X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Jak zostać Partnerem?

Jak zostać partnerem?

Jak zostać Partnerem?

Formalizmy współpracy

Ten zestaw informacji służy rozpoczęciu współpracy z nami oraz poznania praw, jakie przysługują w kontaktach z Arrow ECS. Dzięki nim nasi Partnerzy zawsze wiedzą, czego mogą się spodziewać z naszej strony i nie są nigdy zaskakiwani.

Dla firm, które rozpoczynają współpracę z nami konieczne jest podpisanie następujących dokumentów:

 • Umowa o współpracy - ogólna umowa, której celem jest formalne rozpoczęcie współpracy, odnosząca się do Ogólnych Warunków Umów (OWU). Podpisując porozumienie Partner nabywa prawa i przywileje, które nie są dostępne w wypadku braku takiego porozumienia pomiędzy Arrow ECS a Partnerem. Podpisanie porozumienia jest konieczne jeżeli Partner chce otrzymać kredyt kupiecki w Arrow ECS i uczestniczyć na równych prawach w dostępnych programach marketingowych.
 • Kwestionariusz Upoważnień - dokument umożliwia wyznaczenie konkretnych osób do współpracy z Arrow ECS, w tym osób mających prawo do składania zamówień (przy braku tego wskazania - zgodnie z reprezentacją spółki).
 • Oraz zapoznanie się z Ogólne Warunki Umów - Ogólne Warunki Umów zawieranych przez Arrow ECS z Resellerami obowiązujące od dnia 15 lutego 2012 roku (wraz z późniejszymi zmianami) jednoznacznie określające zasady wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy Partnerem a Arrow ECS. OWU określa m.in. tryb informowania, realizacji zamówień, cen, sposobów i warunków rozliczeń, a także wzajemnych praw i obowiązków.

Ogólne Warunki Umów (OWU) Arrow ECS Sp. z o.o.

Obowiązujące od dnia 17 lipca 2018 roku

Definicje

Arrow ECS – Arrow ECS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sosnowieckiej 79, 31-345 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030756, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6782682866, REGON: 351559623.

Dostawca/ Producent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, którego Produktów i/lub Usług dotyczą transakcje pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą. 

Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, na rzecz której, na podstawie Umowy, Arrow ECS zbywa Produkt i/lub świadczy Usługę; jak również wskazany powyżej podmiot, który zmierza do zawarcia Umowy z Arrow ECS, w szczególności poprzez złożenie Zamówienia.

OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów Arrow ECS 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – oświadczenie woli Arrow ECS, które stanowi akceptację warunków Zamówienia złożonego przez Nabywcę i tym samym zawarcie Umowy między Arrow ECS a Nabywcą na warunkach określonych w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i OWU. 

Produkt – rzecz i/lub prawo oferowane przez Arrow ECS w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej m.in. serwery, części, podzespoły, oprogramowanie komputerowe niezbędne do montażu, uruchamiania oraz rozbudowy i modyfikowania systemów komputerowych.

Produkty Podwójnego Zastosowania, Wywóz, Transfer Wewnątrzunijny, Pomoc Techniczna – odpowiednio: produkty podwójnego zastosowania, wywóz, transfer wewnątrzunijny, pomoc techniczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 194)

Raport Zużycia – informacja generowana automatycznie do Arrow ECS lub Dostawcy lub udostępniania tym podmiotom lub jednemu z nich przez Resellera i/lub Użytkownika końcowego, obejmująca ilość wykorzystanych Usług i/lub Produktu w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Reseller – Nabywca, który nabywa od Arrow ECS Produkt i/lub Usługę, w celu jego dalszego zbycia na rzecz Użytkownika końcowego; wszelkie odniesienia w niniejszych OWU do Nabywcy obejmują także Resellera.

Siła wyższa – wszelkie okoliczności lub zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, będące poza racjonalną kontrolą Arrow ECS i/lub Nabywcy, z powodu których Arrow ECS i/lub Nabywca nie był w stanie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonał je w sposób nienależyty. W szczególności za Siłę Wyższą uważa się: wojnę, strajk generalny, trzęsienie ziemi, tornado, powódź, pożar, akty terroryzmu, niedobory energii elektrycznej, czasową lub trwałą niedostępność danego Produktu lub Usługi u Dostawców z tego rodzaju przyczyn, i podobne.

Umowa – jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a Arrow ECS, na mocy której Arrow ECS zbywa Produkt i/lub Usługę na rzecz Nabywcy (m.in. umowa sprzedaży, umowa wdrożenia lub umowa serwisowa), zawarta niezależnie od przyjętej przez Strony formy umowy, choć zwykle, na podstawie Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. 

Usługa - działanie podejmowane przez Arrow ECS lub Dostawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) Nabywcy i/lub Użytkownika końcowego, oferowane przez Arrow ECS w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w szczególności szkolenia, kursy i warsztaty (dalej łącznie jako „Szkolenia”), usługi wsparcia marketingowego, wsparcie techniczne, zapewnienie udzielenia przez Producenta licencji na oprogramowanie, jak również wszelkie Usługi świadczone zdalnie. 

Użytkownik końcowy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, ściśle określona w Umowie, która nabywa Produkt i/lub Usługę od Resellera, w celu zastosowania Produktu i/lub skorzystania z Usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Zamówienie – przekazane przez Nabywcę oświadczenie woli, skierowane do Arrow ECS, ujawniające wolę zawarcia Umowy, zawierające jej niezbędne elementy. 

 1. Zakres zastosowania OWU

2.1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, OWU mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych występujących pomiędzy Arrow ECS a Nabywcą, w szczególności stanowią integralną część Umowy, przy czym: 
- Zasady kontraktowania (rozdział 3) mają zastosowanie wyłącznie w zakresie zawierania Umów, 
- Zasady wykonywania Umów (rozdział 4) mają zastosowanie wyłącznie do wykonywania i zasad odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania już zawartych Umów i stanowią ich integralną część przez cały okres trwania każdej Umowy. 

2.2. Wzorce formularzy, umieszczone na stronie internetowej Arrow ECS pod adresem https://www.arrowecs.pl/formalizmy, których złożenia przy poszczególnych transakcjach Arrow ECS wymaga od Nabywcy i/lub Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wchodzą do treści Umowy i stanowią dodatkowe, szczególne i nadrzędne zapisy względem OWU. Do kwestii nieuregulowanych tymi formularzami i Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zastosowanie mają pozostałe warunki OWU.

2.3. Pozostałe wzorce umowne, w tym ogólne warunki umów, stosowane przez Nabywcę, nie wchodzą do treści Umowy i nie mają wpływu na skuteczność poszczególnych postanowień OWU w relacjach prawnych Arrow ECS z Nabywcą, chyba że w Umowie wyraźnie uzgodniono, że wzorzec umowny Nabywcy lub poszczególne jego postanowienia mają zastosowanie. Uzgodnienie zastosowania takiego wzorca umownego do danej Umowy nie oznacza, że ma on lub będzie mieć zastosowanie do Umów zawieranych w przyszłości.

2.4. Nabywca i Arrow ECS mogą zmienić treść lub wyłączyć stosowanie niektórych regulacji OWU, co zostanie wyraźnie określone w Potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub w treści Umowy. W takim przypadku pozostałe postanowienia OWU pozostają w mocy.

2.5. W przypadku, gdy dla danego typu transakcji Dostawcy przewidzieli dodatkowe warunki handlowe, są one dostępne na stronie internetowej Arrow ECS, pod adresem: https://www.arrowecs.pl/dostawcy-warunki lub zostaną one przekazane Nabywcy w inny sposób. 
Nabywca zobowiązuje się do zapoznania się z tymi warunkami, złożenia wszelkich wymaganych w nich oświadczeń, dostarczenia wymaganych dokumentów oraz przestrzegania tych warunków. 
OWU nie naruszają postanowień zawartych we wskazanych powyżej dodatkowych warunkach handlowych. Treść wskazanych powyżej regulacji staje się integralną częścią zawieranych Umów.
Na każde żądanie Arrow ECS lub Dostawcy Nabywca zobowiązuje się poddać procedurze audytu transakcji, w szczególności zobowiązuje się okazać wszelkie dokumenty dotyczące transakcji będącej przedmiotem Umowy i udzielić wszelkich wymaganych przez Arrow ECS lub Dostawcę informacji i wyjaśnień. Reseller zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazanej w poprzednim zdaniu procedurze audytu poddadzą się także Użytkownicy końcowi i/lub subresellerzy.

2.6. W zakresie postanowień, które dotyczą relacji Nabywcy z osobami trzecimi, Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania OWU oraz regulacji, o której mowa w pkt. 2.5. OWU również we wszelkich umowach zawieranych z osobami trzecimi (w tym Użytkownikami końcowymi), których przedmiotem będzie Produkt i/lub Usługa.

2.7. Przy podejmowaniu wszelkich czynności związanych z wykonaniem OWU, Nabywca zobowiązuje się podejmować wyłącznie działania dozwolone w granicach powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej oraz w niezbędnym zakresie prawa Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa służących zapobieganiu korupcji (w tym FCPA) i nieuczciwej konkurencji, a także przepisów prawa pracy. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Produkty lub Usługi mogą być objęte przepisami wprowadzającymi restrykcje co do możliwości ich eksportu lub odsprzedaży i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów. Wszelkie informacje co do kraju pochodzenia Produktu, numeru klasyfikacji eksportowej, zgodności z przepisami prawa (w tym, że Produkty nie zawierają ołowiu lub są zgodne z RoHS) są przekazywane Nabywcom zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dostawców, zaś Arrow ECS nie gwarantuje ich prawidłowości i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Nabywcy wykorzystują te informacje na własne ryzyko. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania Globalnego Kodeks postępowania i etyki w biznesie zamieszczonego na: https://www.arrowecs.pl/uploads/important_files/kodeks-arrow.pdf lub innego kodeksu dobrych praktyk, który jest zasadniczo podobny do niego (w takiej sytuacji Nabywca, przekaże mu taki kodeks do weryfikacji i akceptacji).

 1. Zasady kontraktowania

3.1. Wszystkie informacje dotyczące Produktów i/lub Usług przedstawione w ofercie handlowej Arrow ECS, w tym m.in. dane dotyczące właściwości, wymiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Arrow ECS są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez Arrow ECS w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub na podstawie innej Umowy.

3.2. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do Nabywców nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

3.3. Nabywca składając Zamówienie i zawierając Umowę z Arrow ECS na podstawie Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i/lub zawierając Umowę na innej podstawie poświadcza tym samym, że zna i akceptuje OWU (w tym treść dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5. OWU).

3.4. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej, w tym poprzez dedykowany system informatyczny.
3.5. Nabywca określa w Zamówieniu m.in. dokładną nazwę, adres, NIP Nabywcy, rodzaj oraz ilość zamawianego Produktu i/lub Usługi, cenę, a dodatkowo także:
a) w przypadku Usług ciągłych lub okresowych – także okres, przez który Usługa ma być świadczona, 
b) w przypadku Resellerów – także Użytkownika końcowego (dokładną nazwę i adres), 
c) w przypadku Produktów Podwójnego Zastosowania – także informację o sposobie wykorzystania przez Nabywcę i/lub Użytkownika końcowego (np. dalsza dystrybucja, wykorzystanie w ramach własnej infrastruktury informatycznej, dzierżawa, najem lub leasing) oraz kraju końcowego przeznaczenia zamawianych Produktów Podwójnego Zastosowania. 
Jeżeli Nabywcę łączy z Użytkownikiem końcowym lub subresellerem umowa o zachowanie poufności zobowiązująca go do zachowania poufności informacji związanych z transakcją, której dotyczy Zamówienie, wówczas jest on zobowiązany wskazać tę okoliczność w Zamówieniu.
Reseller zobowiązuje się sprzedać Produkt i/lub Usługę wyłącznie i bezpośrednio do Użytkownika końcowego oraz wyłącznie na własne potrzeby Użytkownika końcowego, określonego w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub w innej Umowie. Dystrybucja Produktu i/lub Usługi za pośrednictwem dodatkowego podmiotu lub podmiotów (subresellera) lub zmiana Użytkownika końcowego wymaga wyraźnej zgody Arrow ECS. Poprzez złożenie Zamówienia Reseller potwierdza, że wszystkie Produkty i/lub Usługi objęte Zamówieniem zostały zamówione u Resellera przez Użytkownika końcowego wskazanego w Zamówieniu. Przykładowe wzory Zamówień dostępne są na stronie internetowej Arrow ECS pod adresem https://www.arrowecs.pl/formalizmy.

3.6. Zamówienie jest ofertą wiążącą Nabywcę, którą Arrow ECS może – według swojego wyboru – przyjąć w terminie 3 dni roboczych od złożenia przez Nabywcę lub odrzucić. 

3.7. Zamówienie może zostać skutecznie złożone wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Nabywcy w zakresie zaciągania zobowiązań, z zastrzeżeniem pkt. 3.8.

3.8. Przy złożeniu pierwszego Zamówienia, Nabywca zobowiązany jest określić osoby, które w jego imieniu będą uprawnione do składania Zamówień i tym samym podpisywania w imieniu Nabywcy z wiążącą mocą prawną wzorców formularzy wymaganych przez Arrow ECS przy poszczególnych transakcjach, a określonych w pkt. 2.2. OWU. Kwestionariusz upoważnień do składania zamówień w formie pisemnej (faksem) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Arrow ECS: https://www.arrowecs.pl/uploads/important_files/kwestionariusz-upowaznien.pdf
W przypadku, gdy Nabywca zamierza składać Zamówienia działając przez pełnomocników (innych niż prokurenci ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym), Nabywca zobowiązany jest doręczyć Arrow ECS pisemne pełnomocnictwo dla każdej z umocowanych osób. Wskazane pełnomocnictwo może zostać zmienione lub odwołane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Arrow ECS o każdej zmianie informacji objętych kwestionariuszem upoważnień.
Wprowadzenie przez Nabywcę danych osób uprawnionych do składania Zamówień w dedykowanym systemie informatycznym oznacza udzielenie tym osobom przez Nabywcę pełnomocnictwa do składania Zamówień i
zaciągania zobowiązań w Arrow ECS, przy czym cofnięcie tak udzielonego pełnomocnictwa wymaga usunięcia przez Nabywcę tych danych z dedykowanego systemu informatycznego.

3.9. Do przyjmowania i potwierdzania Zamówień ze strony Arrow ECS umocowane są osoby z działu logistyki, których aktualna lista jest opublikowana na stronie internetowej: https://www.arrowecs.pl/Lista.

3.10. Zamówienie w formie elektronicznej składa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej treść zamówienia na adres: "zamowienia.ecs.pl@arrow.com". Zamówienie w postaci wiadomości e-mail będzie skutecznie złożone wyłącznie w wypadku, gdy zostanie wysłane z adresu e-mail podanego w „Kwestionariuszu upoważnień do składania zamówień w formie pisemnej (faksem) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej”, o którym mowa w pkt. 3.8 OWU. 

3.11. Arrow ECS i Nabywca zobowiązują się podjąć środki ostrożności w celu zapobiegnięcia zawieraniu Umów przez osoby nieuprawnione, a także nieautoryzowanej modyfikacji, zniszczeniu lub utracie Umów. 

3.12. Po złożeniu przez Nabywcę Zamówienia, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Nabywcy Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Arrow ECS, dokonanego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, z tą też chwilą Nabywca nie może anulować Zamówienia. Umowa nie zostaje zawarta, jeżeli Zamówienie nie zostanie wyraźnie potwierdzone przez Arrow ECS. Milczenie Arrow ECS nie stanowi w żadnym przypadku przyjęcia Zamówienia Nabywcy, a co za tym idzie, jego oferty. 

3.13. Zastrzeżenia do Zamówienia zgłoszone przez Arrow ECS w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia wiążą Nabywcę, o ile nie zgłosi on uwag w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej, w ciągu jednego dnia roboczego, następującego po dniu otrzymania zastrzeżeń. W takiej sytuacji zgłoszenie uwag przez Nabywcę jest nowym Zamówieniem, a pkt. 3.12. OWU stosuje się odpowiednio. Jeżeli koszt transportu i /lub ubezpieczenia Produktu w transporcie ponosi Nabywca, doliczenie tych kosztów dokonane przez Arrow ECS w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia nie stanowi zastrzeżenia do Zamówienia i nie jest objęte trybem niniejszego punktu.

3.14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy proponowane przez Nabywcę po jej zawarciu wymagają dla swojej ważności wyraźnej akceptacji Arrow ECS w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej. 

3.15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy proponowane przez Arrow ECS po jej zawarciu wymagają dla swojej ważności wyraźnej akceptacji Nabywcy w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej, chyba że niniejsze OWU wyraźnie upoważniają Arrow ECS do jednostronnej zmiany konkretnych warunków Umowy. 

3.16. Powyższe uregulowania wyłączają odpowiednie dyspozytywne regulacje Kodeksu cywilnego, dotyczące trybu zawierania Umów. 

 1. Zasady wykonywania Umów

[ Dostawa Produktu i/lub wykonanie Usługi ]

4.1. W przypadku Produktów Arrow ECS zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia Produktu, bez jego montażu, instalacji, serwisu, nadzoru, oprogramowania, konfiguracji itd., chyba, że co innego wyraźnie wynika z Umowy.
W przypadku Usług Arrow ECS zobowiązany jest wyłącznie do zapewnienia dostępu do korzystania z Usługi, chyba, że co innego wyraźnie wynika z Umowy. 

4.2. Termin dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi określa Umowa. 

4.3. Termin dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi, określony w dniach, tygodniach lub miesiącach, 
biegnie od tego z poniżej wymienionych zdarzeń, które wystąpi najpóźniej: 
a) od dnia zawarcia Umowy; 
b) od dnia spełnienia przez Nabywcę wszystkich warunków niezbędnych do wykonania Zamówienia, zwłaszcza dotyczących warunków technicznych, handlowych i innych; 
c) od dnia zapłaty na rzecz Arrow ECS zaliczki na poczet ceny sprzedaży Produktu lub ceny Usługi (jeśli zaliczka została przewidziana w Umowie). 

4.4. Arrow ECS zastrzega sobie jednostronne prawo zmiany terminu dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi w trakcie trwania Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnienia po stronie któregokolwiek z Dostawców i/ lub podwykonawców Arrow ECS, o czym powiadomi Nabywcę.

4.5. Miejscem wydania Produktu jest magazyn Arrow ECS, o ile w Umowie nie ustalono inaczej. 
W przypadku, gdy miejsce wydania Produktu jest inne, koszty transportu i ubezpieczenia Produktu w transporcie ponosi Nabywca, o ile w Umowie nie przewidziano inaczej. 

4.6. Miejscem wykonania Usługi jest siedziba Nabywcy, a w przypadku usług świadczonych zdalnie – miejsce ich udostępnienia, o ile w Umowie nie przewidziano inaczej. 

4.7. W wypadku otrzymania od Dostawców częściowych dostaw Produktów i/lub Usług, Arrow ECS uprawniony jest do dokonywania dostaw Produktów oraz do wykonywania Usług w częściach i rozliczania ich po każdej dostawie/wykonaniu częściowym. Na prośbę Nabywcy, Arrow ECS może dokonać jednorazowo całościowej dostawy Produktów i/lub Usług, pod warunkiem że taki rodzaj dostawy do Arrow ECS zagwarantuje również Dostawca. 

4.8. Wykonanie Umowy może nastąpić bezpośrednio przez Arrow ECS, jak również za pośrednictwem i/lub przy udziale wybranych przez siebie osób trzecich (w tym Dostawców i/lub podwykonawców). 
W przypadku, gdy Usługi realizują osoby trzecie, Arrow ECS ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nabywca obowiązany jest zapewnić wymagany stopień współdziałania w realizacji Umowy ze strony własnej oraz ze strony Użytkownika końcowego, w szczególności zagwarantować dostęp do niezbędnej infrastruktury oraz współpracę personelu o odpowiednich kwalifikacjach technicznych. 

4.9. Ustawowa odpowiedzialność Arrow ECS jako sprzedawcy wobec Nabywcy z tytułu rękojmi za wady Produktu jest wyłączona. 

4.10. Arrow ECS dołączy do Produktu dokument gwarancyjny Producenta, o ile Producent udzieli gwarancji i przekaże taki dokument. Arrow ECS może również wystawić własny dokument gwarancyjny na Produkty, na które udziela gwarancji. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy Umowa obejmuje Produkty i/lub Usługi dostosowane lub zmodyfikowane na potrzeby danej transakcji, wówczas takie dostosowania lub modyfikacje mogą spowodować utratę gwarancji Producenta. Zamówienia dotyczące takich Usług i/lub Produktów nie mogą być odwołane przez Nabywcę, a takie Produkty nie podlegają zwrotowi. Wykonanie przez jakąkolwiek osobę trzecią czynności dostosowujących lub modyfikujących Usługę i/lub Produkt będzie traktowane jako przeprowadzone na zlecenie Nabywcy. Jakiekolwiek doradztwo Arrow ECS związane z Usługami i/lub Produktami będzie traktowane jako dostosowanie lub modyfikacja na zlecenie Nabywcy i Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za treść lub przydatność takiej porady. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w razie świadczenia przez Arrow ECS jakichkolwiek Usług, Nabywca jest traktowany jako producent przedmiotów, z którymi związane są te Usługi, a Arrow ECS działa wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami Nabywcy. Usługi świadczone przez Arrow ECS nie podlegają jakiejkolwiek certyfikacji (w tym CE, czy WEEE), oznakowaniu czy etykietowaniu.

[ Odbiór Produktu ]

4.11. Osoba odbierająca osobiście Produkt w imieniu Nabywcy jest zobowiązana do przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa/upoważnienia do odbioru Produktu. Arrow ECS jest uprawniony do odmowy wydania Produktu, jeśli nie będzie w stanie uzyskać od Nabywcy telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu potwierdzenia autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa/upoważnienia do odbioru Produktu. 

4.12. Nabywca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru Produktu. 

4.13. Potwierdzeniem odbioru Produktu jest pokwitowanie złożone przez przedstawiciela Nabywcy na dokumencie WZ (loco magazyn Arrow ECS), a w przypadku dostawy do innego miejsca, na dokumentach spedytora (przewoźnika). 

4.14. Korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z Produktem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Nabywcę z chwilą wydania Produktu do transportu przewoźnikowi, którego organizuje Nabywca. W przypadku, gdy Produkt jest transportowany przez przewoźnika, którego organizuje Arrow ECS, korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z Produktem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Nabywcę z chwilą odbioru Produktu. Powyższa zasada znajduje zastosowanie również w przypadku sprzedaży realizowanej w związku z wykonywaniem Usługi. 

4.15. W przypadku, gdy Nabywca nie dokona odbioru Produktu z magazynu Arrow ECS w ciągu 3 dni od ustalonego w Umowie terminu, a w przypadku dostawy w inne miejsce – od dostarczenia w to miejsce w terminie przewidzianym, Arrow ECS będzie uprawniony:
a) oddać Produkt na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Nabywcy,
b) wysłać Produkt do siedziby Nabywcy na jego koszt i ryzyko, lub
c) odstąpić od Umowy – w terminie 3 miesięcy od ustalonego w Umowie terminu odbioru lub dostawy Produktu. W każdym z powyższych przypadków Arrow ECS obciąży Nabywcę wszelkimi wynikłymi z tego tytułu kosztami. 

4.16. Podstawą do uznania przez Arrow ECS braków ilościowych lub jakościowych Produktu stwierdzonych przez Nabywcę lub Użytkownika końcowego (w przypadku, gdy Produkt został wysłany zgodnie ze wskazaniem Nabywcy w Umowie bezpośrednio do Użytkownika końcowego) będzie protokół reklamacyjny sporządzony w dniu odbioru Produktu i podpisany przez przedstawiciela Nabywcy lub Użytkownika końcowego oraz spedytora (przewoźnika) lub Arrow ECS. 

4.17. Protokół reklamacyjny dla swego uznania przez Arrow ECS powinien być przesłany Arrow ECS przez Nabywcę w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia listem poleconym oraz faksem i/lub drogą elektroniczną. 

[ Ceny ]

4.18. W przypadku braku odmiennych postanowień w Umowie, obowiązujące są ceny zawarte w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Arrow ECS lub obowiązujące na podstawie Umowy zawartej inną drogą niż Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa. 

4.19. W przypadku, gdy cena zostaje określona w Umowie jako równowartość waluty obcej, cena ta będzie przeliczana na polskie złote zgodnie ze średnim kursem NBP (Tabela A) z dnia wystawienia faktury, chyba że dla potrzeb konkretnego Zamówienia zastosowany zostanie przez Arrow ECS inny sposób przeliczenia waluty, co zostanie określone w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub w innej Umowie.

4.20. Rabaty i upusty są udzielane wyłącznie na podstawie odrębnych, wyraźnych postanowień zawartych w Umowie. 

4.21. Arrow ECS zastrzega sobie jednostronne prawo do zmiany cen określonych w Umowie w czasie jej trwania, w przypadku zmiany cen przez któregokolwiek z Dostawców, dostarczających Produkt i/lub Usługę Arrow ECS. Dotyczy to przypadków, dla których Dostawcy przy sprzedaży danego Produktu i/lub Usługi przewidują taką możliwość w czasie trwania Umowy. O takiej możliwości Nabywca zostanie poinformowany przez Arrow ECS przed zawarciem Umowy. Zmiana cen przez Arrow ECS zostanie dokonana proporcjonalnie do nowych cen wprowadzonych przez Dostawców. 

[ Zamówienie w walucie obcej ] 

4.22. Za zgodą Arrow ECS, udzieloną pisemnie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, w Umowie można uzgodnić, iż cena za oferowane przez Arrow ECS Produkty i/lub Usługi zostanie uiszczona w walucie obcej.

4.23. W celu skorzystania ze wskazanej możliwości, Nabywca jest zobowiązany złożyć Zamówienie korzystając z formularza "Zamówienie do Arrow ECS w walucie obcej", dostępnego na stronie internetowej Arrow ECS: https://www.arrowecs.pl/Formalizmy i na warunkach szczególnych, w nim określonych. 

[Płatności i Raporty Zużycia] 

4.24. Jeżeli w Umowie nie zostały ustalone inne zasady płatności, Nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny za zakupiony Produkt i/lub Usługę w terminie 28 dni od dnia wystawienia przez Arrow ECS faktury (dokumentu księgowego). W przypadku Usług ciągłych lub okresowych okresy rozliczeniowe są równe miesiącom kalendarzowym, o ile nie zostało inaczej określone w Umowie.
W przypadku Usług lub Produktów rozliczanych według ich rzeczywistego wykorzystania Nabywca zobowiązany jest przedkładać lub zapewnić przedłożenie przez Użytkownika końcowego Raportu Zużycia, który stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia Arrow ECS, w terminie do 1-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, o ile nie zastrzeżono inaczej w Umowie.

4.25. Arrow ECS zastrzega sobie prawo pobierania zaliczek na niektóre Produkty i/lub Usługi. Wysokość i termin płatności zaliczki określone zostaną indywidualnie w Umowie. 

4.26. Nieodebranie Produktu przez Nabywcę w umówionym terminie i/lub uniemożliwienie wykonywania Usługi przez Nabywcę i/lub Użytkownika końcowego nie ma wpływu na obowiązek Nabywcy zapłaty ceny we wskazanym powyżej terminie. 

4.27. Zapłata ceny następuje na rachunek bankowy Arrow ECS, podany na fakturze wystawionej przez Arrow ECS. Dniem zapłaty ceny jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Arrow ECS. 

4.28. Arrow ECS i Nabywca oświadczają, że prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami podatku VAT uprawnionymi do wystawiania i odbioru faktur. Nabywca upoważnia Arrow ECS do wystawiania faktur bez podpisu. 

4.29. Nabywca nie ma prawa wstrzymywać się z zapłatą ceny, z powodu braku zapłaty na rzecz Nabywcy za Produkt i/lub Usługę od Użytkownika końcowego. 

4.30. Nabywca nie może cedować żadnej wierzytelności wynikającej z Umowy, przysługującej mu w stosunku do Arrow ECS, bez uprzedniej zgody Arrow ECS, wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

4.31. Wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Nabywcę jakichkolwiek jego wierzytelności z wierzytelnościami Arrow ECS, wynikającymi z Umowy, chyba że strony uzgodnią pisemnie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej kompensatę.

4.32. W przypadku opóźnienia Nabywcy w uiszczeniu ceny lub jakichkolwiek innych należności na rzecz Arrow ECS, Arrow ECS uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia oraz może żądać naprawienia szkody spowodowanej opóźnieniem Nabywcy, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, kosztów dyskonta, wynagrodzenia firmy windykacyjnej i/lub prawniczej.

4.33. Ponadto w przypadku opóźnienia Nabywcy w uiszczeniu ceny lub jakichkolwiek innych należności na rzecz Arrow ECS, Arrow ECS może wstrzymać realizację wszystkich Umów Nabywcy do czasu uregulowania wszystkich zaległości. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wstrzymania realizacji Zamówień i świadczeń z przyczyn określonych w poprzednim zdaniu. 

4.34. Nabywca wyraża zgodę na zaliczenie przez Arrow ECS wpłaconych przez Nabywcę kwot wedle swojego uznania, na poczet odsetek, poszczególnych należności głównych lub innych zaległości. 

[ Poufność i Przetwarzanie danych osobowych] 

4.36. Arrow ECS i Nabywca zgodnie potwierdzają, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Nabywcy przez Arrow ECS lub jego Dostawców, oraz ujawnione Arrow ECS przez Nabywcę stanowią wzajemnie poufne informacje, które mogą być wykorzystane jedynie do celów bezpośrednio związanych z wykonaniem Umowy. Nabywca nie ujawni poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym innym celu, bez uprzedniej zgody Arrow ECS, a także poczyni odpowiednie starania, aby poufność taką zachował także Użytkownik końcowy. Arrow ECS nie ujawni poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym innym celu, bez uprzedniej zgody Nabywcy.

4.37. W związku z zawarciem lub realizacją Umowy może dochodzić między Arrow ECS a Resellerem do wzajemnego udostępniania danych osobowych, a także powierzenia ich przetwarzania.

4.38. W przypadku gdy Arrow ECS i Reseller są niezależnymi administratorami wzajemnie udostępniającymi sobie dane osobowe pracowników (niezależnie od podstawy prawnej ich zatrudnienia) udostępnianych w związku z zawarciem lub realizacją Umowy strona udostępniające dane zobowiązana jest wykonać obowiązek informacyjny poprzez zapoznanie tych osób z treścią klauzul informacyjnych przesłanych przez stronę pozyskującą dane i w tym zakresie oraz celu strona pozyskująca dane osobowe powierza stronie udostępniającej przetwarzanie danych osobowych ww. pracowników. W takim wypadku postanowienia punktów 4.39 i n. stosuje się odpowiednio. Zakres powierzonego przetwarzania stanowi Opis Przetwarzania Danych Osobowych – Obowiązek Informacyjny, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszych OWU.

4.38. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą wystąpić następujące sytuacje, w których Arrow ECS może działać jako:

 • administrator powierzający przetwarzanie danych osobowych Resellerowi,
 • podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych Resellerowi,
 • podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Resellera działającego jako administrator.

4.39. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają zapisy zawarte w pkt 4.40.-4.63. poniżej.

4.40. W przypadku gdy Arrow ECS:

 • występuje w roli administratora lub podmiotu przetwarzającego powierzającego dalsze przetwarzanie danych osobowych, przedmiotem umowy powierzenia przetwarzania jest powierzenie przetwarzania danych osobowych kategorii podmiotów określonych w Opisie Przetwarzania Danych Osobowych - Arrow ECS, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszych OWU.
 • występuje w roli podmiotu przetwarzającego, przedmiotem umowy powierzenia przetwarzania jest powierzenie przetwarzania danych osobowych kategorii podmiotów określonych w Opisie Przetwarzania Danych Osobowych - Reseller, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszych OWU.

4.41. Opis Przetwarzania Danych Osobowych określa także czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz dane kontaktowe i tożsamość administratora, gdy nie jest nim Reseller, ani Arrow ECS, tj. gdy Arrow ECS jest powierzającym podmiotem przetwarzającym.

4.42. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) oświadcza, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi prawem przewidziane i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.43. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, w tym, między innymi w stosownym przypadku zobowiązuje się zapewnić:

 1. a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

4.44. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

4.45. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym we właściwym Opisie Przetwarzania Danych Osobowych.

4.46. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową.

4.47. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zwróci administratorowi (podmiotowi przetwarzającemu powierzającemu dalsze przetwarzanie danych osobowych) na jego wyraźne żądanie, powierzone mu dane osobowe i zniszczy wszelkie kopie, na których dane zostały utrwalone, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych.

4.48. Zwrot, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie sporządzonego przez Arrow ECS i Resellera (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Arrow ECS i Resellera) protokołu zwrotu, podpisanego przez ich upoważnionych przedstawicieli.

4.49. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych mu danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych w Umowie, OWU, RODO i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.50. Dane osobowe, o których mowa w OWU będą traktowane jako informacje poufne. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u podmiotu przetwarzającego (dalszego podmiotu przetwarzającego), jak i po jego ustaniu.

4.51. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się do pomagania odpowiednio administratorowi (podmiotowi przetwarzającemu powierzającemu dalsze przetwarzanie danych osobowych) w wykonaniu obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.52. W czasie przetwarzania danych osobowych, Arrow ECS i Reseller zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym informowania siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie swoich zobowiązań, a podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się do stosowania się do ewentualnych instrukcji i zaleceń administratora (podmiotu przetwarzającego powierzającego dalsze przetwarzanie danych osobowych), dotyczących powierzonych danych osobowych.

4.53. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się także do pomagania administratorowi (podmiotowi przetwarzającemu powierzającemu dalsze przetwarzanie danych osobowych) w wykonaniu obowiązków administratora (podmiotu przetwarzającego powierzającego dalsze przetwarzanie danych osobowych), polegających na zabezpieczaniu danych, zgłaszaniu naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianiu osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych, a także konsultacji w związku z planowanym przetwarzaniem mogącym nieść wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych.

4.54. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych ich zabezpieczenie, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć powierzone dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.55. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem mu danych osobowych oraz powierzone dane osobowe, zarówno w trakcie ich przetwarzania, jak i bezterminowo po zakończeniu ich przetwarzania.

4.56. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych mu danych osobowych w sposób niezgodny z treścią niniejszych OWU, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

4.57. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązuje się, niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, powiadomić administratora (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych):

 1. a) kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzanych u niej przez organ nadzorczy,
 2. b) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez niego przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
 3. c) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,
 4. d) innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych.

4.58. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.57. powyżej zakres informacji, do przekazania których zobowiązany jest podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) obejmuje:

 1. a) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie jej w przybliżeniu),
 2. b) opis charakteru i okoliczności naruszenia danych osobowych (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
 3. c) charakter i treść danych osobowych, których dotyczyło naruszenie,
 4. d) liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
 5. e) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych dla osób, których dane dotyczą,
 6. f) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych,
 7. g) dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia danych osobowych.

4.59. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi (podmiotowi przetwarzającemu powierzającemu dalsze przetwarzanie danych osobowych), nie później niż w ciągu 24 godzin.

4.60. Administrator (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych) ma prawo do przeprowadzenia kontroli, audytów, w tym inspekcji, w zakresie przestrzegania przez Resellera zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) zobowiązany jest do przyczyniania się do umożliwienia kontroli, audytów, w tym inspekcji, wykonywanych przez administratora (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych) lub audytora upoważnionemu przez administratora (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych), a także do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

4.61. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania dla potrzeb realizacji Umowy, a  w innych przypadkach jedynie za pisemną zgodą administratora (podmiotu przetwarzającego powierzającego dalsze przetwarzanie danych osobowych), chyba że obowiązek taki nakłada na podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający). W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) poinformuje administratora (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych) o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

4.62. Podmiot, któremu powierzono dane do dalszego przetwarzania na zasadach określonych w pkt 4.61. powyżej powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) przez administratora (podmiot przetwarzający powierzający dalsze przetwarzanie danych osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4.63. Podmiot przetwarzający (dalszy podmiot przetwarzający) ponosi pełną odpowiedzialność wobec administratora (podmiotu przetwarzającego powierzającego dalsze przetwarzanie danych osobowych) za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy (dalszym podmiocie przetwarzającym) obowiązków ochrony danych.

 [ Odpowiedzialność odszkodowawcza Arrow ECS ]

4.64. Arrow ECS nie jest producentem w rozumieniu art. 4491 §1 Kodeksu cywilnego. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Produktu i/lub Usługi, dołącza się do dostarczanego Produktu i/lub Usługi, jeśli wymaganie takie zostanie przewidziane w Umowie. Arrow ECS nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość i nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe wskutek niezgodności Produktu i/lub Usługi ze wskazaną powyżej dokumentacją. 

4.65. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym niedotrzymanie terminu dostawy Produktu i/lub wykonania Usługi, w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. Do chwili ustania Siły Wyższej Arrow ECS może wstrzymać lub ograniczyć dostawę Produktu i/lub wykonanie Usługi, a bieg terminu spełnienia wskazanych świadczeń ulega zawieszeniu.

4.66. Odpowiedzialność odszkodowawcza Arrow ECS z tytułu każdej Umowy oparta będzie o zasady ogólne Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Arrow ECS obejmuje jedynie szkodę rzeczywistą. 

4.67. W sytuacji, w której Arrow ESC zgodnie z niniejszymi OWU jest upoważniony do jednostronnej zmiany warunków Umowy, nie uważa się, że Arrow ECS nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę w jej pierwotnym brzmieniu i po stronie Nabywcy nie powstaje prawo do odszkodowania.

[ Odpowiedzialność odszkodowawcza Nabywcy ] 

4.68. Arrow ECS będzie uprawniony do żądania od Nabywcy naprawienia wszelkich szkód, wynikających z naruszenia przez Nabywcę postanowień Umowy. W szczególności Nabywca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody związane z wypłatą przez Arrow ECS odszkodowań i/lub kar umownych na rzecz Dostawców z tytułu naruszenia przez Nabywcę i/lub Użytkownika końcowego obowiązków wynikających z treści OWU i/lub dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5. OWU. 

[ Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie ] 

4.69. Umowa jest zawarta na czas jej wykonania, a w przypadku umów o świadczenie usług o charakterze ciągłym i okresowym – na okres wskazany w Umowie.

4.70. W przypadku otrzymania informacji od któregokolwiek Dostawcy o braku możliwości realizacji całości lub części Umowy w trakcie jej trwania, Arrow ECS niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Nabywcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz:
a) w odniesieniu do Produktów – Umowa wygasa w całości lub w części, w jakiej dostawa Produktów stała się niemożliwa;
b) w odniesieniu do Usług – okoliczność ta stanowi dla Arrow ECS ważną przyczynę wypowiedzenia Umowy..

4.71. Arrow ECS może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Reseller:

 1. a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszymi OWU,
 2. b) nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej, zgodnie z punktem 4.60. niniejszych OWU,
 3. c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Arrow ECS.

4.72. Arrow ECS jest ponadto uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku opóźnienia Nabywcy w wykonaniu Umowy, w tym w szczególności: 

 1. a) w przypadku opóźnienia Nabywcy w płatności jakichkolwiek należności pieniężnych wynikających z Umowy (m.in. cena, zaliczka) w stosunku do Arrow ECS przekraczającego 7 dni, jeżeli pomimo wezwania Nabywcy do zapłaty należności w terminie co najmniej 7 dni zaległość nie została uregulowana;
  b) w przypadku braku realizacji części lub w całości Umowy z innych przyczyn leżących po stronie Nabywcy lub opóźnienia w realizacji części lub całości Umowy z tego powodu, jeżeli pomimo wezwania Nabywcy do zrealizowania Umowy w terminie co najmniej 7 dni Umowa nie została zrealizowana;
  c) w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia Nabywcy w ustanowieniu wymaganego zabezpieczenia wykonania Umowy lub utraty albo spadku wartości przedłożonego zabezpieczenia, jeśli pomimo wezwania Nabywcy do ustanowienia prawidłowego zabezpieczenia w terminie co najmniej 7 dni zabezpieczenie to nie zostało ustanowione.

4.73. W przypadku odstąpienia przez Arrow ECS od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Arrow ECS ma prawo dochodzenia od Nabywcy naprawienia szkody, w szczególności obejmującej wszelkie wydatki, jakie poniósł Arrow ECS w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, w szczególności w związku z zamówieniem Produktu i/lub Usługi u Dostawcy oraz w związku z odstąpieniem od Umowy. 

4.74. Nabywca nie może wypowiedzieć Umowy na czas określony, której przedmiotem jest świadczenie Usługi w sposób ciągły lub okresowy, z wyjątkiem wypowiedzenia z ważnych powodów. Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, chyba że w Umowie określono inaczej. W przypadku wypowiedzenia takiej Umowy przez Nabywcę z ważnych powodów, będzie on zobowiązany uiścić pełną cenę za Usługi wykonane do dnia wygaśnięcia Umowy oraz dodatkowo zapłacić na rzecz Arrow ECS zryczałtowane odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie Umowy w wysokości 20% ceny (netto) Usługi ustalonej w danej Umowie. W przypadku, gdy cena zostaje określona w Umowie jako równowartość waluty obcej, w celu określenia wysokości zryczałtowanego odszkodowania, cena ta będzie przeliczana na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP (Tabela A) ogłoszonym w dniu zawarcia Umowy. 

[ Zwrot Produktów ]

4.75. Zwroty Produktów nabytych od Arrow ECS na podstawie Umowy mogą być dokonywane wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od Arrow ECS na taki zwrot wraz z określonymi warunkami zwrotu. 

[ Produkty Podwójnego Zastosowania ]

4.76. Wywóz Produktów Podwójnego Zastosowania poza obszar celny Unii Europejskiej, Transfer Wewnątrzunijny i/lub Pomoc Techniczna w zakresie Produktów Podwójnego Zastosowania może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań przez Nabywcę i/lub Użytkownika końcowego, zawarcia odrębnej Umowy oraz podlegać kontroli. Dodatkowe wymagania mogą zostać określone przez Arrow ECS w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia w trybie przewidzianym w pkt. 3.13. OWU. Terminem dostawy Produktów Podwójnego Zastosowania i/lub wykonania Pomocy Technicznej będzie termin określony w Umowie, jednak w żadnym wypadku nie wcześniejszy niż chwila spełnienia dodatkowych wymagań i warunków wynikających z przepisów prawa.

4.77. Reseller zobowiązuje się podjąć niezbędne działania, aby zamówione Produkty Podwójnego Zastosowania dotarły wyłącznie i bezpośrednio do Użytkownika końcowego, a Pomoc Techniczna w zakresie Produktów Podwójnego Zastosowania była świadczona wyłącznie i bezpośrednio na rzecz Użytkownika końcowego.

4.78. Nabywca zobowiązuje się, że nie nastąpi jakakolwiek zmiana danych, których podanie w Zamówieniu było wymagane. W wypadku, gdy zmiana taka zaistniała do czasu przeniesienia własności Produktów Podwójnego Zastosowania na Nabywcę lub Użytkownika końcowego, Nabywca jest zobowiązany do każdorazowego informowania o niej Arrow ECS niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od zmiany danych). Jeżeli realizacja Umowy naruszyłaby obowiązujące przepisy prawa lub gdyby wymagała spełnienia dodatkowych wymagań ze strony Nabywcy i/lub Użytkownika końcowego, wówczas Arrow ECS ma prawo wstrzymania realizacji Umowy, przy czym nie wpływa to na obowiązek i termin zapłaty przez Nabywcę ceny na rzecz Arrow ECS.

4.79. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powyższe postanowienia nie wyczerpują wszystkich obowiązków związanych z obrotem Produktami Podwójnego Zastosowania, jakie ciążą na Nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Poprzez złożenie Zamówienia Nabywca oświadcza, że Nabywca i/lub Użytkownik końcowy zostali poinformowani o ograniczeniach eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer Produktów Podwójnego Zastosowania.

 1. Postanowienia końcowe

5.1. OWU oraz wszystkie Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu. Do Umowy nie znajdują zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

5.2. Wszelkie spory związane z Umowami rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Arrow ECS. 

5.3. W czasie trwania Umowy Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie informować Arrow ECS o każdej zmianie dotyczącej adresu Nabywcy, pod rygorem dokonywania skutecznych doręczeń pod poprzednio wskazany adres. W przypadku oświadczeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu brak poinformowania o niemożliwości odbioru wiadomości przez Nabywcę pod dotychczas wskazanym adresem e-mail lub numerem faksu powoduje skuteczne jej doręczenie pod dotychczasowy adres lub numer. 

5.4. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWU nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWU. Postanowienie bezskuteczne, nieważne lub niewykonywalne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. 

5.5. Arrow ECS jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWU. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionej treści OWU na stronie internetowej Arrow ECS, a rejestr dokonanych zmian OWU prowadzony jest https://www.arrowecs.pl/owu-zmiany, z odpowiednią informacją o konkretnych zmianach i dacie, od których te zmiany obowiązują. W przypadku Nabywców, z którymi zostały zawarte Umowy oparte na wcześniejszej wersji OWU, zmiany OWU mają zastosowanie do wszystkich kolejnych Umów zawieranych po dacie zmiany.

5.6. Integralną częścią OWU są załączniki:

 1. a) Załącznik nr 1 – Opis Przetwarzania Danych Osobowych – Arrow ECS
 2. b) Załącznik nr 2 – Opis Przetwarzania Danych Osobowych – Obowiązek Informacyjny
 3. c) Załącznik nr 3 – Opis Przetwarzania Danych Osobowych – Reseller

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ARROW ECS

Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem lub realizacją Umowy

Czas trwania przetwarzania

Początek przetwarzania – moment, w którym powierzone dane osobowe są po raz pierwszy przetwarzane przez Resellera.

 

Koniec przetwarzania – moment rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Charakter przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest dla realizacji niezbędnych celów wskazanych poniżej, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, usuwanie lub niszczenie.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie zobowiązań określonych w Umowie, w tym sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług przez Arrow ECS.

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa lub firma, NIP.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Inni Resellerzy i Użytkownicy końcowi, pracownicy innych Resellerów i Użytkowników końcowych.

Administrator

Arrow ECS lub inny podmiot będący Administratorem, o czym Arrow ECS zobowiązany jest poinformować Resellera przed realizacją Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem lub realizacją Umowy

Czas trwania przetwarzania

Początek przetwarzania – moment, w którym powierzone dane osobowe są po raz pierwszy przetwarzane przez podmiot przetwarzający.

 

Koniec przetwarzania – wykonanie obowiązku informacyjnego przez stronę udostępniającą dane osobowe swoich pracowników.

Charakter przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w zakresie niezbędnych dla celów wskazanych poniżej, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, usuwanie lub niszczenie.

Cel przetwarzania

Wykonanie obowiązku informacyjnego względem pracowników strony udostępniającej ich dane, wskazanych w Umowie lub wyznaczonych w toku jej realizacji.

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Pracownicy strony Umowy udostępniającej ich dane.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPIS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – Reseller

Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem lub realizacją Umowy

Czas trwania przetwarzania

Początek przetwarzania – moment, w którym powierzone dane osobowe są po raz pierwszy przetwarzane przez Arrow ECS.

 

Koniec przetwarzania – moment rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Charakter przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest dla realizacji niezbędnych celów wskazanych poniżej, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, usuwanie lub niszczenie.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie zobowiązań określonych w Umowie

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa lub firma, NIP.

Kategorie osób, których dane dotyczą

Użytkownicy końcowi, pracownicy Użytkowników końcowych.

 

Historia zmian:

https://www.arrowecs.pl/owu-zmiany

 

Poczta elektroniczna

Dla firm o stałej współpracy z Arrow ECS (tylko przy podpisanej umowie o współpracy) istnieje możliwość składania zamówień pocztą elektroniczną, po wypełnieniu Kwestionariusza Upoważnień
Aby tak złożone zamówienie było ważne, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. zamówienie musi być wysłane pod adres: "zamowienia.ecs.pl@arrow.com" jako główny adres (cc może być dowolne),
 2. zamówienie wysłane musi być z adresu e-mail podanego przez klienta na jego Kwestionariusza Upoważnień,
 3. zamówienie musi zawierać te same elementy, jak na pisemnym zamówieniu (produkty, ceny, wymagane informacje dodatkowe).

W celu usprawnienia obiegu dokumentów i ułatwienia wzajemnej współpracy proponujemy Państwu korzystanie z rozwiązań e-faktur.

E-faktury

Będąc na rynku wiodącym dostawcą wielu rozwiązań informatycznych, nie pozostając w tyle za postępem technologii, korzystając z nowych narzędzi i możliwości prawnych, pragniemy zaproponować Państwu system e-faktur.

Ten sposób współpracy między nami:

 • przyspieszy i ułatwi przepływ dokumentacji
 • pozwoli na oszczędność czasu
 • przyczyni się, choć w pewnym zakresie, do ochrony środowiska naturalnego.

Gorąco namawiamy naszych Partnerów do wybrania tej formy współpracy z nami. Wystarczy, że wyrażą Państwo na to zgodę i wskażą adres mailowy, na który będziemy mogli wysyłać Państwu wystawione faktury.

Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur

Proszę kliknąć tutaj.

Warunkiem skutecznego wdrożenia tego rozwiązania jest posiadanie aktualnej umowy o współpracy z nami.

Formularz rezygnacji z otrzymywania e-faktur

W każdej chwili będą mogli dokonać Państwo rezygnacji z otrzymywania od nas e- faktur. Proszę kliknąć tutaj.

Uzupełnione formularze wraz z kopią KRS proszę wysłać pod adres: Malgorzata.Angielczyk@arrow.com

Osoby kontaktowe

Małgorzata Angielczyk

Małgorzata Angielczyk

Legal Affairs Specialist

moc.worra@kyzcleigna.atazroglam

Telefon: +48 22 488 70 12

Tel. kom.: +48 668 203 916