyślnie.

IV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE MCAFEE

1. Definicje

1.1. McAfee – McAfee (UK) Limited, dostawca Produktów i Usług McAfee

1.2. Program Partnerski – dowolny program lub oferta McAfee dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów, w tym system selektywnej dystrybucji Produktów i/lub Usług McAfee (MSP)

1.3. Terytorium – Polska

1.4. Usługi MSP– Produkt lub Usługa McAfee dystrybuowana w programie Managed Services Specialization McAfee

1.5. Wsparcie – usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller zobowiązany jest uzyskać od McAfee certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line "Become a partner" zamieszczony na https://secure.mcafee.com/apps/Partners/channel/become/enrollment-form/become-partner-short.aspx?region=us. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację. Na prośbę Arrow ECS i/lub McAfee Reseller zobowiązany jest do przedstawiania dowodów potwierdzających uzyskanie certyfikacji.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z Usługami i/lub Produktami spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS i/lub McAfee, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS i/lub McAfee, zwolnienia Arrow ECS i/lub McAfee z jakiejkolwiek odpowiedzialności i/lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS i/lub McAfee.

3. Warunki sprzedaży Usług MSP

3.1. Najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca Reseller jest zobowiązany do przekazywania Arrow ECS Raportów Zużycia Usług dotyczących Usług MSP wykorzystywanych przez wszystkich Użytkowników końcowych danego Resellera. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony.

3.2. Zmiana dystrybutora, od którego Reseller nabywa Usługi MSP może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem McAfee i Arrow ECS z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera. Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania. Dokumenty te Reseller może znaleźć na stronie internetowej McAfee pod adresami:

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/guidelines/gd-msp-program-guide.pdf

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/misc/ms-intel-security-managed-services-faq.pdf

V DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HP

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów HP i usług konserwacji i naprawy sprzętu, aktualizacje i utrzymanie Oprogramowania, szkolenia oraz innych standardowych usług świadczonych przez HP ("Wsparcie") do nabywców, które nie mają na celu eksportu Produktów HP lub Wsparcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów HP lub Wsparcia akceptacji warunków licencyjnych licencyjne użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem HP oraz
 3. dołączenia do Produktów HP oraz Wsparcia pełnej dokumentacji, w tym Warunków EULA oraz Wsparcia. Warunki EULA oraz Wsparcia są opublikowane przez HP w postaci elektronicznej. Nabywca/Użytkownik końcowy może otrzymać osobno Warunki EULA oraz Wsparcia od Arrow ECS składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

1.2. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa Produktów lub korekt operacyjnych opublikowanych lub w inny sposób udostępnianych przez firmę HP. Reseller zobowiązany jest do przekazywania takich informacji swoim kontrahentom (m.in. za pośrednictwem raportów, informacji, reklam, itp.) w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia od HP, chyba że Strony ustaliły inaczej. 

1.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie dane osobowe ujawnione HP mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w danym czasie polityką prywatności HP, dostępną na stronie internetowej HP, oraz oświadczeniem o ochronie danych opublikowanym na Portalu partnerskim HP. 

2. Licencja na Oprogramowanie Microsoft

2.1. W razie zakupu systemu komputerowego HP, na którym:

 1. zainstalowano system operacyjny Microsoft lub 
 2. zainstalowano Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft lub 
 3. wspomniane systemy HP są sprzedawane w pakiecie z systemem/oprogramowaniem Microsoft lub
 4. w inny sposób dystrybuowane wraz z nimi ("Systemy komputerowe HP"), 

Reseller zobowiązuje się do stosowania do wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub HP dotyczących Oprogramowania Microsoft dystrybuowanego z Systemami komputerowymi HP.

2.2. W sytuacji określonej w pkt. 2.1, Reseller:

 1. Zobowiązuje się dostarczyć nabywcy (użytkownikowi końcowemu) Certyfikat Autentyczności Microsoft ("COA") oraz Powiązane Materiały Produktowe ("APM") wraz z każdym Systemem komputerowym HP, w opakowaniu HP
 2. Nie będzie podawać osobnej ceny za system operacyjny Microsoft, Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft, ani za oba. "APM" oznacza materiały związane z Oprogramowaniem systemu operacyjnego Microsoft lub Oprogramowaniem aplikacyjnym Microsoft, lub jednym i drugim, dołączonym do Systemu komputerowego HP w opakowaniu HP, w tym między innymi Instrukcję obsługi, nośniki do odzyskiwania systemu oraz nośniki zewnętrzne. W razie naruszenia tego postanowienia, Reseller zobowiązany jest do wsparcia Arrow ECS w dochodzeniu odpowiedzialności w razie udzielenia informacji podmiotom trzecim o oddzielnych cenach systemów i produktów pochodzących od firmy Microsoft,

2.3. Reseller zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawników, wynikających z roszczeń wniesionych przez Microsoft ze względu na nieautoryzowaną dystrybucję produktów Microsoft. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Arrow ECS i HP uprawnione są do zaprzestania dystrybucji Produktów HP lub Wsparcia powiązanego z produktami od firmy Microsoft. 

3. Gwarancja HP

3.1. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

3.2. Arrow ECS nie udziela osobnej gwarancji na Produkty HP, chyba że Strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3.3. Gwarancja udzielona zostaje z chwilą nabycia Produktu HP i musi być potwierdzona przez Nabywcę/Użytkownika końcowego dowodem nabycia.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, topografii układów scalonych lub znaków towarowych w odniesieniu do Produktów HP, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i HP w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

4.2. Arrow ECS i HP nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w odniesieniu do Produktów, które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego lub korzystanie z takiego Produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego,
 2. wprowadzono modyfikacje w Produktach HP przez Nabywcę/Użytkownika końcowego bez zgody HP,
 3. korzystanie z Produktów HP było niezgodne z opublikowanymi przez HP specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów,
 4. korzystanie z Produktów HP odbywało się łącznie z produktami, które nie pochodzą od firmy HP.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, HP ponosi koszty obrony, w tym wszelkie uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez HP kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Jeżeli takie roszczenie się pojawi lub może się pojawić, HP uprawnione jest do zmodyfikowania Produktu HP, udzielenia niezbędnych licencji, lub wymiany Produktu HP. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, HP zwróci cenę zakupu po zwrocie Produktu HP, jeżeli zostanie on zwrócony do HP w terminie jednego (1) roku od dostawy, lub wartość, jaką Produkt HP będzie mieć po tym okresie, jeżeli zostanie zwrócony później. W przypadku Wsparcia rekompensata będzie równa będzie niższej z kwot – równowartości dwunastu (12) opłat miesięcznych za Wsparcie będące przedmiotem roszczenia lub kwocie zapłaconej przez użytkownika za Wsparcie. 

4.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i dokładnych zapisów dotyczących zgodności z niniejszymi warunkami oraz z warunkami programów HP, zaś HP uprawnione jest do prowadzenia audytu i sporządzania kopii takich zapisów. 

4.5. Zapisy prowadzone powinny być przez okres dwóch lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów HP lub usług świadczonych przez HP.

4.6. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom HP bezzwłocznie dostępu do zapisów w czasie godzin pracy Resellera. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania Umowy z Arrow ECS, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia. 

4.7. Reseller wyraża zgodę na potrącenie, zafakturowanie lub kompensację przez HP wszelkich rabatów i płatności otrzymanych z HP zgodnie z ustaleniami audytu.

5. Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego.

5.1. Przez "Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego" ("Program specjalny") przyjmuje się pomoc HP w sprzedaży Produktów lub Wsparcia HP z myślą o realizacji określonego, znaczącego wolumenu sprzedaży Użytkownikom końcowym lub transakcji o znacznej wartości poprzez zapewnienie dodatkowych rabatów, niezależnych od ustaleń z umów partnerskich z HP.

5.2. W razie wyboru Programu specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego, zastosowanie mają następujące warunki.

5.3. Z wnioskiem o Program specjalny występuje Arrow ECS, a oferty Programu specjalnego udostępniane są za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP. 

5.4. HP publikuje zakwalifikowane transakcje za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

5.5. W razie zakwalifikowania zgłoszonej transakcji Resellera do Programu specjalnego, Reseller może złożyć zamówienia lub wnosić o roszczenia upustowe do HP, za pośrednictwem Arrow ECS. Oferty Specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika końcowego mogą być udzielane w postaci rabatu z góry lub upustu. HP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowej walidacji Użytkownika.

5.6. W razie przyjęcia modelu opartego na rabatach udzielonych z góry:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika.
 3. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 4. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 60 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.7. W razie przyjęcia modelu opartego na upustach:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.). 
 2. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 3. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 90 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.8. Produkty i usługi wsparcia HP w ramach Programu specjalnego mogą być sprzedawane wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania na własne, wewnętrzne potrzeby Użytkownika końcowego, chyba że Strony inaczej ustaliły w odrębnym porozumieniu. Nabyte Produkty lub usługi wsparcia HP nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dostawy przez Użytkownika końcowego. 

5.9. HP nie wyraża zgody na łączenie innych promocyjnych programów rabatowych z Programem specjalnym.

5.10. W ramach Programu specjalnego, HP może w dowolnym czasie wprowadzić maksymalne lub minimalne wartości progowe wolumenów sprzedaży. Zgłoszenia wykraczające poza wartości określone w ten sposób przez HP będą podlegały odrzuceniu. 

5.11. Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i HP w razie zwrotu Produktu lub Wsparcia HP zakupionych w ramach Programu specjalnego. W takim przypadku, HP jest wyłącznie uprawnione do decydowania o rozliczeniu finansowym i logistycznym zwrotu takich Produktów lub Wsparcia HP. 

5.12. Reseller nie jest uprawniony do ujawniania cen ani sprzedaży poszczególnych składników Produktów lub Wsparcia HP sprzedawanych w pakiecie i objętych Programem specjalnym. 

5.13. Reseller zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji przez nabywcę Produktów lub Wsparcia HP, że transakcja jest na jego własne, wewnętrzne potrzeby, a nie w celu odsprzedaży lub dalsze dostawy do innych podmiotów. 

5.14. Reseller zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych następujących informacji i dokumentacji do HP:

 1. Podpisanego potwierdzenia dostawy do użytkownika końcowego, faktur, transakcji płatności, awiza przelewu potwierdzającego płatność zrealizowaną przez Użytkownika końcowego oraz inne dokumenty potwierdzające dostarczenie Produktów i/lub Wsparcia objętego Programem specjalnym, w tym nazwę (nazwisko) i adres Użytkownika końcowego, numery produktów HP, numery seryjne (wymagane w krajach, w których wdrożono narzędzie śledzenia numerów seryjnych lub udostępniono te ostatnie w inny sposób oraz dostarczone ilości i datę dostawy; a także
 2. kopię zamówienia zakupu Użytkownika końcowego złożonego u Resellera.

5.15. HP zastrzega sobie praw do przeprowadzenia niezależnej kontroli, czy dostawa została przeprowadzona na rzecz Użytkownika końcowego wskazanego w zakwalifikowanej transakcji oraz komunikowania się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Reseller wyraża niniejszym zgodę na niezależną weryfikację, że Produkty HP zostały należycie dostarczone do Użytkownika końcowego.

5.16. Reseller uprawniony jest do zapewnienia HP upoważnienia do wykorzystania danych kontaktowych Użytkownika końcowego w celu przeprowadzenia końcowej kontroli prawidłowości dostaw w ramach Programu specjalnego. 

5.17. W razie naruszenia warunków Programu specjalnego, HP uprawnione jest do:

 1. rozwiązania wszelkich transakcji objętych Programem specjalnym,
 2. domagania się rekompensaty za wszelkie nieprawidłowo wykorzystane rabaty z góry lub upusty w ramach Programu specjalnego, w tym HP zastrzega sobie prawo do żądania od Resellera zwrotu wszelkich nieprawidłowo wykorzystanych Programów specjalnych, bez względu na to, czy wykorzystano je w formie rabatu z góry czy upustu, jeżeli Produkty są odsprzedawane lub dalej dostarczane przez Użytkownika końcowego lub w inny sposób wykorzystywane z naruszeniem warunków autoryzowanego wykorzystania na własne, wewnętrzne potrzeby; 
 3. bez uszczerbku dla prawa do żądania pełnej rekompensaty za wszelkie poniesione szkody, HP uprawnione jest do naliczenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny przewidzianej w Cenniku HP pomniejszonej o wszelkie dodatkowe Programy specjalne dotyczące niewłaściwie wykorzystanych Produktów lub Wsparcia; odszkodowanie staje się wymagalne z chwilą powzięcia przez HP informacji o naruszeniu i będzie płatne na żądanie HP;
 4. wykluczenia Resellera z Programu specjalnego; 
 5. wykluczenia Resellera z programów wynagrodzenia w ramach partnerstwa HP oraz innych Programów partnerskich.

6. Program promocji produktowych.

6.1. Przez "Program promocji produktowych" ("Program promocyjny") przyjmuje się program HP, w ramach którego, w odniesieniu do określonej listy Produktów lub Wsparcia, udziela się dodatkowych rabatów przekraczających rabat przewidziany w Umowie partnerstwa HP, przez ustalony okres na wskazanym obszarze. Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy, za wyjątkiem promocji w ramach Umowy o wsparcie, które mogą być ważne przez jeden rok. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego rabatu, co do którego oczekuje się, że zostanie on przez Resellera przekazany Klientowi. Opis i mechanika promocji mogą się różnić w zależności od każdej indywidualnej promocji w ramach Programu. Partner, który zakwalifikuje się do Programu promocyjnego i bierze w nim udział, będzie bezpośrednio otrzymywać rabat z góry lub upust od HP.

6.2. Wszystkie Programy promocyjne są komunikowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

6.3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy rabatami Programów promocyjnych, publikowanymi na Portalu partnerskim HP a jakimkolwiek innym źródłem informacji, rabaty Programów promocyjnych na Portalu partnerskim HP będą mieć charakter nadrzędny.

6.4. Informacje dotyczące ustalania cen promocyjnych opisują rabaty i upusty jednostkowe dotyczące poszczególnych linii produktów, przysługujące w postaci:

 1. Promocyjnej ceny netto lub cenny netto po NR Partnera, lub
 2. Dodatkową obniżkę % względem Cennika HP
 3. Stałej kwoty upustu lub Ceny netto po odliczeniu rabatu

6.5. Rabaty w ramach Programów promocyjnych i NR Partnera mogą być udzielone w formie rabatu z góry lub upustu końcowego. 

6.6. Partnerzy mogą składać zamówienia lub zgłaszać roszczenia upustowe do HP w związku z ofertami Promocji i ofertami NR Partnera publikowanymi na Portalu partnerskim HP.

6.7. W razie wyboru modelu opartego na ranach udzielanych z góry, Reseller nabywa od Arrow ECS Produkty lub Wsparcie HP w cenie uwzględniającej rabat z góry lub cenę netto. 

6.8. W razie wyboru modelu opartego na upustach Reseller zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Arrow ECS. Procedura oraz sposób nabycia regulują porozumienia między Arrow ECS a Resellerem. 

6.9. Reseller korzystający z Programu promocyjnego zobowiązany jest do przedkładania informacji dotyczących wykorzystania roszczeń upustowych codziennie lub co tydzień, za pośrednictwem procesu PDAR. Roszczenia upustowe będą tworzone dla Partnerów PDAR przez HP, a w przypadku Partnerów niebędących Partnerami DPAR muszą być zgłoszone za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP, procesu obsługi roszczeń EDI specyficznego dla kraju, lub innych zdefiniowanych w danym kraju procesów, do końca następnego miesiąca po dacie wysyłki do Użytkownika końcowego.

6.10. Ponowne złożenie Roszczeń upustowych jest możliwe w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia HP. Informacje na temat procesu obsługi Roszczeń upustowych znajdują się w lokalnej Instrukcji procedur operacyjnych partnerstwa HP, publikowanej na Profilu partnerskim HP.

6.11. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 powyżej.

7. Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE.

7.1. Pod poniższym linkiem znajduje się dokument zawierający "Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE", gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Dokument jest zamieszczony tutaj.

VI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE JUNIPER NETWORKS

Warunki szczególne Juniper Networks

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania akceptacji Juniper Networks do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poprzez uzyskanie oznaczenia identyfikacyjnego Juniper VARID, zgodnie z procedurą i zasadami określonymi przez Juniper Networks. Arrow ECS uprawniony jest do żądania przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego warunki, zaś Reseller zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiej dokumentacji. 
 3. dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców) za cenę nie niższą niż ustalona przez Arrow ECS. W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. 

1.2. Zamówienie na produkt lub usługi Juniper Networks powinno zawierać w szczególności dane Resellera, datę i czas sprzedaży, dane użytkownika końcowego i miejsce dostawy. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie w dostawie produktu wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. Zmiana daty dostawy lub rezygnacja z dostawy jest możliwa na 30 dni przed pierwotnie ustaloną datą dostawy. W razie późniejszej zmiany lub rezygnacji z zamówienia, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu na rzecz Arrow ECS. 

1.4. Warunki gwarancji na produkty Juniper Networks, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące stanowią wyłączne zobowiązania Juniper Networks w zakresie gwarancji. Reseller nie jest uprawniony do zmiany, zrzeczenia się lub usunięcia jakichkolwiek warunków gwarancyjnych produktów. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń stron, Juniper Networks uprawniony jest do korzystania z używanych części lub komponentów w celu naprawy wadliwego sprzętu. 

1.5. Reseller zobowiązany jest do corocznego przedstawiania planów sprzedaży i marketingu produktów i usług Juniper Network. 

1.6. Reseller może rozprowadzać produkty Juniper Network tylko łącznie z warunkami gwarancyjnymi, oświadczeniami i umową licencyjną dołączonymi do konkretnego produktu w stanie nienaruszonym, tak jak zostały dostarczone przez Juniper Networks. 

1.7. W przypadku sprzedaży usług: 

 1. Juniper Network uprawniony jest do odmowy świadczenia usług oraz do uzależnienia świadczenia usług od uiszczenia wynagrodzenia z góry. Zasady świadczenia usług ustalane są każdorazowo w odniesieniu do konkretnego produktu Juniper Networks.
 2. Świadczenie usług odbywa się w okresie rocznym. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług. W razie braku przedłużenia świadczenia usług przez Resellera, Juniper Network uprawniony jest do kontaktu z użytkownikiem końcowym i bezpośredniego zaproponowania mu przedłużenia okresu świadczenia usług. 

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z Juniper Networks, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim: 

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, dekompilowania, reverse engineering, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Juniper Networks, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Juniper Networks,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Juniper Networks,
 3. do usuwania oznaczeń i informacji z produktów Juniper Networks o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności,
 4. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Juniper Networks,
 5. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone. 

3. Raportowanie

3.1. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia inwentarzy i raportów punktów sprzedaży (Point of Sale report) w formacie przewidzianym przez Juniper Networks, w tym z podziałem tygodniowym i dziennym. 

3.2. Raport punktów sprzedaży zawierać powinien w szczególności następujące dane:

 1. Nazwę i dane informacyjne Resellera,
 2. Dane użytkownika końcowego,
 3. Miejsce dostawy z kodem pocztowym,
 4. Liczbę produktów dostarczonych do danego użytkownika końcowego i numery seryjne urządzeń,
 5. Jakość produktów sprzedanych do każdego użytkownika końcowego,
 6. Datę i czas sprzedaży,
 7. Inne informacje wymagane osobno przez Juniper Networks. 

3.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.4. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.5. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do realizacji obowiązków raportowania zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Arrow ECS, Juniper Networks (w szczególności z Juniper Networks General Policies and Expected Practices) i innymi dokumentami, w tym także warunkami promocji i programami prowadzonymi przez Arrow ECS lub Juniper Networks na obszarze lub w regionie działalności Resellera. 

4. Wymiana produktów.

4.1. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks. 

4.2. Reseler może wybrać ze swoich zasobów produkty do wymiany (w ramach jednej przesyłki) w wielkości nie większej niż wynikająca z ogłoszenia Juniper Networks dla każdorocznej wymiany produktów. 

4.3. W celu przystąpienia do wymiany produktów, Reseller złoży pisemny wniosek do Juniper Networks za pośrednictwem Arrow ECS (Return Material Authorization) w terminie 14 dni od ogłoszenia Juniper Networks o wymianie produktów. 

4.4. Wymiana produktów jest możliwa dopiero po wyrażenia zgody przez Juniper Networks. W razie złożenia wadliwych lub niekompletnych wniosków RMA, Juniper Networks odmówi wymiany produktów i obciąży Resellera kosztami związanymi z procesem wymiany produktów, w szczególności kosztów przesyłki produktów uszkodzonych.

4.5. Produkty podlegające wymianie muszą być nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, bez dodatkowych oznaczeń lub oświadczeń i stanowić produkty dostarczane uprzednio do Resellera w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o wymianie produktów. 

4.6. Reseller zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych ze zwrotem produktów, w tym cła, podatków i kosztów administracyjnych. Reseller ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym do Juniper Networks.

4.7. Zwrot produktów EOL powinien nastąpić w terminie 90 dni od daty informacji o EOL, zgodnie z pkt. 5 poniżej. 

4.8. Brak dostarczenia produktów podlegających wymianie w przeciągu czasowym wyznaczonym przez Juniper Networks rozumiany będzie jako rezygnacja z prawa do wymiany produktów. 

5. Koniec okresu wsparcia produktów (End of Life Procedures)

5.1. Informacje o zakończeniu okresu wsparcia produktów (EOL) zamieszczane są na stronie internetowej Juniper Networks na co najmniej 180 dni przed zakończeniem okresu wsparcia. 

5.2. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej a zakończeniem okresu wsparcia produktów Reseller uprawniony jest do dalszej sprzedaży produktów, przy czym okres dostawy musi mieścić się w okresie 180 dni od daty ogłoszenia informacji o EOL. 

5.3. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych w aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks. 

5.4. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks. 

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Jupiter Networks w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Jupiter Networks wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

6.2. Arrow ECS i Juniper Networks nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. w których wprowadzono modyfikacje zgody Juniper Networks, w szczególności gdy niemodyfikowany produkt nie wyrządza szkody ani nie narusza praw osób trzecich,
 2. które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez do Juniper Networks lub korzystanie z takiego produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi do Juniper Networks,
 3. nieprawidłowo zainstalowano lub nie zainstalowano wprowadzonej poprawki lub aktualizacji,
 4. co do których korzystanie było niezgodne z opublikowanymi przez Juniper Networks specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z produktów,

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. Juniper Network podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje produkt, z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej. 

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Juniper Networks zwróci zapłaconą kwotę, obliczoną w oparciu o ustaloną 5-letnią linię cenową i proporcjonalne koszty wsparcia oraz zaakceptuje zwrot produktu. 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, Juniper Networks zwraca koszty obrony, przy czym Reseller zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń i przekaże pełną dokumentację sprawy, a także będzie współpracować z Juniper Networks. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania Juniper Networks o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów Juniper Networks. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami Juniper Networks oraz przepisami prawa. 

6.8. Zapisy prowadzone powinny być przez okres trzech lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów Juniper Networks lub usług świadczonych przez Juniper Networks.

6.9. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom Juniper Networks bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

6.10. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z Juniper Networks, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem. Jeżeli wysokość odszkodowania będzie równa lub przekroczy 5% całkowitej wartości należnej i zapłaconej za produkty Juniper Networks w okresie, do którego odnosił się audyt, Juniper Networks naliczy dodatkowo koszty przeprowadzonej inspekcji. 

7. Programy specjalne

7.1. Juniper Networks może wprowadzać programy specjalne obejmujące w szczególności obniżki cen lub inne promocje. Zasady i warunki programów specjalnych ustalane będą każdorazowo dla danego programu specjalnego.

7.2. Niezależnie od odrębnych postanowień Stron, Juniper Networks uprawniony jest do zakończenia programu specjalnego natychmiast, jeżeli spełniony zostanie któryś z następujących warunków:

 1. Reseller nie będzie spełniał warunków lub instrukcji przyjętych dla danego programu specjalnego,
 2. Reseller nie wprowadzi warunków promocyjnych wynikających z programu specjalnego do oferty sprzedaży produktów lub usług Juniper Networks lub wprowadzone warunki promocyjne nie będą odpowiadać zasadom ani okresowi przewidzianemu przez Juniper Networks,
 3. Reseller naruszy przepisy prawa lub postanowienia niniejszych warunków szczególnych,
 4. Reseller złoży nieprawdziwe lub niekompletne oświadczenie do Juniper Networks, wprowadzi nieprawdziwe lub niekompletne dane do raportu punktu sprzedaży, będzie handlował produktami Juniper Networks w ramach szarej strefy, dopuści się oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności, naruszy dobre imię firmy Juniper Networks lub personelu Juniper Networks. 

7.3. W razie spełnienia się któregoś z warunków określonych w punkcie powyższym, Reseller zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu produktów otrzymanych w ramach programu specjalnego. W razie braku zwrotu, Reseller zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kosztach między wartością produktów w ramach programu specjalnego a aktualnym cennikiem Juniper Networks. 

VII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FIREEYE

Warunki szczególne FireEye

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług FireEye do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług FireEye poza terytorium ustalone w niniejszych warunkach szczególnych ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania uprawnienia FireEye do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług FireEye poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji FireEye oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków szczególnych FireEye przez osoby upoważnione w imieniu Resellera,
 3. dystrybucji produktów FireEye wraz warunkami licencyjnymi dołączonymi do nich, bez udzielania dodatkowych gwarancji, zmian lub usunięć poszczególnych zapisów licencji FireEye. W szczególności, Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że użytkownicy końcowi będą mieli możliwość zapoznania się z EULA i innymi dokumentami dołączonymi do opakowania Produktów przez FireEye oraz możliwość wyrażenia zgody na takie warunki. 
 4. bieżącego informowania FireEye o każdym przypadku naruszenia praw FireEye lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

1.2. FireEye może udostępnić wybrane przez siebie produkty w celach ewaluacyjnych do dalszego udostępnienia użytkownikom końcowym za pośrednictwem Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem wypełnienia przez Resellera Evaluation Unit Order Form (EUOF). EUOF nie ma charakteru wiążącego dla FireEye, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowany przez FireEye, jest częścią programu ewaluacyjnego na podstawie odrębnych warunków (Evaluation Terms) lub Strony inaczej ustalą w odrębnym porozumieniu. Reseller zobowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o warunkach korzystania z produktów testowych przed złożeniem zamówienia na Produkt testowy (Evaluation Terms). Okres testowania Produktu nie może być dłuższy niż 60 dni, chyba że Strony odrębnie ustaliły odmienny termin. FireEye może wydłużyć ten termin na podstawie odrębnej pisemnej zgody. 

1.3. Produkty demonstracyjne nie mogą być odsprzedane, wymienione lub w inny sposób przekazane dla jakichkolwiek celów i mogą być tylko wykorzystywane w określonej placówce Resellera lub Arrow ECS zgodnie z pisemną zgodą udzieloną przez FireEye.

1.4. FireEye uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. 

1.5. Reseller zobowiązany jest ponadto do przekazywania niezwłocznie pisemnych zawiadomień do FireEye o wszelkich komentarzach i skargach na Produkty FireEye, z których korzystają użytkownicy końcowi, jak i o wszelkich problemach z Produktami lub korzystaniem z nich, jakie poweźmie Reseller. Każda taka informacja stanowi informację poufną i jest chroniona na podstawie przepisów prawa i niniejszych warunków szczególnych. 

1.6. Zamówienie Produktów następuje na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (Purchase Order). 

1.7. FireEye uprawniony jest do akceptacji lub odmowy realizacji złożonego zamówienia, na podstawie własnej, niezależnej decyzji, w szczególności żadne zamówienie nie jest wiążące dla FireEye, chyba że zostanie ono zaakceptowane przez FireEye w formie pisemnej. 

1.8. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. dane zamawianego Produktu,
 2. jakość zamawianego Produktu,
 3. wnioskowaną datę dostawy,
 4. miejsce dostawy,
 5. dane niezbędne do faktury,
 6. numer zamówienia,
 7. inne instrukcje co do dostawy.

1.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe bez pisemnej zgody FireEye. 

1.10. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od chwili jakiego przyjęcia w systemie. Treść niniejszych warunków szczególnych jest nadrzędna przy interpretacji treści zamówienia, w szczególności zamówienie nie przyznaje żadnych dodatkowych lub dalszych praw niż wynikające z warunków szczególnych i uzgodnień Stron. 

1.11. Dostawa następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie kuriera lub innego pośrednika. W przypadku, w którym FireEye nie będzie w stanie dostarczyć Produkty na czas określony w zamówieniu, Reseller zostanie poinformowany pisemnie. Każde zamówienie częściowe może być fakturowane osobno. 

1.12. W przypadku zamówień na produkty EXW (wykonywane ręcznie w placówkach FireEye), ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Resellera z chwilą dostarczenia takiego Produktu do jednostki kurierskiej (poza oprogramowaniem). Jakiekolwiek skargi lub żądania powinny być kierowane do kuriera. 

1.13. Każdy Produkt powinien być sprawdzony z chwilą odbioru. Reseller zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia FireEye w terminie 10 dni od dnia dostawy i wszelkich niezgodnościach z treścią zamówienia i zwrócić Produkt, na podstawie aktualnych procedur FireEye. Nie dotyczy to Produktów przeznaczonych do celów ewaluacyjnych i demonstracyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

1.14. FireEye świadczy usługi według zasad i warunkach wskazanych na swojej stronie internetowej („Professional Services Terms and Conditions”). Reseller nie jest uprawniony do udzielania dalej idących warunków świadczenia usług niż te wynikające z wyraźnych zobowiązań FireEye. Reseller zobowiązany jest również do uzyskania akceptacji użytkownika końcowego na warunki świadczenia usług FireEye oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń, a także podejrzenia naruszeń warunków świadczenia usług, o których poweźmie wiadomość. 

1.15. Terytorium dla dystrybucji Produktów FireEye jest Rzeczpospolita Polska.

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z FireEye oraz do granic wynikających z przepisów prawa, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim:

 1. do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye lub
 2. do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye modyfikowania, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu FireEye, poza przypadkami wyraźnie przyznanymi w postanowieniach licencyjnych lub uzgodnieniach Stron,
 3. do reklamowania, sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji oprogramowania FireEye jako niezależnego, samodzielnego produktu lub innej formy oddzielenia oprogramowania od Produktów FireEye.

3. Obowiązki Resellera.

3.1. Reseller zobowiązany jest do reklamowania, promocji i dystrybucji Produktów FireEye w ramach terytorium określonego w niniejszych warunkach szczególnych za zasadach ustalonych pisemnie z FireEye. 

3.2. Reseller zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnej 12-miesięcznej prognozy sprzedaży Produktów FireEye w ramach przedsiębiorstwa Resellera. Prognoza taka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Resellera do sprzedaży Produktów FireEye na wskazanym poziomie. 

3.3. Na wniosek FireEye, Reseller przedstawi raport sprzedaży Produktów FireEye, w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, zawierający następujące dane każdej transakcji:

 1. nazwę, lokalizację, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej), numery identyfikacyjne (firmowe) nabywcy (użytkownika końcowego),
 2. datę i numer faktury oraz
 3. dla każdego Produktu – liczbę sprzedanych jednostek.

3.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami FireEye oraz przepisami prawa, przez okres co najmniej dwóch lat. 

3.5. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom FireEye bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

3.6. FireEye uprawnione jest do uzyskania dostępu do prowadzonych zapisów przez okres czasu, wskazany w pkt. 3.4 powyżej. W takim przypadku, FireEye powiadomi Resellera z wyprzedzeniem 10-dniowym, w formie pisemnej. W ciągu roku dopuszczalny jest nie więcej niż jeden audyt. 

3.7. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z FireEye, polegające w szczególności na niedopłacie w wysokości równej lub większej niż 5%, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem, w tym również uzasadnione koszty przeprowadzonej inspekcji. 

4. Support

4.1. Na podstawie odrębnego porozumienia i za zapłatą przez Resellera należnego wynagrodzenia, FireEye świadczyć będzie usługi wsparcia i utrzymania na rzecz użytkownika końcowego na zasadach i standardowych warunkach, zaś Reseller nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów FireEye bez zawarcia umowy świadczenia usług wsparcia, chyba że Strony inaczej uzgodniły w pisemnym porozumieniu. 

4.2. Okres rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia i utrzymania rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika końcowego i obowiązuje tak długo, jak wskazano w zamówieniu. Wsparcie i utrzymanie podlega odnowieniu po upływie okresu wstępnego na kolejny rok kalendarzowy w każdą rocznicę daty dostawy za zapłatą opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług wsparcia i utrzymania.

5. Gwarancja

5.1. FireEye gwarantuje zgodność Produktu z opublikowaną specyfikacją przez okres 90 dni od daty jego dostawy (Okres gwarancji). 

5.2. Powyższa gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niedbałości, wypadku, nieprawidłowego testowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego korzystania lub korzystania sprzecznego z treścią instrukcji wydanych przez FireEye,
 2. Produkt był naprawiany lub zmieniany przez osoby inne niż upoważnione przez FireEye,
 3. Produkt nie został zainstalowany, opracowany, naprawiony lub nie był utrzymywany zgodnie z dokumentacją,
 4. Produkt został dołączony lub wykorzystany w oprogramowaniu osób trzecich, niezaakceptowanym uprzednio przez FireEye.

5.3. Jeżeli w czasie Okresu gwarancji:

 1. FireEye zostanie odpowiednio poinformuje w formie pisemnej o odkryciu błędu w Produkcji, w tym otrzyma odpowiednio szczegółową informację o powstałym błędzie,
 2. taki Produkt zostanie zwrócony (za z góry uiszczoną opłatą za przesyłkę) do odpowiedniej placówki FireEye, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami FireEye,
 3. w trakcie inspekcji FireEye potwierdzone zostaną dane o zgłoszonych błędach,to w takim razie, wyłącznym uprawnieniem Resellera i wyłącznym zobowiązaniem FireEye będzie, zależnie od wyboru FireEye, naprawienie lub wymiana wadliwego sprzętu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy wymieniony lub naprawiony Produkt na podstawie niniejszych warunków gwarancyjnych korzysta z nich na nowo. Wymieniane części mogą być nowe lub stanowić ekwiwalent dla nowych części.

5.4. Dodatkowe ograniczenia gwarancyjne zawarte są w dokumentach gwarancyjnych FireEye i mogą zostać udostępnione niezależnie Resellerowi od niniejszych warunków szczególnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i FireEye o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i FireEye w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia FireEye wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy, oraz
 3. niepodejmowania prób ugodowych, w tym składania oświadczeń i uznawania roszczeń osób trzecich.

6.2. Arrow ECS i FireEye nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. Których korzystanie (Produktów lub ich części) połączone było z produktami pochodzącymi od innych producentów,
 2. w których wprowadzono modyfikacje bez zgody FireEye, 
 3. co do których korzystanie było niezgodne ze specyfikacjami lub odpowiednimi dokumentami o sposobach korzystania z produktów,
 4. co do których Reseller został poinformowany o tym, że korzystanie narusza prawa osób trzecich i mimo tego nie zaprzestał korzystania. W tym przypadku Reseller zobowiązany będzie do podjęcia obrony FireEye, jego przedstawicieli, pracowników, organy zarządcze przeciwko wszelkim roszczeniom wynikającym z takiego korzystania, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego.

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. FireEye podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje Produkt lub zastąpi Produkt innym substytutem, który nie stanowi przykładu naruszenia praw osób trzecich z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej.

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Reseller zwróci taki Produkt do FireEye, zaś FireEye zrefunduje koszty w systemie ratalnym (poprzez 3-letnią amortyzację cen). 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, FireEye podejmie obronę Resellera, jego współpracowników i zatrudnionych przeciwko roszczeniom osób trzecich, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania FireEye o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów FireEye. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

6.8. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

Warunki szczególne SAS

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów SAS do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów SAS poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów SAS akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem SAS oraz 
 3. dołączenia do Produktów HP pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez SAS dla każdego licencjonowanego Produktu,
 4. bieżącego informowania SAS i Arrow ECS o każdym przypadku naruszenia praw SAS lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę,
 5. utrzymywania kompetentnego i agresywnego personelu sprzedaży (aggresive sales force) i w inny sposób promować sprzedaż, dzierżawę lub inny sposób udostępnienia Produktów SAS,
 6. prowadzić działalność marketingową i sprzedażową Produktów SAS w celu stałego wzrostu sprzedaży i wiedzy o rynku.

1.2. Zamówienie na Produkty SAS składane będzie w formie pisemnej, faxu, telefonicznej lub elektronicznej i zawierać będzie listę Produktów SAS, wnioskowaną jakość Produktów SAS, daty dostawy, ceny, instrukcje dostawy (o ile konieczna) oraz wszelkie inne informacje (w tym stosowaną EULA) wymagane przez SAS dla rozpoczęcia procesu obsługi zamówienia. SAS potwierdzi każde zamówienie pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

1.3. Przyjęcie zamówienia nastąpi z chwilą otrzymania przez Resellera informacji zawierającej możliwość pobrania wersji elektronicznej odpowiednich Produktów SAS. 

1.4. Reseller zapewnia, że użytkownicy końcowy będą mieli możliwość zapoznania się z EULA dołączoną do Produktów SAS oraz możliwość wyrażenia zgody na zawarte w niej warunki. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż Arrow ECS może dostarczyć zamówione Produkty SAS tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych SAS obowiązujące dla Rzeczpospolitej Polskiej (w tym EULA).

2. Obowiązki SAS:

2.1. SAS zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia informacji technicznych, materiałów promocyjnych i standardowej dokumentacji dla każdego Produktu SAS, w języku angielskim,
 2. Umożliwić dostęp online, bez dodatkowych opłat, oraz standardową dokumentację dla każdego Produktu SAS, a także wsparcie techniczne dla Arrow ECS oraz Resellerów,
 3. Wyposażyć Resellera w aktualną listę cen Produktów SAS za pośrednictwem obopólnie uzgodnionych środków komunikacji, a także dokumentację sprzedażową w formacie, w jakim SAS zasadniczo udostępnia takie informacje oraz za pośrednictwem szkoleń oraz wsparcia technicznego i sprzedażowego SAS, o ile zostanie to uzgodnione przez Strony,
 4. Umożliwić wsparcie techniczne za pośrednictwem strony internetowej SAS (https://support.sas.com/techsup) oraz
 5. W zgodzie z planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi Resellera reklamować produkty licencjonowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazać Resellera jako autoryzowanego dystrybutora SAS na stronie internetowej SAS.

2.2. SAS uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. W takim przypadku SAS będzie uprzednio informować o zmianach w terminie co najmniej 60 dni przed wprowadzonymi decyzjami. 

3. Raportowanie 

3.1. Reseller zobowiązany jest do udostępnienia do SAS niewiążących miesięcznych i sporządzonych w dobrej wierze pisemnych prognoz sprzedaży Produktów SAS oraz szkoleń w formacie uzgodnionym przez Strony. 

3.2. Ponadto, na wniosek SAS, Reseller jest zobowiązany, niezależnie od przekazywania prognoz opisanych w pkt. 3.1 powyżej, przekazania odrębnej prognozy w formie pisemnej. 

3.3. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, Reseller przekaże do SAS w formacie uzgodnionym przez Strony, miesięczny raport z punktów sprzedaży Produktów SAS, zawierający nazwę lub dane identyfikacyjne użytkownika końcowego oraz adres. 

3.4. Nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy w rozsądnym przedziale czasu i przy rozsądnie wcześniej przekazanym powiadomieniu, pracownicy lub autoryzowani podwykonawcy SAS mogą przeprowadzić audyt zapisów księgowych i biznesowych, które odnoszą się wyłącznie do dystrybucji Produktów SAS. Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o raportowane możliwości Resellera. Audyt odnosić się będzie do transakcji, które miały miejsce w okresie krótszym niż (i) czas, jaki upłynął od ostatniego audytu oraz (ii) rok od audytu. 

3.5. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.6. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do Produktów SAS, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i SAS w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

4.2. Arrow ECS i SAS nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów SAS z produktami niepochodzącymi od SAS lub do modyfikacji Produktów SAS, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. na dzień roszczenia Reseller nie zainstalował ostatniej aktualizacji lub poprawki, zgodnie z zaleceniami SAS, jeżeli takie roszczenie nie zostałoby podniesione, gdyby zainstalowano ostatnią aktualizację lub poprawkę,
 3. korzystanie z Produktów SAS było niezgodne z opublikowanymi przez SAS specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów lub korzystano z Produktów SAS w aplikacjach, środowisku lub w procesach, do których Produkty SAS nie były przygotowane lub skonfigurowane, a roszczenie takie nie powstałoby, gdyby nie takie zastosowanie Produktów SAS,
 4. korzystanie z Produktów SAS narusza warunki szczególne SAS lub postanowienia EULA,
 5. winy umyślnej Resellera.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, SAS ponosi koszty obrony, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez SAS kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Reseller może uczestniczyć w postępowaniu na własny koszt. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, SAS może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu SAS,
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt SAS,
 3. zastąpić elementy Produktu SAS na nienaruszające praw osób trzecich inne ekwiwalentne funkcjonalnie części,

4.4. W sytuacji, w której żadna z możliwości opisanych w punkcie powyższym okaże się nie być w rozsądnej ocenie SAS dostępna, SAS może wypowiedzieć licencję co do Produktów naruszających prawa osób trzecich i zwrócić Resellerowi koszty za zamówione Produkty. 

IX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PULSE SECURE

Dodatkowe Warunki Handlowe Pulse Secure

1. Wymogi dotyczące dystrybucji produktów:

1.1. Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Pulse Secure dla każdego licencjonowanego Produktu. 

1.2. Dystrybutor podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu poinformowania Resellera o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących korzystania z produktów lub usług Pulse Secure. 

2. Zobowiązania Resellera:

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. chronić Pulse Secure i jego prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami na poziomie co najmniej obowiązującym Pulse Secure i ARROW ECS, 
 2. nieskładania oświadczeń, zobowiązań, pełnomocnictw lub gwarancji w imieniu Pulse Secure,
 3. niedystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure w sposób szerszy niż wynikający z uprawnień przysługujących Arrow ECS, w tym sposób bezpośredni lub niebezpośredni poza terytorium określone w pkt. 3 poniżej.

2.2. Reseller zobowiązuje się do dystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure bez naruszania praw osób trzecich.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udzielania licencji lub wyrażania zgody na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure. Licencja zostaje udzielona klientom lub kontrahentom Resellera wyłącznie bezpośrednio przez Pulse Secure i na warunkach w niej określonych, niezależnie od składanych przez Resellera ofert. Reseller zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, składać żadnych oświadczeń ani ofert, które treścią odbiegałyby od stosowanych przez Pulse Secure aktualnych warunków licencyjnych. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości zasady ustalania cen (Global Price List) dla produktów i usług Pulse Secure i zobowiązuje się do stosowania rabatów i obniżek cen w ramach ustalanych programów rabatowych, w tym konieczności poinformowania Pulse Secure o dołączeniu do programu rabatowego na co najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. O ile nie zostanie inaczej ustalone przez ARROW ECS lub w porozumieniu z Pulsce Secure, ceny oferowanych przez Resellera usług ustalone będą w oparciu o obowiązujące Global Price List. 

3. Ograniczenia Resellera: 

3.1. Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim do:

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, reverse engineering, dekompilowania, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Pulse Secure, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Pulse Secure,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Pulse Secure,
 3. dystrybuowania lub sprzedaży oprogramowania i dokumentacji Pulse Secure bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody, z wyjątkiem sprzedaży do klientów, 
 4. do naruszenia lub usuwania oznaczeń i informacji z produktów Pulse Secure o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na oprogramowaniu i dokumentacji Pulse Secure. Reseller zobowiązany jest do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Pulse Secure.
 5. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Pulse Secure,
 6. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone.

3.2. Terytorium dla dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure jest Rzeczpospolita Polska. Pulse Secure uprawnione jest również do dystrybucji, jak i oferowania sprzedaży lub świadczenia usług na tym terytorium, niezależnie od uprawnień Resellera. 

3.3. Reseller zobowiązuje się do uprzedniego przekazania do Pulse Secure wszelkich promocyjnych, reklamowych i innych materiałów ofertowych wykorzystujących znaki towarowe Pulse Secure w celu akceptacji wykorzystania znaków towarowych Pulse Secure. Korzystanie ze znaków towarowych, jak i innych przedmiotów praw własności intelektualnej przez Resellera nie oznacza nabycia jakichkolwiek uprawnień do tych przedmiotów, chyba że inaczej wskazano w treści odpowiednich licencji. Reseller zobowiązuje się do nierejestrowania ani podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu rejestrację przez osobę trzecią znaków lub oznaczeń podobnych do znaków towarowych, do których prawa przysługują Pulse Secure. Reseller zobowiązuje się do współdziałania z Pulse Secure w razie zgłoszenia naruszenia powyższych postanowień lub naruszenia praw własności intelektualnej Pulse Secure przez osobę trzecią. 

4. Raportowanie i dostawa produktów. 

4.1. Reseller zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu sprzedaży produktów lub usług Pulse Secure zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.2. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia czasowych i odpowiednich inwentarzy i raportów stanu sprzedaży (Point of Sale Documentation), określających jakie produkty znajdują się w magazynach Resellera, w jakich miejscach są przechowywane i sprzedawane. Ponadto, Reseller zobowiązuje się do udostępniania ARROW ECS i Pulse Secure odpowiednich raportów, na zasadach i w zakresie zgodnie ustalonym przez Strony. 

4.3. Wraz z zamówieniem produktu, Reseller zobowiązany jest do wskazania miejsca dostawy, wskazówek do dostawy i innych wymagań prawnych, jakie spełniać musi Pulse Secure w razie dostawy produktu. W razie braku wyboru lub podania niekompletnych informacji, ryzyko nieprawidłowego dostarczenia ponosi Reseller. W takim przypadku Pulse Secure wybierze metodę i sposób dostarczenia produktu. Koszty transportu ponosi Reseller.

4.4. Ryzyko zgubienia lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą przyjęcia przesyłki przez kuriera na Resellera. 

4.5. Zmiana terminu, miejsca, sposobu dostawy lub rezygnacja z dostawy może nastąpić przed ustalonym terminem dostawy i wyłącznie za zgodą Pulse Secure i ARROW ECS. 

4.6. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzania audytów lub kontroli (samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanych osób trzecich) prawidłowości prowadzenia księgowości w odniesieniu do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure i zgodności z umową, ustaleniami i warunkami szczególnymi. 

4.7. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Pulse Secure może zmienić poziom dostępnych obniżek dla Resellera, jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu lub kontroli okaże się, że nie są przestrzegane warunki szczególne, ustalenia lub umowa. 

4.8. Reseller umożliwi Pulse Secure lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Pulse Secure dostęp do ksiąg i dokumentacji rachunkowej, przy zachowaniu zasad poufności. 

4.9. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzenia audytu lub kontroli dokumentacji nie częściej niż raz na rok, z wyłączeniem sytuacji, w których poprzednia kontrola lub audyt wykazał nieprawidłowości. W takiej sytuacji, Reseller wyraża zgodę na przeprowadzenia powtórnego audytu lub kontroli w ciągu roku od dnia zakończenia pierwszego postępowania. 

4.10. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli lub audytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy z ARROW ECS i w dwa lata po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy prawnej. 

4.11. W razie wykazania w przeprowadzonym audycie lub kontroli nieprawidłowości, Reseller niezwłocznie wdroży wszelkie procedury naprawcze i zapłaci należne koszty, w tym za przeprowadzony audyt lub kontrolę, jeżeli w wjej wyniku wykazane zostanie, że Reseller zalega z zapłatą na rzecz Pulse Secure lub ARROW ECS co najmniej 5% zamówień. 

4.12. Ponadto, niezależnie od innych przysługujących uprawnień, Pulse Secure jest uprawnione do przeprowadzenia fizycznej kontroli w placówkach, magazynach i punktach dystrybucji Resellera.

5. Zwrot produktów. 

5.1. Reseller uprawniony jest do zwrotu produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS.

5.2. Zwrot produktów niewadliwych może dotyczyć wyłącznie produktów nowych, w nieuszkodzonych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń i naklejek, dostarczonych do Resellera w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Produkty, co do których zakończył się okres wsparcia (End of Life Products) zwracane mogą być wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS i Pulse Secure. 

5.3. Zwrot produktów uszkodzonych lub wadliwych nie może dotyczyć więcej niż 5% wartości inwentarzowej danego Resellera i na zasadach ustalonych uprzednio z Pulse Secure.

5.4. Pulse Secure podejmie rozsądne kroki w celu uprzedniego informowania o produktach, co do których wygasa okres wsparcia (End of Life Products) na co najmniej 180 dni przed upływem tego okresu. Po upływie tego okresu, EOLP mogą nadal sstanowić przedmiot obrotu, przy czym Pulse Secure nie jest zobowiązane do dokonywania napraw, aktualizacji ani wymiany takich produktów. 

6. Gwarancja

6.1. Gwarancje na produkty lub usługi Pulse Secure dołączane będą do produktów lub usług. Reseller nie jest uprawniony do modyfikowania, uchylania lub wyłączania jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszych warunków szczególnych i warunków gwarancyjnych dołączanych do produktów, pierwszeństwo zastosowania mają te ostatnie. 

6.2. Gwarancja obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jeżeli:

 1. w okresie gwarancyjnym produkty te nie były zmieniane,
 2. z których nie usunięto oznaczeń gwarancyjnych, ani nie doszło do ingerencji w żadne oznaczenia gwarancyjne (naklejki, paski, znaki),
 3. nie były instalowane ani nie korzystano z nich niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją,
 4. nie były naprawiane lub serwisowe przez osoby nieprzeszkolone przez Arrow ECS lub Pulse Secure,
 5. nie były używane niezgodnie ze specyfikacją, w tym niewłaściwie ustawione, przechowywane w trudnych lub uciążliwych warunkach atmosferycznych,
 6. korzystano z nich w konstrukcji lub w budowie placówek nuklearnych, urządzeniach nawigacyjnych lub powietrznych, sprzęcie podtrzymującym życie lub innym wyposażeniu medycznym. 

6.3. Pulse Secure nie jest odpowiedzialne za dokonywanie backupów danych i programów, ani nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych przechowywanych w ramach produktów. 

6.4. Gwarancja nie obejmuje wsparcia w zakresie instalacji produktów. 

7. Odpowiedzialność

7.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosić pełną, całkowitą odpowiedzialność wobec Arrow ECS i Pulse Secure za naruszenie niniejszych warunków szczególnych, jak i postanowień licencyjnych lub innych regulaminów stosowanych przez Pulse Secure. W szczególności, w razie naruszenia postanowień licencyjnych lub niniejszych warunków handlowych przez podmiot stowarzyszony lub współpracujący z Resellerem, Reseller zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, podjęcia wszelkich działań i kroków w ramach reprezentacji Arrow ECS i Pulse Secure wobec takiego podmiotu. 

7.2. Pulse Secure jest uprawnione do wypowiedzenia warunków licencyjnych na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. 

7.3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do produktów lub usług Pulse Secure, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o roszczeniu,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Pulse Secure w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Pulse Secure wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody oraz przekazania pełnej dokumentacji odnoszącej się do zgłoszonego roszczenia.

7.4. Arrow ECS i Pulse Secure nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących:

 1. produktów Pulse Secure z produktami niepochodzącymi od Pulse Secure lub do modyfikacji produktów Pulse Secure, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. produktów lub usług stanowiących wyposażenie produktów osób trzecich,
 3. specyfikacji, projektów lub instrukcji dystrybuowanych przez Resellera,
 4. jakichkolwiek elementów niezaakceptowanych pisemnie przez Pulse Secure,
 5. wynikających z braku lub błędnej instalacji (lub modyfikacji) produktu, jeżeli roszczenia dałoby się uniknąć przy prawidłowej instalacji lub modyfikacji zgodnie z instrukcją lub specyfikacją przygotowaną przez Pulse Secure,
 6. korzystania z produktów w sposób niezgodny ze specyfikacją lub instrukcją dostarczaną przez Pulse Secure,
 7. wynikających z zawartych ugód lub umów, na które nie wyraził zgody Pulse Secure. 

X DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE EMC

1. Definicje:

1.1 Dokumentacja- aktualne instrukcje użytkownika oraz pomoc i przewodniki internetowe dotyczące Produktów udostępnianych przez Producenta;

1.2 Informacja o produkcie- zawiadomienie, w którym Arrow ECS informuje Nabywcę o aktualnych prawach i ograniczeniach wynikających z Produktu, okresie gwarancyjnym, warunkach aktualizacji i utrzymania gwarancji. Informacja o produkcie może zostać przekazana w formie Przyjętego zamówienia, pisemnego zawiadomienia, dodatkowych klauzul umownych i/lub umieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej Arrow ECS; 

1.3 Narzędzia wspierające- sprzęt, oprogramowanie i inne narzędzia i/lub programy użytkowe wykorzystywane przez Producenta do realizacji czynności diagnostycznych lub naprawczych w odniesieniu do Produktów;

1.4 Obszar serwisowy Producenta- obszar w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta.

1.5 Oprogramowanie- w zależności od kontekstu: Oprogramowanie podstawowe, Oprogramowanie rozszerzone i/lub Oprogramowanie aplikacyjne.
Oprogramowanie podstawowe- programy i/lub mikrokodowe programy wbudowane przez EMC w Sprzęt, by zapewnić wykonanie jego podstawowych funkcji;
Oprogramowanie rozszerzone- kod programu ustalony w przyjętym zamówieniu, inny niż Oprogramowanie podstawowe, wprowadzony przez EMC do Sprzętu lub do wykorzystania na określonym Sprzęcie lub w innej sieci, innym urządzeniu lub sprzęcie CPU, by zapewnić możliwość realizacji rozszerzonych funkcji przez taki sprzęt;
Oprogramowanie aplikacyjne- oprogramowanie aplikacyjne EMC określone jako takie w Przyjętym zamówieniu.

1.6 Produkty wybrane przez Producenta- produkty stron trzecich, na które Producent udziela licencji lub które odsprzedaje, podlegające warunkom umowy z niezależnym producentem, przekazanej wraz z Produktami wybranymi przez Producenta;

1.7 Przyjęte zamówienie- zamówienie na Produkt / Produkty, przyjęte przez Arrow ECS, składane przez Nabywcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą oraz aktualnie obowiązującymi, stosowanymi przez Producenta procedurami przetwarzania zamówień na Produkty;

1.8 Terytorium- Polska 

1.9 Sprzęt- sprzęt komputerowy wymieniony w Przyjętym zamówieniu;

1.10 Utrzymanie produktu- standardowe usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez Producenta;

1.11 Wsparcie- gwarancja i/lub Utrzymanie produktu, oferowane przez Producenta Arrow ECS w odniesieniu do wybranych Produktów.

2. Szczególne warunki dystrybucji Oprogramowania

2.1 W przypadku prowadzenia dystrybucji Oprogramowania, Reseller zobowiązuje się pośredniczyć w udzielaniu licencji na Oprogramowanie lub – odpowiednio – udzielać licencji na Oprogramowanie wyłącznie na rzecz Użytkowników końcowych oraz wyłącznie w ramach Terytorium z uwzględnieniem zasad i zobowiązań wynikających z poniższych postanowień.

2.2 Pośrednicząc w udzielaniu licencji na Oprogramowanie, dla którego Producent określił standardowe warunki licencyjne, Reseller zobowiązuje się każdorazowo dołączyć takie warunki licencyjne do Oprogramowania, które stanowić będą treść wiążącej Producenta z Użytkownikiem końcowym umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania.

2.3 W przypadku innym niż wskazany w pkt [2.2], Reseller ma prawo udzielać Użytkownikom końcowym licencji na Oprogramowanie w odniesieniu do liczby odpowiednich jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępnienia takiego Oprogramowania drogą elektronicznej. 

2.4 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt [2.2], Reseller zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie zawieranej z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące następujące skutki prawne:

 1. Oprogramowanie podstawowe będzie wykorzystywane wyłącznie na Sprzęcie, na którym je przekazano (od dnia przekazania Użytkownikowi końcowemu takiego Sprzętu);
 2. Oprogramowanie rozszerzone może być wykorzystywane na Sprzęcie, na którym je przekazano lub na Sprzęcie, w sieci, na urządzeniu lub CPU, wskazanego w licencji na takie oprogramowanie, zgodnie z obowiązującą liczbą jednostek licencyjnych oraz pozostałymi warunkami licencji określonymi w Informacji o produkcie od dnia wysyłki danego Sprzętu lub Oprogramowania rozszerzonego;
 3. Oprogramowanie aplikacyjne może być wykorzystywane dla liczby obowiązujących jednostek licencyjnych i/lub zgodnie z pozostałymi warunkami lub zastrzeżeniami licencyjnymi określonymi w Informacji o produkcie i/lub Przyjętym zamówieniu od dnia wysyłki lub udostępniania danego Oprogramowania aplikacyjnego w formie elektronicznej.
 4. zobowiązujące Użytkownika końcowego do nieprzekazywania, nieujawniania i/lub w inny sposób nieudostępniania Oprogramowania w żadnej formie osobom innym niż jego agenci, pracownicy, niezależni wykonawcy lub konsultanci, którzy będą wykorzystywać Oprogramowanie wyłącznie w wewnętrznych celach firmowych Użytkownika końcowego w sposób zgodny z licencją;
 5. określające, że
  1. licencja obejmuje jedynie Oprogramowanie i na Użytkownika końcowego nie są przenoszone tytuł i własność Oprogramowania,
  2. Użytkownik końcowy nie może usuwać z kopii Oprogramowania informacji o prawach autorskich lub innych prawach firmy Producenta lub jej licencjodawców,
  3. Użytkownik końcowy nie będzie zlecać tworzenia ani zezwalać na tworzenie dzieł pochodnych, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego oprogramowania lub sprowadzanie Oprogramowania do formy czytelnej dla ludzi,
  4. do wszystkich kolejnych aktualizacji, korekt i zmian Oprogramowania przekazanego Użytkownikowi końcowemu zastosowanie będą miały postanowienia umowy licencji zawartej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 6. wymagające usunięcia z całego sprzętu Użytkownika końcowego wszystkich egzemplarzy Oprogramowania stosowanych dla celów oceny lub w celach demonstracyjnych po zakończeniu takiej oceny lub demonstracji oraz ich zniszczenia lub bezzwłocznego zwrócenia Resellerowi oraz określające, że Reseller nie zezwala na ocenę powyżej sześćdziesięciu (60) dni bez wiedzy i zgody Producenta;
 7. określające, że licencja na ewentualne Produkty wybrane przez Producenta udzielana będzie wyłącznie na mocy takiej umowy, a nie na mocy umowy licencyjnej pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym;
 8. określające, że Użytkownik końcowy na wniosek Resellera bezzwłocznie przekaże mu pisemne oświadczenie, w którym Użytkownik końcowy wskaże, jaki był pierwotnie ustalony przez Resellera, zakres korzystania z Oprogramowania przyznany Użytkownikowi końcowemu i/lub umożliwiające Resellerowi albo wyznaczonej przez niego osobie przeprowadzenie uzasadnionej kontroli odpowiednich obiektów i rejestrów Użytkownika końcowego w celu ustalenia, czy Użytkownik końcowy korzysta z Oprogramowania zgodnie z opłaconą licencją;
 9. określające, że Arrow ECS zapewni świadczenie przez Producenta rocznego utrzymania i wsparcia dla Oprogramowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami podanymi w Informacji o produkcie;
 10. zabraniające Użytkownikowi końcowemu eksportu Oprogramowania z naruszeniem ewentualnego embarga nałożonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub z naruszeniem amerykańskich ustaw i przepisów eksportowych;
 11. wymagające od Użytkownika końcowego utrzymania Oprogramowania w tajemnicy oraz ochrony poufności tajemnic firmowych z nim związanych przy użyciu przynajmniej takiej samej ochrony, jak w przypadku swoich własnych podobnych informacji poufnych.

2.5 Warunki, o których mowa w pkt [2.4] powyżej oraz w pkt. 3 poniżej stosuje się odpowiednio do umów dotyczących Oprogramowania zawieranych przez Arrow ECS z Nabywcami niebędącymi Resellerami (Użytkownikami końcowymi), z zastrzeżeniem że określone tymi postanowieniami prawa i obowiązki Resellera będą dotyczyć Arrow ECS, a prawa i obowiązki Użytkownika końcowego będą dotyczyć Nabywcy.

3. Odpowiedzialność

3.1 Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż poniższe postanowienia określają wyłączną odpowiedzialność za wady prawne Oprogramowania, jaką Arrow ECS ponosi wobec Resellera oraz, że odpowiedzialność ta w żadnym przypadku nie może być dalej idąca. Odpowiedzialność Arrow ECS kształtuje się następująco:

 1. Arrow ECS ponosi odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, powstałe z wyłącznej winy Arrow ECS do wysokości kwoty stanowiącej równowartość jednego miliona funtów brytyjskich (1 000 000 GBP). Reseller ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z Produktów lub Usług wyłącznie ww. zakresie. 
 2. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, wynikowe, utratę przychodów, utratę wartości firmy, utratę zysków, utratę danych lub utratę możliwości korzystania z Oprogramowania.
 3. Ograniczenia wskazane w pkt. a) i b) powyżej nie znajdują zastosowania do szkód powstałych na skutek obrażeń ciała lub w wyniku zamierzonego wykroczenia jednej ze stron.
 4. Arrow ECS zabezpieczy Resellera przed roszczeniami stron trzecich dotyczącymi naruszenia patentów lub praw autorskich i uiści powiązane z tymi roszczeniami koszty oraz odszkodowania nałożone na Resellera przez właściwy sąd, pod warunkiem że Reseller
  1. bezzwłocznie zawiadomi Arrow ECS o takim roszczeniu na piśmie,
  2. przyzna Arrow ECS wyłączną kontrolę nad jego obroną i rozstrzygnięciem oraz
  3. będzie współpracować z Arrow ECS jeżeli Arrow ECS wystąpi z prośbą o pomoc ze strony Resellera. W przypadku wystąpienia przez stronę trzecią z ww. roszczeniem lub w przypadku, gdy według Arrow ECS istnieje prawdopodobieństwo jego wystąpienia, Arrow ECS – wedle własnego uznania i na własny koszt
   1. dokona wymiany lub modyfikacji w celu usunięcia naruszenia lub
   2. zwróci część kwoty za Oprogramowanie uiszczonej przez Resellera.
  4. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rzekome naruszenie wynika z
   1. połączenia z produktami niebędącymi Produktami Producenta,
   2. wykorzystania w celu lub w sposób, do którego Oprogramowanie nie jest przeznaczone,
   3. korzystania ze starszej Wersji oprogramowania, gdyby zastosowanie aktualnej wersji pozwoliłoby uniknąć naruszenia,
   4. modyfikacji wykonanej bez pisemnej zgody Arrow ECS,
   5. innych modyfikacji wprowadzonych przez Producenta zgodnie z konkretnymi instrukcjami lub
   6. praw własności intelektualnej należących do Resellera lub objętych licencją wydaną na rzecz Resellera. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy pkt. 3 lit. d określa jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Resellerowi oraz całkowitą odpowiedzialność Arrow ECS z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem.
 5. Z wyjątkiem zapewnień wyraźnie złożonych w niniejszym pkt. 3, Arrow ECS nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Reseller niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie inne zapewnienia są wyłączone. 
 6. Arrow ECS zobowiązuje się przestrzegać- na własny koszt- zasad eksportowych udostępnionych przez Producenta jak również wszelkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, w szczególności zobowiązuje się stosować do ograniczeń rządowych dotyczących eksportu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi krajami, zasad dotyczących ujawniania technologii obcokrajowcom, dotyczących wyrobów pochodnych Produktów z zagranicy, a także zasad dotyczących importu i/lub użytkowania Produktów i zawartych w nich technologii poza Stanami Zjednoczonymi. Arrow ECS niniejszym oświadcza, iż nie posiada statusu osoby Zastrzeżonej, tj. osoby, która obejmuje wszystkie osoby lub podmioty
  1. mieszczące się na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii lub innym kraju, który podlegać może amerykańskiej kontroli eksportowej lub z którym z zasady zabrania się obywatelom amerykańskim zawierania transakcji finansowych albo będące obywatelami wyżej wspomnianych krajów lub
  2. wpisane na listę osób lub podmiotów zastrzeżonych prowadzoną przez amerykańską agencję rządową. Arrow ECS niniejszym zobowiązuje się do nieujawniania, nie eksportowania i nie przekazywania obcokrajowcom wewnątrz Stanów Zjednoczonych ani poza Stanami Zjednoczonymi informacji, produktów lub technologii, podlegających przepisom w sprawie międzynarodowego handlu bronią, 

4. Szczególne warunki świadczenia gwarancji i usług wsparcia

4.1 W przypadku objęcia treścią Przyjętego zamówienia gwarancji lub usług wsparcia dla Produktów, gwarancja oraz wsparcie będą świadczone na następujących warunkach: 

 1. gwarancja obejmować będzie upgrade’y Sprzętu od momentu instalacji do końca okresu gwarancyjnego mającego zastosowanie do danego Sprzętu; Gwarancja obejmować będzie także gwarancję Producenta, na warunkach określonych poniżej w pkt. i-iv:
  1. okres gwarancyjny dla każdego Produktu określany jest w odpowiedniej Informacji o Produkcie obowiązującej w dniu sporządzenia Przyjętego zamówienia i rozpoczyna się w dniu przekazania danego Produktu. W razie sprzeczności między Informacją o produkcie a przyjętym zamówieniem Przyjęte zamówienie ma znaczenie przeważające.
  2. W okresie gwarancyjnym Producent zapewni, że Sprzęt i powiązane z nim Oprogramowanie podstawowe będą wolne od istotnych wad materiałowych i wykonawczych oraz będą działać w znaczącej mierze zgodnie z dotyczącą go Dokumentacją- z zastrzeżeniem normalnego użytkowania i regularnego rekomendowanego serwisowania.
  3. Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne. Od dnia przekazania lub dnia udostępnienia w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji) oraz przez dziewięćdziesiąt (90) dni po tym fakcie Producent gwarantuje, że Oprogramowanie rozszerzone i Oprogramowanie aplikacyjne będą w znaczącej mierze zgodne z obowiązującą Dokumentacją dotyczącą takiego Oprogramowania. Producent nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania rozszerzonego lub Oprogramowania aplikacyjnego nie zostanie przerwane, ani że będzie wolne od błędów oraz, że wszystkie usterki będzie można skorygować. Całkowita odpowiedzialność Producenta obejmuje podjęcie wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić tego typu usterki albo awarie albo wymienić naruszone oprogramowanie, a jedynym środkiem prawnym Arrow ECS jest podjęcie przez firmę Producenta- wedle jej wyboru- tego typu starań. Jeżeli Producent nie będzie w stanie uruchomić naruszonego Oprogramowania zgodnie z gwarancją w rozsądnym terminie, zwróci kwotę zapłaconą przez Arrow ECS za licencję wydaną dla takiego naruszonego Oprogramowania po oddaniu jej konkretnego Oprogramowania. 
  4. Z wyjątkiem powyższych, wyraźnie złożonych zapewnień, Producent nie składa żadnych innych jednoznacznych lub domniemanych zapewnień pisemnych lub ustnych. Wszelkie inne zapewnienia zostają wykluczone.
 2. Wsparcie będzie świadczone w sposób profesjonalny oraz zgodnie z ogólnymi normami branżowymi;
 3. Arrow ECS zapewni, że wszystkie Produkty wymienione na mocy zapewnień określonych w niniejszym pkt. 4. 1 lit. a- h, zostaną zwrócone Arrow ECS i staną się własnością Arrow ECS; Arrow ECS zapewni, iż wszystkie prawa przysługujące Nabywcy w odniesieniu do wymienionego Oprogramowana utracą moc po takiej wymianie;
 4. Postanowienia wskazane w pkt. 4.1 lit. a-h nie mają zastosowania do problemów, które powstaną w wyniku jednej z następujących okoliczności:
  1. wypadku, zaniedbania, nadużycia lub jakiegokolwiek innego powodu, jaki można przypisać normalnemu zużyciu,
  2. działania produktów nie będących Produktami Producenta lub innych pozycji albo usług, wraz z którymi Produkty są wykorzystywane,
  3. instalacji niezgodnie z instrukcjami Producenta lub obowiązującymi specyfikacjami,
  4. zastosowania w środowisku, w sposób lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Produktu albo
  5. instalacji, modyfikacji, zmiany lub naprawy przez osobę inną niż firma Producenta albo jej upoważniony przedstawiciel.
  6. Arrow ECS i/lub Producenta nie posiada żadnych obowiązków w odniesieniu do Produktów przeniesionych bez zgody Arrow ECS i/lub Producenta lub Produktów, z których usunięto oryginalne oznaczenia identyfikacyjne, ani w odniesieniu do Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie innym niż Sprzęt lub innym sprzęt przewidziany w treści udzielonej licencji;
 5. Odpowiedzialność Arrow ECS i/lub Producenta wynikająca z zapewnień opisanych w pkt. 4.1 lit. a)-h), obejmuje - wedle uznania Arrow ECS i/lub Producenta:
  1. podjęcie przez Producenta wszelkich uzasadnionych starań w celu zadość uczynienia takich usterek lub takiego niewykonania w odpowiednim czasie albo
  2. wymianę naruszonych Produktów lub ponowne wykonanie naruszonych Usług Producenta, tj. usług o których mowa w pkt. 4.1 lit. b) albo (iii) zrefundowanie Nabywcy kwoty zapłaconej za naruszone Produkty pomniejszonej o amortyzację liniową za pięcioletni okres użytkowania po ich zwróceniu Arrow ECS i/lub Producenta lub zrefundowanie ewentualnej kwoty zapłaconej za naruszone Usługi.
 6. w okresie gwarancyjnym dotyczącym danego Produktu, Arrow ECS i/lub Producent mają prawo udostępnić dodatkowe usługi wsparcia, takie jak usługi zdalne i/lub usługi naprawcze i prewencyjne na miejscu w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją opublikowaną przez Producenta i/lub usługi dostępu do infolinii, a także kolejne wersje odpowiedniego Oprogramowania. Arrow ECS i/lub Producenta przedstawi Nabywcy dostępność i zakres tego typu dodatkowych usług w formie Informacji o produkcie;
 7. Producent ma prawo ograniczyć swoje procedury diagnostyczne i korygujące do problemów wynikających z Produktów, których nie skonfigurowano, by spełniały aktualne wytyczne Producenta dotyczące kompatybilności technicznej i możliwości połączenia z produktami innymi niż Produkty Producenta, które to problemy nie wynikają ani nie są związane ze współdziałaniem Produktów z innymi produktami niebędącymi Produktami Producenta;
 8. Narzędzia wspierające należą do Producenta i będą przekazywane przez Producenta na podstawie licencji oraz mogą zostać umieszczone – wedle uznania Producenta – w miejscu instalacji wyłącznie do użytku Producenta lub pracowników wyznaczonych przez Producenta;
 9. w odniesieniu do wszystkich Produktów, których nie zainstalowano lub które nie mieszczą się w promieniu 100 mil od obiektów serwisowych Producenta wsparcie będzie mogło być oferowane wyłącznie za zgodą Producenta (w braku zgody niezależnie od innych postanowień odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji lub Wsparcia jest wyłączona w najszerszym możliwym, dopuszczalnym prawem zakresie).
 10. dokonywanie instalacji Produktów będzie realizowane w ramach Obszaru serwisowego Producenta, w obiektach Użytkownika końcowego lub Nabywcy (nie będącego Resellerem) w zamian za ewentualną, aktualnie obowiązującą opłatę instalacyjną, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  1. Użytkownik końcowy lub Nabywca bezzwłocznie poinformuje o otrzymaniu Produktów oraz umożliwi dostęp do nich w normalnych godzinach pracy Producenta oraz
  2. Produkty takie nie zostały zmodyfikowane bez zgody Producenta lub narażone na nietypowe obciążenia fizyczne lub środowiskowe, wypadek, niewłaściwe użytkowanie albo inne szkody niespowodowane przez Producenta lub Arrow ECS;
 11. Strony podejmą uzasadnione starania, aby zrealizować instalację w ciągu siedmiu (7) do dziesięciu (10) dni kalendarzowych po otrzymaniu wyżej wskazanego powiadomienia. 

4.2 Reseller zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Użytkownikiem końcowym postanowienia wywołujące skutki prawne określone w pkt [4.1] 

XI DODATKOW WARUNKI HANDLOWE NETSCOUT

1. Definicje

1.1 „NETSCOUT” oznacza NetScout Systems, Inc. lub Spółkę Stowarzyszoną z NetScout Systems, Inc., od której Partner Kanału zamawia Produkty i/lub Usługi;

1.2 „Oprogramowanie” oznacza wyrażone w kodzie obiektowym programy do których NETSCOUT posiada prawa wyłączne a także jakiekolwiek oprogramowanie wbudowane w Sprzęt, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT;

1.3 „Partner Kanału” lub „ARROW ECS” oznacza Arrow Electronics, Inc. a także podmioty powiązane oraz Spółki Stowarzyszone z Arrow Electronics, Inc.;

1.4 „Produkt” oznacza Sprzęt oraz Oprogramowanie;

1.5 „Spółka Stowarzyszona” oznacza jakikolwiek podmiot, który sprawuje kontrolę, podlega kontroli lub objęty jest wspólną kontrolą z podmiotem będącym stroną Umowy Dystrybucyjnej;

1.6 „Sprzęt” oznacza oferty sprzętu NETSCOUT, powszechnie udostępnione przez NETSCOUT, z wyłączeniem jakiegokolwiek oprogramowania, kodów, procedur w oprogramowaniu oraz innych produktów o niematerialnym charakterze;

1.7 „Terytorium” oznacza Europę, Środkowy Wschód oraz Afrykę;

1.8 „Usługi” oznaczają Usługi Utrzymaniowe, Usługi Szkoleniowe oraz Inne Usługi.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów NETSCOUT do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów NETSCOUT poza Terytorium, ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na Terytorium;
 2. uzyskania od nabywców Produktów NETSCOUT akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem NETSCOUT;
 3. dołączenia do Produktów NETSCOUT pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez NETSCOUT dla każdego Produktu;
 4. informowania ARROW ECS o każdym przypadku naruszenia praw NETSCOUT lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

2.2. Zamówienia na Produkty NETSCOUT składane będą zgodnie z procedurą składania zamówień NETSCOUT i zawierać będą dane użytkownika takie jak m.in.: dane osobowe, adres, adres email, numer telefonu, miejsce dostarczenia Produktu. ARROW ECS może odmówić, anulować lub opóźnić realizację zamówienia, jeżeli uzna, że jego wykonanie może naruszać postanowienia zawartych przez strony umów.

2.3. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż ARROW ECS może dostarczyć zamówione Produkty NETSCOUT tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych NETSCOUT obowiązujące dla Terytorium (w tym EULA). 

2.4. Reseller zobowiązuje się nie dystrybuować na rzecz użytkowników końcowych kopii Oprogramowania w ilości przekraczającej ilość nabytych licencji na Oprogramowanie. 

2.5. Reseller uzyskuje prawo do dystrybucji Produktów NETSCOUT po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Resellera przez NETSCOUT. W przypadku, gdy do uzyskania akceptacji NETSCOUT wymagane jest współdziałanie Resellera, Reseller zobowiązuje się współdziałać z ARROW ECS w takiej procedurze, w szczególności spełnić wszystkie wymagania stawiane przez NETSCOUT, w tym:

 1. zawrzeć z NETSCOUT bezpośrednią umowę dotyczącą dystrybucji Produktów o treści akceptowanej przez NETSCOUT, w przypadku wystąpienia przez NETSCOUT z żądaniem podpisania przez Resellera takiej umowy;
 2. zaakceptować i przestrzegać obowiązujących w danym czasie standardowych warunków sprzedaży dla Partnerów NETSCOUT;
 3. uzupełnić i podpisać stosowne dokumenty certyfikacyjne lub inne, określone przez NETSCOUT dokumenty potwierdzające, że Reseller spełnia standardowe warunki sprzedaży Partnera NETSCOUT.

2.6. Reseller zapewnia, iż użytkownicy końcowi Produktów NETSCOUT oraz odbiorcy Usług NETSCOUT zostaną poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych przez NETSCOUT w celu zapewnienia przez takich użytkowników zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa obowiązującymi na Terytorium. 

2.7. Reseller zobowiązuje się poinformować użytkowników końcowych Produktów NETSCOUT oraz odbiorców Usług NETSCOUT, iż dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy zastępowanie Produktów NETSCOUT innymi, powodować będzie nieważność gwarancji udzielonych przez NETSCOUT na Produkty. 

3. Odpowiedzialność

3.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych lub praw autorskich, w odniesieniu do Produktów NETSCOUT, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania ARROW ESC o takich roszczeniach w formie pisemnej;
 2. podjęcia współpracy z ARROW ESC i NETSCOUT w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia NETSCOUT wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

3.2. ARROW ESC i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń dotyczących lub wynikających z:

 1. Produktów NETSCOUT, dostarczonych zgodnie z projektem, rysunkami lub specyfikacjami dostarczonymi przez Resellera lub użytkownika końcowego;
 2. Korzystania z Produktów NETSCOUT w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 3. Roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów NETSCOUT z produktami niepochodzącymi od NETSCOUT lub modyfikacji Produktów NETSCOUT, innych niż modyfikacje dokonywane przez NETSCOUT;

3.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2, NETSCOUT ponosi koszty odszkodowania przyznanego przez sąd. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, NETSCOUT może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu NETSCOUT;
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt NETSCOUT;
 3. zastąpić elementy Produktu NETSCOUT na nienaruszające praw osób trzecich inny Produkt;
 4. przyjąć zwrot Produktu NETSCOUT lub rozwiązać umowę z użytkownikiem końcowym lub Resellerem.

3.4. ARROW ECS i NETSCOUT nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Resellera w umowie z użytkownikiem końcowym, wykraczające poza standardowe warunki licencyjne udzielane przez NETSCOUT.

XII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE LENOVO

1. Definicje

1.1. "Lenovo" oznacza Lenovo PC HK Limited; 

1.2. "Produkt" oznacza Maszynę lub Program;

1.3. "Maszyna" oznacza maszynę, jej opcję, cechy, konwersje, ulepszenia lub produkty peryferyjne lub jakiekolwiek ich kombinacje. Określenie "Maszyna" obejmuje Maszynę Lenovo oraz jakiekolwiek Maszyny osób trzecich, które Lenovo zatwierdzi do sprzedaży przez Arrow ECS; 

1.4. "Program" oznacza program komputerowy, niezależnie od tego czy preinstalowany na Maszynie, czy dostarczony osobno, łącznie z licencjonowanymi materiałami takimi jak dokumentacja dostarczona zgodnie z jej właściwymi postanowieniami licencyjnymi. Określenie "Program" obejmuje Programy Lenovo oraz jakiekolwiek Programy osób trzecich, których sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.5. "Okres Oferty Specjalnej" oznacza okres pomiędzy datą wejścia w życie/datą wygaśnięcia lub datą początkową/data końcową określoną w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.6. "Oznaczony Użytkownik Końcowy" oznacza Użytkownika Końcowego określonego w Harmonogramie Oferty Specjalnej, włączając w to jakąkolwiek osobę prawną, której jest właścicielem w powyżej 50%;

1.7. "Specjalna Oferta Cenowa", "Specjalny Upust Cenowy", Specjalny Rabat Cenowy" oznaczają cenę lub upust określony w Harmonogramie Oferty Specjalnej;

1.8. "Produkt objęty Ofertą Specjalną" oznacza jakikolwiek Produkt, który korzysta ze Specjalnej Oferty Lenovo poprzez Specjalną Ofertę Cenową, Upust lub Rabat ;

1.9. "Najem" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów w celu świadczenia usług najmu dla Użytkowników Końcowych;

1.10. "Numer Harmonogramu Oferty Specjalnej", "Numer Kontraktu Głównego ("NKG")" oznacza unikatowy identyfikator przypisany każdej Ofercie Specjalnej dla tego Oznaczonego Użytkownika Końcowego;

1.11. "Usługa" oznacza wykonywanie zadań, zapewnienie pomocy, porad, dostępu lub wsparcia do zasobu, którego sprzedaż przez Arrow ECS Lenovo zatwierdza;

1.12. "Użytek Wewnętrzny" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów dla użytku wewnętrznego w ramach ich działalności;

1.13. "Zachowane Wykorzystanie" oznacza sytuację, w której Arrow ECS lub Reseller zachowuje tytuł prawny do Produktów Oferty Specjalnej dla celów Zarządzanych Usług, Najmu lub Użytku Wewnętrznego;

1.14. "Zarządzane Usługi" oznacza Zachowane Wykorzystanie gdzie Arrow ECS lub Reseller zachowuje prawo własności Produktów do celów świadczenia Usług Lenovo Użytkownikom Końcowym.

2. Zobowiązania Resellera

2.1. W przypadku sprzedaży przez Arrow ECS Produktów lub Usług Resellerowi, którego nie łączą z Lenovo stosunki umowne na takie Produkty lub Maszyny, Reseller zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia wsparcia koniecznego dla zachowania satysfakcji klientów;
 2. zapewnienia konfiguracji Produktów, wsparcia instalacyjnego oraz poinstalacyjnego Produktów sprzedawanych swym Użytkownikom Końcowy. Dla Produktów i Usług sprzedawanych przez Resellera, wsparcie obejmuje bycie podstawowym kontaktem w sprawie informacji o Produktach, pomocy technicznej i doradztwa operacyjnego związanego z ofertą;
 3. wspierania swych Użytkowników Końcowych w celu uzyskania produktywnego użycia sprzedanych Produktów i Usług;
 4. przestrzegania wszelkich warunków związanych z aktualizacjami Programów;
 5. zrefundowania zapłaconej za zwrócony Produkt kwoty, jeżeli taki zwrot jest przewidziany w jego gwarancji lub licencji. Reseller może zwrócić Produkt do Arrow ECS uzyskując kredyt, zgodnie ze wskazaniami Lenovo w zasadach działania;
 6. poinformowania na piśmie Użytkownika Końcowego o podmiocie świadczącym usługi gwarancyjne, jeżeli jest inny od Resellera, a także udzielenia jakichkolwiek mających zastosowanie informacji gwarancyjnych, jak i jakichkolwiek modyfikacjach dokonywanych w Produkcie przez Resellera lub Arrow ECS z zastrzeżeniem, że taka modyfikacja może unieważnić gwarancję. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego, czy Maszyna posiada Element Wymienialny przez Klienta (EWK), np. mysz, klawiaturę, głośnik, pamięć lub dysk twardy, który podmiot świadczący usługi gwarancyjne dostarczy Użytkownikowi Końcowemu do zainstalowania przez Użytkownika Końcowego;
 7. przestrzegania obowiązujących w chwili sprzedaży lub eksportu lub importu Produktów, Usług i danych technicznych praw eksportowych i importowych. Reseller jest zobowiązany zapewnić, że ma wiedzę o, jest i będzie w pełni przestrzegał obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji, poleceń i polityk (w tym między innymi, zabezpieczenia wszelkich koniecznych wymogów rozliczeniowych, licencji i wyłączeń eksportowych i importowych oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń), a ponadto Reseller zapłaci Lenovo odszkodowanie wynikające z roszczeń podniesionych przeciwko Lenovo z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących praw eksportowych i importowych, regulacji i poleceń. Nadto, Reseller musi poinformować swych Użytkowników Końcowych, że zobowiązania gwarancyjne Lenovo nie mają zastosowania do eksportowanych Produktów (o ile gwarancja lub postanowienia licencyjne Produktów nie stanowią inaczej);
 8. zapewnienia datowanego dowodu sprzedaży lub jego ekwiwalentu (takiego jak faktura) Użytkownikowi Końcowemu;
 9. poinformowania Użytkowników Końcowych, że dowód sprzedaży (lub inny dokument, taki jak Dowód Uprawnienia, jeżeli jest wymagany) będzie konieczny dla udowodnienia prawa do gwarancji lub aktualizacji Programu;
 10. wspomagania Arrow ECS w lokalizowaniu Produktów jeżeli Lenovo wymaga takiego wsparcia od Arrow ECS;
 11. zachowania dokumentacji każdej transakcji sprzedaży przez okres trzech lat;
 12. zapewnienia, że gdy Maszyny i Programy są dostarczane wspólnie, nie rozdzieli ich, i że zostaną dostarczone Użytkownikom Końcowym tak jak zostały dostarczone Resellerowi;
 13. zapewnienia, że Certyfikat Autentyczności Microsoft (COA) i Associated Product Material (APM) jeżeli będą dołączone do Produktów Lenovo zawierających Programy Microsoft nie zostaną odłączone i zostaną dostarczone z Produktem Lenovo Użytkownikowi Końcowemu. Takie Programy Microsoft nie będą wyceniane osobno.

3. Specjalne Oferty

3.1. W przypadku sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną:

 1. Arrow ECS poinformuje Resellera, że Produkty podlegają postanowieniom Oferty Specjalnej Lenovo;
 2. Arrow ECS poinformuje Resellera o sprzedaży Produktów objętych Ofertą Specjalną objętych postanowieniami Zachowanego Wykorzystania;
 3. Jeżeli Oznaczony Użytkownik Końcowy zażąda od Resellera sprzedaży Produktów Oferty Specjalnej osobie trzeciej zapewniającej finansowanie, która zapewnia własną umowę finansowania z Oznaczonym Użytkownikiem Końcowym, Reseller dostarczy Arrow ECS dowód takiego żądania Użytkownika Końcowego;
 4. Arrow ECS poinformuje Lenovo o objęciu Resellera Ofertą Specjalną i/lub przedstawi Resellerowi do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do treści klauzuli dotyczącej objęcia Resellera Ofertą Specjalną, uzupełnioną w nawiasach o niezbędne dane:
  • "Dostarczamy Państwu wskazane produkty w ramach niniejszej Oferty specjalnej pod wyraźnym warunkiem, że możecie je Państwo odsprzedawać wyłącznie do <> oraz wyłącznie do stosownej daty ważności/daty zakończenia Oferty specjalnej. Zobowiązujecie się Państwo do przedłożenia do Lenovo, na żądanie, dowodów potwierdzających, że produkty te zostały sprzedane takiemu użytkownikowi końcowemu nie później niż w stosownej dacie ważności / dacie zakończenia Oferty specjalnej, lub wciąż pozostają w ewidencji na stanie fizycznym w waszym magazynie. W przypadku odsprzedaży takich produktów, w całości lub w części, wszelkim innym stronom lub poza Okresem oferty specjalnej, zobowiązujecie się Państwo do poinformowania nas o takim fakcie przed taką sprzedażą. W przypadku niepowiadomienia naszej firmy lub nieprzedłożenia do Lenovo wymaganych dowodów tak, jak opisano powyżej, zgadzacie się Państwo, że
   1. Lenovo ma prawo obciążyć Państwa karami umownymi za takie produkty, w kwotach uznawanych za rzetelne wstępne szacunki poniesionych przez nas strat, równych 50% Ceny szacunkowej / Ceny cennikowej Lenovo (Ceny szacowane / ceny cennikowe są dostępne u Lenovo) obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Lenovo na takie kary umowne; oraz
   2. Lenovo może wykluczyć Państwa z udziału w dalszych Ofertach specjalnych. Ponadto, zgadzacie się Państwo, że Lenovo jest uprawniony do prowadzenia audytu wszelkich transakcji sprzedaży dokonanych w ramach danej Oferty specjalnej, w Państwa lokalizacji."
 5. Reseller nie sprzeda Produktów objętych Ofertą Specjalną innym podmiotom niż Oznaczony Użytkownik Końcowy lub po Okresie Oferty Specjalnej.

4. Produkty Data Center Lenovo

4.1. W przypadku sprzedaży Produktów Data Center Lenovo, dokumentacja dostarczona lub zainstalowana na tych Produktach, włączając w to jakiekolwiek licencje, zostanie przekazana nienaruszona przez Resellera Użytkownikowi Końcowemu.

5. Odpowiedzialność

5.1. W razie zgłoszenia przez Lenovo do Arrow ECS roszczeń z tytułu naruszenia przez Resellera postanowienia 3.1.5. powyżej, Reseller zobowiązany będzie do ich przejęcia i zwolnienia od odpowiedzialności Arrow ECS.

XIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SYMANTEC

1. Definicje

1.1. Program Partnerski – program lub oferta Symantec dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.2. Symantec – Symantec Limited (Ireland), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.3. Terytorium – Polska.

1.4. Warunki dla Użytkownika Końcowego – dokument określający warunki korzystania z Produktów lub Usług Symantec przez Użytkownika Końcowego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller zobowiązany jest przystąpić do Programu Partnerskiego. W tym celu powinien skontaktować się z Arrow ECS, która przekieruje go bezpośrednio do Symantec. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Symantec Reseller oświadcza, że posiada aktualny status członkowski w Programie Partnerskim.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS jest zobowiązana do poinformowania Symantec w przypadku kiedy wie lub ma uzasadnione podejrzenia, iż Reseller działa niezgodnie z postanowieniami Programu Partnerskiego także w stosunku do innych niż Symantec partnerów.

2.4. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.5. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z użyciem Produktów lub Usług w połączeniu z produktami lub usługami niepochodzącymi od Symantec spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Symantec, których dałoby się uniknąć używając Produkt lub Usługę samodzielnie, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Symantec, zwolnienia Arrow ECS lub Symantec z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Symantec.

3. Obowiązki Resellera względem Użytkownika Końcowego

3.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o możliwości wglądu przed zakupem do Warunków dla Użytkownika Końcowego dostępnych na stronie internetowej Symantec lub dostarczanych przez Symantec na żądanie.

3.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Warunki dla Użytkownika Końcowego jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z Warunków dla Użytkownika Końcowego.

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż nie nabywa oraz nie przenosi na Użytkownika Końcowego żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów, które nie są wyraźnie określone w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. Wskazane prawa pozostają własnością Symantec.

3.4. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego o tym, iż jego dane będą przetwarzane przez Resellera, Arrow ECS oraz Symantec w celu realizacji Zamówienia. Nadto Reseller zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkowników Końcowych zgodnie z prawem.

4. Zamówienia i dostawa

4.1. Zamawiając Produkty lub Usługi Symantec Reseller zobowiązany jest podać odpowiednie informacje oraz wskazać Użytkownika Końcowego dla którego dokonuje zamówienia.

4.2. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie jest nieodwołalne i Reseller składa je na własne ryzyko.

4.3. Zgodnie z uzasadnionym wymaganiem Symantec lub z polityką Symantec, może ona odmówić akceptacji Zamówienia do czasu kiedy Reseller złoży Zamówienie dla wystarczającej, określonej liczby Użytkowników Końcowych.

4.4. Symantec zastrzega sobie prawo do odmowy, anulowania lub opóźnienia dostawy zamówionych Produktów lub Usług według własnego uznania. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Symantec lub Arrow ECS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub bezpośrednie konsekwencje w takich przypadkach.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

5.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi Symantec są dostarczane Resellerowi bez żadnych gwarancji, z wyłączaniem wyraźnie zastrzeżonych w Warunkach dla Użytkownika Końcowego. W szczególności Symantec i Arrow ECS nie gwarantują, iż Produkty lub Usługi spełnią oczekiwania każdego Resellera lub Użytkownika Końcowego lub iż ich działanie będzie nieprzerwane i wolne od jakichkolwiek wad.

XIV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE DELL

1. Definicje

1.1. Dell – Dell Products Co. (Ireland), na rzecz której działa spółka stowarzyszona Dell sp. z o. o. (Polska), od której Arrow ECS zamawia Produkty lub Usługi.

1.2. Informacje dla Użytkownika Końcowego – dokument określający informacje i warunki korzystania z Produktów lub Usług Dell przez Użytkownika Końcowego, dostarczany przez Dell.

1.3. Opis usług – dokument określający szczegółowe informacje dotyczące Produktów lub Usług Dell dostępny na stronie www.dell.com/servicecontracts/global 

1.4. Program Partnerski – program lub oferta Dell dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów lub Usług.

1.5. Terytorium – Polska

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller zobowiązany jest uzyskać od Dell certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line dostępny na stronie internetowej https://partner.dell.com/pl-pl/partner/partner.htm .Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów lub Usług Dell Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację.

2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż na pisemne żądanie Dell może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowych treningów i szkoleń związanych ze sprzedażą Produktów lub Usług Dell. Niespełnienie takiego zobowiązania może skutkować zawieszeniem lub wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego. 

2.5. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli Arrow ECS otrzyma od Dell pisemne żądanie zaprzestania sprzedaży Produktów lub Usług Dell wskazanemu Resellerowi, Arrow ECS będzie do tego zobowiązana bez uszczerbku dla Resellera.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Dell może zgodnie ze swoim uznaniem odmówić przyjęcia zamówienia, o czym jest zobowiązana poinformować w najkrótszym możliwym czasie.

3.2. Każde zamówienie powinno zawierać wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi Dell, dane Resellera i dane Użytkownika Końcowego oraz wszelkie inne informacje, których dostarczenia zażąda Arrow ECS lub Dell. 

3.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż złożone Zamówienie, które zostało zaakceptowane przez Dell jest nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji, w których Dell wyrazi uprzednio pisemną zgodę na anulowanie zamówienia. 

3.4. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż jeżeli dostawa Produktów lub Usług Dell jest dokonywana partiami, Dell zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen.

4. Odpowiedzialność

4.1. Reseller jest zobowiązany poinformować Użytkownika Końcowego przed sprzedażą Produktów lub Usług Dell o odpowiednim Opisie Usług, Informacjach dla Użytkownika Końcowego oraz stosownych warunkach licencyjnych dotyczących Produktów lub Usług Dell.

4.2. Samodzielne kształtowanie przez Resellera odmiennych warunków od wynikających z dokumentu Informacje dla Użytkownika Końcowego, Opisu Usług lub w inny sposób zakomunikowanych wyraźnie przez Dell jest niedozwolone. W przypadku złamania ww. postanowienia Reseller jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie wobec Użytkownika Końcowego zobowiązania określonego przez Resellera a nie wynikającego z ww. dokumentów.

4.3. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera wynikające z:

 1. nieuzyskania w związku z Produktami lub Usługami Dell stosownej licencji, praw własności intelektualnej, certyfikacji
 2. instalacji lub integracji na żądanie Resellera oprogramowania lub komponentów ze sprzętem komputerowym
 3. nieodpowiedniego używania lub nieautoryzowanej modyfikacji Produktów lub Usług Dell
 4. działania Użytkownika Końcowego w zaufaniu do nieprawdziwych informacji przekazywanych przez Resellera, spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS lub Dell, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS lub Dell, zwolnienia Arrow ECS lub Dell z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS lub Dell.

Punkty obowiązujące od 02.06.2017 r.

Punkty obowiązujące od 02.06.2017:

Punkty obowiązujące od 02.06.2017:

I DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE WYBRANYCH DOSTAWCÓW Arrow ECS

 1. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS znajdują zastosowanie do Umów (ich zawierania, zmienienia, uzupełniania, rozwiązywania, wykonywania oraz skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania) dotyczących Usług i/lub Produktów wybranych Dostawców Arrow ECS.
 2. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS określają warunki na jakich wybrany Dostawca dokonuje sprzedaży swoich Produktów i Usług za pośrednictwem Arrow ECS, co przekłada się również na wzajemne relacje, prawa i obowiązki między Dostawcami a Resellerami oraz Arrow ECS a Resellerami.
 3. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS stanowią integralną część OWU, przy czym w razie sprzeczności zapisów Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS z zapisami OWU, pierwszeństwo mają zapisy Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS.
 4. Dodatkowe Warunki Handlowe wybranych Dostawców Arrow ECS mogą być aktualizowane według uznania Arrow ECS co nie będzie stanowić zmiany treści i warunków OWU. Wersja archiwalna dodatkowych warunków handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS widoczna jest pod adresem: https://www.arrowecs.pl/id/OWU_Zmiany
 5. Wszelkie pojęcia użyte w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranych Dostawców Arrow ECS mają takie znaczenie, jak nadano im w OWU, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w punkcie "Definicje" w Dodatkowych Warunkach Handlowych wybranego Dostawcy Arrow ECS poniżej.
 6. Poprzez zamieszczenie Dodatkowych Warunków Handlowych wybranych Dostawców spełnione zostały wszelkie obowiązki informacyjne Arrow ECS wobec Użytkownika Końcowego wymagane przez Dostawców, a Reseller oświadcza, że jest świadomy obowiązków nałożonych na Użytkownika Końcowego przez wybranego Dostawcę i zobowiązuje się do ich stosownego przekazania Użytkownikowi Końcowemu.
 7. Zobowiązania Arrow ECS wobec Resellera nie będą wykraczać poza zobowiązania wybranego Dostawcy wobec Arrow ECS, a ewentualne roszczenia wobec Arrow ECS nie będą przekraczać zakresu roszczeń Arrow ECS uznanych przez danego Dostawcę.

II DODATOWE WARUNKI HANDLOWE IBM

1. Oferta ceny specjalnej IBM 

1.1. Oferta ceny specjalnej IBM (dalej: Oferta Specjalna) to warunki handlowe każdorazowo ustalone przez IBM i przekazane za pośrednictwem Arrow ECS na jakich Reseller, może oferować Produkty i/lub Usługi Użytkownikowi końcowemu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kierowanych do Resellerów na stronie internetowej IBM:
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_agr_special_bid
https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_agr_BPSBA-HChttps://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/swg/svp/bpsvp2t_cee_eu.pdf oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej (dalej łącznie: Warunki Oferty Specjalnej). 

1.2. Reseller zobowiązuje się do zbycia Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną wyłącznie na rzecz Użytkownika końcowego określonego w Umowie i w oparciu o zamówienie złożone przez Użytkownika końcowego u Resellera, w terminie oraz za cenę określoną w Ofercie Specjalnej. Jeśli w Umowie, objętej Ofertą Specjalną Reseller nie będzie dokonywał sprzedaży Produktu i/lub świadczenia Usługi objętych Ofertą Specjalną bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego, a poprzez inną firmę ( Pośrednik), Reseller ma obowiązek o tym fakcie poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną Arrow ECS przed złożeniem w Arrow ECS Zamówienia i/lub przed zawarciem Umowy i uzyskać na to, za pośrednictwem Arrow ECS, zgodę IBM.

1.3. W związku z wymaganiami IBM, w przypadku złożenia przez Resellera Zamówienia w Arrow ECS na Produkty i/lub Usługi objęte Ofertą Specjalną, Reseller będzie zobowiązany, w zależności od rodzaju zakupowanych produktów i zadeklarowanego przez Resellera kanału sprzedaży dla danej transakcji, do pisemnej lub dokonanej drogą elektroniczną akceptacji i zastosowania się do jednej z poniższych, przykładowych klauzul, uzupełnionych w nawiasach o niezbędne dane:

1.3.1. Dla kanału sprzedaży HVEC:

 1. W transakcjach polegających na sprzedaży do Użytkownika końcowego tj. innych niż tzw. Użytek bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłączenie {proszę wpisać nazwę Wyznaczonego Użytkownika końcowego} nie później niż {wstaw ostateczną datę wysłania produktów przez resellera} ("ostateczna data wysłania") i za cenę nie niższą niż {proszę wpisać odpowiednią Minimalną Wartość powiększoną o marżę Partnera}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące wysłanie niniejszych produktów do tego Użytkownika końcowego w terminie nie późniejszym niż ich ostateczna data wysłania oraz ich sprzedaż za cenę odpowiadającą co najmniej odpowiedniej minimalnej wartości, albo dowody potwierdzające, że produkty te wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zapewnić zakończenie procesu rejestracji Użytkownika końcowego w terminie 30 dni od ich zbycia przez Was. Jeśli dowolne produkty nabyte w ramach niniejszej oferty specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez wskazanego Użytkownika końcowego, zostały lub zostaną wysłane do niego po terminie ostatecznej daty wysłania lub zostały lub zostaną sprzedane za cenę niższą niż wartość minimalna, powiadomicie nas o tym fakcie przed ich zaoferowaniem innym podmiotom. Jeśli nie powiadomicie nas o tym fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was za te produkty karą umowną, która stanowi różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia przez IBM noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście, oraz ii) może wykluczyć Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
 2. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
  • "Dostarczamy Wam niniejsze produkty z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich wyłącznie do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność i używanie tych produktów do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy począwszy od {proszę wstawić Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami i niezaciągania, w inny sposób, zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. W przypadku pakietów ServicePac, jeśli są one objęte niniejszą umową, zobowiązujecie się zakończyć proces rejestracji w terminie 30 dni od ich nabycia. Jeżeli nie jesteście właścicielem produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. Jeżeli nie powiadomicie nas o takim fakcie lub nie dostarczycie IBM opisanych powyżej wymaganych dowodów, wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo: i) obciążyć Was, za każdy z tych produktów, karą umowną stanowiącą maksymalnie różnicę między Przewidywaną Ceną Sprzedaży IBM, obowiązującą w dniu wystawienia noty księgowej odnośnie kary umownej, a kwotą określoną na fakturze, którą otrzymaliście oraz ii) do wykluczenia Was z udziału w kolejnych ofertach specjalnych. Akceptujecie również, że IBM jest uprawniony do przeprowadzenia w Waszych biurach audytu dowolnej transakcji w ramach niniejszej oferty specjalnej."
   1.3.2. Dla kanału sprzedaży CHW 
   1. W przypadku Ofert zależnych od Wolumenu Sprzedaży (IVO):"
    • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie {proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów temu Użytkownikowi końcowemu lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów innym osobom. W przypadku nie poinformowania nas lub niedostarczenia IBM wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo
     1. obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, której maksymalna wysokość stanowi różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście oraz
     2. wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
   2. W przypadku Ofert specjalnych dotyczących Potencjalnych Transakcji oraz Ofert Umowy Ramowej (warunki dotyczące Cen Sprzedaży mają zastosowanie tylko do produktów, dla których określono Cenę Sprzedaży):
    • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że odsprzedacie je wyłącznie { proszę wpisać nazwę Użytkownik końcowego}, za cenę nie wyższą niż określona przez Was i zgłoszona IBM Cena Sprzedaży. Na żądanie IBM dostarczycie dowody dokumentujące sprzedaż produktów danemu Użytkownikowi końcowemu, za cenę nie wyższą niż właściwa cena sprzedaży, lub potwierdzające, że produkty wciąż figurują w Waszej ewidencji środków trwałych. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM.Jeżeli produkty nabyte w ramach niniejszej Oferty Specjalnej nie zostały lub nie zostaną nabyte przez Użytkownika końcowego lub zostaną nabyte za ceną wyższą niż właściwa cena sprzedaży, zobowiązujecie się do poinformowania nas o tym fakcie przed sprzedaniem produktów na takich innych warunkach. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do:
     1. obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz
     2. wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej"
   3. W transakcjach polegających na tzw. Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności:
    • "IBM dostarcza niniejsze produkty na warunkach Oferty Specjalnej z wyraźnym zastrzeżeniem, że będziecie właścicielem tych produktów i będziecie korzystali z nich tylko do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności (Usługi Zarządzane, Wynajem lub Wasz Użytek Wewnętrzny), określonego przez Was i zgłoszonego IBM. Na żądanie IBM dostarczycie dowody potwierdzające własność ww. produktów i korzystanie z nich do Użytku bez Przeniesienia Prawa Własności, przez co najmniej 6 miesięcy, począwszy od dnia nie późniejszego niż {proszę wpisać Ostateczną Datę Rozpoczęcia Świadczenia Usługi}. Zobowiązujecie się do niezawierania umów z innymi osobami lub niezaciągania w inny sposób zobowiązań, które ograniczałyby możliwość dostarczenia wymaganych dowodów do IBM. Jeżeli nie jesteście właścicielami produktów nabytych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej i nie korzystacie z nich w celu opisanym powyżej lub korzystaliście z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy, poinformujecie nas o tym fakcie przed zaoferowaniem produktów lub używaniem inaczej niż określono w Ofercie Specjalnej. W przypadku niepoinformowania nas lub niedostarczenia IBM, z jakiegokolwiek powodu, wymaganych dowodów opisanych powyżej, niniejszym wyraźnie uznajecie, że IBM ma prawo do:
     1. obciążenia Was za każdy z tych produktów karą umowną, która stanowi maksymalnie różnicę pomiędzy opublikowaną przez IBM ceną katalogową obowiązującą w dniu wystawienia faktury, a kwotą na fakturze, którą otrzymaliście; oraz
     2. wykluczenia Was z udziału w przyszłych Ofertach Specjalnych. Akceptujecie, że IBM jest uprawniony do audytu (również w Waszych biurach) dowolnej transakcji sprzedaży zrealizowanej w ramach niniejszej Oferty Specjalnej”.

1.3.3. Dla produktów software:

 • "Składając zamówienie nr …………….. dla Użytkownika końcowego ………………… oświadczamy, że:
  1. odsprzedaży zamówionych produktów IBM dokonamy do Użytkownika końcowego za cenę nie wyższą niż określona w SBO (t.j. do wysokości ………………………….)
  2. w transakcji nie występuje pośrednik ani nie wiąże nas umowa konsorcjum
  3. dla potrzeb realizacji transakcji nie wiąże nas z Użytkownikiem końcowym umowa o poufności
  4. posiadamy aktualnie obowiązującą umowę z IBM - BPA SVP, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się do stosowania jej zapisów."

1.4. Po każdorazowym uzgodnieniu Oferty Specjalnej, Arrow ECS niezwłocznie poinformuje Resellera o jej treści pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną; w szczególności informacja ta może zostać przekazana w wycenie, Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i/lub jako adnotacja na wystawionej przez Arrow ECS Resellera fakturze. Z chwilą powiadomienia Resellera przez Arrow ECS, Oferta Specjalna wiąże Resellera i staje się integralną częścią Umowy.

1.5. W przypadku audytu prowadzonego przez IBM w siedzibie Arrow ECS, dotyczącego Zamówienia Resellera zrealizowanego przez Arrow ECS w oparciu o warunki Oferty Specjalnej, na każde żądanie Arrow ECS Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących stosunków prawnych zaistniałych pomiędzy Resellerem a Użytkownikiem końcowym, których przedmiotem jest konkretna Oferta Specjalna. Wskazane obowiązki Reseller zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

1.6. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Resellera poszczególnych postanowień Umowy dotyczących stosowania warunków Oferty specjalnej i Warunków Oferty Specjalnej. W szczególności Reseller zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz IBM Polska Sp. z o.o. z tytułu naruszenia przez Resellera postanowień Warunków Oferty Specjalnej i/lub Oferty specjalnej. 

1.7. Reseller oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Oferty Specjalnej i zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania zawartych w nich regulacji przy wykonywaniu Umowy z Arrow ECS oraz przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Użytkownikami końcowymi, których przedmiotem będą Produkty i /lub Usługi objęte Ofertą Specjalną.

2. Kontrakty serwisowe 

2.1. W przypadku kontraktów serwisowych płatnych okresowo trwających dłużej niż 1 (jeden) rok, IBM ma prawo podwyższyć opłaty okresowe za Usługi, jak również stawki za robociznę, informując o tym Arrow ECS. W takim wypadku Arrow ECS ma prawo podwyższyć opłaty okresowe informując od tym Resellera na piśmie.

2.2. Zabezpieczeniem przed zmianą cen określoną w ust. 1 powyżej, jest wykupienie przez Resellera ochrony cenowej na cały okres trwania kontraktu serwisowego (jeśli IBM oferuje taką opcję).

2.3. Dla nowo zakupionych maszyn: cena obowiązuje przy realizacji kontraktu serwisowego, gdzie rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych następuje w pierwszym dniu gwarancji IBM.

2.4. O ile nie określono innego trybu postępowania, IBM nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności. W związku z powyższym, o ile nie określono innego trybu postępowania, Arrow ECS również nie wystawia noty kredytowej z tytułu niewykorzystania Usług, za które dokonano przedpłaty, ani nie dokonuje zwrotu należności.

2.5. Reseller zobowiązany jest każdorazowo udzielić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem i na prośbę Arrow ECS informacji o:

 • każdym kontrakcie serwisowym podpisanym przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • dacie podpisania kontraktu serwisowego przez Resellera i Użytkownika końcowego
 • długości trwania kontraktu serwisowego pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym
 • zakresie usług IBM, które są określone w zawartym kontrakcie serwisowym pomiędzy Resellerem i Użytkownikiem końcowym.

2.6. Reseller zobowiązuje się bezpłatnie zapewnić IBM wystarczający i bezpieczny dostęp do pomieszczeń, systemów, informacji, pracowników i zasobów Resellera i/lub Użytkownika końcowego oraz wypełniać inne obowiązki określone przez IBM. IBM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług z powodu opóźnienia w zapewnieniu przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego takiego dostępu bądź w wykonaniu innych obowiązków Resellera i/lub Użytkownika końcowego określonych przez IBM.

2.7. Reseller zobowiązuje się uzyskać przed udostępnieniem IBM pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych podobnych zasobów Resellera bądź Użytkownika końcowego wszelkie licencje lub zatwierdzenia umożliwiające IBM lub podwykonawcom IBM korzystanie z takich zasobów i ich modyfikowanie oraz uzyskiwanie do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM lub jego podwykonawcom do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich materiałów. IBM będzie zwolniony ze swoich zobowiązań w sytuacji, w której nieuzyskanie przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego w należytym terminie powyższych licencji lub zatwierdzeń będzie niekorzystnie wpływać na zdolność IBM do realizacji takich zobowiązań. Ponadto, jeśli w wyniku nieuzyskania przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego powyższych licencji lub zatwierdzeń osoba trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec IBM, to Reseller będzie zobowiązany zwrócić IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. w ramach roszczenia regresowego) wszelkie koszty i pokryć wszelkie szkody poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami.

2.8. Reseller zobowiązuje się dołączyć do umowy zawartej z Użytkownikiem końcowym następujące oświadczenie: 
"Wszelkie roszczenia ................ (wolne pole zastąpić nazwą Użytkownika końcowego) dotyczące jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku realizacji umowy, a w szczególności szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, szkód pośrednich lub szczególnych, mogą być skierowane wyłącznie przeciwko spółce ............. (wolne pole zastąpić nazwą Resellera), nie zaś przeciwko jakimkolwiek podwykonawcom."

2.9. Reseller nie ma prawa do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych ani innych oznaczeń IBM w żadnego rodzaju promocjach czy publikacjach bez uprzedniej pisemnej zgody IBM.

2.10. IBM odnowi automatycznie wszystkie Usługi odnawialne na kolejny okres o tej samej długości (dot. kontraktów serwisowych z włączoną funkcją autorenewal), o ile Reseller nie poinformuje IBM za pośrednictwem Arrow ECS na piśmie (co najmniej na miesiąc przed upływem obowiązującego okresu obowiązywania umowy) o zamiarze nieodnawiania Usługi, wraz z dołączoną pisemną informacją o zamiarze nieodnawiania Usługi od Użytkownika końcowego, podpisaną zgodnie z jego reprezentacją lub IBM nie poinformuje Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS o zamiarze nieodnawiania Usługi.

2.11. W okresie odnowienia kontraktu serwisowego wypowiedzenia kontraktu serwisowego można dokonać w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem że, w celu skutecznego wypowiedzenia kontraktu serwisowego lub jego części wymagane jest przesłanie do Arrow ECS wypowiedzenia na piśmie dokonanego przez Nabywcę wraz z dołączonym, pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez Użytkownika końcowego, potwierdzającym zakres i okres wypowiedzenia.

2.12. W przypadku wznowienia serwisu po okresie przerwy IBM zastrzega sobie prawo do kontroli maszyn w ciągu miesiąca od wznowienia Usługi. Kontrola maszyn może być dokonana bezpłatnie lub za dodatkową opłatą (płatne zawsze w przypadku Usługi "ServicePack"). Jeśli maszyna nie spełnia wymogów pod kątem bezpieczeństwa i użyteczności, Reseller pokryje koszty napraw uznanych przez IBM za konieczne, zanim IBM uzna, że maszyna zakwalifikuje się do rozpoczęcia świadczenie Usług.

2.13. Reseller może zezwolić Użytkownikowi końcowemu na rozwiązanie kontraktu serwisowego za 90-dniowym (dziewięćdziesięciodniowym) wypowiedzeniem udzielonym IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, na piśmie z końcem miesiąca kalendarzowego, po rozwiązaniu przez Użytkownika końcowego Resellera umowy z Resellerem, w ramach której IBM odgrywał rolę podwykonawcy, pod warunkiem że maszyny objęte były kontraktem serwisowym przez co najmniej rok. Dziewięćdziesięciodniowy okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca. Reseller zobowiązuje się niezwłocznie udokumentować i przedstawić IBM, za pośrednictwem Arrow ECS, wypowiedzenie otrzymane od Użytkownika końcowego Resellera. Jeśli wybrane zostało Zobowiązanie Okresowe, warunkiem wycofania jest wniesienie przez Resellera odpowiednich opłat korygujących (zwanych „Opłatami z Tytułu Rozwiązania Umowy”). Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy mają na celu zwrot nienależnych upustów, udzielonych Resellerowi od Opłat w związku z wybranymi zobowiązaniami. Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy zostaną uwzględnione w opłatach bieżących za okres płatności, w którym nastąpiło wycofanie. 
Jeśli Nabywca wybrał Zobowiązanie Okresowe, to stosuje się następujące Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy:

 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres dwóch (2) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 30% (trzydziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres trzech (3) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 35% (trzydziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres czterech (4) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 40% (czterdziestu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi;
 • w przypadku rozwiązania lub wycofania przy Zobowiązaniu Okresowym na okres pięciu (5) lat, Opłaty z Tytułu Rozwiązania Umowy są obliczane na podstawie 45% (czterdziestu pięciu procent) średniej rocznej opłaty za Usługi.

W przypadku wycofania Maszyny objętej Umową albo Usługi w stosunku do Maszyny objętej Umową, za które Nabywca dokonał przedpłaty, Nabywca otrzyma proporcjonalny zwrot z tytułu dokonanej zapłaty.

2.14. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od umowy dot. świadczenia Usług serwisowych IBM zawartej z Nabywcą na podstawie złożonego przez Nabywcę zamówienia i przyjętego do realizacji przez Arrow ECS lub innej umowy, z przyczyn określonych w OWU, Nabywca traci prawo do dalszego świadczenia zamówionych Usług IBM na rzecz Użytkownika końcowego, a Arrow ECS ma prawo do powiadomienia o tym fakcie Użytkownika końcowego, w celu ustalenia z Użytkownikiem końcowym formalności dotyczących kontynuowania Usług dla Użytkownika końcowego.

2.15. IBM może wycofać się ze świadczenia Usługi lub ze wsparcia dla Produktu objętego umową, o czym Arrow ECS, poinformuje Resellera pisemnie. Jeśli IBM wycofa się ze świadczenia Usługi, za którą Reseller już dokonał przedpłaty i Usługa ta nie została w pełni wykonana na rzecz Użytkownika końcowego, to IBM dokona za pośrednictwem Arrow ECS zwrotu proporcjonalnej części kwoty na rzecz Resellera. W przypadku rozwiązania przez IBM danej Umowy dotyczącej Resellera, IBM może świadczyć Usługi przez pozostałą część okresu obowiązywania umowy, za którą Reseller uiścił wcześniej opłatę. 

2.16. IBM nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakichkolwiek dostarczanych Produktów ani świadczonych Usług, ani też usunięcia wszystkich defektów. 

2.17. W przypadku, gdy Reseller lub Użytkownik końcowy zamówią bezpośrednio w IBM, dodatkowe Produkty i/lub Usługi (szerszy zakres lub dłuższy okres świadczenia), które mają zostać dostarczone lub zrealizowane za pośrednictwem Arrow ECS, poczytuje się, iż tym samym Reseller zawarł z Arrow ECS odpłatną umowę na dostawę tych Produktów i /lub Usług. 

2.18. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Usługa w postaci "ServicePac", Arrow ECS dokonuje rejestracji tej Usługi w systemie IBM. Usługa "ServicePac" nie podlega zmianom i wypowiedzeniu. 

2.19. Reseller przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że IBM ma prawo do przeprowadzania audytów sprawdzających poprawne i zgodne z Umowami zawieranymi z Arrow ECS dokonanie przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług. W wyniku takich działań, na każde żądanie Arrow ECS, w celu dalszego przedłożenia właściwej dokumentacji w IBM, Reseller zobowiązuje się okazać oryginały oraz przekazać drogą elektroniczną kopie wszelkich dokumentów, dotyczących dokonanej sprzedaży Produktów i/lub Usług na rzecz Użytkownika końcowego. Określone w zdaniu poprzednim obowiązki Reseller jest zobowiązany wykonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania wezwania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W razie naruszenia powyższych obowiązków, Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Resellera kary umownej w kwocie 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2.20. Reseller zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM, przedstawicieli zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników IBM oraz przedsiębiorstwa macierzyste i podporządkowane IBM przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, procesami sądowymi lub postępowaniami, oraz ponieść na rzecz IBM bezpośrednio lub za pośrednictwem Arrow ECS (np. na podstawie roszczenia regresowego) koszty wszelkich strat, odszkodowań, wydatków ( w szczególności uzasadnione koszty obsługi prawnej) wynikające z takich roszczeń, procesów lub postępowań, które zostaną poniesione przez powyższe podmioty w wyniku prowadzenia przez Resellera sprzedaży Produktów i/lub Usług oraz udzielania przez niego jakichkolwiek zapewnień dotyczących Produktów i/lub Usług, które nie zostały zatwierdzone przez IBM.

2.21. Dodatkowe, szczegółowe warunki IBM dotyczące sprzedaży kontraktów serwisowych określone są w dokumentach i linkach w nich zawartych, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera handlowego lub Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera, a przez prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika lub Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. 
Warunki dotyczące sprzedaży kontraktu serwisowego niepodpisywanego przez IBM z Użytkownikiem końcowym:

3. Zapisy końcowe

3.1. Reseller zobowiązuje się zachować należytą staranność przy wykonywaniu wszelkich działań oraz wykonywać takie działania zgodnie z wymaganiami IBM.

3.2. Reseller zobowiązany jest do skutecznego przekazywania Użytkownikowi końcowemu wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących Użytkownika końcowego, wynikających z powyższego oraz z relacji i umów partnerskich pomiędzy Resellerem a IBM, m.in. umowę licencyjną IBM dotyczącą kodu maszynowego, która dostępna jest na stronie internetowej IBM, pod adresem: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html i wymagana jest dla produktów IBM zgodnie ze wskazaniami IBM: 
https://www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/support_by_product.html . 

III DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE NETAPP

I. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. NetApp – Network Appliance B.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia oraz spółki powiązane;

2. Produkt Osoby Trzeciej – produkt udostępniony przez NetApp, wyprodukowany, rozwinięty lub udostępniony przez inne przedsiębiorstwo, oznaczony znakiem towarowym innym niż NetApp i dystrybuowany przez NetApp do wykorzystania łącznie z produktami NetApp;

3. Strona NOW – światowy serwis NetApp dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w tym w czasie świąt, umieszczony pod adresem: now.netapp.com.

II. Postanowienia szczególne

1. Reseller zobowiązany jest zamieszczać w Zamówieniu, oprócz danych wymaganych zgodnie z OWU, także:

 1. potwierdzenie, że Reseller otrzymał zamówienie na Produkty i/lub Usługi NetApp od Użytkownika końcowego;
 2. dane Produktu, usługi wsparcia i/lub Produktu Osoby Trzeciej, ilość i ich przeznaczenie – zgodnie z zamówieniem od Użytkownika końcowego;
 3. w przypadku usług wsparcia – numer seryjny Produktu będącego przedmiotem wsparcia, chyba że usługi wsparcia zamawiane są wraz z Produktem;
 4. adres dostawy, dokładne dane Resellera, dokładne dane Użytkownika końcowego, a także jeśli to konieczne – imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie dostawy;
 5. wymagania dotyczące dostawy, o ile takie są;
 6. pożądaną datę dostawy, przy czym data ta nie będzie wiążąca dla Arrow ECS.

2. Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkty i/lub Usługi wyłącznie i bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu. Sprzedaż Produktów i/lub Usług za pośrednictwem innego Resellera lub przy współudziale innego Resellera wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS.

3. Reseller na własną odpowiedzialność przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne zgodnie z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności związanej z niespełnieniem wymagań NetApp udostępnionych na Stronie NOW. Arrow ECS zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostawy w razie braku zgodności miejsca dostawy lub środowiska informatycznego ze wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Akceptacja miejsca dostawy i środowiska informatycznego przez NetApp lub Arrow ECS nie oznacza potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW. Jeżeli dostawa będzie niemożliwa z uwagi na brak zgodności miejsca dostawy z wymaganiami NetApp udostępnionymi na Stronie NOW, Reseller przygotuje lub zapewni, że Użytkownik końcowy przygotuje miejsce dostawy oraz środowisko informatyczne niezwłocznie zgodnie z instrukcjami NetApp, a dostawa zostanie wykonana w nowym terminie. Wszelkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem zostaną pokryte przez Resellera, a termin płatności wynagrodzenia przysługującego Arrow ECS nie ulega zmianie.

4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są usługi wsparcia, Reseller jest zobowiązany zarejestrować Produkty nabyte przez Użytkownika końcowego na Stronie NOW, stworzyć profil Użytkownika końcowego, który będzie zawierał konfigurację Produktu i protokoły nabycia oraz aktualizować ten profil lub też spowodować, że Użytkownik końcowy dokona wszystkich tych czynności samodzielnie. Wykonanie tych obowiązków jest warunkiem świadczenia usług wsparcia.

5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest oprogramowanie:

 1. Reseller zobowiązuje się do uzyskania od Użytkownika końcowego pisemnej akceptacji warunków umowy licencyjnej (Software License) przed akceptacją zamówienia przez NetApp, a najpóźniej przed datą dostawy, a wykonanie tych czynności jest warunkiem dostawy;
 2. Reseller zobowiązuje się do niezwłocznego informowania NetApp (spółki udzielającej licencji), z kopią do Arrow ECS, o każdym przypadku naruszenia umowy licencyjnej przez Użytkownika końcowego;
 3. Reseller zobowiązuje się zwolnić Arrow ECS i NetApp od wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązków wskazanych w pkt. a) i b) powyżej.

6. Reseller zobowiązuje się nie naruszać, czy to pośrednio czy bezpośrednio, praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp. Reseller zapewni, że wszelkie konieczne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej i innych praw przysługujących NetApp do Produktów, a ponadto zapewni, że ochronę Produktów oraz praw z nimi związanych przez personel Resellera, w tym pracowników i podwykonawców, a także przez Użytkownika końcowego oraz wszelkie inne osoby mające dostęp do Produktów.

7. Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. jakiegokolwiek wykorzystanie lub modyfikacje Produktów nieautoryzowane przez NetApp;
 2. jakiegokolwiek wykorzystanie Produktów NetApp łącznie z innymi produktami bez autoryzacji NetApp, choćby produkty te były sprzedane przez jednego z autoryzowanych przedstawicieli NetApp;
 3. niezaistalowanie lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji lub nowej wersji dostępnej w NetApp, a Reseller zwolni Arrow ECS oraz NetApp (w tym także ich managerów, personel i podwykonawców) w razie skierowania do krótegokolwiek z tych podmiotów roszczeń w powyższym zakresie.

8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu szkód wyrządzonych przez Arrow ECS, Arrow ECS odpowiada tylko za szkody rzeczywiste i odpowiedzialność ta jest ograniczona do mniejszej z poniższych kwot:

 1. suma kwot netto za Produkty i Usługi zamówione przez Resellera w Arrow ECS w ostatnich sześciu miesiącach;
 2. 500.000 euro lub jej równowartości w złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyrządzenia szkody.

 Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności Arrow ECS z tytułu szkody wyrządzonej przez Arrow ECS umyślnie.

IV DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE MCAFEE

1. Definicje

 1.1. McAfee – McAfee (UK) Limited, dostawca Produktów i Usług McAfee

1.2. Program Partnerski – dowolny program lub oferta McAfee dotycząca dystrybucji, odsprzedaży lub licencjonowania Produktów, w tym system selektywnej dystrybucji Produktów i/lub Usług McAfee (MSP)

1.3. Terytorium – Polska

1.4. Usługi MSP– Produkt lub Usługa McAfee dystrybuowana w programie Managed Services Specialization McAfee

1.5. Wsparcie – usługi wsparcia eksploatacji Produktów świadczone na warunkach i w zakresie określonym przez McAfee, zgodnie ze standardową polityką wsparcia McAfee Support

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przed złożeniem Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller zobowiązany jest uzyskać od McAfee certyfikację uprawniającą do uczestniczenia w Programie Partnerskim. W tym celu zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz on-line "Become a partner" zamieszczony na https://secure.mcafee.com/apps/Partners/channel/become/enrollment-form/become-partner-short.aspx?region=us. Przez złożenie Zamówienia dotyczącego Produktów i/lub Usług McAfee Reseller oświadcza, że uzyskał wymaganą certyfikację. Na prośbę Arrow ECS i/lub McAfee Reseller zobowiązany jest do przedstawiania dowodów potwierdzających uzyskanie certyfikacji.

 2.2. Reseller jest zobowiązany do przestrzegania warunków oraz zasad wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Niestosowanie się do wspomnianych warunków może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Resellera z Programu Partnerskiego i unieważnieniem jego uprawnień wynikających z nabytych certyfikacji.

2.3. Reseller zobowiązany jest poinformować Arrow ECS o prowadzeniu swojej działalności poza obszarem Terytorium. Reseller przyjmuje do wiadomości, iż Arrow ECS może odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, kiedy działalność Resellera odbywa się poza obszarem Terytorium.

2.4. Jeżeli jakiekolwiek działania lub zaniechania Resellera związane z Usługami i/lub Produktami spowodują roszczenia, odpowiedzialność lub wydatki (w tym opłaty sądowe i uzasadnione wydatki na obsługę prawną) po stronie Arrow ECS i/lub McAfee, wówczas Reseller zobowiązuje się do przeciwdziałania takim roszczeniom i ochrony przed nimi Arrow ECS i/lub McAfee, zwolnienia Arrow ECS i/lub McAfee z jakiejkolwiek odpowiedzialności i/lub całkowitego pokrycia takich wydatków, a ponadto do naprawienia związanej z tym szkody po stronie Arrow ECS i/lub McAfee.

3. Warunki sprzedaży Usług MSP

 3.1. Najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca Reseller jest zobowiązany do przekazywania Arrow ECS Raportów Zużycia Usług dotyczących Usług MSP wykorzystywanych przez wszystkich Użytkowników końcowych danego Resellera. Reseller zobowiązuje się do przekazywania Raportów Zużycia według określonego wzoru lub na określonym formularzu, jeśli zostanie on mu udostępniony.

3.2. Zmiana dystrybutora, od którego Reseller nabywa Usługi MSP może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem McAfee i Arrow ECS z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. Dodatkowe, szczegółowe warunki McAfee dotyczące sprzedaży Usług MSP określone są w dokumentach partnerskich McAfee, gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Partnera rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Resellera. Reseller jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami i ich przestrzegania. Dokumenty te Reseller może znaleźć na stronie internetowej McAfee pod adresami:

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/guidelines/gd-msp-program-guide.pdf

https://partnerprogram.mcafee.com/resources/misc/ms-intel-security-managed-services-faq.pdf

V DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE HP

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów HP i usług konserwacji i naprawy sprzętu, aktualizacje i utrzymanie Oprogramowania, szkolenia oraz innych standardowych usług świadczonych przez HP ("Wsparcie") do nabywców, które nie mają na celu eksportu Produktów HP lub Wsparcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów HP lub Wsparcia akceptacji warunków licencyjnych licencyjne użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem HP oraz
 3. dołączenia do Produktów HP oraz Wsparcia pełnej dokumentacji, w tym Warunków EULA oraz Wsparcia. Warunki EULA oraz Wsparcia są opublikowane przez HP w postaci elektronicznej. Nabywca/Użytkownik końcowy może otrzymać osobno Warunki EULA oraz Wsparcia od Arrow ECS składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

1.2. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa Produktów lub korekt operacyjnych opublikowanych lub w inny sposób udostępnianych przez firmę HP. Reseller zobowiązany jest do przekazywania takich informacji swoim kontrahentom (m.in. za pośrednictwem raportów, informacji, reklam, itp.) w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia od HP, chyba że Strony ustaliły inaczej. 

1.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszelkie dane osobowe ujawnione HP mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującą w danym czasie polityką prywatności HP, dostępną na stronie internetowej HP, oraz oświadczeniem o ochronie danych opublikowanym na Portalu partnerskim HP. 

2. Licencja na Oprogramowanie Microsoft

2.1. W razie zakupu systemu komputerowego HP, na którym:

 1. zainstalowano system operacyjny Microsoft lub
 2. zainstalowano Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft lub
 3. wspomniane systemy HP są sprzedawane w pakiecie z systemem/oprogramowaniem Microsoft lub
 4. w inny sposób dystrybuowane wraz z nimi ("Systemy komputerowe HP"), 

 Reseller zobowiązuje się do stosowania do wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub HP dotyczących Oprogramowania Microsoft dystrybuowanego z Systemami komputerowymi HP.

2.2. W sytuacji określonej w pkt. 2.1, Reseller:

 1. Zobowiązuje się dostarczyć nabywcy (użytkownikowi końcowemu) Certyfikat Autentyczności Microsoft ("COA") oraz Powiązane Materiały Produktowe ("APM") wraz z każdym Systemem komputerowym HP, w opakowaniu HP
 2. Nie będzie podawać osobnej ceny za system operacyjny Microsoft, Oprogramowanie aplikacyjne Microsoft, ani za oba. "APM" oznacza materiały związane z Oprogramowaniem systemu operacyjnego Microsoft lub Oprogramowaniem aplikacyjnym Microsoft, lub jednym i drugim, dołączonym do Systemu komputerowego HP w opakowaniu HP, w tym między innymi Instrukcję obsługi, nośniki do odzyskiwania systemu oraz nośniki zewnętrzne. W razie naruszenia tego postanowienia, Reseller zobowiązany jest do wsparcia Arrow ECS w dochodzeniu odpowiedzialności w razie udzielenia informacji podmiotom trzecim o oddzielnych cenach systemów i produktów pochodzących od firmy Microsoft,

2.3. Reseller zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionego wynagrodzenia prawników, wynikających z roszczeń wniesionych przez Microsoft ze względu na nieautoryzowaną dystrybucję produktów Microsoft. W przypadku naruszenia powyższych warunków, Arrow ECS i HP uprawnione są do zaprzestania dystrybucji Produktów HP lub Wsparcia powiązanego z produktami od firmy Microsoft. 

3. Gwarancja HP

3.1. Warunki gwarancji Produktów HP, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące są dostępne w opakowaniu Produktu wraz z cennikiem HP, a także dostępne są na wskazanych stronach internetowych producenta lub w portalu partnerskim HP.

3.2. Arrow ECS nie udziela osobnej gwarancji na Produkty HP, chyba że Strony ustaliły inaczej w odrębnym porozumieniu.

3.3. Gwarancja udzielona zostaje z chwilą nabycia Produktu HP i musi być potwierdzona przez Nabywcę/Użytkownika końcowego dowodem nabycia.

4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, topografii układów scalonych lub znaków towarowych w odniesieniu do Produktów HP, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i HP w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

4.2. Arrow ECS i HP nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej w odniesieniu do Produktów, które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego lub korzystanie z takiego Produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi przez Nabywcę/Użytkownika końcowego,
 2. wprowadzono modyfikacje w Produktach HP przez Nabywcę/Użytkownika końcowego bez zgody HP,
 3. korzystanie z Produktów HP było niezgodne z opublikowanymi przez HP specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów,
 4. korzystanie z Produktów HP odbywało się łącznie z produktami, które nie pochodzą od firmy HP.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, HP ponosi koszty obrony, w tym wszelkie uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez HP kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Jeżeli takie roszczenie się pojawi lub może się pojawić, HP uprawnione jest do zmodyfikowania Produktu HP, udzielenia niezbędnych licencji, lub wymiany Produktu HP. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, HP zwróci cenę zakupu po zwrocie Produktu HP, jeżeli zostanie on zwrócony do HP w terminie jednego (1) roku od dostawy, lub wartość, jaką Produkt HP będzie mieć po tym okresie, jeżeli zostanie zwrócony później. W przypadku Wsparcia rekompensata będzie równa będzie niższej z kwot – równowartości dwunastu (12) opłat miesięcznych za Wsparcie będące przedmiotem roszczenia lub kwocie zapłaconej przez użytkownika za Wsparcie. 

4.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i dokładnych zapisów dotyczących zgodności z niniejszymi warunkami oraz z warunkami programów HP, zaś HP uprawnione jest do prowadzenia audytu i sporządzania kopii takich zapisów. 

4.5. Zapisy prowadzone powinny być przez okres dwóch lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów HP lub usług świadczonych przez HP.

4.6. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom HP bezzwłocznie dostępu do zapisów w czasie godzin pracy Resellera. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje przez okres 2 lat od zakończenia obowiązywania Umowy z Arrow ECS, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia. 

4.7. Reseller wyraża zgodę na potrącenie, zafakturowanie lub kompensację przez HP wszelkich rabatów i płatności otrzymanych z HP zgodnie z ustaleniami audytu.5. Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego.

5.1. Przez "Program specjalny negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego" ("Program specjalny") przyjmuje się pomoc HP w sprzedaży Produktów lub Wsparcia HP z myślą o realizacji określonego, znaczącego wolumenu sprzedaży Użytkownikom końcowym lub transakcji o znacznej wartości poprzez zapewnienie dodatkowych rabatów, niezależnych od ustaleń z umów partnerskich z HP.

5.2. W razie wyboru Programu specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika Końcowego, zastosowanie mają następujące warunki.

5.3. Z wnioskiem o Program specjalny występuje Arrow ECS, a oferty Programu specjalnego udostępniane są za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP. 

5.4. HP publikuje zakwalifikowane transakcje za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

5.5. W razie zakwalifikowania zgłoszonej transakcji Resellera do Programu specjalnego, Reseller może złożyć zamówienia lub wnosić o roszczenia upustowe do HP, za pośrednictwem Arrow ECS. Oferty Specjalnego negocjowanego rabatu Użytkownika końcowego mogą być udzielane w postaci rabatu z góry lub upustu. HP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowej walidacji Użytkownika.

5.6. W razie przyjęcia modelu opartego na rabatach udzielonych z góry:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.).
 2. HP uprawnione jest do bezpośredniego kontaktu z Resellerem w celu przeprowadzenia walidacji Użytkownika.
 3. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 4. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 60 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.7. W razie przyjęcia modelu opartego na upustach:

 1. Reseller zobowiązany jest do przesłania zamówienia zakupowego do Arrow ECS. Zamówienie powinno zawierać wszelkie szczegółowe specyfikacje produktów, na które złożono zamówienie (numery, ilość, lokalizacja, itp.).
 2. Reseller odpowiedzialny jest za realizację obowiązków dotyczących końcowej walidacji (kontroli) Użytkownika.
 3. Produkty lub Wsparcie HP będące przedmiotem zamówienia, będą dostarczone do Resellera w terminie 90 dni od daty ważności zakwalifikowanej transakcji w Portalu partnerskim HP, chyba że Strony ustaliły inny termin.

5.8. Produkty i usługi wsparcia HP w ramach Programu specjalnego mogą być sprzedawane wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania na własne, wewnętrzne potrzeby Użytkownika końcowego, chyba że Strony inaczej ustaliły w odrębnym porozumieniu. Nabyte Produkty lub usługi wsparcia HP nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dostawy przez Użytkownika końcowego. 

5.9. HP nie wyraża zgody na łączenie innych promocyjnych programów rabatowych z Programem specjalnym.

5.10. W ramach Programu specjalnego, HP może w dowolnym czasie wprowadzić maksymalne lub minimalne wartości progowe wolumenów sprzedaży. Zgłoszenia wykraczające poza wartości określone w ten sposób przez HP będą podlegały odrzuceniu. 

5.11. Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i HP w razie zwrotu Produktu lub Wsparcia HP zakupionych w ramach Programu specjalnego. W takim przypadku, HP jest wyłącznie uprawnione do decydowania o rozliczeniu finansowym i logistycznym zwrotu takich Produktów lub Wsparcia HP. 

5.12. Reseller nie jest uprawniony do ujawniania cen ani sprzedaży poszczególnych składników Produktów lub Wsparcia HP sprzedawanych w pakiecie i objętych Programem specjalnym. 

5.13. Reseller zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji przez nabywcę Produktów lub Wsparcia HP, że transakcja jest na jego własne, wewnętrzne potrzeby, a nie w celu odsprzedaży lub dalsze dostawy do innych podmiotów. 

5.14. Reseller zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych następujących informacji i dokumentacji do HP:

 1. Podpisanego potwierdzenia dostawy do użytkownika końcowego, faktur, transakcji płatności, awiza przelewu potwierdzającego płatność zrealizowaną przez Użytkownika końcowego oraz inne dokumenty potwierdzające dostarczenie Produktów i/lub Wsparcia objętego Programem specjalnym, w tym nazwę (nazwisko) i adres Użytkownika końcowego, numery produktów HP, numery seryjne (wymagane w krajach, w których wdrożono narzędzie śledzenia numerów seryjnych lub udostępniono te ostatnie w inny sposób oraz dostarczone ilości i datę dostawy; a także
 2. kopię zamówienia zakupu Użytkownika końcowego złożonego u Resellera.

5.15. HP zastrzega sobie praw do przeprowadzenia niezależnej kontroli, czy dostawa została przeprowadzona na rzecz Użytkownika końcowego wskazanego w zakwalifikowanej transakcji oraz komunikowania się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Reseller wyraża niniejszym zgodę na niezależną weryfikację, że Produkty HP zostały należycie dostarczone do Użytkownika końcowego.

5.16. Reseller uprawniony jest do zapewnienia HP upoważnienia do wykorzystania danych kontaktowych Użytkownika końcowego w celu przeprowadzenia końcowej kontroli prawidłowości dostaw w ramach Programu specjalnego. 

5.17. W razie naruszenia warunków Programu specjalnego, HP uprawnione jest do:

 1. rozwiązania wszelkich transakcji objętych Programem specjalnym,
 2. domagania się rekompensaty za wszelkie nieprawidłowo wykorzystane rabaty z góry lub upusty w ramach Programu specjalnego, w tym HP zastrzega sobie prawo do żądania od Resellera zwrotu wszelkich nieprawidłowo wykorzystanych Programów specjalnych, bez względu na to, czy wykorzystano je w formie rabatu z góry czy upustu, jeżeli Produkty są odsprzedawane lub dalej dostarczane przez Użytkownika końcowego lub w inny sposób wykorzystywane z naruszeniem warunków autoryzowanego wykorzystania na własne, wewnętrzne potrzeby;
 3. bez uszczerbku dla prawa do żądania pełnej rekompensaty za wszelkie poniesione szkody, HP uprawnione jest do naliczenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny przewidzianej w Cenniku HP pomniejszonej o wszelkie dodatkowe Programy specjalne dotyczące niewłaściwie wykorzystanych Produktów lub Wsparcia; odszkodowanie staje się wymagalne z chwilą powzięcia przez HP informacji o naruszeniu i będzie płatne na żądanie HP;
 4. wykluczenia Resellera z Programu specjalnego;
 5. wykluczenia Resellera z programów wynagrodzenia w ramach partnerstwa HP oraz innych Programów partnerskich.

6. Program promocji produktowych.

6.1. Przez "Program promocji produktowych" ("Program promocyjny") przyjmuje się program HP, w ramach którego, w odniesieniu do określonej listy Produktów lub Wsparcia, udziela się dodatkowych rabatów przekraczających rabat przewidziany w Umowie partnerstwa HP, przez ustalony okres na wskazanym obszarze. Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy, za wyjątkiem promocji w ramach Umowy o wsparcie, które mogą być ważne przez jeden rok. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego rabatu, co do którego oczekuje się, że zostanie on przez Resellera przekazany Klientowi. Opis i mechanika promocji mogą się różnić w zależności od każdej indywidualnej promocji w ramach Programu. Partner, który zakwalifikuje się do Programu promocyjnego i bierze w nim udział, będzie bezpośrednio otrzymywać rabat z góry lub upust od HP.

6.2. Wszystkie Programy promocyjne są komunikowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP.

6.3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy rabatami Programów promocyjnych, publikowanymi na Portalu partnerskim HP a jakimkolwiek innym źródłem informacji, rabaty Programów promocyjnych na Portalu partnerskim HP będą mieć charakter nadrzędny.

6.4. Informacje dotyczące ustalania cen promocyjnych opisują rabaty i upusty jednostkowe dotyczące poszczególnych linii produktów, przysługujące w postaci:

 1. Promocyjnej ceny netto lub cenny netto po NR Partnera, lub
 2. Dodatkową obniżkę % względem Cennika HP
 3. Stałej kwoty upustu lub Ceny netto po odliczeniu rabatu

6.5. Rabaty w ramach Programów promocyjnych i NR Partnera mogą być udzielone w formie rabatu z góry lub upustu końcowego. 

6.6. Partnerzy mogą składać zamówienia lub zgłaszać roszczenia upustowe do HP w związku z ofertami Promocji i ofertami NR Partnera publikowanymi na Portalu partnerskim HP.

6.7. W razie wyboru modelu opartego na ranach udzielanych z góry, Reseller nabywa od Arrow ECS Produkty lub Wsparcie HP w cenie uwzględniającej rabat z góry lub cenę netto. 

6.8. W razie wyboru modelu opartego na upustach Reseller zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do Arrow ECS. Procedura oraz sposób nabycia regulują porozumienia między Arrow ECS a Resellerem. 

6.9. Reseller korzystający z Programu promocyjnego zobowiązany jest do przedkładania informacji dotyczących wykorzystania roszczeń upustowych codziennie lub co tydzień, za pośrednictwem procesu PDAR. Roszczenia upustowe będą tworzone dla Partnerów PDAR przez HP, a w przypadku Partnerów niebędących Partnerami DPAR muszą być zgłoszone za pośrednictwem Portalu partnerskiego HP, procesu obsługi roszczeń EDI specyficznego dla kraju, lub innych zdefiniowanych w danym kraju procesów, do końca następnego miesiąca po dacie wysyłki do Użytkownika końcowego.

6.10. Ponowne złożenie Roszczeń upustowych jest możliwe w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia HP. Informacje na temat procesu obsługi Roszczeń upustowych znajdują się w lokalnej Instrukcji procedur operacyjnych partnerstwa HP, publikowanej na Profilu partnerskim HP.

6.11. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 powyżej.7. Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE.

7.1. Pod poniższym linkiem znajduje się dokument zawierający "Ogólne warunki sprzedaży Produktów i świadczenia Usług HPE", gdzie przez prawa i obowiązki dotyczące Klienta rozumie się prawa i obowiązki dotyczące Użytkownika końcowego. Dokument jest zamieszczony tutaj.

VI DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE JUNIPER NETWORKS

Warunki szczególne Juniper Networks

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

a) dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
b) uzyskania akceptacji Juniper Networks do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług Juniper Networks poprzez uzyskanie oznaczenia identyfikacyjnego Juniper VARID, zgodnie z procedurą i zasadami określonymi przez Juniper Networks. Arrow ECS uprawniony jest do żądania przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego warunki, zaś Reseller zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiej dokumentacji. 
c) dystrybucji produktów i usług Juniper Networks do użytkowników końcowych (nabywców) za cenę nie niższą niż ustalona przez Arrow ECS. W razie potrzeby uzyskania rabatu lub warunków promocyjnych, Reseller zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Arrow ECS i Juniper Networks. 

1.2. Zamówienie na produkt lub usługi Juniper Networks powinno zawierać w szczególności dane Resellera, datę i czas sprzedaży, dane użytkownika końcowego i miejsce dostawy. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie w dostawie produktu wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

1.3. Zmiana daty dostawy lub rezygnacja z dostawy jest możliwa na 30 dni przed pierwotnie ustaloną datą dostawy. W razie późniejszej zmiany lub rezygnacji z zamówienia, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia szkód powstałych z tego tytułu na rzecz Arrow ECS. 

1.4. Warunki gwarancji na produkty Juniper Networks, wyjątki, wyłączenia i zastrzeżenia jej dotyczące stanowią wyłączne zobowiązania Juniper Networks w zakresie gwarancji. Reseller nie jest uprawniony do zmiany, zrzeczenia się lub usunięcia jakichkolwiek warunków gwarancyjnych produktów. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń stron, Juniper Networks uprawniony jest do korzystania z używanych części lub komponentów w celu naprawy wadliwego sprzętu. 

1.5. Reseller zobowiązany jest do corocznego przedstawiania planów sprzedaży i marketingu produktów i usług Juniper Network. 

1.6. Reseller może rozprowadzać produkty Juniper Network tylko łącznie z warunkami gwarancyjnymi, oświadczeniami i umową licencyjną dołączonymi do konkretnego produktu w stanie nienaruszonym, tak jak zostały dostarczone przez Juniper Networks. 

1.7. W przypadku sprzedaży usług: 

 1. Juniper Network uprawniony jest do odmowy świadczenia usług oraz do uzależnienia świadczenia usług od uiszczenia wynagrodzenia z góry. Zasady świadczenia usług ustalane są każdorazowo w odniesieniu do konkretnego produktu Juniper Networks.
 2. Świadczenie usług odbywa się w okresie rocznym. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pierwszy rok świadczenia usług. W razie braku przedłużenia świadczenia usług przez Resellera, Juniper Network uprawniony jest do kontaktu z użytkownikiem końcowym i bezpośredniego zaproponowania mu przedłużenia okresu świadczenia usług. 

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z Juniper Networks, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim: 

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, dekompilowania, reverse engineering, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Juniper Networks, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Juniper Networks,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Juniper Networks,
 3. do usuwania oznaczeń i informacji z produktów Juniper Networks o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności,
 4. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Juniper Networks,
 5. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone. 

3. Raportowanie

3.1. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia inwentarzy i raportów punktów sprzedaży (Point of Sale report) w formacie przewidzianym przez Juniper Networks, w tym z podziałem tygodniowym i dziennym. 

3.2. Raport punktów sprzedaży zawierać powinien w szczególności następujące dane:

 1. Nazwę i dane informacyjne Resellera,
 2. Dane użytkownika końcowego,
 3. Miejsce dostawy z kodem pocztowym,
 4. Liczbę produktów dostarczonych do danego użytkownika końcowego i numery seryjne urządzeń,
 5. Jakość produktów sprzedanych do każdego użytkownika końcowego,
 6. Datę i czas sprzedaży,
 7. Inne informacje wymagane osobno przez Juniper Networks. 

3.3. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.4. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3.5. Ponadto, Reseller zobowiązany jest do realizacji obowiązków raportowania zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Arrow ECS, Juniper Networks (w szczególności z Juniper Networks General Policies and Expected Practices) i innymi dokumentami, w tym także warunkami promocji i programami prowadzonymi przez Arrow ECS lub Juniper Networks na obszarze lub w regionie działalności Resellera. 

4. Wymiana produktów.

4.1. Na początku każdego roku kalendarzowego Juniper Networks umożliwia swobodną wymianę produktów między kontrahentami za cenę ustaloną przez Juniper Networks. 

4.2. Reseler może wybrać ze swoich zasobów produkty do wymiany (w ramach jednej przesyłki) w wielkości nie większej niż wynikająca z ogłoszenia Juniper Networks dla każdorocznej wymiany produktów. 

4.3. W celu przystąpienia do wymiany produktów, Reseller złoży pisemny wniosek do Juniper Networks za pośrednictwem Arrow ECS (Return Material Authorization) w terminie 14 dni od ogłoszenia Juniper Networks o wymianie produktów. 

4.4. Wymiana produktów jest możliwa dopiero po wyrażenia zgody przez Juniper Networks. W razie złożenia wadliwych lub niekompletnych wniosków RMA, Juniper Networks odmówi wymiany produktów i obciąży Resellera kosztami związanymi z procesem wymiany produktów, w szczególności kosztów przesyłki produktów uszkodzonych.

4.5. Produkty podlegające wymianie muszą być nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, bez dodatkowych oznaczeń lub oświadczeń i stanowić produkty dostarczane uprzednio do Resellera w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o wymianie produktów. 

4.6. Reseller zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych ze zwrotem produktów, w tym cła, podatków i kosztów administracyjnych. Reseller ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym do Juniper Networks.

4.7. Zwrot produktów EOL powinien nastąpić w terminie 90 dni od daty informacji o EOL, zgodnie z pkt. 5 poniżej. 

4.8. Brak dostarczenia produktów podlegających wymianie w przeciągu czasowym wyznaczonym przez Juniper Networks rozumiany będzie jako rezygnacja z prawa do wymiany produktów. 

5. Koniec okresu wsparcia produktów (End of Life Procedures)

5.1. Informacje o zakończeniu okresu wsparcia produktów (EOL) zamieszczane są na stronie internetowej Juniper Networks na co najmniej 180 dni przed zakończeniem okresu wsparcia. 

5.2. W okresie między ogłoszeniem informacji, o której mowa w pkt. 5.1 powyżej a zakończeniem okresu wsparcia produktów Reseller uprawniony jest do dalszej sprzedaży produktów, przy czym okres dostawy musi mieścić się w okresie 180 dni od daty ogłoszenia informacji o EOL. 

5.3. Po zakończeniu okresu wsparcia, produkty mogą być przedmiotem naprawy lub wymiany wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji Juniper Networks i na zasadach określonych w aktualnym dokumencie End of Service, dostępnym na stronie internetowej Juniper Networks. 

5.4. Reseller zobowiązany jest do pokrycia koszów naprawy lub wymiany produktu nieobjętego gwarancją Juniper Networks. 

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i Jupiter Networks w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia Jupiter Networks wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy.

6.2. Arrow ECS i Juniper Networks nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. w których wprowadzono modyfikacje zgody Juniper Networks, w szczególności gdy niemodyfikowany produkt nie wyrządza szkody ani nie narusza praw osób trzecich,
 2. które są zgodne z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami dostarczonymi przez do Juniper Networks lub korzystanie z takiego produktu jest zgodne z informacjami technicznymi lub technologiami dostarczonymi do Juniper Networks,
 3. nieprawidłowo zainstalowano lub nie zainstalowano wprowadzonej poprawki lub aktualizacji,
 4. co do których korzystanie było niezgodne z opublikowanymi przez Juniper Networks specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z produktów,

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. Juniper Network podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje produkt,z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej. 

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Juniper Networks zwróci zapłaconą kwotę, obliczoną w oparciu o ustaloną 5-letnią linię cenową i proporcjonalne koszty wsparcia oraz zaakceptuje zwrot produktu. 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, Juniper Networks zwraca koszty obrony, przy czym Reseller zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń i przekaże pełną dokumentację sprawy, a także będzie współpracować z Juniper Networks. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania Juniper Networks o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów Juniper Networks. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami Juniper Networks oraz przepisami prawa. 

6.8. Zapisy prowadzone powinny być przez okres trzech lat od daty sprzedaży lub zakupu wszelkich Produktów Juniper Networks lub usług świadczonych przez Juniper Networks.

6.9. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom Juniper Networks bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

6.10. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z Juniper Networks, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem. Jeżeli wysokość odszkodowania będzie równa lub przekroczy 5% całkowitej wartości należnej i zapłaconej za produkty Juniper Networks w okresie, do którego odnosił się audyt, Juniper Networks naliczy dodatkowo koszty przeprowadzonej inspekcji. 

7. Programy specjalne

7.1. Juniper Networks może wprowadzać programy specjalne obejmujące w szczególności obniżki cen lub inne promocje. Zasady i warunki programów specjalnych ustalane będą każdorazowo dla danego programu specjalnego.

7.2. Niezależnie od odrębnych postanowień Stron, Juniper Networks uprawniony jest do zakończenia programu specjalnego natychmiast, jeżeli spełniony zostanie któryś z następujących warunków:

 1. Reseller nie będzie spełniał warunków lub instrukcji przyjętych dla danego programu specjalnego,
 2. Reseller nie wprowadzi warunków promocyjnych wynikających z programu specjalnego do oferty sprzedaży produktów lub usług Juniper Networks lub wprowadzone warunki promocyjne nie będą odpowiadać zasadom ani okresowi przewidzianemu przez Juniper Networks,
 3. Reseller naruszy przepisy prawa lub postanowienia niniejszych warunków szczególnych,d) Reseller złoży nieprawdziwe lub niekompletne oświadczenie do Juniper Networks, wprowadzi nieprawdziwe lub niekompletne dane do raportu punktu sprzedaży, będzie handlował produktami Juniper Networks w ramach szarej strefy, dopuści się oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności, naruszy dobre imię firmy Juniper Networks lub personelu Juniper Networks. 

7.3. W razie spełnienia się któregoś z warunków określonych w punkcie powyższym, Reseller zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu produktów otrzymanych w ramach programu specjalnego. W razie braku zwrotu, Reseller zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kosztach między wartością produktów w ramach programu specjalnego a aktualnym cennikiem Juniper Networks. 

VII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE FIREEYE

Warunki szczególne FireEye

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji produktów i usług FireEye do użytkowników końcowych (nabywców), którzy nie mają na celu dystrybucji produktów lub usług FireEye poza terytorium ustalone w niniejszych warunkach szczególnych ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania uprawnienia FireEye do bezpośredniej dystrybucji produktów lub usług FireEye poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej akceptacji FireEye oraz złożenie oświadczenia o akceptacji warunków szczególnych FireEye przez osoby upoważnione w imieniu Resellera,
 3. dystrybucji produktów FireEye wraz warunkami licencyjnymi dołączonymi do nich, bez udzielania dodatkowych gwarancji, zmian lub usunięć poszczególnych zapisów licencji FireEye. W szczególności, Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że użytkownicy końcowi będą mieli możliwość zapoznania się z EULA i innymi dokumentami dołączonymi do opakowania Produktów przez FireEye oraz możliwość wyrażenia zgody na takie warunki. 
 4. bieżącego informowania FireEye o każdym przypadku naruszenia praw FireEye lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę.

1.2. FireEye może udostępnić wybrane przez siebie produkty w celach ewaluacyjnych do dalszego udostępnienia użytkownikom końcowym za pośrednictwem Resellera bezpośrednio lub za pośrednictwem wypełnienia przez Resellera Evaluation Unit Order Form (EUOF). EUOF nie ma charakteru wiążącego dla FireEye, chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowany przez FireEye, jest częścią programu ewaluacyjnego na podstawie odrębnych warunków (Evaluation Terms) lub Strony inaczej ustalą w odrębnym porozumieniu. Reseller zobowiązany jest poinformować użytkownika końcowego o warunkach korzystania z produktów testowych przed złożeniem zamówienia na Produkt testowy (Evaluation Terms). Okres testowania Produktu nie może być dłuższy niż 60 dni, chyba że Strony odrębnie ustaliły odmienny termin. FireEye może wydłużyć ten termin na podstawie odrębnej pisemnej zgody. 

1.3. Produkty demonstracyjne nie mogą być odsprzedane, wymienione lub w inny sposób przekazane dla jakichkolwiek celów i mogą być tylko wykorzystywane w określonej placówce Resellera lub Arrow ECS zgodnie z pisemną zgodą udzieloną przez FireEye.

1.4. FireEye uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. 

1.5. Reseller zobowiązany jest ponadto do przekazywania niezwłocznie pisemnych zawiadomień do FireEye o wszelkich komentarzach i skargach na Produkty FireEye, z których korzystają użytkownicy końcowi, jak i o wszelkich problemach z Produktami lub korzystaniem z nich, jakie poweźmie Reseller. Każda taka informacja stanowi informację poufną i jest chroniona na podstawie przepisów prawa i niniejszych warunków szczególnych. 

1.6. Zamówienie Produktów następuje na podstawie wypełnionego formularza zamówienia (Purchase Order). 

1.7. FireEye uprawniony jest do akceptacji lub odmowy realizacji złożonego zamówienia, na podstawie własnej, niezależnej decyzji, w szczególności żadne zamówienie nie jest wiążące dla FireEye, chyba że zostanie ono zaakceptowane przez FireEye w formie pisemnej. 

1.8. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. dane zamawianego Produktu,
 2. jakość zamawianego Produktu,
 3. wnioskowaną datę dostawy,
 4. miejsce dostawy,
 5. dane niezbędne do faktury,
 6. numer zamówienia,
 7. inne instrukcje co do dostawy.

1.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia nie jest możliwe bez pisemnej zgody FireEye. 

1.10. Potwierdzenie złożenia zamówienia nastąpi w terminie 24 godzin od chwili jakiego przyjęcia w systemie. Treść niniejszych warunków szczególnych jest nadrzędna przy interpretacji treści zamówienia, w szczególności zamówienie nie przyznaje żadnych dodatkowych lub dalszych praw niż wynikające z warunków szczególnych i uzgodnień Stron. 

1.11. Dostawa następuje za pośrednictwem firm kurierskich. Arrow ECS nie odpowiada za opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie kuriera lub innego pośrednika. W przypadku, w którym FireEye nie będzie w stanie dostarczyć Produkty na czas określony w zamówieniu, Reseller zostanie poinformowany pisemnie. Każde zamówienie częściowe może być fakturowane osobno. 

1.12. W przypadku zamówień na produkty EXW (wykonywane ręcznie w placówkach FireEye), ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Resellera z chwilą dostarczenia takiego Produktu do jednostki kurierskiej (poza oprogramowaniem). Jakiekolwiek skargi lub żądania powinny być kierowane do kuriera. 

1.13. Każdy Produkt powinien być sprawdzony z chwilą odbioru. Reseller zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia FireEye w terminie 10 dni od dnia dostawy i wszelkich niezgodnościach z treścią zamówienia i zwrócić Produkt, na podstawie aktualnych procedur FireEye. Nie dotyczy to Produktów przeznaczonych do celów ewaluacyjnych i demonstracyjnych, które nie są przeznaczone do sprzedaży. 

1.14. FireEye świadczy usługi według zasad i warunkach wskazanych na swojej stronie internetowej („Professional Services Terms and Conditions”). Reseller nie jest uprawniony do udzielania dalej idących warunków świadczenia usług niż te wynikające z wyraźnych zobowiązań FireEye. Reseller zobowiązany jest również do uzyskania akceptacji użytkownika końcowego na warunki świadczenia usług FireEye oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i naruszeń, a także podejrzenia naruszeń warunków świadczenia usług, o których poweźmie wiadomość. 

1.15. Terytorium dla dystrybucji Produktów FireEye jest Rzeczpospolita Polska.

2. Ograniczenia

2.1. Z zastrzeżeniem odrębnych uprzednich porozumień pisemnych z FireEye oraz do granic wynikających z przepisów prawa, Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim:

 1. do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye lub
 2. do kopiowania, dystrybucji, reprodukcji, inkorporowania lub innej formy korzystania z Produktów FireEye modyfikowania, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu FireEye, poza przypadkami wyraźnie przyznanymi w postanowieniach licencyjnych lub uzgodnieniach Stron,
 3. do reklamowania, sprzedaży, licencjonowania lub dystrybucji oprogramowania FireEye jako niezależnego, samodzielnego produktu lub innej formy oddzielenia oprogramowania od Produktów FireEye.

3. Obowiązki Resellera.

3.1. Reseller zobowiązany jest do reklamowania, promocji i dystrybucji Produktów FireEye w ramach terytorium określonego w niniejszych warunkach szczególnych za zasadach ustalonych pisemnie z FireEye. 

3.2. Reseller zobowiązany jest również do przedstawienia pisemnej 12-miesięcznej prognozy sprzedaży Produktów FireEye w ramach przedsiębiorstwa Resellera. Prognoza taka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania Resellera do sprzedaży Produktów FireEye na wskazanym poziomie. 

3.3. Na wniosek FireEye, Reseller przedstawi raport sprzedaży Produktów FireEye, w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, zawierający następujące dane każdej transakcji:

 1. nazwę, lokalizację, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej), numery identyfikacyjne (firmowe) nabywcy (użytkownika końcowego),
 2. datę i numer faktury oraz
 3. dla każdego Produktu – liczbę sprzedanych jednostek.

3.4. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia kompletnych i odpowiednich rejestrów sprzedaży i księgowości w zgodzie z wszystkimi warunkami i zaleceniami FireEye oraz przepisami prawa, przez okres co najmniej dwóch lat. 

3.5. W razie audytu, Reseller zobowiązany jest do udzielenia audytorom FireEye bezzwłocznie dostępu do zapisów i księgowości. 

3.6. FireEye uprawnione jest do uzyskania dostępu do prowadzonych zapisów przez okres czasu, wskazany w pkt. 3.4 powyżej. W takim przypadku, FireEye powiadomi Resellera z wyprzedzeniem 10-dniowym, w formie pisemnej. W ciągu roku dopuszczalny jest nie więcej niż jeden audyt. 

3.7. W sytuacji, w której wskutek audytu ujawnione zostaną naruszenia ustaleń z FireEye, polegające w szczególności na niedopłacie w wysokości równej lub większej niż 5%, Reseller zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z takim naruszeniem, w tym również uzasadnione koszty przeprowadzonej inspekcji. 

4. Support

4.1. Na podstawie odrębnego porozumienia i za zapłatą przez Resellera należnego wynagrodzenia, FireEye świadczyć będzie usługi wsparcia i utrzymania na rzecz użytkownika końcowego na zasadach i standardowych warunkach, zaś Reseller nie jest uprawniony do sprzedaży Produktów FireEye bez zawarcia umowy świadczenia usług wsparcia, chyba że Strony inaczej uzgodniły w pisemnym porozumieniu. 

4.2. Okres rozpoczęcia świadczenia usług wsparcia i utrzymania rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika końcowego i obowiązuje tak długo, jak wskazano w zamówieniu. Wsparcie i utrzymanie podlega odnowieniu po upływie okresu wstępnego na kolejny rok kalendarzowy w każdą rocznicę daty dostawy za zapłatą opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług wsparcia i utrzymania.5. Gwarancja

5.1. FireEye gwarantuje zgodność Produktu z opublikowaną specyfikacją przez okres 90 dni od daty jego dostawy (Okres gwarancji). 

5.2. Powyższa gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących sytuacjach:

 1. niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niedbałości, wypadku, nieprawidłowego testowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego korzystania lub korzystania sprzecznego z treścią instrukcji wydanych przez FireEye,
 2. Produkt był naprawiany lub zmieniany przez osoby inne niż upoważnione przez FireEye,
 3. Produkt nie został zainstalowany, opracowany, naprawiony lub nie był utrzymywany zgodnie z dokumentacją,
 4. Produkt został dołączony lub wykorzystany w oprogramowaniu osób trzecich, niezaakceptowanym uprzednio przez FireEye.

5.3. Jeżeli w czasie Okresu gwarancji:

 1. FireEye zostanie odpowiednio poinformuje w formie pisemnej o odkryciu błędu w Produkcji, w tym otrzyma odpowiednio szczegółową informację o powstałym błędzie,
 2. taki Produkt zostanie zwrócony (za z góry uiszczoną opłatą za przesyłkę) do odpowiedniej placówki FireEye, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami FireEye,
 3. w trakcie inspekcji FireEye potwierdzone zostaną dane o zgłoszonych błędach,to w takim razie, wyłącznym uprawnieniem Resellera i wyłącznym zobowiązaniem FireEye będzie, zależnie od wyboru FireEye, naprawienie lub wymiana wadliwego sprzętu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Każdy wymieniony lub naprawiony Produkt na podstawie niniejszych warunków gwarancyjnych korzysta z nich na nowo. Wymieniane części mogą być nowe lub stanowić ekwiwalent dla nowych części.

5.4. Dodatkowe ograniczenia gwarancyjne zawarte są w dokumentach gwarancyjnych FireEye i mogą zostać udostępnione niezależnie Resellerowi od niniejszych warunków szczególnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaków towarowych lub innych przejawów prawa własności intelektualnej w odniesieniu do produktów, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS i FireEye o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i FireEye w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia FireEye wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy, oraz
 3. niepodejmowania prób ugodowych, w tym składania oświadczeń i uznawania roszczeń osób trzecich.

6.2. Arrow ECS i FireEye nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia praw do produktów:

 1. Których korzystanie (Produktów lub ich części) połączone było z produktami pochodzącymi od innych producentów,
 2. w których wprowadzono modyfikacje bez zgody FireEye, 
 3. co do których korzystanie było niezgodne ze specyfikacjami lub odpowiednimi dokumentami o sposobach korzystania z produktów,
 4. co do których Reseller został poinformowany o tym, że korzystanie narusza prawa osób trzecich i mimo tego nie zaprzestał korzystania. W tym przypadku Reseller zobowiązany będzie do podjęcia obrony FireEye, jego przedstawicieli, pracowników, organy zarządcze przeciwko wszelkim roszczeniom wynikającym z takiego korzystania, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego.

6.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1:

 1. FireEye podejmie działania w celu umożliwienia dalszego korzystania z produktu przez Resellera lub 
 2. zmodyfikuje Produkt lub zastąpi Produkt innym substytutem, który nie stanowi przykładu naruszenia praw osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 6.8 poniżej.

6.4. W przypadkach, w których żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Reseller zwróci taki Produkt do FireEye, zaś FireEye zrefunduje koszty w systemie ratalnym (poprzez 3-letnią amortyzację cen). 

6.5. Ponadto, w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.1 powyżej, FireEye podejmie obronę Resellera, jego współpracowników i zatrudnionych przeciwko roszczeniom osób trzecich, a także poniesie koszty związane z ugodą sądową, obroną lub wyrokiem sądowym i procesem, w tym uzasadnione koszty zastępstwa procesowego. 

6.6. Reseller zobowiązany jest do bieżącego informowania FireEye o czynnikach zagrażających sprzedaży, odejściach od zasad i jakości dostaw, obowiązkach sprzecznych z niniejszymi warunkami i innych zagrożeniach dla jakości i zakresu sprzedaży produktów FireEye. 

6.7. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

6.8. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

VIII DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE SAS

Warunki szczególne SAS

1. Zobowiązania Resellera

1.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. dystrybucji Produktów SAS do nabywców, którzy nie mają na celu eksportu Produktów SAS poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani w celu dalszej odsprzedaży lub dostawy na tym terytorium,
 2. uzyskania od nabywców Produktów SAS akceptacji warunków licencyjnych użytkownika końcowego (EULA) dostarczonych wraz z Produktem SAS oraz 
 3. dołączenia do Produktów HP pełnej dokumentacji, w tym każdej kopii licencji użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez SAS dla każdego licencjonowanego Produktu,
 4. bieżącego informowania SAS i Arrow ECS o każdym przypadku naruszenia praw SAS lub podejrzenia takiego naruszenia przez użytkownika końcowego lub inną osobę,
 5. utrzymywania kompetentnego i agresywnego personelu sprzedaży (aggresive sales force) i w inny sposób promować sprzedaż, dzierżawę lub inny sposób udostępnienia Produktów SAS,
 6. prowadzić działalność marketingową i sprzedażową Produktów SAS w celu stałego wzrostu sprzedaży i wiedzy o rynku.

1.2. Zamówienie na Produkty SAS składane będzie w formie pisemnej, faxu, telefonicznej lub elektronicznej i zawierać będzie listę Produktów SAS, wnioskowaną jakość Produktów SAS, daty dostawy, ceny, instrukcje dostawy (o ile konieczna) oraz wszelkie inne informacje (w tym stosowaną EULA) wymagane przez SAS dla rozpoczęcia procesu obsługi zamówienia. SAS potwierdzi każde zamówienie pisemne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

1.3. Przyjęcie zamówienia nastąpi z chwilą otrzymania przez Resellera informacji zawierającej możliwość pobrania wersji elektronicznej odpowiednich Produktów SAS. 

1.4. Reseller zapewnia, że użytkownicy końcowy będą mieli możliwość zapoznania się z EULA dołączoną do Produktów SAS oraz możliwość wyrażenia zgody na zawarte w niej warunki. Reseller oświadcza, że jest świadomy, iż Arrow ECS może dostarczyć zamówione Produkty SAS tylko w sytuacji, w której użytkownik końcowy zaakceptuje warunki umów licencyjnych SAS obowiązujące dla Rzeczpospolitej Polskiej (w tym EULA).

2. Obowiązki SAS:

2.1. SAS zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia informacji technicznych, materiałów promocyjnych i standardowej dokumentacji dla każdego Produktu SAS, w języku angielskim,
 2. Umożliwić dostęp online, bez dodatkowych opłat, oraz standardową dokumentację dla każdego Produktu SAS, a także wsparcie techniczne dla Arrow ECS oraz Resellerów,
 3. Wyposażyć Resellera w aktualną listę cen Produktów SAS za pośrednictwem obopólnie uzgodnionych środków komunikacji, a także dokumentację sprzedażową w formacie, w jakim SAS zasadniczo udostępnia takie informacje oraz za pośrednictwem szkoleń oraz wsparcia technicznego i sprzedażowego SAS, o ile zostanie to uzgodnione przez Strony,
 4. Umożliwić wsparcie techniczne za pośrednictwem strony internetowej SAS (https://support.sas.com/techsup) oraz
 5. W zgodzie z planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi Resellera reklamować produkty licencjonowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazać Resellera jako autoryzowanego dystrybutora SAS na stronie internetowej SAS.

2.2. SAS uprawnione jest do zmian lub rezygnacji z kontynuowania linii produkcyjnej w każdej chwili, na podstawie swobodnej decyzji. W takim przypadku SAS będzie uprzednio informować o zmianach w terminie co najmniej 60 dni przed wprowadzonymi decyzjami. 

3. Raportowanie 

3.1. Reseller zobowiązany jest do udostępnienia do SAS niewiążących miesięcznych i sporządzonych w dobrej wierze pisemnych prognoz sprzedaży Produktów SAS oraz szkoleń w formacie uzgodnionym przez Strony. 

3.2. Ponadto, na wniosek SAS, Reseller jest zobowiązany, niezależnie od przekazywania prognoz opisanych w pkt. 3.1 powyżej, przekazania odrębnej prognozy w formie pisemnej. 

3.3. W terminie 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, Reseller przekaże do SAS w formacie uzgodnionym przez Strony, miesięczny raport z punktów sprzedaży Produktów SAS, zawierający nazwę lub dane identyfikacyjne użytkownika końcowego oraz adres. 

3.4. Nie więcej niż raz w ciągu 12 miesięcy w rozsądnym przedziale czasu i przy rozsądnie wcześniej przekazanym powiadomieniu, pracownicy lub autoryzowani podwykonawcy SAS mogą przeprowadzić audyt zapisów księgowych i biznesowych, które odnoszą się wyłącznie do dystrybucji Produktów SAS. Audyt przeprowadzony zostanie w oparciu o raportowane możliwości Resellera. Audyt odnosić się będzie do transakcji, które miały miejsce w okresie krótszym niż (i) czas, jaki upłynął od ostatniego audytu oraz (ii) rok od audytu. 

3.5. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników końcowych, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reseller zobowiązany jest w szczególności do uzyskania zgody użytkownika końcowego na przechowywanie i udostępnienie danych osobowych użytkownika końcowego na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków szczególnych. 

3.6. Reseller zobowiązany jest do zachowania w poufności przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesyłaniu, udostępnianiu i/lub wszelkim innym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.4. Odpowiedzialność

4.1. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller, w odniesieniu do Produktów SAS, Reseller zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego poinformowania Arrow ECS o takich roszczeniach w formie pisemnej,
 2. podjęcia współpracy z Arrow ECS i SAS w zakresie obrony i rozwiązania sprawy, w tym powierzenia HP wyłącznej kontroli nad prowadzeniem sprawy lub zawarcia ugody.

4.2. Arrow ECS i SAS nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń wynikających z:

 1. roszczeń odnoszących do modyfikacji Produktów SAS z produktami niepochodzącymi od SAS lub do modyfikacji Produktów SAS, chyba że takie roszczenie nie odnosi się do wprowadzonych modyfikacji lub kombinacji, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych ustaleń Stron,
 2. na dzień roszczenia Reseller nie zainstalował ostatniej aktualizacji lub poprawki, zgodnie z zaleceniami SAS, jeżeli takie roszczenie nie zostałoby podniesione, gdyby zainstalowano ostatnią aktualizację lub poprawkę,
 3. korzystanie z Produktów SAS było niezgodne z opublikowanymi przez SAS specyfikacjami lub odpowiednimi informacjami o sposobach korzystania z Produktów lub korzystano z Produktów SAS w aplikacjach, środowisku lub w procesach, do których Produkty SAS nie były przygotowane lub skonfigurowane, a roszczenie takie nie powstałoby, gdyby nie takie zastosowanie Produktów SAS,
 4. korzystanie z Produktów SAS narusza warunki szczególne SAS lub postanowienia EULA,
 5. winy umyślnej Resellera.

4.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1, SAS ponosi koszty obrony, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, wynegocjowane przez SAS kwoty ugody oraz odszkodowania przyznane przez sąd. Reseller może uczestniczyć w postępowaniu na własny koszt. Jeżeli takie roszczenie zostanie zgłoszone, istnieje podejrzenie zgłoszenia takiego roszczenia lub zostanie uznane na mocy decyzji sądowej, SAS może, według własnego wyboru i na swój koszt:

 1. zapewnić Resellerowi możliwość kontynuowania korzystania z Produktu SAS
 2. odpowiednio zmodyfikować Produkt SAS
 3. zastąpić elementy Produktu SAS na nienaruszające praw osób trzecich inne ekwiwalentne funkcjonalnie części,

4.4. W sytuacji, w której żadna z możliwości opisanych w punkcie powyższym okaże się nie być w rozsądnej ocenie SAS dostępna, SAS może wypowiedzieć licencję co do Produktów naruszających prawa osób trzecich i zwrócić Resellerowi koszty za zamówione Produkty. 

IX DODATKOWE WARUNKI HANDLOWE PULSE SECURE

Dodatkowe Warunki Handlowe Pulse Secure

1. Wymogi dotyczące dystrybucji produktów:

1.1. Reseller zobowiązuje się do dystrybucji produktów wyłącznie z pełną dokumentacją, w tym wszelkimi gwarancjami, oświadczeniami i umowami licencyjnymi użytkownika końcowego (EULA) w formie dostarczonej przez Pulse Secure dla każdego licencjonowanego Produktu. 

1.2. Dystrybutor podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu poinformowania Resellera o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących korzystania z produktów lub usług Pulse Secure. 

2. Zobowiązania Resellera:

2.1. Reseller zobowiązuje się do:

 1. chronić Pulse Secure i jego prawa własności intelektualnej związane z produktami i usługami na poziomie co najmniej obowiązującym Pulse Secure i ARROW ECS,
 2. nieskładania oświadczeń, zobowiązań, pełnomocnictw lub gwarancji w imieniu Pulse Secure,
 3. niedystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure w sposób szerszy niż wynikający z uprawnień przysługujących Arrow ECS, w tym sposób bezpośredni lub niebezpośredni poza terytorium określone w pkt. 3 poniżej.

2.2. Reseller zobowiązuje się do dystrybuowania produktów lub usług Pulse Secure bez naruszania praw osób trzecich.

2.3. Reseller przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udzielania licencji lub wyrażania zgody na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure. Licencja zostaje udzielona klientom lub kontrahentom Resellera wyłącznie bezpośrednio przez Pulse Secure i na warunkach w niej określonych, niezależnie od składanych przez Resellera ofert. Reseller zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, składać żadnych oświadczeń ani ofert, które treścią odbiegałyby od stosowanych przez Pulse Secure aktualnych warunków licencyjnych. 

2.4. Reseller przyjmuje do wiadomości zasady ustalania cen (Global Price List) dla produktów i usług Pulse Secure i zobowiązuje się do stosowania rabatów i obniżek cen w ramach ustalanych programów rabatowych, w tym konieczności poinformowania Pulse Secure o dołączeniu do programu rabatowego na co najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia. O ile nie zostanie inaczej ustalone przez ARROW ECS lub w porozumieniu z Pulsce Secure, ceny oferowanych przez Resellera usług ustalone będą w oparciu o obowiązujące Global Price List. 

3. Ograniczenia Resellera: 

3.1. Reseller nie jest uprawniony ani nie jest upoważniony do udzielania takich uprawnień osobom trzecim do:

 1. do modyfikowania, tłumaczenia, reverse engineering, dekompilowania, deasemblacji lub jakichkolwiek innych czynności odnoszących się do kodów źródłowych oprogramowania Pulse Secure, w tym do tworzenia dzieł zależnych opartych na oprogramowaniu Pulse Secure,
 2. do tworzenia nieautoryzowanych kopii oprogramowania Pulse Secure,
 3. dystrybuowania lub sprzedaży oprogramowania i dokumentacji Pulse Secure bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody, z wyjątkiem sprzedaży do klientów,
 4. do naruszenia lub usuwania oznaczeń i informacji z produktów Pulse Secure o prawach autorskich, znakach towarowych, prawach własności, gwarancji i oświadczeń na oprogramowaniu i dokumentacji Pulse Secure. Reseller zobowiązany jest do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure wyłącznie z wykorzystaniem znaków towarowych i oznaczeń wskazanych przez Pulse Secure.
 5. do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek postanowień co do warunków gwarancji, wyłączeń odpowiedzialności postanowień licencyjnych z produktów Pulse Secure,
 6. do korzystania z oprogramowania w inny sposób niż jako część produktu, w którym oprogramowania to jest implementowane albo dla którego oprogramowanie to zostało dostarczone.

3.2. Terytorium dla dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure jest Rzeczpospolita Polska. Pulse Secure uprawnione jest również do dystrybucji, jak i oferowania sprzedaży lub świadczenia usług na tym terytorium, niezależnie od uprawnień Resellera. 

3.3. Reseller zobowiązuje się do uprzedniego przekazania do Pulse Secure wszelkich promocyjnych, reklamowych i innych materiałów ofertowych wykorzystujących znaki towarowe Pulse Secure w celu akceptacji wykorzystania znaków towarowych Pulse Secure. Korzystanie ze znaków towarowych, jak i innych przedmiotów praw własności intelektualnej przez Resellera nie oznacza nabycia jakichkolwiek uprawnień do tych przedmiotów, chyba że inaczej wskazano w treści odpowiednich licencji. Reseller zobowiązuje się do nierejestrowania ani podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu rejestrację przez osobę trzecią znaków lub oznaczeń podobnych do znaków towarowych, do których prawa przysługują Pulse Secure. Reseller zobowiązuje się do współdziałania z Pulse Secure w razie zgłoszenia naruszenia powyższych postanowień lub naruszenia praw własności intelektualnej Pulse Secure przez osobę trzecią. 

4. Raportowanie i dostawa produktów. 

4.1. Reseller zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu sprzedaży produktów lub usług Pulse Secure zgodnie z poniższymi zasadami. 

4.2. Reseller zobowiązany jest do prowadzenia czasowych i odpowiednich inwentarzy i raportów stanu sprzedaży (Point of Sale Documentation), określających jakie produkty znajdują się w magazynach Resellera, w jakich miejscach są przechowywane i sprzedawane. Ponadto, Reseller zobowiązuje się do udostępniania ARROW ECS i Pulse Secure odpowiednich raportów, na zasadach i w zakresie zgodnie ustalonym przez Strony. 

4.3. Wraz z zamówieniem produktu, Reseller zobowiązany jest do wskazania miejsca dostawy, wskazówek do dostawy i innych wymagań prawnych, jakie spełniać musi Pulse Secure w razie dostawy produktu. W razie braku wyboru lub podania niekompletnych informacji, ryzyko nieprawidłowego dostarczenia ponosi Reseller. W takim przypadku Pulse Secure wybierze metodę i sposób dostarczenia produktu. Koszty transportu ponosi Reseller.

4.4. Ryzyko zgubienia lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą przyjęcia przesyłki przez kuriera na Resellera. 

4.5. Zmiana terminu, miejsca, sposobu dostawy lub rezygnacja z dostawy może nastąpić przed ustalonym terminem dostawy i wyłącznie za zgodą Pulse Secure i ARROW ECS. 

4.6. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzania audytów lub kontroli (samodzielnie lub za pośrednictwem wskazanych osób trzecich) prawidłowości prowadzenia księgowości w odniesieniu do dystrybucji produktów lub usług Pulse Secure i zgodności z umową, ustaleniami i warunkami szczególnymi. 

4.7. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Pulse Secure może zmienić poziom dostępnych obniżek dla Resellera, jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu lub kontroli okaże się, że nie są przestrzegane warunki szczególne, ustalenia lub umowa. 

4.8. Reseller umożliwi Pulse Secure lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Pulse Secure dostęp do ksiąg i dokumentacji rachunkowej, przy zachowaniu zasad poufności. 

4.9. Pulse Secure uprawnione jest do przeprowadzenia audytu lub kontroli dokumentacji nie częściej niż raz na rok, z wyłączeniem sytuacji, w których poprzednia kontrola lub audyt wykazał nieprawidłowości. W takiej sytuacji, Reseller wyraża zgodę na przeprowadzenia powtórnego audytu lub kontroli w ciągu roku od dnia zakończenia pierwszego postępowania. 

4.10. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli lub audytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy z ARROW ECS i w dwa lata po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy prawnej. 

4.11. W razie wykazania w przeprowadzonym audycie lub kontroli nieprawidłowości, Reseller niezwłocznie wdroży wszelkie procedury naprawcze i zapłaci należne koszty, w tym za przeprowadzony audyt lub kontrolę, jeżeli w wjej wyniku wykazane zostanie, że Reseller zalega z zapłatą na rzecz Pulse Secure lub ARROW ECS co najmniej 5% zamówień. 

4.12. Ponadto, niezależnie od innych przysługujących uprawnień, Pulse Secure jest uprawnione do przeprowadzenia fizycznej kontroli w placówkach, magazynach i punktach dystrybucji Resellera.

5. Zwrot produktów. 

5.1. Reseller uprawniony jest do zwrotu produktów wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS.

5.2. Zwrot produktów niewadliwych może dotyczyć wyłącznie produktów nowych, w nieuszkodzonych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń i naklejek, dostarczonych do Resellera w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Produkty, co do których zakończył się okres wsparcia (End of Life Products) zwracane mogą być wyłącznie za uprzednią zgodą Arrow ECS i Pulse Secure. 

5.3. Zwrot produktów uszkodzonych lub wadliwych nie może dotyczyć więcej niż 5% wartości inwentarzowej danego Resellera i na zasadach ustalonych uprzednio z Pulse Secure.

5.4. Pulse Secure podejmie rozsądne kroki w celu uprzedniego informowania o produktach, co do których wygasa okres wsparcia (End of Life Products) na co najmniej 180 dni przed upływem tego okresu. Po upływie tego okresu, EOLP mogą nadal sstanowić przedmiot obrotu, przy czym Pulse Secure nie jest zobowiązane do dokonywania napraw, aktualizacji ani wymiany takich produktów. 

6. Gwarancja

6.1. Gwarancje na produkty lub usługi Pulse Secure dołączane będą do produktów lub usług. Reseller nie jest uprawniony do modyfikowania, uchylania lub wyłączania jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszych warunków szczególnych i warunków gwarancyjnych dołączanych do produktów, pierwszeństwo zastosowania mają te ostatnie. 

6.2. Gwarancja obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jeżeli:

 1. w okresie gwarancyjnym produkty te nie były zmieniane,
 2. z których nie usunięto oznaczeń gwarancyjnych, ani nie doszło do ingerencji w żadne oznaczenia gwarancyjne (naklejki, paski, znaki),
 3. nie były instalowane ani nie korzystano z nich niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją,
 4. nie były naprawiane lub serwisowe przez osoby nieprzeszkolone przez Arrow ECS lub Pulse Secure,
 5. nie były używane niezgodnie ze specyfikacją, w tym niewłaściwie ustawione, przechowywane w trudnych lub uciążliwych warunkach atmosferycznych,
 6. korzystano z nich w konstrukcji lub w budowie placówek nuklearnych, urządzeniach nawigacyjnych lub powietrznych, sprzęcie podtrzymującym życie lub innym wyposażeniu medycznym. 

6.3. Pulse Secure nie jest odpowiedzialne za dokonywanie backupów danych i programów, ani nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych przechowywanych w ramach produktów. 

6.4. Gwarancja nie obejmuje wsparcia w zakresie instalacji produktów. 

7. Odpowiedzialność

7.1. Reseller przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosić pełną, całkowitą odpowiedzialność wobec Arrow ECS i Pulse Secure za naruszenie niniejszych warunków szczególnych, jak i postanowień licencyjnych lub innych regulaminów stosowanych przez Pulse Secure. W szczególności, w razie naruszenia postanowień licencyjnych lub niniejszych warunków handlowych przez podmiot stowarzyszony lub współpracujący z Resellerem, Reseller zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, podjęcia wszelkich działań i kroków w ramach reprezentacji Arrow ECS i Pulse Secure wobec takiego podmiotu. 

7.2. Pulse Secure jest uprawnione do wypowiedzenia warunków licencyjnych na korzystanie z produktów lub usług Pulse Secure ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. 

7.3. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych z naruszeniem praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej albo też w razie uszkodzenia ciała, śmierci, uszkodzenia przedmiotów materialnych, wyłączając szkody oprogramowania lub danych wynikłe z przyczyn, za które odpowiada Reseller,